က်မ္းစာ စာၾကည့္တိုက္မ်ား

စာၾကည့္တိုက္မ်ား ဗီဒီယို အသံ က်မ္းစာရုပ္ျပမ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း
ျမန္မာဓမၼသစ္က်မ္း

ျမန္မာဓမၼသစ္က်မ္း

Burmese: Easy to Read

ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္

Matthew

ရွင္မာကုခရစ္ဝင္

Mark

ရွင္လုကာခရစ္ဝင္

Luke

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္

John

တမန္ေတာ္ဝတၳဳ

Acts

ေရာမၾသဝါဒစာ

Romans

ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္

1 Corinthians

ေကာရိ သု ၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္

2 Corinthians

ဂလာတိၾသဝါဒစာ

Galatians

ဧဖက္ၾသဝါဒစာ

Ephesians

ဖိလိပၸိၾသဝါဒစာ

Philippians

ေကာေလာသဲၾသဝါဒစာ

Colossians

သက္သာေလာနိတ္ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္

1 Thessalonians

သက္သာေလာနိတ္ၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္

2 Thessalonians

တိေမာေသၾသဝါဒပဌမေစာင္

1 Timothy

တိေမာေသၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္

2 Timothy

တိတုၾသဝါဒစာ

Titus

ဖိေလမုန္ၾသဝါဒစာ

Philemon

ေဟျဗဲၾသဝါဒစာ

Hebrews

ရွင္ယာကုပ္ၾသဝါဒစာ

James

ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာပဌမေစာင္

1 Peter

ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္

2 Peter

ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္

1 John

ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္

2 John

ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာတတိယေစာင္

3 John

ရွင္ယုဒၾသဝါဒစာ

Jude

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း

Revelation