သတင္းေကာင္းမ်ား

ေမးခြန္း: ထာ၀ရအသက္ရရွိခဲ့ၿပီလား?

ထာ၀ရအသက္လမ္းကို သမၼာက်မ္းစာက တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပထမအေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုဆန္႔က်င္ေသာအျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ။” (ေရာ၊၃း၂၃)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အရာဟူသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းနည္းေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ဒဏ္ခံထိုက္သူ မ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္အားလံုးက ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထာ၀ရ အျပစ္ဒဏ္ကို ခံထိုက္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ “အျပစ္တရား၏ အခကား ေသျခင္းေပတည္း။ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း။” (ေရာ၊ ၆း၂၃)

သို႔ေသာ္ အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္(၁ေပ၊၂း၂၂)၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ သားေတာ္(ေယာ၊၁း၁,၁၄) သည္ လူ႔ဇာတိကိုခံယူၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပစ္ေၾကြးအားလံုးကိုေပးဆပ္ရန္ အေသခံခဲ့ပါသည္။ “ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူ သည္ကို ငါတို႔အား ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏” (ေရာ၊ ၅း၈)။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံ၍ (ေယာ၊ ၁၉း၃၁-၄၂)၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခံထိုက္ေသာအျပစ္ေၾကြးအားလံုးကို သူ ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္ (၂ေကာ၊ ၅း၂၁)။ သံုးရက္ေျမာက္ ေသာေန႔တြင္ သူသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္၍(၁ေကာ၊၁၅း၁-၄) သူသည္ အျပစ္တရားႏွင့္ ေသျခင္းတရားကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ ေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့သည္။ “သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ႀကီးစြာေသာ ဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကို တဖန္သြားေစေတာ္မူ၏။(၁ေပ၊၁း၃)။

ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မွ `ရုန္းထြက္ႏိုင္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ျပန္လွည့္လာ၍ရပါသည္။ (တ၊၃း၁၉)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္၍ သူသည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္ေၾကြးအားလံုးေပးဆပ္ရန္ အေသခံသည္ဟု ယံုၾကည္ကိုးစားလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရရွိၿပီး ေကာင္း ကင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေမြခံရမည္ျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ္သူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကိုရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။” (ေယာ၊ ၃း၁၆)။ “အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ ၀န္ခံ၍ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီဟု စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ယံုၾကည္လွ်င္၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္” (ေရာ၊ ၁၀း၉)။ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္ျပဳခဲ့ေသာ အမႈကိုယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းသာလွ်င္ ေကာင္းရာသုခဘံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ လမ္းသြယ္ျဖစ္သည္။ “ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ ကိုယ္ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ် ၀ါၾကြားစရအခြင့္မရွိ” (ဧ၊ ၂း၈၊၉)။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလိုလွ်င္ ဤသို႔ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိပဲ ဤ ဆုေတာင္းကိုရြတ္ဆိုျခင္းသည္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တျခားဆုေတာင္းျခင္းကို ျမြက္ဆိုျခင္းအားျဖင့္ မိတ္ေဆြသည္ ကယ္တင္ျခင္း မရရွိႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္က အျပစ္မွကယ္တင္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္မွသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤဆုေတာင္း ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးေသာ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သူ႔ကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းသာျဖစ္သည္။ “ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွား၍ ေသျခင္း ျပစ္ဒဏ္ကိုခံထိုက္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္သိရွိပါ၏။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္ေၾကြးအားလံုးကို ယူေဆာင္သြားခဲ့ပါ၏္။ သခင္ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္လြတ္ျခင္းအခြင့္ရခဲ့ပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္ ဒုစရိုက္ကို ေက်ာ္ခိုင္းၿပီး ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္ရန္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားျဖစ္ေသာ ထာ၀ရအသက္ရွင္ျခင္း ဆုေက်းဇူးအတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏။! အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္ထံက ကၽြႏု္ပ္၏ အျပစ္အားလံုးကို မည္သို႔ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္မည္နည္း?

စာ၊ ၁၃း၃၈ “ထို႔ေၾကာင့္ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ထိုသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း တရားကိုကို သင္တို႔အား ေဟာၾကားခဲ့သည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့”။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ အဘယ္နည္း? အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္လြတ္ျခင္းတရားကို လိုအပ္သနည္း?

“ခြင့္လႊတ္ျခင္း”အဓိပၸါယ္သည္ ေတာက္ေျပာင္သန္႔ရွင္းရန္ ေဆးေၾကာေပးျခင္း၊ ေက်းဇူးဂ႐ုဏာသက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အေၾကြးစာရင္းမွပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူတစ္စံုတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ အျပစ္ျပဳမိေသာ အခါ ထိုသူႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္၍ မိတ္သဟာရဖဲြ႕ႏိုင္ရန္ သူတို႔၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုအပ္သည္။ ထိုခြင့္လႊတ္ ျခင္းသည္ ထိိုက္တန္သူတစ္ဦးေပၚတြင္ ေပးအပ္ေသာ အရာမဟုတ္ေပ။ မည္သူကမွ ခြင့္လႊတ္ရန္ မထိုက္တန္ေပ။ ခြင့္လႊတ္ ျခင္းသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱ၊ ဂ႐ုဏာတရားႏွင့္ သစၥာတရားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ဆန္႔က်င္ ပုန္ကန္မႈျပဳေသာသူအား ျပန္လည္ မတုံ႔ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြအေပၚ သူတို႔ျပဳခဲ့ေသာ အမွားတို႔ကို ျပန္လည္လက္စားမေခ်ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို လုိအပ္ေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးတို႔သည္ အျပစ္ဒုစရိုက္ကို ျပဳခဲ့ၾကၿပီ။ ေဒသနာက်မ္း ၇း၂၀ က “အျပစ္မပါပဲ ေကာင္းေသာအက်င့္ ကိုက်င့္ေသာသူေတာ္ေကာင္းတစံုတစ္ေယာက္မွ် ေျမႀကီးေပၚမွာမရွိ။” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁ေယာ၊ ၁း၈ က “ကိုယ္အျပစ္ မရွိဟု ငါတို႔သည္ဆိုလွ်င္၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လွည့္ျဖားၾက၏။ ငါတို႔၌ သစၥာတရားမရွိ”ဟု ေျပာထားပါသည္။ အျပစ္ဟူသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္သည္ (ဆ၊၅၁း၄)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္း တရားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔လိုအပ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လႊတ္ၿငိမ္းျခင္းအခြင့္မရလွ်င္ ထိုအျပစ္ေၾကာင့္ ငရဲမီးအိုင္ထဲ၌ထာ၀ရကာလ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။ (မ၊ ၂၅း၄၆၊ ေယာ၊၃း၃၆)

ခြင့္လႊတ္ျခင္း - ၄င္းကို ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္ကဲ့သို႔ရရွိႏိုင္မည္နည္း?

၀မ္းေျမာက္စရာသတင္းေကာင္းတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာတရားႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ ေသာဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ သူက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္တုိ႔ကို ခြင့္လႊတ္ရန္အတြက္ အလိုေတာ္ရွိသည္။ ၂ေပ၊၂း၉ ထဲတြင္ “ … ထာ၀ရဘုရားသည္ ကတိေတာ္အရာမွာ ေႏွးေတာ္မမူ။ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် မပ်က္ဆီးဘဲ၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေနာင္တရေစ ျခင္းငွာ အလိုေတာ္ရွိ၍ ငါတို႔ကိုသည္းခံေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ရန္ အလို ေတာ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လြတ္ၿငိမ္းျခင္းအခြင့္ရရွိရန္ သူက ျပင္ဆင္ေပးထားခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ တရားစီရင္ျခင္းသည္ ေသျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာမ၊ ၆း၂၃ အေစာပိုင္း တြင္ “အျပစ္၏အခကား ေသျခင္းေပတည္း”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထာ၀ရေသျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္တရား၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္အတိုင္း လူ႔ဇာတိကိုခံယူခဲ့ပါသည္ (ေယာ၊၁း၁၊၁၄)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံ၍ ၄င္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ တရားစီရင္ျခင္း ေသဒဏ္ကို သူ ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ (၂ေကာ၊၅း၂၁)ထဲတြင္ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာ သူကို ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔သည္ ထိုသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႔ ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္မည္ အေၾကာင္းတည္း” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚတြင္ အေသခံ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ က်ိန္ျခင္းတို႔ကို သူသည္ ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္၌ ေလာကီသား အားလံုးတို႔၏ အျပစ္ဟူသမွ်တို႔ကို သခင္ေယ႐ႈ၏အေသခံျခင္းအားျဖင့္ လြတ္ျငိမ္းျခင္းအခြင့္ရရွိၾကသည္။ ၁ေယာ၊ ၂း၂ထဲတြင္ “ထိုသခင္သည္ ငါတို႔၏ အျပစ္မက၊ ေလာကီသားအေပါင္းတို႔၏ အျပစ္ေျဖစရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏”ဟုေဖာ္ျပထားသည္။သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ခဲ့၍ သူ၏အျပစ္တရားႏွင့္ ေသျခင္းတရားေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရရွိေၾကာင္းေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္(၁ေကာ၊၁၅း၁-၂၈)။ဘုရားသခင္ ဘုန္းႀကီးပါေစ။ သခင္ေယ႐ႈအေသခံျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေရာမ၊ ၆း၂၃ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔သည္ မွန္ကန္သည္။” ……… ဘုရား သခင္ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကား ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း”။

မိတ္ေဆြသည္ အျပစ္တရားမွ လႊြတ္ၿငိမ္း္ျခင္းအခြင့္ရယူလိုသေလာ? မိတ္ေဆြသည္ မိမိဒုစရိုက္ႏြံထဲမွ မ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ ဟု မိမိကိုယ္ကို ခံစားပါသေလာ? မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံလွ်င္ အျပစ္တရားအုပ္စိုးမႈ ႏြံထဲမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဧဖက္၊ ၁း၇ ထဲတြင္ “ခပ္သိမ္းေသာ သတိပညာ ေတာ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ငါတို႔၌ အတိုင္းထက္အလြတ္မ်ားလွစြာေသာ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုႏွင့္အညီ၊ ထိုသားေတာ္ ၏အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ငါတို႔သည္ ခံရၾက၏”ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္ေၾကြးအားလံုးတို႔ကို ေပးဆပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္လြတ္ျခင္း အခြင့္ရရွိသည္။ မိတ္ေဆြလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာသည္ သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ မိတ္ေဆြအျပစ္မ်ားကို လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရရွိရန္ ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ သခင္ေယ႐ႈသည္ မိတ္ေဆြ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိရန္ အေသခံသည္ဟု ယံုၾကည္ ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။သို႔ျပဳလွ်င္ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကို ခြင့္လႊတ္ပါလိမ့္မည္။ ေယာဟန္၊ ၃း၃၆-၁၇ ထဲတြင္ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ထာ၀ရအသက္ကိုရေစျခင္းငွာ၊ဘုရားသခင္သည ္မိမိ၌တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီ သားတို႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ေလာကီသားတို႔အား အျပစ္စီရင္ျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကိုဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ေလာကီသားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္မည္အေၾကာင္း ေစလႊတ္ေတာ္မူ ၏”။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား - ၄င္းကို အမွန္ရရွိရန္ လြယ္ကူပါသလား?

ဟုတ္ပါသည္။ လြယ္ကူပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံမွ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရရွိရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ မႈျဖင့္မရႏိုင္ေပ။ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ကို ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ဂ႐ုဏာတရားေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရရွိႏိုင္ပါသည္။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလို၍ ဘုရားသခင္ထံမွ အျပစ္လြတ္ၿငိမ္းျခင္းအခြင့္ရယူလိုလွ်င္ မိတ္ေဆြသည္ ဤသို႔ဆုေတာင္းႏိုင္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိပဲ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းမရႏိုင္ေပ။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းအား ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အခြင့္ရရွိႏိုင္သည္။ ဤဆုေတာင္းျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ေၾကာင္း ကို သူ႔ထံရင္ဖြင့္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္လႊတ္ျခင္းအတြက္ သူျပင္ဆင္ေပးျခင္းအေပၚ သူ႔ကိုေက်းဇူးတင္စကားေျပာ ျခင္းျဖစ္သည္။ “ကိုယ္ေတာ္ရွင္၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုျပစ္မွား၍ အျပစ္ဒဏ္ခံထိုက္သူျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္သိရွိပါ၏။ သို႔ ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာအျပစ္ဒဏ္အတြက္ အေသခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိအျပစ္ႏြံထဲမွ လြတ္ေျမာက္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ္ေတာ့့္ကို ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္း ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏! အာမင္!”

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံေသာခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?

။ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံေသာ ခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ဤေမးခြန္းကို ေယာဟန္ ၃း၁-၂၁ ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အေရးႀကီးသည့္္အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ဖာရိရွဲ၊ စိန္ဟဲဒရင္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေသာ (ယုဒလူတို႔တြင္အရာရွိ) နိေကာဒင္ထံ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္က မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ စကားေျပာခဲ့သည္။ ႏိုေကာဒင္သည္ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ သခင္ေယရႈထံလာခဲ့သည္။ နိေကာဒင္သည္ သခင္ေယရႈထံ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သခင္ေယရႈက နိေေကာဒင္အား ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။“ဒုတိယေမြးျခင္းကို မခံေသာသူမည္သည္ကား ဘုရား သခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို မျမင္ရဟု ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္။ နိေကာဒင္ကလည္း အသက္ႀကီးေသာသူသည္ ေမြးျခင္းကို အဘယ္သို႔ခံႏိုင္ပါမည္နည္း။ အမိ၀မ္းထဲသို႔တဖန္၀င္၍ ေမြးျခင္းကိုခံႏိုင္ပါမည္ေလာဟု ေလွ်ာက္၏။ ေယရႈကလည္း ေရႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္မေမြးေသာသူမည္သည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔မ၀င္ရဟု ငါအမွန္အကန္ဆို၏။ ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္ ဇာတိပကတိျဖစ္၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေမြးေသာအရာသည္၀ိညာဥ္ျဖစ္၏။ဒုတိယေမြးျခငး္ ကိုခံရမည္ဟု ငါေျပာသည္ကို အံ့ၾသျခင္းမရွိႏွင့္ ……….“ (ေယာဟန္၃း၃-၇)

“ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း စကားစုသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ နိေကာဒင္သည္ ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္းခံရန္ေတာင့္တခဲ့သည္။ သူသည္ ၀ိညာဥ္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေသာသူ၏ ႏွလံုးသားေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္သည္။ အသစ္ေသာ ေမြးဖြားျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေမြးဖြားျခင္းသည္ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အေပၚတြင္ ထာ၀ရအသက္ေပးအပ္ ျခင္းအမႈျဖစ္ေသာဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။တနည္းအားျဖင့္ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ထာ၀ရအသက္ ေေပးအပ္ျခင္းအမႈျဖစ္သည္။ (၂ေကာ ၅း၁၇၊ တိတု ၃း၅၊ ၁ေပ၊ ၁း၃၊ ၁ေယာ၊ ၂း၂၉၊ ၃း၉၊ ၄း၇၊ ၅း၁-၄၊ ၁၈)။ ဒုတိယေမြးျခင္းသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏နာမေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ကိုရရွိျခင္းကိုဆိုလိုသည္ဟု ေယာဟန္ ၁း၁၂၊၁၃ထဲတြင္ ၫႊန္ျပထားသည္။

“လူတစ္ေယာက္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဒုတိယေမြးျခင္းခံရန္ လိုအပ္သနည္း” ဟူေသာအေတြးအေခၚဆန္ သည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုထြက္ေပၚလာပါသည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုက ဧဖက္ ၂း၁ ထဲတြင္ “ထိုဒုစရိုက္အျပစ္၌ ေသလ်က္ရွိ ေသာသင္တုိ႔ကိုပင္ ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူၿပီ“ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ေရာမၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ယံုၾကည္သူ မ်ားထံ“အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႔ ေတာ္၌ အသားေရပ်က္ၾကၿပီ”(ေရာမ၊၃း၂၃)ဟုတမန္ေတာ္ကဆိုထားပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္လူတစ္ေယာက္သည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အခြင့္ရရွိရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႔ဲျခင္းအခြင့္ရရွိရန္ ဒုတိယေမြးျခင္းခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မည္သို႔ဒုတိယေမြးျခင္းခံရႏိုင္မည္နည္း။ ဧဖက္ ၂း၈-၉ ထဲတြင္ ”ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ ကုိယ္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းကို ေရာက္သည္မဟုတ္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ်ႀကြား၀ါစရာအခြင့္မရွိ။” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံခဲ့ရလွ်င္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ အသစ္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္ျခင္းအခြင့္ရရွိသည္။ ကားတိုင္ေတာ္ ေပၚတြင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံခ်ိန္တြင္ ျပစ္ေႀကြးအားလံုးကိုေပးဆပ္ေပးခဲ့ၿပီဟု ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း သည္၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ဒုတိယေမြးျခင္း ကိုဆိုလုိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ ေသာသတၱ၀ါျဖစ္၏……..” (၂ေကာ၊ ၅း၁၇) (က))။

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို အသက္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ မိတ္ေဆြသည္ ယံုၾကည္လက္ခံ ကိုးစားျခင္းမ႐ွိလွ်င္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ မိတ္ေဆြ၏ႏွလံုးသားထဲ၌ စကားေျပာသည္ဟု မိတ္ေဆြသည္ ခံယူႏုိင္မည္ေလာ? မိတ္ေဆြသည္ဒုတိယေမြးျခင္းခံရန္လိုအပ္သည္။ယေန႔မိတ္ေဆြသည္ ေနာင္တ ရ႐ွိရန္ ႏွင္႔အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ရန္ဆုေတာင္းလိုသလား။ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ သူတို႔အား ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ကိုေပးေတာ္မူ၏။ ထိုသားတို႔မူကား လူမ်ိဳးႏွင့္ စပ္ဆိုင္၍ဖြားေသာသား မဟုတ္။ ေမထုန္သံ၀ါသအားျဖင့္ ဖြားေသာသားမဟုတ္။ လူအလိုအေလ်ာက္ဖြားေသာသားမဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ ဖြားေတာ္မူေသာသားျဖစ္သတည္း (ေယာဟန္ ၁း၁၂-၁၃)။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံလို၍ ဒုတိယေမြးျခင္းကို လိုလွ်င္ ဤသုိ႔ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမပါပဲ ဆုေတာင္းျခင္းသို႔မဟုတ္ တျခားဆုေတာင္းျခင္းက မိတ္ေဆြကိုမကယ္တင္ႏိုင္ သည္ကိုမွတ္ထားပါ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကသာ မိတ္ေဆြကိုအျပစ္ႏြံထဲမွ ကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤဆုေတာငး္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြက ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားေၾကာင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ကယ္တင္ ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအျပစ္တရားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခံထိုက္ေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ခံထိုက္ေသာ ျပစ္ေႀကြးအားလံုးကို သခင္ေယ႐ႈကယူေဆာင္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏ ကၽြႏု္ပ္သည္အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ႏြံမွ ႐ုန္းထြက္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ့္ေတာ့္ကို ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ အံ့ဖြယ္ေသာေက်းဇူးေတာ္တရားႏွင့္ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရအသက္ဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏! အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုတို႔သည္ အဘယ္နည္း?

၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုတို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ ေသာကယ္တင္ျခင္းတရားပိုင္းဆိုင္ရာသတင္းေကာင္းသက္ေသခံေ၀မွ်ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ ေလးခုတုိ႔ကို ေ၀မွ်ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းအတြက္ အေရးပါေသာအခ်က္အလက္တို႔ကို ေ၀မွ်ေပး ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုထဲမွ ပထမအခ်က္သည္ ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကို ခ်စ္၍မိတ္ေဆြ အတြက္အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာအႀကံအစည္တစ္ခုရွိသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ေယာဟန္၃း၁၆ထဲတြင္ “ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္လိုယံု ၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကိုရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။”ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ေယာဟန္၁၀း၁၀ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ဤေလာကသုိ႔ႀကြလာျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းမွာ “သိုးတို႔သည္ အသက္လႊတ္႐ံုမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုေစျခင္းငွာ ငါလာသတည္း” ျဖစ္သည္။ ဘုရား သခင္၏ေမတၱာေတာ္မခံစားႏိုင္ရန္ မည္သည့္အရာကတားဆီးထားသနည္း။ ထာ၀ရအသက္မရရွိႏိုင္ရန္ မည္သည့္ အရာကတားဆီးပါသနည္း။

၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုထဲမွ ဒုတိယေျမာက္အခ်က္သည္ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္ညစ္စြန္း ၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ခြဲခြာခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ထားေသာ အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေသာအႀကံအစည္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မသိႏိုင္ေပ။ ဤအေၾကာင္းအရာကို ေရာမ ၃း၂၃ ထဲတြင္ ေသခ်ာစြာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ “အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္၏ေရွ႔ ေတာ္၌အသားေရပ်က္ၾကၿပီ၊း ေရာမ ၆း၂၃ ထဲတြင္ အျပစ္တရား၏ ကြင္းဆက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ကိုေဖာ္ျပထားပါ သည္။ “အျပစ္တရား၏ အခကားေသျခင္းေပတည္း။ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကား ငါတို႔သခင္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း” လူဇာတိခံယူေသာ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူႏွင့္အတူမိတ္သ ဟာရဖြဲ႔ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လူသားအားလံုးတို႔သည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ျပဳ၍ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ခြဲခြာခဲ့ရသည္။ ဘုရားသခင္ႀကံစည္ေတာ္ျဖစ္လာသူႏွင့္အတူ မိတ္သဟာရ ဖြဲ႔ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပ်က္စီးေစခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္နည္း။

၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုမွ သံုးခုေျမာက္အခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိ အျပစ္မွ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရရွိရန္ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးထားေသာပုဂၢိဳလ္သည္သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္္္ျဖစ္ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းရရွိကာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ျခင္းအခြင့္ကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ ပါသည္။ ေရာမ ၅း၈ထဲတြင္ “ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကုိ အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ၁ေကာ၊ ၁၅း၃-၄ ထဲတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္ရန္ သခင္ေယ႐ႈကိုသိကၽြမ္းျခင္းႏွင့္ယံုၾကည္ျခင္းလိုအပ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။” ခရစ္ေတာ္သည္က်မ္းစာလာသည့္အ တိုင္း ငါတုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္အေသခံေတာ္မူ၏။ သၿဂိဳလ္ၿပီးမွ က်မး္စာလာသည့္အတိုင္း သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ေတာ္မူ၏………..“ေယာဟန္၁၄း၆ထဲတြင္သခင္ေယ႐ႈသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ လမ္းခရီးျဖစ္ေၾကာင္း သူကိုယ္တိုင္ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ “ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ။“ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးေတာ္ကို မည္သို႔ရရွိ ႏိုင္မည္နည္း။

၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုမွ ေလးခုေျမာက္အခ်က္သည္ “ဘုရားသခင္၏အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆု ေက်းဇူးေတာ္ကို ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္တုိ႔ကို သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံယံုၾကည္ရမည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ “ေယာဟန္ ၁း၁၂ထဲတြင္ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတါက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာ သူတည္း ဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ရေသာအခြင့္ကိုေပးေတာ္မူ၏” တမန္ေတာ္ ၁၆း၃၁ ထဲတြင္လည္း ဤအေၾကာင္းကို တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ “သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ေလာ့၊ ယံုၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင့္သင္၏ အိမ္သူအိမ္သားတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္ (ဧဖက္ ၂း၈-၉)။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွုင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံလိုလွ်င္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ဤစကားလံုးတို႔ကိုရင္ဖြင့္၍ ႁမြြက္ဆိုပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိပဲ ဤစကားလံုးတို႔ကို ႁမြက္ဆိုျခင္းက ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ မေပးႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အလိုေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားမွသာ ကယ္တင္ျခင္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဤဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိတ္ေဆြကဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားေၾကာင္းကိုေဖၚျပျခင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ကယ္တင္ ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအျပစ္တရားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခံထိုက္ေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ကၽြႏု္ပ္မထိုက္ေသာျပစ္ေႀကြးအားလံုးကိုသခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က ယူေဆာင္သြား ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ႏြံမွ႐ုန္းထြက္၍ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေသာ ေက်းဇူူးေတာ္တရားႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရအသက္ဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူတင္ပါ၏!အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: ကၽြႏုပ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ မွန္ကန္မႈကို မည္သို႔ ရ႐ွိမည္နည္း?

ဘုရားသခင္ႏွင့္မွန္ကန္မႈကို ရရွိႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မွားယြင္းေသာအရာကို ဦးစြာသိရွိရန္လိုအပ္ သည္။ ဆိုလိုခ်က္သည္ အျပစ္တရားျဖစ္သည္။ “လူအေပါငး္တို႕သည္ လမ္းလႊဲၾကၿပီ။ တညီတညြတ္တည္းေဆြးေျမ႕ ယိုယြင္းျခင္းရွိၾက၏။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေသာသူမရွိ။ တစ္ေယာက္မွ်မရွိ (ဆာလံ ၁၄း၃)။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ”လမ္းလႊဲေသာသိုးစုႏွင့္တူ”ပါသည္။ (ေဟရွာ၊ ၅၃း၆)။

အျပစ္၏အခသည္ေသျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ သတင္းသည္ သတင္းေကာင္းမဟုတ္ေပ။ “ျပစ္မွားေသာ ၀ိညာဥ္ရွိသမွ်တို႔သည္ ေသရမည္” (ေယဇ၊၁၈း၄)။ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို ကယ္တင္ျခင္းလမ္းသို႔ ေသြးေဆာင္ပို႔ေဆာင္ျခင္းဟူေသာသတင္းသည္ သတင္းေကာင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက သူ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္သည္ “ေပ်ာက္ဆံုးေသာ၀ိညာဥ္တို႔ကိုရွာေဖြရႏ္ႏွင့္ ကယ္တင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။“ ဟုေႀကြးေၾကာ္ခဲ့သည္ (လုကာ ၁၉း၁၀)။ သူသည္ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚတြင္အေသခံေသာအခါ သူေျပာခဲ့ေသာစကား “အမႈၿပီးၿပီ” (ေယာဟန္ ၁၉း၃၀) သည္ သူ၏ရည္၇ြယ္ခ်က္အားလံုးၿပီးစီးသြားခဲ့ေၾကာင္းကို သခင္ေယ႐ႈကေႀကြးေၾကာ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္စစ္မွန္ေသာ မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ျခင္းရွိမွသာလွ်င္ မိတ္ေဆြသည္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ရန္အစျပဳလာပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ သြား၍အျပစ္တရားအတြက္ ေနာင္တရပါလိမ့္မည္(ေဟရွာ၅၇း၁၅) ထို႔ျပင္အျပစ္တရားကိုစြန္႔ပယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။“ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ေစျခင္းငွာ ႏႈတ္ျဖင့္၀န္ခံရ၏“ (ေရာမ ၁၀း၁၀)။

ဤအျပစ္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းထဲတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းလည္းပါ၀င္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ အေသခံျခင္းႏွင့္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတို႔က သခင္ေယ႐ႈသည္ ကယ္တင္ျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေစေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ “အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကိုႏႈတ္ျဖင့္၀န္ခံ၍ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီဟု စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ယံုၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္” (ေရာမ၊ ၁၀း၉) ။ ေယာဟန္ ၂၀း ၂၇၊ တမန္၊ ၁၆း၃၁၊ ဂလာ ၂း၁၆၊ ၃း၁၁၊ ၂၆ ႏွင့္ ဧဖက္ ၂း၈ -ကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းပိုဒ္တို႔တြင္ ယံုၾကည္ျခင္း၏အေရးႀကီးမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ မွန္ကန္မႈကိုရရွိျခင္းသည္ မိတ္ေဆြကိုယ္စား ဘုရားသခင္ျပဳခဲ့ေသာအမႈေပၚတြင္ မိတ္ေဆြ၏ တံု႔ျပန္မႈကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူက ကယ္တင္ရွင္ကို ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကယ္တင္ရွင္က အျပစ္တရားခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း မွလြတ္ေျမာက္ရန္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ (ေယာဟန္ ၁း၂၉)။ မိတ္ေဆြအတြက္ သူက ကတိ ေတာ္ေပးထားခဲ့ပါသည္။၄င္းသည္“ထာ၀ရဘုရားကို ပဌနာျပဳေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္ ရၾကလတၱံ” (တမန္ေတာ္၊၂း၂၁)။

ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ပံုဥပမာသည္ ေပ်ာက္သြားေသာသား ျဖစ္သည္ (လုကာ ၁၅း၁၁-၃၂)။ သားငယ္က သူ႔ခမည္းေတာ္ေပးေသာ လက္ေဆာင္တုိ႔ကို ရွက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ထဲ၌ ျဖဳန္းတီးခဲ့ပါသည္ (အခန္း ငယ္ ၁၃)။ သူသည ္မွားယြင္းေသာအမႈျပဳေၾကာင္းကို မိမိကိုယ္ကို အသိ အမွတ္ျပဳေသာအခါ အိမ္သို႔ျပန္လာရန္ စိတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္(အခန္းငယ္ ၁၈)။သူသည ္မိမိကိုယ္ကို သားအရာ ရရွိသည္ဟုပင္ မေတြး၀ံ့ေခ် (အခန္းငယ္ ၁၉)။ သူသည္ ဒုစ႐ိုက္ျပဳေသာသူအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကိုသိရွိခဲ့ပါသည္။ ဖခင္ႀကီးက အရင္တုန္းကသူ႔ကို ပုန္ကန္ခဲ့ေသာ သားငယ္ကိုခ်စ္ခဲ့ပါသည္ (အခန္းငယ္ ၂၀)။ သူလုပ္မွားသမွ် အားလံုးကို ခြင့္လႊတ္၍ ပြဲက်င္းပေပးခဲ့ပါသည္ (အခန္းငယ္ ၂၄)။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင္႔ကတိေတာ္အပါအ၀င္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ကတိေတာ္မ်ား ေစာင့္ထိန္းျခင္းအမႈ၌ အလြန္ ေကာင္းေပသည္။ “ထာ၀ရဘုရားသည္ က်ိဳးပဲ့ေသာစိတ္ရွိေသာသူတို႔ႏွင့္ ႏွလံုးေၾကကြဲေသာသူတို႔ကို နီးေတာ္မူ၏။ ေနာင္တရွိ၍ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔ကိုလည္း ကယ္တင္ေတာ္မူ၏“ (ဆာလံ၊ ၃၄ း၈)။

မိတ္ေဆြသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မွန္ကန္မႈကိုရလိုပါက ဤသို႕ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိဘဲ ဤဆုေတာင္း ျခင္းကို ႁမြြက္ဆိုျခင္းသို႔မဟုတ္ တျခားဆုေတာင္းျခင္းက မိတ္ေဆြကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ မိတ္ေဆြ သည္အျပစ္ႏြံထဲမွ ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္မွသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိတ္ေဆြက ဘုရားသခင္ကိုကိုးစားေၾကာင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ကယ္တင္ျခင္း တရားအတြက္ ကိုယ့္္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ထိုအျပစ္တရားအတြက္တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကိုကၽြႏ္ုပ္သည္ခံထိုက္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္မထိုက္ေသာျပစ္ေႀကြးအားလံုးကိုသခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က ယူေဆာင္သြား ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ႏြံမွ႐ုန္းထြက ္၍ကယ္ တင္ျခင္း ရရွိရန္ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ကိုယ္ေတာ္၏အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာေက်းဇူူးေတာ္တရားႏွင့္ ခြင့္လႊတ ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရအသက္ဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူတင္ပါ၏!အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈသာလွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လမ္းခရီးျဖစ္သေလာ?

“ကၽြႏ္ုပ္သည္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေရာက္ ရွိပါလိမ့္မည္။” “ေကာင္းေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဆိုးသြမ္းေသာအမႈတခ်ဳိ႕ျျပဳခဲ့၍ ေကာင္းေသာအမႈျပဳျခင္းသည္ ပို၍ မ်ားျပား လာေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသုိ႔ သြားရမည္။” “ကၽြႏ္ုပ္သည္သမၼာက်မ္းစာအတုိင္း အသက္ မရွင္လွ်င္လည္း ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္ကို ငရဲထဲသို႔ပို႔လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ေခတ္ကာလသည္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။” “ကေလးသူငယ္တို႔ကိုညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ေသာသူမ်ားႏွင့္ လူသတ္သမားတို႔သာလွ်င္ ငရဲသို႔သြားလိမ့္မည္။”

ဤခံယူခ်က္မ်ားကို လူမ်ိဳးအမ်ားစုထဲတြင္ ေပၚေပါက္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္သမၼာတရားအရၾကည့္လွ်င္ သူတို႔ အားလံုးသည္ လိမ္ညာေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤေလာကကို အစုိးရသူ၊ စာတန္သည္ ထိုသူတို႔၏ ဦးေႏွာက္အေတြးထဲ၌ ဤမွားယြင္းေသာခံယူခ်က္တို႔ကို ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ စာတန္ႏွင့္သူ၏နည္းလမ္းကို လိုက္ေလွ်ာက္ေသာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (၁ေပ ၅း၈)။ စာတန္သည္အစဥ္အၿမဲ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ ေဆာင္သည္ (၂ေကာ ၁၁း၁၄)။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ထံမွမလာေသာဆိုးညစ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို လူေတြ၏ စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ စာတန္က လူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ “ထိုုသို႔မယံုၾကည္ေသာသူတို႔ကားဘုရားသခင္၏ပံုသဏၭာန္ေတာ္တည္းဟူေသာခရစ္ေတာ္၏ဘုန္းအသေရ ႏွင့္ျပည့္စံု ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား၏အေရာင္သည္ အလင္းကိုမေပးေစျခင္းငွာ ၊ ဤေလာကကုိအစိုးရေသာ ဘုရားသည္ လူတို႔၏ ညာဥ္မ်က္စိကို ကြယ္ေစ၏ (၂ေကာ ၄း၄)။

ဘုရားသခင္က ေသးငယ္ေသာ အျပစ္ကို ဂ႐ုမစုိက္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ငရဲမီးအိုင္သည္ “ဆုိးသြမ္းေသာသူ မ်ား” အတြက္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းသည္မုသာ ျဖစ္သည္။ “အနည္းငယ္ေသာ လိမ္ညာမႈအပါအ၀င္ အျပစ္တရား အားလံုးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုဘုရားသခင္ႏွင္႔ ခြဲခြာေစပါသည္။ လူအားလံုးသည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳၾကၿပီ။ မိမိကိုယ္ကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရန္ ေကာင္းမႈျပဳႏုိင္ေသာသူတစ္စံုတစ္ေယာက္မွ်မရွိေပ (ေရာမ ၃း၂၃)။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေရာက္ရွိျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပဳေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပဳခဲ့ ေသာ အကုသိုလ္ထက္သာလြန္ျခငး္ေၾကာင့္ မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ခ်ိန္ခြင္လို ခ်ိန္ဆလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုးသည္ ငရဲမီးအိုင္ ထဲသို႔သြားရပါလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ “ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ရွိလွ်င ္ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္အားျဖင့္မရွိ။ ရွိလွ်င္ ေက်းဇူး သည္ေက်းဇူးမဟုတ္။ ကိုယ့္က်င့္ေသာအက်င့္အားျဖင့္ရွိလွ်င္ ေက်းဇူးအားျဖင့္မရွိ၊ ရွိလွ်င္က်င့္ေသာ အက်င့္သည္ အက်င့္မဟုတ္” (ေရာမ ၁၁း၆)။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေရာက္ရန္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္တစ္စံုတစ္ခုမွ မျပဳႏိုင္ေပ (တိတု ၃း၅)။

“က်ဥ္းေသာတံခါးကို ၀င္ၾကေလာ့။ ပ်က္စီးျခင္းလမ္းသို႔ေရာက္ေသာလမ္းႏွင့္ တံခါးသည္ က်ယ္၀န္းသည္ ျဖစ္၍ ၀င္ေသာသူတုိ႔သည္ မ်ားၾက၏” (မႆဲ ၇း၁၃)။ လူတစ္စံုတစ္ေယာက္သည္အျပစ္ရွိလ်က္ပင္ ဘုရားသခင္က ခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္က ခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ေပ။ “သင္တို႔သည္ အထက္က ေလာကီတရားသို႔လိုက္၍ အာကာသေကာင္းကင္၏တန္ခိုးကို အစိုးရေသာမင္းတည္းဟူေသာ ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔၌ ျပဳျပင္ေသာ ၀ိညာဥ္၏အလိုႏွင့္အညီ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္တုိ႔၌ က်င္လည္ၾက၍ ထိုဒုစ႐ိုက္အျပစ္၌ ေသလ်က္ရွိေနေသာ သင္တုိ႔ကိုပင္ ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူ၏” (ဧဖက္ ၂း၂)။

ဘုရားသခင္က ဤေလာကကိုဖန္ဆင္းခဲ့ေသာအခ်ိန္တြင္္လိုအပ္မႈမ႐ွိပဲျပည့္ စံုေအာင္ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ အရာအားလံုးး သည္ေကာင္းမြန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္က လူအာဒံႏွင့္ ဧ၀ံကို ဖန္ဆင္းခဲ့၍ သူတုိ႔အေပၚတြင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကိုနာခံမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္မည္ ေလာဟူေသာ ေရြးခ်ယ္မႈကို သူတို႔၏တာ၀န္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ပထမဆံုးေသာ လူသား အာဒံႏွင့္ ဧ၀တို႔သည္ စာတန္၏စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို နာမခံခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္သူတုိ႔သည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထိုအျပစ္တရားက သူတို႔ (ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အပါအ၀င္ အာဒံေခတ္ေနာက္မွလာေသာ လူသားအားလံုး)သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္စြာ မိတ္သဟာရမဖြဲ႔ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ ျပည့္စံုသည္။သန္႔ရွင္းသည္။အျပစ္တရားကိုတရားစီရင္သည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္စြာမိတ္သာဟာရမဖြဲ႔ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၌္ သူႏွင့္အတူ တလံုးတ၀ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းကို လမ္းဖြင့္ေပးထားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာ၀အသက္ကိုရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏” (ေယာဟန္ ၃း၁၆)။ အျပစ္တရား၏အခကားေသျခင္းေပတည္း။“ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာဆုေက်းဇူးေတာ္ကား ငါတို႕သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း” (ေရာမ ၆း၂၃)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ လူဇာတိကိုခံယူခဲ့သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူသည္ ထာ၀ရအသက္လမ္းကိုၫႊန္ျပႏိုင္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ေႀကြးေပးဆပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သူက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ေႀကြးအားလံုးေပးဆပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးဆပ္ရန္မလိုေတာ့ေပ။ သူသည္ ေသၿပီးသံုးရက္ ေျမာက္ေသာေနံတြင္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့၍ (ေရာမ ၄း၂၅)၊ ေသျခင္းတရားအေပၚေအာင္ျမင္ျခင္းကို သူက စီမံ ေဆာင္ရြက္ၿပီးခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူစပ္ၾကားတြင္ သခင္ေယ႐ႈက တံတားခင္းေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ယံုၾကည္ ေသာသူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ မိတ္သာဟာရဖြဲ႔ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထာ၀ရအသက္ဟူမူကား မွန္ေသာဘုရား သခင္တဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို၄င္း၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သခင္ေယ႐ႈကိုသိကၽြမ္းျခင္းတည္း (ေယာဟန္ ၁၇း၃)။ စာတန္ကဲ့သို႔မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံ ျပန္လာ၍ သူႏွင့္မိတ္သာဟာရဖြဲ႔ကာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ကို ေက်ာခိုင္းလ်က္သခင္ေယ႐ႈေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ကၽြႏ္ုပ္သည္ စိတ္ႏွလံုးအႀကြင္းမဲ့ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ေဆာင္ သမွ်တုိ႔၌ ျဖစ္ေစ သခင္ေယ႐ႈကို ကိုးစားရမည္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္းတို႔အဘုိ႔ျဖစ္၍ ထိုသူအေပါင္းတုိ႔အေပၚသို႔ ေရာက္ေသာဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ ထင္ရွားခဲ့ ၿပီ။ ျခားနားျခင္းအလ်င္းမရွိ (ေရာမ ၃း၂)။ ခရစ္ေတာ္ကလႊဲ၍ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာလမ္းမရွိ ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေယာဟန္ ၁၄း၆ ထဲတြင္ “ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခရစ္ေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ” ဟုသခင္ေယ႐ႈကမိန္႔ဆိုခဲ့သည္။

သခင္ေယ႐ႈတစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္ေႀကြးအားလံုးေပးဆပ္ေပးႏိုင္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းသုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာလမ္းသြယ္ျဖစ္သည္ (ေရာ ၆း၂၃)။ ဘာသာ တရားသြန္သင္သူတို႔က အျပစ္တရားႏွင့္ ၄င္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ကို နက္႐ႈိင္းစြာသို႔မဟုတ္ ေလးနက္စြာ သြန္သင္ျခင္းမရွိေပ။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္ေသာ အျပစ္ေႀကြးအားလံုးေပးဆပ္ေက်ေအးျခင္းကိုလည္း ဘာသာတရားတစ္ခုကမွ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပ။ အျပစ္ေႀကြးအားလံုးေပးဆပ္ရန္ “ဘာသာတရားတည္ေထာင္သူ” တစ္ဦးမွ် ဘုရားမွလူျဖစ္လာခဲ့သည္(ေယာဟန္ ၁း၁၂-၁၄)ဟူ၍မရွိေပ။သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္ေႀကြးအားလံုးေပးဆပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အေသခံႏိုင္ရန္ လူဇာတိကိုခံယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္သည္။ ထုိသခင္၏ နာမေတာ္ မွတပါး ငါတို႔ကို ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ နာမတစ္စံုတစ္ခုမွ် ေကာငး္ကင္ေအာက္လူတို႔တြင္ မေပၚမရွိ (တမန္ ၊ ၄း၁၂)။

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေသေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဘုန္းေတာ္၀င္စားလိမ့္မည္ဟု ေသခ်ာ ေၾကာင္း မည္သို႕ရွိႏို္င္မည္နည္း?

မိတ္ေဆြသည္ ထာ၀ရအသက္ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေသေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မိတ္ေဆြေသခ်ာစြာသိရွိပါသလား။ ထိုသို႔ေသခ်ာသိ႐ွိရန္ ဘုရားသခင္က အလိုေတာ္ရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာက “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသင္တို႔သည္ ထာ၀ရအသက္ကို ကိုယ္တိုင္ရသည္ဟု သိေစျခင္းငွာ ဤအရာမ်ားကိုသင္တို႔အား ငါေရး၍ေပးလိုက္၏” (၁ေယာဟန္၊ ၅း၁၃)။ မိတ္ေဆြသည္ ယခုဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ ရပ္၍ဘုရားသခင္က “အဘယ့္ေၾကာင့္ ငါမင္းကိုေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔၀င္ခြင့္ျပဳရမည္နည္း”ဟုေမးျမန္းသည္ဆုိၾကပါစို႔။မိတ္ေဆြသည္ မည္ကဲ့သို႔ေျဖဆုိရ မည္နည္း။ မည္သုိ႔ျပန္ေျဖရမည္ကိုမသိဘဲ မိတ္ေဆြသည္ ေၾကာင္အမ္းအမ္းအေနအထားသို႔ေရာက္ႏိုင္ေပမည္။ မိတ္ေဆြသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္သည္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္ကိုခ်စ္၍ သူျပင္ဆင္ထားခဲ့ေသာ လမ္းကိုေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ထာ၀ရကာလတြင္မည္သည့္ေနရာသို႔ေရာက္ၾကမည္ကိုသိရွိျခင္းျဖစ္ သည္။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက ဤသို႔ ေျပာထားပါသည္။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာ၀ရ အသက္ကိုရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီ သားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏” (ေယာဟန္ ၃း၁၆)။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သိရွိရန္လိုအပ္ေသာ၊ မသိခဲ့ေသာျပသာနာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ေကာင္းကင္ႏို္င္ငံေတာ္ ကြာေ၀းေစပါ သည္။ ထိုျပသာနာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇာတိက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္တို႔၏ မိတ္သာဟာရဖြဲ႔ျခင္းကို ပ်က္ျပားေစ သည္။ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သဘာ၀အလိုအေလ်ာက္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိေရြးခ်ယ္မႈအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျပစ္ေက်းကၽြန္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ “အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား လူအေပါငး္တို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႔ ေတာ္၌ အေသေရပ်က္ၾကၿပီ”(ေရာမ၊ ၃း၂၃)။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုမကယ္တင္ႏိုင္ေပ။” ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္သည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၏သနားေတာ္မူ ရာျဖစ္သတည္း။ ကိုယ္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္သည္မဟုတ္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ် ၀ါႀကြားစရာအခြင့္မရွိ(ဧဖက္ ၂း၈-၉)။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေသျခင္းခံထိုက္ေသာသူမ်ား၊ ငရဲမီးအိုင္ထဲသို႔ပစ္ခ်ျခင္းခံထိုက္ ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ အျပစ္၏အခကားေသျခင္းေပတည္း(ေရာမ ၆း၂၃)။

ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္း၍ တရားလ်က္အျပစ္ရွိေသာသူတို႔ကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ သည္။ သို႕ေသာ္သူက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုခ်စ္၍ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။ သခင္ေယရႈက “ငါသည္ လမ္း ခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔ မေရာက္ရ” (ေယာဟန္ ၁၄း၆)ဟုေျပာထားပါသည္။ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေသခံခဲ့သည္။ “ခရစ္ေတာ္သည္ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံ၍ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ေရာက္ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ငါတို႔ကို ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းငွာ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူ တို႔အတြက္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ တခါခံေတာ္မူ၏” (၁ေပ ၃း၁၈)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္း မစၥဳန္မာန္ကိုေအာင္ ၍ထေျမာက္ခဲ့သည္။ “ထိုသခင္ေယ႐ႈသည္ ငါတုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္ အပ္ႏွံျခင္းကိုခံေတာ္မူ၏။ ငါတုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္းထေျမာက္ေတာ္မူ၏” (ေရာမ၊ ၄း၂၅)။

ထို႔ေၾကာင့္ေမးထားေသာ ေမးခြန္းကိုျပန္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ၄င္းသည္ “ကၽြႏ္ုပ္သည္ေသေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဘုန္းေတာ္၀င္စားလိမ့္မည္ဟု ေသခ်ာေၾကာင္းကို မည္သို႔သိရွိႏိုင္မည္နည္း။” အေျဖသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္လွ်င္ မိတ္ေဆြသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ (တမန္၊ ၁၆း၃၁)။ ထိုသူကို လက္ခံ သမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ကိုေပး ေတာ္မူ၏” (ေယာဟန္ ၁း၁၂)။ မိတ္ေဆြသည္ ထာ၀ရအသက္ကို အခမဲ့ေပးအပ္ေသာ ဆုေက်းဇူးအျဖစ္ ရယူႏိုင္သည္။ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာဆုေက်းဇူးေတာ္ကားငါတုိ႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပ တည္း” (ေရာမ ၆း၂၃)။ ယခုမိတ္ေဆြသည္ ႀကြယ္၀ေသာ အသက္တာႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာအသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ႏိုင္သည္။ ေယ႐ႈက “ငါမူကား သူတုိ႔သည္ အသက္လႊတ္႐ံုမွ်သာမက အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုေစျခင္းငွာ ငါလာသတည္း” (ေယာဟန၊္ ၁၀း၁၀) ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက “ငါသည္သြား၍ သင္တုိ႔ေနရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္ျပန္လာ၍ ငါရွိရာအရပ္၌ သင္တို႔ရွိေစျခင္းငွာ သင္တုိ႔ကို ငါထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္” ဟုကတိျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူထာ၀ရကာလအတြင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၌စိုးစံၾကပါလိမ့္မည္။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံလို၍ ဘုရားသခင္ထံမွ လႊတ္ၿငိမ္း ျခင္းအခြင့္ရယူလိုလွ်င္ ဤသို႔ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမပါဘဲ ဆုေတာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တျခားဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ မိတ္ေဆြကို မကယ္တင္ႏိုင္ေပ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကသာ မိတ္ေဆြကိုအျပစ္ႏႊံထဲ မွ ကယ္တင္ႏိုင္ပါ သည္။ ဤဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိတ္ေဆြက ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ကယ္တင္ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုုျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထုိအျပစ္တရားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခံထိုက္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ခံထိုက္ေသာ အျပစ္အေႀကြးအားလံုးကိုသခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က ယူေဆာင္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ႏြံထဲမွ ႐ုန္းထြက္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏အံ့ၾသဖြယ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္တရားႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရအသက္ဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏! အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: ေနာင္တမလြန္ဘ၀ရွိသလား?

ေနာင္တမလြန္ဘ၀ရွိသလား?။ သမၼာက်မ္းစာက “လူသည္ မိန္းမဖြားေသာသူျဖစ္သျဖင့္ အသက္တို၍ ဒုကၡႏွင့္ျပည့္စံုပါ၏။ ပနး္ပြင့္ကဲ့သို႔ပြင့္၍ ရိတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံရပါ၏။ မတည္မရပ္ပဲ အရိပ္ကဲ့သို႔ ေရြ႕သြားပါ၏ လူသည္ေသလွ်င္ အသက္ရွင္ပါလိမ့္မည္ေလာ။ အကၽြႏ္ုပ္ေျပာင္းလဲခ်ိန္မေရာက္မွီ ပင္ပန္းစြာအမႈထမး္ရေသာ ေန႔ရက္ကာလပတ္လံုးသည္းခံလ်က္ေနပါမည္” (ေယာဘ ၊ ၁၄း၁၊ ၂၊ ၁၄)။

ေယာဘကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးတို႔ကို ဤေမးခြန္းကစိန္ေခၚေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေသဆံုးသြား ၿပီးေနာက္မည္သည့္အရာမွ်တိက်စြာျဖစ္ပ်က္ေနပါသနည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေသသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ဘ၀ရပ္သြားပါ သလား။ ေသျခင္းတရားသည္ ဘ၀သံသရာလည္ပတ္ရန္ႏွင့္ ေနာင္ဘ၀တြင္ ႀကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္ရန္ တံခါးေပါက္ျဖစ္ သလား။ လူသားအားလံုးသည္ ေနရာတစ္ခုသို႔သြားရမည္လား။ သို႔မဟုတ္ မတူညီေသာေနရာသို႔သြားရမည္ေလာ။ ေကာင္းကင္သုခဘံုႏွင့္ ငရဲမီးအိုင္တို႔သည္ အမွန္တကယ္ရွိသလား။ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔သည္ စိတ္အာ႐ံုခံစားခ်က္ သာျဖစ္သလား။

ေနာင္တမလြန္ဘ၀သာမက ဘုန္းႀကီးေသာ ထာ၀ရအသက္ရွိေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္အညီ “ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔အဖို႔ အလို႔ငွာ၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူ ေသာအရာတို႔ကို လူ႔မ်က္စိျဖင့္မျမင္၊ နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္မႀကံစည္ေသး” (၁ေကာ ၂း၉)။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ေတာ္ ဘုရားသခင္သည္ လူ႕ဇာတိကိုခံယူလ်က္ ဤထာ၀ရအသက္ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားေပးအပ္ရန္ ဤေလာကသို႔ ႀကြလာခဲ့သည္။ “ထိုသူသည္ ငါတို႕လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္မ်ားေၾကာင့္ နာက်င္စြာထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏။ ငါတို႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မး္သာကိုျဖစ္ေစေသာဆံုးမျခင္းကို သူ႔အေပၚသို႔ေရာက္၍ သူခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔ သည္အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏ (ေဟရွာယ ၅၃း၅)။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္အားလံုးကို သခင္ေယ႐ႈက ယူေဆာင္သြားခဲ့၍ ထိုအျပစ္တရားအတြက္ သခင္ေယ႐ႈက မိမိအသက္တာေပးဆပ္ခဲ့ပါသည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သခ်ဳႋင္းတြငး္မွ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ သူသည္ေသျခင္းေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ရေၾကာင္း မိမိကိုယ္ကို ျပသခဲ့ပါ သည္။ သူသည္သူ၏ အိမ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔မတက္မွီ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ ဤေလာကတြင္ ေနထိုင္ ခဲ့ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက သက္ေသထူခဲ့ပါသည။္ေရာမ ၄း၂၅ က ထိုသခင္ေယ႐ႈသည္ငါတုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္ အပ္ႏွံျခင္းကိုခံေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္မည္အေၾကာင္း ထေျမာက္ေတာ္မူ၏ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ သည္။ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ျငင္းဆိုမရေသာ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ မလိုအပ္ေသာအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ သည္ဟု တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုကေျပာခဲ့ပါသည္။ ဤသမၼာတရားျဖစ္ေသာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို မည္သူကမွွ မျငင္းပယ္ႏိုင္ေပ။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတရား ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ အလြန္အေရးႀကိးေသာ တရားျဖစ္ပါ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့၍ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအား ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ထေျမာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထေျမာက္ျခင္းတရားကို မယံုၾကည္ေသာ ခရစ္ယာန္တို႔ကို ရွင္ေပါလုက ဤသို႕ခ်ိဳသာစြာ ကတိေပး ထားပါသည္။ ယခုမွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဟာေျပာရသည္ျဖစ္၍ ေသေသာသူ တို႕သည္ထေျမာက္ျခင္းမရွိဟု သင္တို႔တြင္ တခ်ိဳ႔႕ေသာသူတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုရၾကသနည္း။ ေသေသာသူတို႔ သည္ ထေျမာက္ျခင္းမရွိလွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္မမူ(၁ ေက၊ ၁၅း၁၂-၁၃)။

ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာသူမ်ားထဲတြင္ အဦးဆံုးေသာသူျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦး၊ အာဒံအားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းတရားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေပၚတြင္ သက္ေရာက္သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ မိသားစု၀င္အျဖစ္ အေမြခံေသာသူတို႔သည္ အသစ္ေသာ ထာ၀ရအသက္ကို ရရွိပါလိမ့္မည္ (၁ ေကာ၊ ၁၅း၂၀-၂၂)။ ဘုရားသခင္ကခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ထေျမာက္ေစသည့္နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ၏ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း ခရစ္ေတာ္တဖန္ျပန္လာေသာအခါ ထေျမာက္မည္ျဖစ္သည္ (၁ေကာ၊ ၆း၂၄)။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၾကေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ ေတာ္သို႔ အတူတကြ၀င္ေရာက္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ထာ၀ရကာလစိုးစံေနရာသို႔၀င္ေရာက္ရန္ လူတိုင္းက ဤေလာက တြင္အသက္ရွင္ခ်ိန္တြင္ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးတို႔သည္ တစ္ႀကိမ္တည္းေသ၍ ေနာက္မွ တရားစီရင္ျခင္းခံရမည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားပါသည္(ေဟၿဗဲ ၉း၂၅)။ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔သည္ ထာ၀ရအသက္ရွင္ေသာေနရာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ၀င္ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ မယံုၾကည္ေသာသူတို႔သည္ ထာ၀ရ ျပစ္ဒဏ္ခံစားရေသာေနရာ ငရဲမီးအိုင္ထဲသို႔ ပစ္ခ်ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္ (မႆဲ၊ ၂၅း၄၆)။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္နည္းတူ ငရဲမီးအိုင္သည္ ထင္ရာျမင္ရာေတြးေတာႏႈတ္ႁမြက္ ျခင္းမဟုတ္ပဲ အမွန္တကယ္တည္ရွိေသာေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာသည္ မတရားေသာသူတို႕ကိုထာ၀ရအဆံုးမရွိသုိေလွာင္ေသာ ေနရာ၊ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေဒါသကိုထာ၀ရကာလခံစားရေသာေနရာျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ ၀မ္းနည္း ပူေဆြးမႈႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္နာက်င္မႈတို႔ကို ခံစားရ၍ ထိုမွ်မကအရွက္ကြဲျခင္း၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း၊ ရြံ႕႐ွာမုန္းတီးျခင္းတုိ႔ကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။

ငရဲမီးအိုင္သည္ အဆံုးမရွိေသာတြင္းနက္ႀကီး (လုကာ ၈း၃၁၊ ဗ်ာ ၉း၁) မီးမေသေသာေနရာ၊ ကန္ႏွင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းေသာေနရာ၊ မတရားေသာသူတို႔သည္ ထုိေနရာတြင္ ေန႔ညမပ်က္ ထာ၀ရကာလငိုေႀကြးျမည္တမ္းျခင္း ခံစားရေသာေနရာျဖစ္သည္( ဗ်ာဒိတ္၊ ၂၀း၁၀ )။ငရဲမီးအိုင္ထဲတြင္ ငိုေႀကြးျခင္းႏွင့္ အံသြားခဲႀကိတ္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းပူေဆြး ေၾကာင့္ၾကျခင္းတို႕သာရွိသည္ (မ၊ ၁၃း၄၂)။ ငရဲမီးအိုင္သည္ “ပိိုးမေသမီးမၿငိမ္းေသာေနရာ” ျဖစ္သည္(မာကု၊ ၉း၄၈)။ မတရားေသာသူတို႔၏ေသျခင္း၌ ဘုရားသခင္သည္ ၀မ္းေျမာက္မႈမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ မတရားေသာသူတို႔သည္ ထာ၀ရ အသက္ရရွိေရးအတြက္ မိမိအျပစ္မွ ေနာင္တရရန္ ဘုရားသခင္သည္ အလိုေတာ္ရွိသည္ (ေဟယ်ေက်လ၊ ၁၃း၁၁)။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က သူ႔ထံ အ႐ံႈးေပးအပ္ႏွံရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အတင္းအဓမၼမခိုင္းေစ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚသူဆံုးျဖတ္မည့္အရာသည္ သူႏွင့္ထာ၀ရခြဲခြာျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေလာက၌ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈျပဳရန္ စမ္းသပ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္္ ေသရသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဘုရားသခင္ရွိေသာ အရပ္၌ ထာ၀ရစိုးစံရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္၍ ထာ၀ရအသက္မည္ကဲ့သို႔ ရရွိႏိုင္မည္ နည္း။ လမ္းတခုတည္းရွိပါသည္။ ၄င္းသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက ငါသည္ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာ သူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္းး ရွင္လိမ့္မည္။ ငါ့ကိုယံုၾကည္၍အသက္ရွင္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္လည္း ေသျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ကင္းလြတ္လိမ့္မည္ (ေယာဟန္ ၁၁း၂၅ - ၂၆)။

ထာ၀ရအသက္ဆုေက်းဇူးေတာ္သည္ လူတိုင္းအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ေလာကီေရးရာေပ်ာ္ရႊင္မႈတခ်ိဳ႕ကို ျငင္းပယ္ရန္လိုအပ္၍ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႕ မိမိကိုယ္ကို ဆက္ကပ္ရန္လိုအပ္ သည္။ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ သူသည္ ထာ၀ရအသက္ကို ရ၏။ သားေတာ္ကိုပယ္ေသာ သူမူကား အသက္ကို မေတြ႕ရ။ ထုိသူ၏အေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္တည္ေနသည္ (ေယာဟန္၊ ၃း၃၆)။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေသလြန္ ၿပီးသည့္ေနာက္ ေနာင္တရရန္ အခြင့္အေရးရဦးမည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘုရားသခင္ကို မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္၍ တႀကိမ္တည္းကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမင္ေတြ႔မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏုပ္တို႔သည္ တျခားေ႐ြးခ်ယ္ ရန္မ႐ွိ။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ ရန္အတြက္သာလိုအပ္သည္။ယခု ကၽြႏ္ုုပ္တုိ႔သည္ ယံုၾကည ္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံလာရန္သူကအလုိေတာ္ရွိသည္။သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကုိဆန္႔က်င္မႈျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုုပ္တုိ႔၏အျပစ္အတြက္အေသခံသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္လွ်င္ ယခုဘ၀၌ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အသက္တာ ပုိင္ ဆုိင္ရုံသာမက ခရစ္ေတာ္ရွိေသာေနရာ အရပ္၌ ထာ၀ရ ကာလစုိးစံရလိမ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံလိုလွ်င္ ဤသုိ႔ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမပါပဲဆုေတာင္းျခင္းသို႔မဟုတ္ တျခားဆုေတာင္းျခင္းက မိတ္ေဆြကိုမကယ္တင္ႏိုင္ သည္ကိုမွတ္ထားပါ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကသာ မိတ္ေဆြကိုအျပစ္ႏြံထဲမွ ကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤဆုေတာငး္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြက ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားေၾကာင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ကယ္တင္ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအျပစ္တရားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခံထိုက္ေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ခံထိုက္ေသာ ျပစ္ေႀကြးအားလံုးကို သခင္ေယ႐ႈကယူေဆာင္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏ ကၽြႏု္ပ္သည္အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ႏြံမွ ႐ုန္းထြက္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ့္ေတာ့္ကို ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ကိုယ္ေတာ္၏အံ့ဖြယ္ေသာေက်းဇူးေတာ္တရားႏွင့္ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ထာ၀ရအ သက္ဆု ေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏! အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: သခင္ေယရွဳကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း၏ အဓိပၸါယ္သည္ အဘယ္နည္း?

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံခဲ့သလား? မိတ္ေဆြသည္ အေျဖမေပးမီေမးခြန္းကို ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပပါရေစ။ ဤေမးခြန္းကို သင့္ေတာ္စြာသိရွိနား လည္ျခင္းမျပဳမီ “သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္” “မိမိကိုယ္တိုင္” ႏွင့္ “ကယ္တင္ရွင္” တို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိရန္လိုအပ္သည္။

သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း? လူေပါင္းမ်ားစြာက သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို လူႀကီး လူေကာင္းတစ္ေယာက္၊ နာမည္ႀကီးဆရာတစ္ပါး (သို႔) ဘုရားသခင္၏ ပေရာဖက္တစ္ပါးဟုသတ္မွတ္ ႏိုင္ေပမည္။ သခင္ေယရွဳကို ထိုသို႔ေတြးေတာျခင္းသည္ မွန္ကန္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္သူတို႔သည္ သခင္ေယရွဳ၏ ျဖစ္ျခင္းအမွန္ကို မသိခဲ့ၾကေပ။ သခင္ေယရွဳသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူသည္ ဘုရားဇာတိမွ လူ႔ဇာတိခံယူသူျဖစ္ေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (ေေယာဟန္၊၁:၁, ၁၄)။ ကၽြႏူ္ပ္တို႔ကို သြန္သင္ရန္၊ အနာေရာဂါၿငိမ္းေစရန္၊ အမွားျပဳျပင္ေပးရန္၊ ခႊင့္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ေပး ရန္ႏွင့္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံရန္ သခင္ေယရွဳဤေလာကသို႔ ႂကြလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေယရွဳခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္သည္။ တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရားလည္း ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြသည္ ထိုသခင္ကိုလက္ခံမည္ေလာ?

ကယ္တင္ရွင္ဟူသည္ အဘယ္နည္း? အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔သည္ကယ္တင္ရွင္လိုအပ္သနည္း?

ကၽြႏူ္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ဒုကၥ႐ိုက္ျျပဳေၾကာင္းႏွင့္ မေကာင္းေသာအနိဌာရုံမ်ားျပဳေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (ေရာ၊ ၃:၁၀ – ၁၈) ။ ကၽြႏူ္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ ႏွင့္တရားစီရင္ျခင္းကိုခံရန္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔သည္ထိုက္တန္လ်က္ရွိသည္။ျပည့္စံုေသာ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ျခင္းအျပစ္သည္ ေသျခင္းအျပစ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ (ေရာ၊ ၆:၁၂၊ ဗ်ာ၊ ၂၀:၁၁ -၁၅)။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ရွင္လုိအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကသို႔ႄကြလာ၍ ကၽြႏူ္ပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံခဲ့သည္။ လူ႔ဇာတိခံယူေသာ သခင္ေယရွဳ၏ေသျခင္းသည္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔၏အျပစ္အတြက္ အျပစ္ေၾကြးဆပ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ( ၂ေကာ၊ ၅:၂၁)။ ကၽြႏူ္ပ္တို႔၏ အျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ရန္ သခင္ေယရွဳအေသခံျခင္းျဖစ္သည္။ (ေရာ၊ ၅:၈)။ သခင္ေယရွဳက ျပစ္ေႂကြးအားလံုးေပးဆပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔သည္ ျပစ္ေၾကြးမ်ား ေပးဆပ္ရန္မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ ေသျခင္းမွ သခင္ေယရွဳ၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ သခင္ေယရွဳ၏ အေသခံျခင္းက ကၽြႏူ္ပ္တို႔၏ျပစ္ေႂကြးအားလံုးကို ေပးဆပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သက္ေသထူသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္သခင္ေယရွဳသာလွ်င္ ကယ္တင္ေပးႏိုင္ေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။ (ေယာဟန္၊ ၁၄:၆၊ တ၊ ၄:၁၂)။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယရွဳကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ကိုးစားပါသလား?

သခင္ေယရွဳသည္ မိတ္ေဆြ၏ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ပါသလား? ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း၊ ဘာသာေရးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းႏွင့္၊ အျပစ္ေရွာင္ရွားျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူမ်ားစြာကယူဆ တတ္ၾကသည္။ ၄င္းသည္ခရစ္ယာန္ဘာသာမဟုတ္ေပ။ စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္းသည္ သခင္ ေယရွဳခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ဆက္ႏြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အ ျဖစ္ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သူအထဲ၌ကၽြႏူ္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈမ်ားကို ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ တျခား ေသာအရာတို႔ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းမရရွိႏိုင္ေပ။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတာ္လုပ္ျခင္း အားျဖင့္လည္း ကယ္တင္ျခင္းမရရွိႏိုင္ေပ။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္ရန္ သခင္ေယရွဳကိုကယ္တင္ရွင္အ ျဖစ္ယံုၾကည္ရမည္။ သူ၏အေသခံျခင္းသည္ ကၽြႏ္ူပ္တို႔ကုိယ္စားေသခံျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ လက္ခံရမည္။ သူ၏ထေျမာက္ျခင္းသည္လည္း ထာ၀ရအသက္အတြက္ အာမခံေပးသည္ကိုလည္း ယံုၾကည္ရမည္ျဖစ္သည္(ေယာဟန္၊ ၃:၁၆)။ သခင္ေယရွဳသည္ မိတ္ေဆြ၏ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္သလား?

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလိုလွ်င္ ဤသို႔ ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမပါပဲ ဆုေတာင္းျခင္း(သို႔)တျခားဆုေတာင္းျခင္းတုိ႔က မိတ္ေဆြကိုကယ္ တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈမေပးႏိုင္သည္ကို မွတ္ထားပါ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကသာ မိတ္ေဆြကို အျပစ္ႏြံထဲမွ ကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိတ္ေဆြကဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုး စားေၾကာင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ထားေသာ ကယ္တင္ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏ္ူပ္သည္ကိုယ္ေတာ့္ကို ျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအျပစ္တရား အတြက္တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ူပ္သည္ခံထိုက္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ူပ္သိပါ၏။ ကၽြႏ္ူပ္ခံထိုက္ေသာ အျပစ္ေၾကြးအားလံုးကို သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္က ယူေဆာင္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏။ ကၽြႏ္ူပ္သည္အျပစ္ဒုကၥ႐ိုက္ႏြံမွွ ရုန္းထြက္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုကၽြႏူ္ပ္ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ အံ့ၾသဖြယ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္ ခႊင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏”!အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ စီမံေပးျခင္းသည္ အဘယ္နည္း?

မိတ္ေဆြသည္ မြတ္သိပ္မႈကို ခံစားသလား? ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မြတ္သိပ္ျခင္း မဟုတ္ပဲ မိတ္ေဆြတစ္သက္တာ၌ တစ္စံုတစ္ခုကို မြတ္သိပ္ေနပါသလား? မိတ္ေဆြအသက္တာထဲ၌ အားရေက်နပ္မႈမရွိႏိုင္ေသာ တစ္စံုတစ္ခုခံစားဘူးပါသလား? ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ သခင္ေယရွဳသည္ လမ္း ခရီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳက “ငါသည္ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။ ငါ့ထံသို႔လာေသာသူသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ အဆာအမြတ္မခံရ။ ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ေရငတ္မခံရ” (ေယာဟန္၊ ၆:၃၅)။

စိတ္ရႈပ္ေနပါသလား? ေအာင္ျမင္ျခင္းလမ္းေၾကာင္း (သို႔) အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀တစ္သက္တာ မ်ိဳးမေတြ႔ဘူးေသာဘ၀မ်ိဳးခံစားခဲ့ဘူးပါသလား? ထို႔သို႔ျဖစ္လွ်င္ သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳက “ငါသည္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ေသာသူသည္ ေမွာင္မိုက္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏အလင္းကို ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ (ေယာဟန္၊ ၈:၁၂)။

မိတ္ေဆြသည္ ဘ၀အေမွာင္ထုထဲ၌ က်င္လည္ျခင္းဘ၀မ်ိဳးကို ခံစားဘူးပါသလား? ထြက္ ေပါက္ရွာသည့္အခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပါက္ကိုမေတြ႕ႏိုင္ဘဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ အနတၱ၊ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ ဘ၀မ်ိဳးကိုခံစားပါသလား? ျပည့္စံုေသာဘ၀ရရွိရန္ မိတ္ေဆြသည္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ပါသလား? ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳက “ငါသည္ တံခါး၀ျဖစ္၏၊ ငါျဖင့္၀င္ေသာသူသည္ ေဘးႏွင့္ကင္းလႊတ္လ်က္ ထြက္၀င္၍က်က္စားရာ ကိုေတြ႕ရ လိမ့္မည္” (ေယာဟန္၊ ၁၀:၉) ။

တျခားသူတို႔က မိတ္ေဆြကိုနိမ့္က်ေအာင္ အျမဲတမ္းျပဳေနပါသလား? မိတ္ေဆြ၏ လူမႈေရး သည္က်ဆင္း၍ ေဟာင္းေလာင္းျဖစ္ေနပါသလား? လူတဦးက မိတ္ေဆြထံမွ အခြင့္အေရးအျမဲတမ္း ရယူပါသလား? ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ ေယရွဳက “ငါသည္ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းျဖစ္၏။ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းသည္ သိုးတို႔အဖို႔အလိုငွာ မိမိအသက္ကိုစြန္႔တတ္၏…ငါသည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းျဖစ္၏။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုသိေတာ္မူ၍ ငါသည္လည္း ခမည္းေတာ္ကို သိသကဲ့သို႔ ငါ၏သိုးတို႔ကိုပါသိ၏။ ငါ့သိုးတို႔သည္လည္း ငါ့ကိုသိၾက၏၊ (ေယာဟန္၊ ၁၀:၁၁၊၁၄) ။

ေနာင္တစ္မလြန္ဘ၀တြင္ မည္သို႔ျဖစ္မည္ကို မိတ္ေဆြသိသလား? ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးယိုယြင္း တတ္ေသာအရာမ်ားကို ရွာေဖြ၍အသက္ရွင္ရန္ မိတ္ေဆြႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနပါသလား? ဘ၀သည္ အဓိပၸါယ္မရွိဘူးဟု မိတ္ေဆြေတြးေတာေနပါသလား? ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္ အသက္ရွင္လိုပါ သလား? ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳက “ငါသည္ ျပန္ရွင္ျခင္း အေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုယံၾကည္၍ အသက္ရွင္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ေသျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။” (ေယာဟန္၊ ၁၁:၂၅ -၂၆)

လမ္းခရီးသည္အဘယ္နည္း? သမၼတမ်ားသည္ အဘယ္နည္း? ထာ၀ရအသက္သည္ အဘယ္ နည္း? သခင္ေယရွဳက “ ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏” ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ” (ေယာဟန္၊ ၁၄:၆)။

မိတ္ေဆြ၏ မြတ္သိပ္မႈသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာမြတ္သိပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ မြတ္သိပ္ျခင္း မ်ိဳးကို သခင္ေယရွဳကသာ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည္။ အေမွာင္ထုႀကီးကိုဖယ္ရွားေပးႏိုင္ေသာသူသည္ သခင္ေယရွဳပဲျဖစ္ပါသည္။ ျပည့္စံုႀကြယ္၀ေသာအသက္တာသို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေသာဂိတ္၀သည္ သခင္ ေယရွဳပဲျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယရွဳသည္ မိတ္ေဆြရွာေဖြေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြႏွင့္ သိုးထိန္း ျဖစ္သည္။ ဤဘ၀၌ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္ဘ၀၌ျဖစ္သည္ သခင္ေယရွဳသာလွ်င္ ထာ၀ရအသက္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြသည္ ဆာေလာင္မြတ္သိမ့္မႈကို ခံစားျခင္း၊ အေမွာင္ထုထဲ၌ လမ္းေပ်ာက္ျခင္း၊ ဘ၀ အဓိပၸါယ္ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္း မရွိႏိုင္ျခင္းအေၾကာင္းသည္ မိတ္ေဆြသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူသားအားလံုးတို႔သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းကြာခဲ့သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာခဲ့သည္(မႆဲ၊ ၇:၂၀၊ ေရာမ၊ ၃:၂၃)။ မိတ္ေဆြ၏ႏွလံုးသားထဲ၌ ဟာတာတာ ျဖစ္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြ၏အသက္တာထဲ၌ ဘုရားသခင္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ူပ္တို႔အားလံုး တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာဖြဲ႕ရန္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျပစ္တရားေၾကာင့္ ကၽြႏူ္ပ္ တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းကြာခဲ့ၾကသည္။ ဒုကၡကိုယ္အျပစ္ႏွင့္ ဗီဇအျပစ္တို႔က ယခုဘ၀ႏွင့္ေနာင္ တလြန္ဘ၀တြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာ၀ရခြဲခြာေစခဲ့ပါသည္။ (ေရာမ၊ ၆း၂၃၊ ေရာ၊ ၃း၃၆)။

ျပႆနာကို ကၽြႏ္ူ္ပ္တို႔သည္ မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္နည္း? သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္ သခင္ေယရွဳကမိမိကိုယ္တိုင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္ကို ယုူေဆာင္သြားခဲ့သည္(၂ေကာ၊ ၅:၂၁)။ သခင္ေယရွဳသည္ ကၽြႏ္ူပ္ကိုယ္စားအေသခံခဲ့သည္ (ေရာမ၊ ၅း၈) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ အျပစ္ဟူသမွ် သူယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ သူသည္ေသျခင္းမွထေျမာက္ ၍အျပစ္တရားႏွင့္ေသျခင္းတရားတုိ႔အေပၚတြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းကိုသက္ေသထူသည္(ေရာမ၊ ၆း၄၊၅)။ အဘယ္ေၾကာင့္သခင္ေယရွဳ ဤသို႔ျပဳသနည္း။ သခင္ေယရွဳကဤသို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ “ကိုယ္အေဆြတို႔ အဖို႔အလို႔ငွာ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔ျခင္းေမတၱာထက္သာ၍ ျမတ္ေသာေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌မွ်မရွိ” (ေယာဟန္၊ ၁၅း၁၃) ။ သခင္ေယရွဳသည္ အေသခံေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူပ္တို႔အသက္ ရွင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ူပ္တို႔သည္သခင္ေယရွဳကို ယံုၾကည္၍ကၽြႏ္ူပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရ၍ အျပစ္ဟူသမွ်ေဆးေၾကာပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ကၽြႏ္ူပ္တို႔ သည္၀ိညာဥ္ေရးရာမြတ္သိပ္ျခင္းမွ လႊတ္ေျမာက္ပါလိမ့္မည္။ အလင္းလင္းသြားပါလိမ့္မည္။ ၾကြယ္၀ ေသာအသက္တာ ရယူပါလိမ့္မည္။ကၽြႏ္ူပ္တို႔၏ အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြႏွင့္ သိုးထိန္းကို ကၽြႏ္ူပ္တို႔သိရွိ ပါလိမ့္မည္။ ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ူပ္တို႔သိရွိပါလိမ့္မည္။ သခင္ေယရွဳ ႏွင့္အတူအသက္ရွင္၍ ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ ထာ၀ရကာလစိုးစံပါလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္။ ထာ ၀ရအသက္ကိုရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္ တိုင္ေအာင္ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ (ေယာဟန္၊ ၃း၁၆)။

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: ကၽြႏူ္ပ္အတြက္ စစ္မွန္ေသာဘာသာတရားသည္ အဘယ္နည္း?

စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာအစားအစာမ်ားကို စာရင္းျပဳ၍ေရြးခ်ယ္ေစျခင္းအား ျဖင့္ကၽြႏ္ူပ္တို႔ကို စြဲေဆာင္ေစပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာလက္ဘၻက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ အန႔ံအရသာႏွင့္ ျပည့္ စံုေသာဟင္းမ်ိဳးတစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေကာ္ဖီမ်ားအားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာကပ္ၾကသည္။ အိမ္မ်ား၊ကားမ်ား၀ယ္ယူုသည္အခ်ိန္၌ပင္ကၽြႏ္ူပ္တို႔သည္အမ်ားႀကီးထဲမွ တစ္္ခုကုိေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ူပ္တို႔သည္ေသးငယ္ေသာရြာ၊ ကန္႔သတ္ေသာနယ္ေျမႏွင့္ တရားမ၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏူိင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူ မ်ားမဟုတ္ေပ။ ဘုရားႀကီးတစ္ပါးကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္ႏိူင္သည္။ ကၽြႏ္ူ္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလိုခ်င္ ေသာအရာ၊ လိုအပ္ေသာအရာတို႔ကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိူင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြအတြက္ စစ္မွန္ေသာဘာသာတရားသည္ အဘယ္နည္း? လြတ္လပ္စြာ အျပစ္ျပဳႏိုင္ေသာဘာသာတရား၊ စည္းကမ္းမရွိေသာဘာသာတရား ႏွင့္ လုပ္ရန္ႏွင့္ မလုပ္ရန္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ ဘာသာတရားသည္အဘယ္နည္း? ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္အတိုင္း ဘာသာတရားသည္ဤအရာမ်ားထက္ သာလြန္ရန္လိုအပ္သည္။ သာ၍ခ်ိဳၿမိန္ေသာ ဘာသာတရားမ်ိဳး ကိုေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္သလား?

ကၽြႏ္ူပ္တို႔ယံုၾကည္ႏိူင္ရန္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေသာဘာသာတရား မ်ားစြာရွိသည္။ မူဟာမစ္(သို႔) ကြန္ျဖဴး ရွပ္(သို႔)ဗုဒၶ(သို႔)ခ်ဲလ္တိုက္(ဇ္)ရာဇဲလ္(သို႔)ေယာရွပ္စမစ္ တို႔ထက္သခင္ေယရွဳသည္ သာလြန္သည္ဟု မည္သူေျပာႏိုင္မည္နည္း။ လမ္းအားလံုးက ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔မပို႔ေဆာင္ႏိူင္မည္ေလာ။ ဘာသာတ ရားအားလံုးတို႔၏ အေျခခံသေဘာတရားသည္ တူညီသေလာ? လမ္းအားလံုးက အေမရိကႏိူင္ငံအင္ဒီး ယားနားသို႔ မပို႔ေဆာင္သည့္နည္းတူ ဘာသာတရားအားလံုးသည္လည္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ မပို႔ေဆာင္ႏိူင္ေပ။

သခင္ေယရွဳကသာလွ်င္ ဘုရားသခင္ကိုယ္စား အခြင့္အာဏာရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ္သူတစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ ေသျခင္းတရားကိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ မူဟာမစ္၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္ တျခား ေသာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ သခ်ၤဳိင္းတြင္း၌သာ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္သခင္ေယရွဳ သည္ေရာမစစ္သားတို႔၏ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ေသာ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚ၌ အေသခံၿပီးေနာက္ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ သူ၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ူပ္တို႔ဂရုစိုက္ ရေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ေသျခင္းကိုေအာင္ေသာသူျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္၊ ေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္ေသာသူ တို႔၏စကားကို နာခံသင့္ပါသည္။

သခင္ေယရွဳ၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသက္ေသကို ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ေတြ႔ရသည္။ ပထ မအေနျဖင့္၊ လူေပါင္းအေယာက္ငါးရာေက်ာ္တို႔က ခရစ္ေတာ္၏ထေျမာက္ျခင္းကို သက္ေသထူခဲ့သည္ ၄င္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ထေျမာက္ျခင္းကို အမ်ားဆံုးသက္ေသထူေသာေနရာျဖစ္သည္။ လူအေယာက္ ငါးရာ၏ႏႈတ္ထြက္စကားကို မထီမဲ့ျမင္မျပဳႏိူင္ေပ။ သခ်ၤဳိင္းဂူလည္း ေဟာင္းေလာင္းႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သခင္ေယရွဳ၏ရန္သူတို႔က သခင္ေယရွဳသည္ အသက္မရွင္ပါဟု လံုး၀မေျပာႏိုင္ေတာ့ေပ။ သခ်ၤဳိင္း တြင္း၌ေသေနသည့္ခႏၶာကိုယ္ မေတြ႔ရေတာ့ေပ။ သခၤ်ဳိင္းဂူသည္ ေဟာင္းေလာင္းႀကီးျဖစ္သြားခဲ့သည္။ သခင္ေယရွဳ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို သူ၏တပည့္ေတာ္တို႔က ခိုးယူႏိူင္မည္ေလာ? မခိုးႏိုင္ေပ။ ထုိသို႔မေတြး ႏူိင္ရန္ သခင္ေယရွဳ၏သခၤ်ဳိင္းဂူသည္ စစ္သားတို႔ကေက်ာက္တံုးႀကီးျဖင့္ လံုၿခံဳစြာပိတ္ဆို႔ထားသည္။ သခင္ေယရွဳ၏အနီးကပ္ဆံုးဟု ထင္မွတ္ခဲ့ေသာတပည့္ေတာ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အေသခံခ်ိန္တြင္ အဖမ္းခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။ တံငါသည္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ ေသာစစ္သားမ်ားျဖစ္ႏူိင္ရန္ သင္တန္းေပးျခင္းသည္ အက်ိဳးမရိွသည့္ပံုေပၚသည္။ အဓိကအခ်က္သည္ သခင္ေယရွဳ၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ထေျမာက္ျခင္းမရွိဟူ၍ လုံး၀မေျပာႏူိင္ေပ။

တဖန္ ေသျခင္းမာန္ကိုေအာင္ျမင္ေသာသူ၏ စကားကိုကၽြႏ္ူပ္တို႔နားေထာင္သင့္ပါသည္။သခင္ ေယရွဳကေသျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းသက္ေသထူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာေသာစကားကို နားေထာင္ရန္လိုအပ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္က ကယ္တင္ျခင္းလမ္းခရီးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ ပါသည္(ေယာဟန္၊ ၁၄း၆)။သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းအမ်ားႀကီးထဲမွလမ္းတစ္ခုမဟုတ္ေပ။ သူသာလွ်င္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္သခင္ေယရွဳက “၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔၊ ငါ့ထံသိုလာၾကေလာ့။ ငါသည္ခ်မ္းသာေပးမည္။” (ေယာ၊ ၁၁း၂၈)ဟု မိန္႔ဆိုထားပါသည္။ ပ်က္ဆီးေနေသာဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ခဲယဥး္လွသည္။ လူအမ်ားစုတို႔သည္ ေသြးယိုျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ပြဲက်င္းပ ျခင္းတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ မိတ္ေဆြသေဘာတူပါသလား? မည္သည့္ဘာသာတရားကို မိတ္ေဆြ သေဘာတူသနည္း။ အျပစ္တစ္ဖန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းလား? သို႔ ရိုးရိုးသာမန္ျဖစ္ေသာဘာသာတရား လား? အသက္ရွင္ေသာကယ္တင္ရွင္လား? ေသေနၾကေသာပေရာ္ဖက္မ်ားလား? အက်ိဳးရွိေသာ ဆက္ႏြယ္မႈလား? (သို႔) အက်ိဳးမျပဳေသာဘာသာေရးအခမ္းအနားလား? သခင္ေယရွဳသည္ ဘာသာ ေရးအမ်ားအျပားမွ တစ္ခုအပါအ၀င္မဟုတ္ပဲ သူသာလွ်င္ေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြသည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရယူလိုပါက သခင္ေယရွဳသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ“ဘာသာ တရား“ ျဖစ္သည္ (၁၀း၄၃) ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အက်ိဳးရွိရွိမိတ္သာဟာရဖြဲ႕လိုလွ်င္ သခင္ေယရွဳသာ လွ်င္စစ္မွန္ေသာ “ဘာသာတရား“ ျဖစ္သည္။ (ေယာ၊ ၁၀း၁၀) ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အိမ္ပိုင္ ဆိုင္လိုပါက သခင္ေယရွဳသာလွ်င္စစ္မွန္ေသာ “ဘာသာတရား“ျဖစ္သည္။(ေယာဟန္၊ ၃း၁၆) ။ မိတ္ ေဆြသည္သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္ပါ။ ေနာင္တရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ

မိတ္ေဆြ၏ အျပစ္လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္းအခြင့္ ရရွိရန္အတြက္သူ႔ကိုယံုၾကည္ပါ။ စိတ္ပ်က္ရလိမ့္ မည္မဟုတ္ေပ။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ “စစ္မွန္ေသာ ဆက္ႏြယ္ျခင္း“ကို မိတ္ေဆြလိုအပ္ပါက ဤသို႔ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမပါပဲ ဆုေတာင္းျခင္း(သို႔)တျခားဆုေတာင္းျခင္းတုိ႔က မိတ္ေဆြကိုကယ္ တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈမေပးႏိုင္သည္ကို မွတ္ထားပါ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကသာ မိတ္ေဆြကို အျပစ္ႏြံထဲမွ ကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိတ္ေဆြကဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုး စားေၾကာင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ထားေသာ ကယ္တင္ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏ္ူပ္သည္ကိုယ္ေတာ့္ကို ျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအျပစ္တရား အတြက္တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ူပ္သည္ခံထိုက္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ူပ္သိပါ၏။ ကၽြႏ္ူပ္ခံထိုက္ေသာ အျပစ္ေၾကြးအားလံုးကို သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္က ယူေဆာင္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏။ ကၽြႏ္ူပ္သည္အျပစ္ဒုကၥ႐ိုက္ႏြံမွွ ရုန္းထြက္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုကၽြႏူ္ပ္ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ အံ့ၾသဖြယ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္ ခႊင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏”!အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ေရာမၾသ၀ါဒစာထဲ၌ရွိေသာ က်မ္းစာပုဒ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?

ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ေရာမလမ္းသည္ေရာမၾသ၀ါဒစာထဲ၌ က်မ္းပိုဒ္တို႔ကိုအသံုးျပဳ၍ သတင္းေကာင္းေ၀ငွေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ၄င္းနည္းဗ်ဴဟာသည္ လြယ္ကူေသာ္လည္းအဘယ္ ေၾကာင့္ကယ္တင္ျခင္းလိုအပ္သည္ကို၄င္း၊ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ကမည္သို႔ စီမံေပးခဲ့ သည္ကို၄င္း၊ ကယ္တင္ျခင္းမည္သို႔ရရွိမည္ကို၄င္း၊ ကယ္တင္ျခင္း၏ရလဒ္အေျဖသည္ မည္သို႔ေသာ အရာျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေဖာ္ျပထားေသာ နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။

ေရာမလမ္းျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစေသာ ပထမက်မ္းပိုဒ္သည္ ေရာမ၊ ၃း၁၃ ျဖစ္သည္။ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုကၡရိိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ အသားေရပ်က္ၾကၿပီ။” ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ဒုကၡရိုက္ျပဳခဲ့ၾကၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳခဲ့သမွ်ေသာ အရာအား လံုးတို႔က ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကုိ နာက်ည္းေစခဲ့သည္။ အျပစ္မရွိေသာသူ တစ္ေယာက္မွ်မရွိေပ။ ေရာမ၊ ၃း၁၀-၁၈ ထဲတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာထဲ၌ အျပစ္သည္မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရာမလမ္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစေသာ ဒုတိယက်မ္းပိုဒ္သည္ ေရာမ၊ ၆း၂၃ ျဖစ္သည္။ ၄င္းက အျပစ္တရား၏ ကြင္းဆက္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “အျပစ္တရား၏ အခကား ေသျခင္းေပတည္း။ ဘုရာသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတို႔သခင္ေယရွဳခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း။” ကၽြႏူ္ပ္တို႔၏ အျပစ္အတြက္ရရွိရမည့္ တရားစီရင္ျခင္းသည္ ေသျခင္းျဖစ္ သည္။ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ထာ၀ရေသျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေရာမလမ္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစေသာ တတိယေျမာက္က်မ္းပိုဒ္သည္ ေရာမ၊ ၆း၂၃ ၌ က်န္ေသးေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတို႔သခင္ေယရွဳခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း“။ ေရာမ၊ ၅း၈ က “ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔အားအ ဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔အားထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏” ဟု မိန္႔ဆိုထားပါသည္။ သခင္ ေယရွဳသည္ ကၽြႏ္ူပ္တို႔အတြက္ အေသခံခဲ့သည္။ သခင္ေယရွဳ၏ အေသခံျခင္းသည္ ျပစ္ေၾကြးအားလံုး ေပးဆပ္ေၾကေအးသည္ဟု လက္ခံေၾကာင္းကို သခင္ေယရွဳ၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက သက္ေသ ထူသည္။

ေရာမလမ္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစေသာ စတုတၳေျမာက္က်မ္းပိုဒ္သည္ ေရာမ၊ ၁၀း၉ ျဖစ္သည္။ “အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ သင္သည္သခင္ေယ႐ွဳကို ႏႈတ္ျဖင့္၀န္ခံ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕ကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီဟု စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ယံုၾကည္လွ်င္၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ လိမ့္မည္။” သခင္ေယ႐ွဳသည္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူတို႔ကသူ႔ကို ယံုၾကည္ ရန္ႏွင့္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔၏ျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ရန္ အေသခံခဲ့ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွ ကၽြႏ္ူပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိပါလိမ့္မည္။ ေရာမ၊ ၁၀း၃၁ထဲတြင္ ဤသို႔မိန္႔ဆိုထားပါသည္။ “ကယ္ တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေစျခင္းငွာ ႏႈတ္ျဖင့္၀န္ခံရ၏။ “ကၽြႏူ္ပ္တို႔၏ ျပစ္ေၾကြးအားလံုးေပးဆပ္ရန္ႏွင့္ ထာ၀ရေသျခင္းမွ ကယ္ႏႈတ္ရန္ သခင္ေယ႐ွဳအေသခံျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းတရား၊ အျပစ္ လႊတ္ျခင္းတရားသည္ သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အသက္သခင္အျဖစ္ လက္ခံယံု ၾကည္ေသာသူတို႔အတြက္ ျဖစ္သည္။

ေရာမလမ္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစေသာ ေနာက္ဆံုးယူဆခ်က္သည္ ကယ္တင္ျခင္း တရား ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္သည္။ ေရာမ၊ ၅း၁ ထဲတြင္ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ အံၾသဖြယ္ေကာင္း ေသာသတင္းကိုေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။“ထို႔ေၾကာင့္ငါတို႔သည္ယံုၾကည္ျခင္းရွိ၍ ေျဖာင့္မွတ္ရာသို႔ ေရာက္လွ်င္ ငါတို႔သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ခံစားၾက၏” သခင္ ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာမိတ္သာဟာရဖြဲ႕ျခင္း အခြင့္ရရွိ သည္။ ေရာမ၊ ၈း၁ က “ ဘုရားသခင္ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေယ႐ွဳခရစ္၌တည္၍၊ ဇာတိ ပကတိအတိုင္းမက်င့္၊ ၀ိညာဥ္ပကတိအတိုင္း က်င့္ေသာသူတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ လႊတ္ၾက၏။” သခင္ေယ႐ွဳသည္ ကၽြႏ္ူပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူပ္တို႔သည္အျပစ္စီရင္ျခင္းမွ လႊတ္ ေျမာက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ေရာမ၊ ၈း၃၈-၃၉ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ျမင့္ျမတ္ေသာ ကတိ ေတာ္ကိုေတြ႔ႏိူင္သည္။ “ အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္ တမန္ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာက္လာ လတံ့ေသာအရာျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍ အဘယ္နိမိၼကအရာမွ်သည္၊ ငါတို႔သခင္ေယ႐ွဳခရစ္အားျဖင့္ ခံရေသာဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ငါတို႔ကိုမကြာေစႏူိင္ဟု ငါတို႔ သည္သေဘာက်လ်က္ရွိ၏။”

မိတ္ေဆြသည္ေရာမလမ္းအားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းရယူလိုပါသလား? ရယူလုိပါကမိတ္ေဆြသည္ ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္းႏူိင္ရန္ ဆုေတာင္းခ်က္ေပးထားပါသည္။ ဤသို႔ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိတ္ ေဆြက ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ကို မွီခိုအားထားေၾကာင္း ဘုရားသခင္အား ေဖာ္ျပထားေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ဤဆုေတာင္းျခင္းစကားက မိတ္ေဆြကိုမကယ္တင္ႏူိင္ေပ။ ခရစ္ေတာ္ကုိယံုၾကည္မွသာ ကယ္တင္ျခင္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။ “ ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏ္ူပ္သည္ကိုယ္ေတာ္ ကိုျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအျပစ္တရားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းအျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ူပ္သည္ခံထိုက္ ေၾကာင္းကၽြႏူ္ပ္သိပါ၏။ ကၽြႏူ္ပ္ခံထိုက္ေသာ ျပစ္ေၾကြးအားလံုးကို သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္က ယူေဆာင္ သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူပ္သည္ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏။ ကၽြႏ္ူပ္ သည္အျပစ္ဒုကၡႏြံမွ ႐ုန္းထြက္၍ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုကၽြႏ္ူပ္ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏အံ့ၾသဖြယ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္တရားႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရဆုေက်းဇူးေတာ္ အတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုေက်းဇူးတင္ပါ၏ ! အာမင္ !

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: အျပစ္သား၏ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။?

အျပစ္သား၏ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သူတို႔သည္ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကယ္တင္ ရွင္ကိုလိုအပ္ေၾကာင္းသိရွိေသာအခါ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အျပစ္သား၏ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ လံုေလာက္ျပည့္စံုမႈ မရွိႏိူင္ေပ။ အျပစ္သားတစ္ေယာက္သည္ မိမိသည္အျပစ္သား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိ နားလည္၍ ကယ္တင္ျခင္းလိုအပ္ေၾကာင္း သိရိွမွသာလွ်င္ ထိုသူ၏ ဆုေတာင္းသံသည္ ထိေရာက္မႈ ရွိသည္။

အျပစ္သား၏ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ပထမယူဆခ်က္သည္ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာမ၊ ၃း၁၀ “က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမရွိ၊ တေယာက္မွ်မရွိ” ဟုမိန္႔ဆိုထားပါသည္။ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ အျပစ္သားမွန္သမွ်တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္တရားႏွင့္ ခႊင့္လႊတ္ျခင္းတရား လိုအပ္သည္။ (တိ၊ ၃း၅-၇)။ ကၽြႏူ္ပ္တို႔၏ အျပစ္တရားေၾကာင့္ ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏူ္ပ္တို႔ခံထိုက္ သည္ (မႆဲ၊ ၂၅း၄၆)။ အျပစ္သား၏ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္တရားခံစားရရွိရန္ ေတာင္း ေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ျခင္းအတြက္ မဟုတ္ေပ။ အမ်က္ေဒါသခံစားရန္ အတြက္လည္း မဟုတ္ပဲ ဂ႐ုဏာေတာ္တရား ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းအတြက္ျဖစ္သည္။

အျပစ္သား၏ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ဒုတိယယူဆခ်က္သည္ ေပ်ာက္ဆံုးေသာသူမ်ား နွင့္ အျပစ္သားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ေသာ အရာမ်ားသိရွိခဲ့ၿပီးေသာ ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ လူပုဂၢိဳလ္သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္လူဇာတိကို ခံယူ၍လူသားတစ္ ဦးျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္ (ေယာဟန္၊ ၁း၁၊၁၄)။ သခင္ေယ႐ွဳက ဘုရားသခင္၏ သမၼာတရား အေၾကာင္းကို ကၽြႏူ္ပ္တို႔အားသြန္သင္ခဲ့ၿပီး ျပည့္စံု၍အျပစ္ကင္းေသာ အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ ခဲ့သည္ (ေယာဟန္၊ ၈း၄၆၊ ၂ေေကာ၊ ၅း၂၁)။ ထို႔ျပင္သူသည္ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚတြင္ ကၽြႏ္ူပ္တို႔ကိုယ္ စားအေသခံ၍ ကၽြႏ္ူပ္တို႔ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ အျပစ္ေၾကြးအားလံုးယူေဆာင္သြားခဲ့သည္ (ေရာမ၊ ၅း၈)။ အျပစ္တရား၊ ေသျခင္းတရားႏွင့္ ငရဲမီးတိုင္တို႔ကို ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းသက္ေသထူျခင္းအားျဖင့္ သခင္ ေယ႐ွဳသည္ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့သည္။ (ေကာ၊ ၂း၁၅၊ ၁ေေကာ၊ အခန္းႀကီး၁၅)။ ကၽြႏူ္ပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လွ်င္ အျပစ္လႊတ္ၿငိမ္းျခင္းအခြင့္ရ၍ ေကာင္းကင္ဘံုထာ၀ရ အိမ္ေတာ္၌ စိုးစံပါလိမ့္မည္။ သခင္ေယရွဳသည္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔ကိုယ္စားအေသခံေၾကာင္းႏွင့္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ကၽြႏူ္ပ္တို႔ယံုၾကည္ရန္လိုအပ္သည္။ (ေရာမ၊ ၁၀း၉-၁၀)။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာလွ်င္၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္၊ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သာလွ်င္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔သည္ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။ ဧဖက္္၊ ၂း၈ က “ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူး ေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရား သခင္သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း “ ဟုမိန္႔ဆိုထားပါသည္။

အျပစ္သား၏ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္ ေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္အားရိုးသားစြာေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ “ ထူးဆန္းေသာ စကားလံုးတို႔ကို ေရြး၍ ျမြက္ဆိုျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ကၽြႏူ္ပ္တို႔ကို ကယ္တင္ေပးႏူိင္ေသာ သခင္ေယ႐ွဳ၏အေသခံျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ယံုၾကည္မွသာကယ္တင္ျခင္း ရရွိႏူိင္သည္။ မိတ္ေဆြသည္ အျပစ္သားျဖစ္ ေၾကာင္းသိရွိ၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို သိရွိပါကဘုရားသခင္ ထံသို႔ ဤသို႔ဆုေတာင္းပါ။ “ ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏူ္ပ္သည္ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏူ္ပ္သိရိွပါ၏။ အျပစ္တရား၏အခကို ခံစားရန္ ကၽြႏူ္ပ္ထိုက္တန္ေၾကာင္း ကၽြႏူ္ပသိရွိပါ၏။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယရွဳခရစ္ ေတာ္ကို ကၽြႏူ္ပ္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ကၽြႏူ္ပ္ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏၊ သခင္ေယရွဳ၏ အေသခံျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက ကယ္တင္ျခင္းကိုစီမံေပးေၾကာင္း ကၽြႏူ္ပ္ယံုၾကည္ပါ၏။ သခင္ေယရွဳကို ကၽြႏူ္ပ္ယံုၾကည္၍ သခင္ေယရွဳသာလွ်င္ ကၽြႏူ္ပ္၏ကယ္တင္ရွင္ အသက္သခင္အျဖစ္ ကၽြႏူ္ပ္ယံၾကည္ပါ ၏။ ကၽြႏူ္ပ္ကို ကယ္တင္၍အျပစ္လႊတ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုေက်းဇူးတင္ပါ၏ ! အာမင္ !

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?

“ သခင္ေယရွဳကို ခရစ္ေတာ္အျဖစ္ယံုၾကည္သက္၀င္သူ (သို႔) သခင္ေယရွဳ၏သြန္သင္ ေသာတရားကို လိုက္ေလွ်ာက္ေသာသူ ” တို႔ကို ခရစ္ယာန္ျဖစ္သည္ဟု Webster’s Dictionary က အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဟူသည္ မည္သို႔ေသာအရာျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္မွ အစ ျပဳရန္အလြန္သင့္ေတာ္သည္္။ သို႔မဟုတ္ တျခားေလာကီပိုင္းဆိုင္ရာ အနက္ဖြင့္သည္နည္းတူ ခရစ္ ယာန္ဟူေသာစကားလံုးကို သမၼာတရားေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီပဲမွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပႏူိင္ပါသည္။

ခရစ္ယာန္ဟူေသာစကားလံုးကို ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေတြ႔ရွိႏူိင္သည္။ (တ၊ ၁၁း၂၆၊ ၂၆း၂၈၊ ၁ေပ၊ ၄း၁၆)။ သခင္ေယရွဳ၏ေနာက္လိုက္တပည့္ေတာ္တို႔၏ အက်င့္စရိုက္၊ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တူေသာေၾကာင့္ အႏိၱအုတ္ၿမံဳ႕တြင္ သူတို႔ကို “ ခရစ္ယာန္မ်ား “ ဟုပထမအႀကိမ္ေခၚခဲ့ပါသည္ (တ၊ ၁၁း၂၆)။ မယံုၾကည္သူတို႔က ယံုၾကည္သူတို႔ကို ေနာက္ေျပာင္ ေသာသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္း၏အဓိပၸါယ္သည္ “ ခရစ္ေတာ္ပိုင္ဆိုင္ ေသာအဖြဲ႕ ” သို႔ “ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္သူမ်ား ” ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ Webster’s Dictionary ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ညီညႊတ္သည္။

အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ “ ခရစ္ယာန္ ” ဟူေသာ စကားလံုး၏အေရးပါမႈကို ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ၿပီး စစ္မွန္ေသာေျပာင္းလဲသူ၊ သခင္ေယရွဳေနာက္လိုက္သူတို႔ကို ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚမည့္အစား ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းသူ (သို႔)အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူတို႔ကို ခရစ္ယာန္ဟု တခါတရံေခၚသည္။ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းမရွိေသာသူတို႔ကိုပင္လွ်င္ သူတို႔သည္ဘုရားေက်ာင္း သို႔တက္ေရာက္ျခင္း (သို႔) “ ခရစ္ယာန္ “ ႏိူင္ငံ၌ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားဟု ေခၚတတ္ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔တက္ေရာက္ျခင္း၊ တျခားသူတို႔ထက္ ႀကိဳးစား၍အေစခံျခင္း၊ လူ ႀကီးလူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာျခင္း တို႔ကခရစ္ယာန္တစ္ဦး မျဖစ္ႏူိင္ေပ။ “ ကားဂိုေဒါင္သို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ ေမာ္ေတာ္ကားမျဖစ္သည္႔နည္းတူ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႕တက္ ေရာက္ျခင္းသည္လည္း ခရစ္ယာန္တစ္ဦးမျဖစ္ႏူိင္ေပ ” ဟု ဧ၀ံကလိဆရာတစ္ပါးက ေျပာခဲ့ဘူးသည္။ အသင္း၀င္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းသို႔ မွန္မွန္တက္ေရာက္ျခင္း၊ အသင္းေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔က ခရစ္ယာန္တစ္ဦးမျဖစ္ႏူိင္ခဲ့ေပ။

ကၽြႏူ္ပ္တို႔ျပဳေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္က ဘုရားသခင္ကိုေက်နပ္မႈမေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို သမၼာ က်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တိတု၊ ၂း၁၅ က “ ငါတို႔က်င့္ေသာေျဖာင့္မွတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္ မဟုတ္ပဲ၊ မိမိသနားျခင္းဂရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ဒုတိယေမြးျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာေဆးေၾကာျခင္း အားျဖင့္ ၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊ ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ ” ထို႔ ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဟူသည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းကို ခံေသာသူမ်ား (ေယာဟန္၊ ၃း၃၊ ေယာဟန္၊ ၃း၇ ၁ေပ၊ ၁း၂၃) ၊ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဧဖက္၊ ၂း၈ က “ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အ လုိအေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း ” ဟု မိန္႔ဆိုထားပါ သည္။ စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္ဟူသည္ မိမိအျပစ္ကိုေနာင္တရ၍ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဘာသာေရး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ရန္ႏွင့္ ေရွာင္ရန္မ်ား စာရင္းျပဳစုျခင္းမ်ိဳးသည္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းမဟုတ္ေပ။

စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္သည္ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူ၊ သူသည္ကားတိုင္ ေတာ္ေပၚတြင္ အေသခံ၍ေသျခင္းအေပၚေအာင္ျမင္ေၾကာင္းကို သက္ေသထူရန္သံုးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ သူသည္ထေျမာက္ခဲ့သည္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ၊ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔သည္၊ ထာ၀ ရအသက္ရရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေယာဟန္၊ ၁း၁၂က “ ထိုသူကို လက္ခံသမွ် ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား၊ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ ကိုေပးေတာ္မူ၏ ”ဟု မိန္႔ဆိုထားပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္သည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီး၊ ဘု ရားသခင္၏ မိသားစု၀င္၊ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အသစ္ေသာအသက္တာေပးအပ္ျခင္းခံရေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး၏ အမွတ္အသားသည္ သူတစ္ပါးကိုခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏စကား ေတာ္ကိုနာခံျခင္းျဖစ္သည္။ ( ၁ေယာ၊ ၂း၄၊ ၁ေယာ၊ ၂း၁၀) ။

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ။ ယခုဘာလုပ္သင့္သနည္း?

ဂုဏ္ယူမိပါသည္ ! မိတ္ေဆြသည္ တသက္တာေျပာင္းလဲမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါၿပီ! “ယခုဘာလုပ္သင့္သနည္း ? ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ မည္သို႔အစျပဳရမည္နည္း? ဟုမိတ္ေဆြသည္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ သမၼာက်မ္း စာမွ ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေျခလွမ္းငါးခုသည္ မိတ္ေဆြအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရား သခင္ႏွင့္အတူေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ မိတ္ေဆြသည္ ေမးရန္ေမးခြန္းရွိပါလွ်င www.GotQuestions.org/Myanmar ကိုၾကည့္ပ

၁။ မိတ္ေဆြသည္ ကယ္တင္ျခင္းတရားသိရွိရမည္။

၁ေယာ၊ ၅း၁၃ က “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသင္တို႔သည္ ထာ၀ရအသက္ကို ကိုယ္တိုင္ရသည္ ဟုုသိေစျခင္းငွာ၊ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔အား ငါေရး၍ေပးလိုက္၏” ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကိုသိရွိနားလည္ရန္ ဘုရား သခင္က အလိုေတာ္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈရွိသည္ကို ေသခ်ာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုေတာ္ ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းေသာ့ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕တို႔ကို အတိုခ်ံဳး၍ေလ့လာၾကပါစို႔။

(က) ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည္ ဒုစရိုက္ကိုျပဳၾကၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္သမွ်တို႔က ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းနည္းေစသည္ (ေရာမ၊ ၃း၂၃)။

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာ၀ရခဲြခြာျခင္းျဖင့္ အျပစ္ဒဏ္ခံထိုက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ေရာမ၊ ၆း၂၃)။

(ဂ) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ရန္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့သည္ (ေရာမ၊ ၅း၈၊၂ေကာ၊ ၅း၂၁)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနရာတြင္ အစားထိုး၍ အေသခံခဲ့ကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ထိုက္ တန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ဟူသမွ်ကို သူယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈအေသခံျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္မွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရန္လံုေလာက္သည္ဟု သူ၏ ထေျမာက္ျခင္းက သက္ေသထူပါသည္။

(ဃ) သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္သူအားလံုးႏွင့္ သူ၏အေသခံျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္အားလံုး ေပးဆပ္ေက် ေအးရန္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ကိုးစားေသာသူအားလံုးတို႔အား ဘုရားသခင္က အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းတရားေပးခဲ့ပါသည္” (ေယာဟန္၊ ၃း၁၆၊ ေရာမ၊ ၅း၁၊ ေရာမ၊ ၈း၁)။

အထက္၌ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာဟူသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။ မိတ္ေဆြအျပစ္အားလံုး သည္ လြတ္ၿငိမ္းျခင္းအခြင့္ရရွိၿပီး ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကို မစြန္႔ပစ္မေမ့ေလ်ာ့ဘူးဟု ကတိျပဳထားပါသည္။ (ေယာဟန္၊ ၁၀း၂၈-၂၉)။ သခင္ေယ႐ႈသာလွ်င္ မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ မိတ္ေဆြယံုၾကည္လက္ခံပါက ေကာင္းကင္ေရႊအိမ္ေတာ္၌ ဘုရား သခင္ႏွင့္အတူ ထာ၀ရကာလစိုးစံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရရွိႏိုင္ပါသည္!

၂။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သင္ေပးေသာ အသင္းေတာ္ကိုရွာေဖြပါ။

အသင္းေတာ္သည္ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည္ဟု မိတ္ေဆြမယူဆသင့္ေပ။ အသင္းေတာ္သည္ လူေတြသာျဖစ္ပါ သည္။ ယံုၾကည္သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ အခ်င္းခ်င္းမိတ္သဟာရဖဲြ႕ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ သဟာရဖဲြ႕ျခင္းသည္ အသင္းေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုမိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ ခဲ့ပါသည္။ မိတ္ေဆြြသည္ နီးစပ္ရာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ အသင္းေတာ္ကို ရွာေဖြ၍ သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ စကား ေျပာရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္အားထက္သန္စြာ ခြန္အားေပးပါသည္။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ခံေၾကာင္း သင္းအုပ္ဆရာကို သိေစပါ။

အသင္းေတာ္၏ ဒုတိယေျမာက္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သြန္သင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြအတြက္ ဘုရားသခင္၏လမ္းၫႊန္ခ်က္တို႔ကို မိတ္ေဆြေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားလည္သိကၽြမ္းျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ရယူပိုင္ဆိုင္ရန္ႏွင့္ တန္ခိုးႀကီးမားေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာရယူပိုင္ဆိုင္ရန္ျဖစ္ ေစေသာ ေသာ့ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂တိေမာေသ ၃း၁၆-၁၇ ထဲတြင္ “ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူ ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ လူသည္ စံုလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအမႈကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ျပဳစုျခင္းအလို႔ငွာ ျပင္ဆင္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ၾသ၀ါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကိုေဖာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကိုသြန္သင္ျခင္း အမႈမ်ားျပဳတတ္၏ ”ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

အသင္းေတာ္၏ တတိယေျမာက္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္တင္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္ သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုအပ္သမွ်ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဦးေဆာင္လမ္းျပသြန္သင္ သည္။ သူ႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်းဇူးမတင္ပဲ အဘယ္သို႔ေနႏိုင္မည္နည္း ? ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းသည္။ ေျဖာင့္မတ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုသည္။ ဗ်ာဒိတ္၊ ၄း၁၁ ထဲတြင္ “အို ထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ထိုအရာတို႔သည္ အလိုေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသားေရးတန္ခိုးေတာ္ကို ခံစားထိုက္ေတာ္မူ၏ ဟု ေလွ်ာက္ဆို၍ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႕၌ မိမိ တို႔သရဖူမ်ားကို ခ်ထားၾက၏” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၃။ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာရဖဲြ႕ႏိီုင္ရန္ ေန႔တိုင္းသီးသန္႔အခ်ိန္ယူရမည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရဖဲြ႕ႏိုင္ရန္ ေန႔တိုင္းသီးသန္႔အခ်ိန္ယူျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အခ်ိဳ႕က ၄င္းကို “တိတ္ဆိတ္ေသာအခ်ိန္”ဟုေခၚၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔က ၄င္းကို “၀တ္ျပဳျခင္း”ဟုလည္းေခၚၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ ထိုအခ်ိန္သည္ ဘုရားသခင္ထံ၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္ အသက္တာဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕သည္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ယူတတ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕က ညပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ယူတတ္ၾကသည္။ မိတ္ေဆြသည္ နံနက္ပိုင္း တြင္အခ်ိန္ယူသည္ျဖစ္ေစ၊ ညေနပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ယူသည္ျဖစ္ေစ ျပႆနာမရွိေပ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္မွန္မွႏ္ယူဖို႔ရန္က အေရးႀကီးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူေသာအခါ မည္သည့္အရာတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း ?

(က) ဆုေတာင္းျခင္း ။ ။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာတို႔ကို ဘုရားသခင္ထံေျပာျပပါ။ ပညာႏွင့္မစျခင္းရရွိရန္ ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္ပါ။ မိတ္ေဆြသည္ ဘုရားသခင္ကို မည္မွ်ခ်စ္သည္ကို၄င္း၊ မိတ္ေဆြ အတြက္ သူျပဳခဲ့ေသာ အမႈအားလံုးကို မည္မွ်ခ်ီးမြမ္းသည္ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ကိုေျပာျပပါ။ ဤသို႔ျပဳျခင္း သည္ ဆုေတာင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

(ခ) က်မ္းစာဖတ္ျခင္း ။ ။ အသင္းေတာ္၌ျဖစ္ေစ၊ ဥပုဒ္စာေျဖသင္တန္း၌ျဖစ္ေစ၊ သမၼာက်မ္းစာ ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ယူျခင္းမ်ားအျပင္ မိတ္ေဆြသည္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သမၼာက်မ္းစာဖတ္႐ႈရန္လိုအပ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ သိသင့္သိထိုက္ေသာအရာတို႔ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္သိရွိရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူတို႔ကို အေစခံႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ၀ိၫာဥ္ေရးရာရင့္က်က္ႀကီးထြားႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အရာဟူသမွ်ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းေျမာက္ေစ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ စိတ္ႏွစ္သိမ့္အားရ ျခင္းရွိႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ အေျခခံၫႊန္ၾကားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

၄။ မိတ္ေဆြ၏ ၀ိၫာၪ္ေရးရာ တိုးတက္ရန္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာရဖဲြ႕ပါ။

၁ေကာ၊ ၁၅း၃၃ ထဲတြင္ “ အလဲြမယူၾကႏွင့္။ မေကာင္းေသာသူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ဓေလ့ယိုယြင္းတတ္၏။” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ “ဆိုး”ေသာသူတို႔၏ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမွ မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္ သမၼာက်မ္းစာက အစဥ္အၿမဲကတိေပးထားပါသည္။ အျပစ္ဒုစရိုက္ျပဳေသာသူတို႔ႏွင့္ အၿမဲလက္တြက္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လည္း ထိုသူတို႔နည္းတူ အျပစ္ဒုစရိုက္၌က်င္လည္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပတ္၀န္းက်င္၌ရွိေသာသူတို႔၏ အက်င့္စာရိတၱက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို “လႊမ္းမိုး”ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာသူႏွင့္ သူ႔ထံသို႔ဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာသူတို႔ကို ရွာေဖြ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြကို ကူညီႏိုင္သူ၊ ခြန္အားေပးႏိုင္သူ တစ္ေယာက္(သို႔) ႏွစ္ေယာက္ကို မိတ္ေဆြ၏ အသင္းေတာ္၌ရွာေဖြပါ (ေဟၿဗဲ၊ ၃း၁၃၊ ၁၀း၂၄)။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အခ်ိန္ယူရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြ၏သြားလာလႈပ္ရွားမႈ၌ျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြ ဘုရား သခင္ႏွင့္အတူ သြားလာရာတြင္ျဖစ္ေစ မိတ္ေဆြကိုကူညီေဖးမရန္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြတို႔ကို အကူအညီေတာင္းခံပါ။ မိတ္ေဆြသည္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ကို ကူညီေပးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းရွိလွ်င္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ သူတို႔ကို ခြင့္ေတာင္းပါ။ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္မခံေသာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတို႔ကို စြန္႔ပစ္ရန္ေဖာ္ျပလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ သူတို႔ကို မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ ေပါင္းသင္း၍ခ်စ္ပါ။ မိတ္ေဆြသည္ မိမိအသက္တာကို သခင္ေယ႐ႈက ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မိတ္ေဆြစဲြလန္းခဲ့ဘူးေသာ ေလာကီအရာမ်ား လံုး၀မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းကို မိတ္ေဆြ၏သူငယ္ခ်င္းတို႔အား သိေစပါ။ မိတ္ေဆြ၏ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအေဖာ္တို႔ႏွင့္ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေ၀ငွႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ရရွိရန္ ဘုရား သခင္ထံဆုေတာင္းပါ။

၅။ ဗတၱိဇံ ခံယူပါ။

လူမ်ားစြာတို႔က ဗတၱိဇံအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လဲႊမွားစြာခံယူတတ္ၾကပါသည္။ “ဗတၱိဇ”၏ အဓိပၸါယ္သည္ ေရထဲသို႔ ႏွစ္ႃမႈပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗတၱိဇံ ခံယူျခင္းသည္ မိတ္ေဆြက ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံေၾကာင္း လူအမ်ားေရွ႕ တြင္ သက္ေသခံျခင္းျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ မိတ္ေဆြ၏ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းလည္းျဖစ္ပါ သည္။ ေရထဲသို႔ ႏွစ္ႃမႈပ္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ သၿဂိဳလ္ျခင္း ခံယူျခင္းကို ပံုေဆာင္သည္။ ေရထဲမွ ျပန္လည္ထေျမာက္ ျခင္းသည္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ပံုေဆာင္ထားပါသည္။ ဗတၲိဇံ ခံယူျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈက မိတ္ေဆြအတြက္ အေသခံျခင္း၊ သၿဂိဳလ္ျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ (ေရာမ၊ ၆း၃-၄)။

ဗတၱဇံခံယူျခင္းသည္ မိတ္ေဆြကို ကယ္တင္ေပးေသာအရာမဟုတ္ေပ။ ဗတၱိဇံ ခံယူျခင္းက မိတ္ေဆြ၏ အျပစ္တို႔ကို မေဆးေၾကာႏိုင္ေပ။ ဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ နာခံျခင္းအတြက္ ေရွ႕သို႔ေျခလွမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈကို ရရွိ ႏိုင္ရန္ ခရစ္ေတာ္ကိုသာ ယံုၾကည္ေၾကာင္းကို လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗတၱိဇံ ခံယူျခင္းသည္ နာခံျခင္း ေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္းကို ပရိတ္သတ္အမ်ားေရွ႕၌ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္သို႔ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ အသက္တာဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗတၱိဇံ ခံယူျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ မိတ္ေဆြသည္ ဗတၱိဇံ ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူလိုလွ်င္ မိတ္ေဆြသည္ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္ စကားေျပာသင့္ပါသည္။