အလြန္ အေရးၾကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္း: သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း။?

သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း။ “ဘုရားသခင္တည္ရွိသလား” ဟူေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ မတူေပ။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ တည္ရွိသေလာဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ လူအနည္းငယ္ကသာ ေမးျမန္းတတ္ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔တြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားၾကားထဲတြင္ သခင္ေယရႈသည္ ဤေလာက၌ စစ္မွန္ေသာ လူသားတစ္ဦး အျဖစ္ အသက္ရွင္ခဲ့သည္ကုိ ျငင္းဆုိဖြယ္ရာမရွိေပ။ သခင္ေယရႈ၏ ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သည့္အခါတုိင္းတြင္ ျငင္းခုံမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ တျခားေသာ ဘာသာႀကီးတုိ႔သည္ သခင္ေယရႈကုိ ပေရာဖက္တစ္ပါး၊ ေကာင္းေသာ ဆရာတပါး၊ သိကၡာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တပါးျဖစ္သည္ဟု သြန္သင္တတ္ၾကသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ပေရာဖက္တပါး၊ ေကာင္းေသာဆရာတပါး ႏွင့္ သိကၡာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တပါးထက္ သာလြန္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာခဲ့ပါသည္။

C.S. Lewis က သူ၏စာအုပ္ Mere Christiarity ထဲတြင္ ဤသုိ႔ ေရးသားထားခဲ့ပါသည္။ “သခင္ေယရႈ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူေတြေျပာေလ့ရွိေသာ မုိက္မဲေသာ အရာတုိ႔ကုိ ရပ္တန႔္ရန္ ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ေယရႈကုိ ႀကီးမားေသာ အက်င့္စာရိတၱ သြန္သင္ေသာဆရာအျဖစ္ ယုံၾကည္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာသူသည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ မလက္ခံခဲ့ေပ။ ၄င္းခံယူခ်က္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မဖြင့္ေျပာ အပ္ေသာ စကားပဲျဖစ္ပါသည္။ သာမန္လူသားတစ္ဦးက သခင္ေယရႈသည္ ႀကီးမားေသာ အက်င့္စာရိတၱသြန္သင္သူဟု ေျပာခဲ့ လွ်င္ အဓိပၸာယ္မရွိေပ။ သူသည္ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ (သုိ႔) ၾကက္ဥကုိ ေခါက္ကြဲၿပီး ေရေႏြးထဲတြင္ ႀကိဳခ်က္ေသာ သူႏွင့္ တူပါလိမ့္ မည္။ (သုိ႔) သူသည္ ငရဲကုိ အုပ္စုိးသူ နတ္မင္းႀကီးပဲျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြသည္ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳႏုိင္သည္။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ ေယရႈကုိ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ (သုိ႔) ရႈးသြတ္ေသာသူ (သုိ႔) တျခားအျပစ္ဒုကၡ႐ိုက္္ျပဳေသာသူဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။ သူ႔ကုိ နတ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္ပစ္ႏုိင္သည္။ သူ႔ကုိ စံေတြးျဖင့္လည္း ေထြးႏုိ္င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဓိပၸာယ္မရိွေသာ စကားျဖစ္သည့္ သခင္ေယရႈသည္ ႀကီးမားေသာ ဆရာတပါးျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အဆုံးမသတ္အပ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စိတ္ထင္သည့္အတုိင္း သူ႔ကုိ မေတြးေတာအပ္ေပ။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြးေတာျခင္းကုိ ဂရုစုိက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈက မိမိကုိယ္ကုိ မည္သုိ႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသနည္း။ သူသည္ မည္ကဲ့သို႔ ေသာ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သမၼာက်မး္စာက ေျပာခဲ့သနည္း။ ပထမအေနႏွင့္ ေယာဟန္၊ ၁၀း၃၀ ထဲတြင္ရွိေသာ သခင္ေယရႈ၏ စကားမ်ားကုိ ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ “ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ႏွင့္ တလုံးတ၀ျဖစ္၏။” နက္နဲစြာ စဥ္းစားျခင္းမရွိပဲ ၾကည့္ေသာ္ သူသည္ မိမိ ကုိယ္ကုိ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းႏွင့္မတူေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဤေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ ယုဒလူတုိ႔၏ တုန္႔ျပန္မႈကုိ ၾကည့္ၾက ပါစုိ႔။ “ယုဒလူတုိ႔က၊ ေကာင္းေသာအမႈေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ ပစ္မည္မဟုတ္၊ သင္သည္ လူျဖစ္လ်က္ပင္ ဘုရားသခင္၏ ေယာင္ေဆာင္၍ ဘုရားသခင္ကုိ လြန္က်ဴးေသာေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ ပစ္မည္ဟု ဆုိၾက၏” (ေယာဟန္၊ ၁၀း၃၃)။ သခင္ေယရႈ၏ ေဖာ္ျပခ်က္တုိ႔သည္ သူသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ယုဒလူတုိ႔က သိရွိခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းပုိဒ္တုိ႔ကုိၾကည့္လွ်င္ ယုဒလူတုိ႔ေျပာေသာ စကားကုိ သခင္ေယရႈက မွားသည္ဟု မေျပာခဲ့ေပ။ သူက “ငါသည္ ဘုရားသခင္ မဟုတ္ေပ” ဟု မေျပာခဲ့ေပ။ သခင္ေယရႈက သူသည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းကုိ “ငါသည္ ငါခမည္းေတာ္ႏွင့္ တလုံးတ၀တည္းျဖစ္သည္” ဟူေသာ အခ်က္အားျဖင့္ သိရွိႏုိင္ပါသည္” (ေယာ၊ ၁၀း၃၀)။ ေယာဟန္၊ ၈း၅၈ သည္ တျခားေသာ ဥပမာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈက “ငါအမွန္ဆုိသည္ကား၊ အားျဗမာမျဖစ္မွီ ငါျဖစ္၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယုဒလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ေက်ာက္ခဲကုိ ယူ၍ သခင္ေယရႈကုိ သတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳးစားျပန္ပါသည္။ ေယာဟန္၊ ၈း၅၉ တြင္ သခင္ေယရႈက “ငါ” ဟု ေျပာဆုိျခင္းသည္ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကုိ ျဖစ္သျဖင့္ သူသည္ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ရည္ညႊန္းလုိျခင္းျဖစ္မည္ (ထြက္၊ ၃း၁၄)။ သခင္ေယရႈသည္ မိမိကိုယ္ကုိ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ကုိ ျပစ္မွားေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္သည္ကုိ ယုဒလူတုိ႔သည္ မယုံၾကည္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယုဒလူတုိ႔က သူ႔ကုိ ခဲျဖင့္ သတ္ပစ္လုိၾကပါသတည္း။ ေယာဟန္၊ ၁း၁ တြင္ “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေယာဟန္ ၁း၁၄ ထဲတြင္ “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ လူ႔ဇာတိကုိ ခံယူမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သခင္ေယရႈသည္ လူ႔ဇာတိကုိ ခံယူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္လုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေသာမက “အကၽြႏု္ပ္၏အရွင္၊ ဘုရားသခင္” ဟု ၀န္ခံခဲ့ ပါသည္ (ေယာဟန္၊ ၂၀း၂၈)။ သခင္ေယရႈက မွားသည္ဟု မေျပာခဲ့ေပ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက သခင္ေယရႈကုိ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ဘုရားသခင္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္” (တိ၊ ၂း၁၃) ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပတ႐ု ကလည္း “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကယ္တင္ရွင္ဘုရားသခင္၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ (၂ေပ၊ ၁း၁)။ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ကလည္း သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း သူကိုယ္တုိင္က လုံး၀ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သားေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူက “ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ယဇ္ပလႅင္သည္ အစဥ္ထာ၀ရတည္ၿမဲပါေစ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္စုိးေသာ သန္လ်က္ျဖစ္ပါေစ”။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႔ အဘုိ႔ သူငယ္ကို ဘြားျမင္၏။ ငါတုိ႔အား သားကုိ သနားေတာ္မူ၏။ ထုိသူသည္ အုပ္စုိးျခင္းအာဏာစက္ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အံ့ၾကဖြယ္၊ တုိင္ပင္ဘက္၊ တန္းခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၊ ထာ၀ရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူလိမ့္မည္ (ေဟရွာ၊ ၉း၆)။

ထုိ႔ေၾကာင့္ C.S. Lewis က သခင္ေယရႈသည္ ေကာင္းေသာ ဆရာတပါးအျဖစ္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ မွားယြင္း သည္ ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းကုိ တိက်၍ ျငင္းဆုိ၍ မရေပ။ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ မဟုတ္လွ်င္ သူသည္ လိမ္လည္သူပဲျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ပေရာဖက္တပါး၊ ေကာင္းေသာဆရာတပါး၊ လူႀကီးလူေကာင္း တေယာက္သာ မဟုတ္ေပ။ သခင္ေယရႈေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားကုိ ေဘးခ်ိတ္၍ မ်က္ေမွာက္ “ပညာရွင္မ်ား” ေၾကြးေၾကာ္ေသာ “စစ္မွန္ေသာ သခင္ေယရႈသမုိင္း” သည္ သမၼာက်မ္းစာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ မကုိက္ညီေသာအရာ မ်ားစြာရွိပါသည္။ သခင္ေယရႈ ေျပာျခင္း (သုိ႔) မေျပာျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏႈတ္ကပတ္ တရားေတာ္ကုိ ေစာဒကတက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္သုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား ျဖစ္ၾကပါသနည္း”။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ခုႏွစ္ခန္႔က သခင္ေယရႈ ေျပာခဲ့ေသာအရာ (သုိ႔) မေျပာခဲ့ေသာ အရာတုိ႔ကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕၍ သခင္ေယရႈႏွင့္ အသက္ရွင္ၿပီး၊ သူ႔ကုိ အေစခံကာ၊ သူ႔ထံ နည္းခံေသာ သူတုိ႔၏ စကား ကုိ “ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္” မ်ားက မည္သုိ႔ ဖယ္ရွားႏုိင္မည္နည္း။

သခင္ေယရႈ၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း။ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ (သို႔) မျဖစ္သည္ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ ေဆြးေႏြးရန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လုိအပ္သနည္း။ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆင္ျခင္ရန္ အခ်က္သည္ သူသည္ဘုရားသခင္မဟုတ္ခဲ့လွ်င္၊ သူ၏ အေသခံျခင္းသည္ ေလာကသားတစ္ခုလုံး၏ အျပစ္မ်ား ေပးဆပ္ရန္ မလုံေလာက္ေပ ဟူေသာ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါသည္ (၁ေယာ၊ ၂း၂)။ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ထုိသုိ႔ေသာ ျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ျခင္းအမႈကို ျပဳႏုိင္သည္ (ေရာမ၊ ၅း၈၊ ၂ေကာ၊ ၅း၂၁)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ျပစ္ေၾကြးမ်ား ေပးဆပ္ရန္ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈသည္ အေသခံႏုိင္ရန္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈ၏ ဘုရားျဖစ္ျခင္းသည္ သူသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းျဖစ္ျခင္းကုိ ျပသခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈက ဤသုိ႔ေျပာေသာ ေၾကာင့္ သူသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါသည္။ “ငါသည္ ကမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကုိ အမွီ မျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ မေရာက္ရ” (ေယာဟန္၊ ၁၄း၆)။

ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္ရွိသလား၊ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသအေထာက္အထား ရွိပါသလား၊၊?

ဘုရားသခင္ရွိပါသလား၊ ဤျငင္းခုံမူသည္ အာ႐ုံစူးစုိက္ရန္အတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ သတင္းသည္ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ ၉၀%က ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္း (သို႔) သူသည္ သာလြန္ေသာတန္ခုိးရွိေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္ၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဘုရားသခင္ရွိသည္ဟုယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔သည္ သူအမွန္တယ္ရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ သက္ေသမျပႏုိင္လွ်င္ အေတြးအေခၚသက္ သက္ပဲျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသမျပႏုိင္ေပ။ (သုိ႔) သက္ေသလည္းျပႏုိင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ခံရမည္ဟု မိန္႔ဆုိထားပါသည္။ “ယုံၾကည္ျခင္းမရွိ လွ်င္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႔ႏုိင္။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္ထံသို ခ်ဥ္းကပ္ေသာ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ရွိေတာ္မူသည္၎၊ ကုိယ္ေတာ္ရွာေသာသူအား အက်ဳိးေပးေတာ္မူသည္၎ ယုံၾကည္ရမည္” (ေဟၿဗဲ၊ ၁၁း၆)။ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိပါက ေလာကတခုလုံးတြင္ သူရွိေၾကာင္းကုိ ဖြင့္ေျပာ၍သက္ေသထူႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္ ယုံၾကည္ျခင္းလုိအပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

“ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္သည္ ငါကုိျမင္ေသာေၾကာင့္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိ၏။ ငါ့ကုိမျမင္ပဲယုံေသာသူတုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက ၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ (ေယာဟန္၊ ၂၀း၂၉)။

သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိသည္ကုိ မဆိုလုိေပ။ သမၼာက်မ္းစာက “မုိဃ္္းေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအေရေတာ္ကိုၾကားေျပာ၍၊ မိုုဃ္္းမ်က္ႏွာက်က္သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္ လုပ္ေသာ အရာ မ်ားကုိျျပသ၏။ တေန႔ကုိတေန႔ ္ျမြက္ ဆုိ၍၊ တၫဥ္႔ကုိၫဥ္႔သြန္သင္၏။ ႏႈတ္ျမြက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းမရွိ၊ သူတုိ႔ႏႈတ္ထြက္ သံကုိမၾကားရေသာ္လည္း သူတုိ႔၏အသံသည္ ေျမတျပင္လုံး၌ႏွံ႔ျပား၍ သူတုိ႔၏စကားသည္ ေျမႀကီးစြန္း တုိင္ေအာင္ ေရာက္ေလ၏ ” (ဆာ၊ ၁၉း၁-၄)။ ၾကယ္တာယာမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္း၊ စၾကာ၀ဌတခုလုံး၏ႀကီးမားမႈကုိ သိရွိျခင္း၊ သဘာ၀တရား၏ အံဩမႈကိုေလ့လာျခင္း၊ ေန၀င္ျခင္း၏လွပမႈျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ေတြ႕ျခင္းစေသာ အခ်က္တုိ႔သည္ ဖန္ဆင္းျခင္းရွိေၾကာင္းကုိ ၫႊန္ျပသည္။ ဤသက္ေသျပခ်က္ကုိ လုံေလာက္မူမရွိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသားထဲ၌ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္း ကုိ သက္ေသျပႏုိင္ပါသည္။ ေဒသနာ၊ ၃း၁၁ က “…လူစိတ္ႏွလုံးကုိလည္း အနႏၱကာလ၌ စြဲလမ္းေစေတာ္မူၿပီ” ဟု မိန္႔ဆုိ ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသားထဲ၌ ဤဘ၀လြန္သြားလွ်င္ ေနာင္ဘ၀ရွိသည္ကုိ၎၊ ဤေလာကလြန္သြားလွ်င္ ေလာ ကရွိေသးသည္ကုိ၎၊ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္သည္။ ဤသိရွိျခင္းပညာကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျငင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထဲ၌ ဘုရားသခင္ရွိသည္ကုိ၎၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားျဖင့္ ဘုရားသခင္အလုပ္လုပ္သည္ကုိ၎ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လူတခ်ဳိ႕တုိ႔ သည္ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကုိ ျငင္းဆုိႏုိင္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မိန္႔ဆုိခ်က္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါမည္။ “ဘုရားသခင္ မရွိဟု မိုက္မဲေသာသူတုိ႔သည္ ထင္တတ္ၾက၏ ” (ဆာ၊ ၁၄း၁)။ ၉၀%ေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏သမုိင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ယဥ္ေက်းမူ၌ျဖစ္ေစ၊ လူမူေရး၌ျဖစ္ေစ၊ နယ္ေျမေဒသ၌ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္တတ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ယုံၾကည္ရန္ တစ္စုံတစ္ခု( သုိ႔) တစ္ဦးတစ္ေယာက္က သြန္သင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာျငင္းခုံမူထဲမွ အေတြးေခၚႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျငင္းခံုမူကုိ ၾကည့္ၾကပါစုိ႔၊ ပထမအေနႏွင့္ ontological argument ဟု ေခၚေသာ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကုိ သက္ေသျပျခင္းျဖစ္ သည္။ ဤသက္ေသျပျခင္းက ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္း သက္ေသထူရန္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယူဆခ်က္ကုိ အသုံးျပဳသည္။ ၎က “ဘုရားသခင္ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာသူမရွိ ” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ျဖင့္ အစျပဳထားပါသည္။ တည္ရွိျခင္းသည္ မတည္ရွိျခင္းထက္သာ၍ ႀကီးမားသည္ဟူေသာ သက္ေသျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အႀကီးဆုံးေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိရမည္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ မရွိခဲ့လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ အႀကီးမားဆုံးေသာ သူမျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ျဖစ္ျခင္းအနက္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ဒုတိယအခ်က္သည္ teleogical argument ဟု ေခၚေသာ ဖန္ဆင္းျပဳျပင္သူရွိသည္ဟု ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ၎က စၾကာ၀ဌာတစ္ခုလုံး သည္ အံ့ဩဖြယ္ေသာ အေနအထားျဖင့္ လွပစြာတည္ရွိေသာေၾကာင့္ ပုံစံေရးသူရွိရမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဥပမာအား ျဖင့္၊ ကမၻာသည္ ေနမွမုိင္ေပါင္းေလးရာ (သို႔) ထုိထက္ေ၀းလံလွ်င္ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္အ တုိင္း အသက္ရွိေသာ သူမ်ား ရွင္သန္ႏုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေနထုိင္ေသာ ပတ္၀န္က်င္တြင္ ေျပာင္းလဲမူအနည္းငယ္ ရာခုိင္းႏႈန္းေပၚေပါက္လာပါက ေလာက၌ရွိေသာ သက္ရွိသတၱ၀ါအလုံးတုိ႔သည္ ေသကုန္ၾကပါလိမ့္မည္။ ပ႐ုိတင္း ေမာ္လီၾကဴး တစ္ခုထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ တႀကိမ္လွ်င္ ၁၀၂၄၃ လုိအပ္သည္။ (၎သည္ ၁၀ ၿပီးေနာက္ ၂၄၃ 0’s တုိ႔က လုိက္လာျခင္းျဖစ္သည္)။ ဆဲလ္တခုသည္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ပ႐ုိတင္ေမာ္လီၾကဴတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တတိယျငင္းခုံမူသည္ Cosmologocal ဟုေခၚေသာ ကမၻာလုံးႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ သက္ေသျပသျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပ်က္မူဟူသမွ်သည္ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ ဤစၾကာ၀ဌာတခုလုံးႏွင့္ ၎၏အ ထဲ၌ရွိေသာ အရာအားလုံးတုိ႔သည္ အေၾကာင္းတရားတခုျဖစ္သည္။ အရာခပ္သိမ္းျဖစ္လာရန္ ဖန္တီးေပးေသာ တစ္ ေယာက္ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္၊ အရာခပ္သိမ္းျဖစ္လာရန္အတြက္ “ဖန္ဆင္းျခင္း” မခံေသာသူတစ္ဦးရွိရမည္။ ထုိ “ဖန္ဆင္းျခင္း” မခံရေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ စတုတၳေျမာက္ျငင္းခုံမူသည္ Moral argument ဟု ေခၚ ေသာ အက်င့္စာရိတၱပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေသျပသျခင္းျဖစ္သည္။ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ၾကည့္လွ်င္ ယဥ္ေက်းမူအားလုံးက ဥပေဒပုံစံရွိ ၾကသည္။ လူတုိင္းက အမွားအမွန္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ရွိၾကပါသည္။ သတ္ျခင္း၊ လိမ္ညာျခင္း၊ ခုိးျခင္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ ျပားျခင္းတုိ႔ကုိ လူတုိင္းက မႏွစ္သက္ၾကေပ။ အမွားႏွင့္အမွန္ သိရွိႏုိင္ေသာ ပညာသည္ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားသခင္ထံမွ လႊဲ ၍ မည္သည့္အရပ္မွလာသနည္း။

ထုိ႔ျပင္ လူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ စစ္မွန္သည့္တရားကုိ ျငင္းပယ္၍ လိမ္ညာမူကုိသာ ယုံၾကည္ၾက လိမ့္မည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားပါသည္။ ေရာမ၊ ၁း၂၅ က “လူတုိ႔သည္ မွန္ေသာဘုရားသခင္အရာ၌ အမွားကုိ ထားလ်က္၊ ဖန္ဆင္းတတ္ေသာ သခင္ကုိပယ္၍၊ ဖန္ဆင္းအပ္ေသာအရာကို ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ထုိသခင္ သည္ ထာ၀ရမဂၤလာရွိေတာ္မူ၏ “အာမင္” ဟု မိန္႔ဆုိထားပါသည္။ လူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ မယုံၾကည္ျခင္းသည္ အျပစ္ တင္ျခင္းႏွင့္မလႊတ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက မိန္႔ဆုိထားပါသည္။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရာ မ်ားကုိ ေထာက္႐ႈသျဖင့္၊ ထာ၀ရတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ ထာ၀ရအျဖစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏အရာ တုိ႔သည္ ကမၻာတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ ထုိေေၾကာင့္္ သူတုိ႔သည္ ကုိယ္အျပစ္ကုိ မဖုန္းႏိုင္ရာ” (ေရာပ၊ ၁း၂၀)။

“သိပံၸနည္းက်က်” ႏွင့္ “မ်က္၀ါးထင္ထင္သက္ေသထူရန္” မရွိေသာေၾကာင့္ လူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ မယုံၾကည္ေၾကာင္းေျပာေလ့ရွိပါသည္။ လူသည္ ဘုရားသခင္ရွိသည္ဟု သိရွိ၀န္ခံသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္၊ သူတုိ႔သည္ ဘုရား သခင္ထံသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္တခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ ခြင့္လႊတ္ျခင္းလုိအပ္ေၾကာင္းကုိ သိရွိရန္လုိအပ္သည္ (ေရာမ၊ ၃း၂၃၊ ၆း၂၃)။ ဘုရားသခင္တည္ရွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူထံ႐ုိေသေလးျမတ္မူတခုခုျပဳရေပမည္။ ဘုရားသခင္ မရွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္းကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိပဲ မိမိႏွစ္သက္ေသာအရာတုိ႔ကုိ ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ လူေပါင္း္မ်ားစြာက တရားစီရင္ျခင္းမွ လြက္ေျမာက္လုိေသာေၾကာင့္ လူသားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္တုိး တတ္လာျခင္း မွျဖစ္လာသူဟူေသာ ခံယူခ်က္ကုိ စြဲကုိင္လွ်က္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္းကုိ လုံး၀မလက္ခံႏုိင္ ေတာ့ေပ။ တည္႐ွိေသာဘုရားသခင္ကို ေနာက္ဆုံးတြင္သူတည္ရွိေၾကာင္းကုိ လူေတြကသိရွိခဲ့ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္မရွိ သည္ဟု မိုက္မဲ့စြာျငင္းခုံလုိျခင္းသည္ အက်ဳိးမဲ့ အနတၱသက္သက္ျငင္းခုံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပပါရေစ။ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္းကုိ မည့္သုိ႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ေန႔တုိင္းစကားေျပာၾကေသာေၾကာင့္ သူရွိသည္ကုိ သိရွိခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏စကားေျပာျခင္းကုိ ဇာတိနားျဖင့္မၾကားေသာ္လည္း သူ၏အတူပါ ရွိမူကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခံစားသိရွိႏိုင္သည္။ သူ၏သြန္သင္လမ္းျပျခင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခံစားႏိုင္သည္။ သူ၏ေမတၱာကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိႏိုင္သည္။ သူ၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိခ်င္ေတာင့္တၾကသည္။ လူေတြကေတာင္မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာျပသနာ မ်ား ကို ဘုရားသခင္က သာ ေျဖ႐ွင္းေပးႏုိင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား စြာတုိ႔ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အံ့ဩဖြယ္ရာနိမိတ္လကၡဏာျဖင့္ ကယ္တင္ခဲ့၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္တာ ကုိလည္းေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ လံုး၀မကူညီႏုိင္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏တည္ရွိ ျခင္းကို အသိအမွတ္ ျပဳ၍ ခ်ီးမြမ္းရန္သာလုိအပ္သည္။ အထက္၍ေဖာ္ျပထားေသာ ျငင္းခုံမူက ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္းကုိ တိက်စြာ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ရန္ ျငင္းဆုိေသာသူတုိ႔ကုိ လုံး၀ဖ်ားေယာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္တည္ရွိ ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္ (ေဟၿဗဲ၊ ၁၁း၆)။ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အေမွာင္ထုထဲတြင္ ခုန္ခ်ေသာမ်က္စိကန္းေသာသူကဲ့သုိ႔မဟုတ္ေပ။ ၉၀% ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၀င္ေရာက္ခဲ့ ေသာအခန္းသုိ႔ ေရာင္ရဲ႕စြာခ်ီတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားျဖစ္သေလာ။ သခင္ေယ႐ႈက မိမိကုိယ္ကုိ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ဘူးပါသလား။?

“ငါသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္” ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈေျပာခဲ့ေသာ စကားကုိမေတြ႕ရေပ။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း မေၾကြးေၾကာ္ျခင္းကုိ မဆုိလိုခဲ့ေပ။ ရွင္ေယာဟန္၊ ၁၀း၃၀ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သခင္ေယ႐ႈ၏စကားကုိ ဥပမာအျဖစ္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ “ငါႏွင့္ငါ့ခမည္းေတာ္သည္တလုံးတ၀ျဖစ္၏”။ မစဥ္းစားပဲၾကည့္လုိက္လွ်င္ ထုိစကားလံုးတုိ႔သည္ သခင္ေယ႐ႈက ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းေၾကြးေၾကာ္လိုျခင္းႏွင့္မတူေပ။ ထုိ႔ျပင္ စကားလုံးတုိ႔သည္ သခင္ေယ႐ႈကုိဆန္႔က်င္ေသာ စကားလုံးကို တဖန္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ “ယုဒလူတုိ႔က၊ ေကာင္းေသာ အမူေၾကာင့္ခဲႏွင့္ပစ္မည္မဟုတ္။ သင္သည္ လူျဖစ္လွ်က္ပင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္၍ ဘုရားသခင္ကုိ လြန္ၾကဴးေသာ စကားေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ပစ္ မည္ဟုဆုိၾက၏ ” (ေယာဟန္၊ ၁၀း၃၃)။ ယုဒလူတုိ႔က သခင္ေယ႐ႈသည္ မိမိကုိယ္ကုိဘုရားျဖစ္သည္ကုိ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္ကုိ သိရွိသည္။ က်န္ေသာအပုိဒ္တုိ႔ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားေျပာဆုိခဲ့ေသာစကားကုိ သခင္ေယ႐ႈ က “ငါသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္သည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ျခင္းမဟုတ္ေပ” ဟု မေျပာခဲ့ေပ။ သခင္ေယ႐ႈက သူသည္စစ္မွန္ ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိအရာက သက္ေသျပသသည္။ “ ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ႏွင့္တလုံးတ၀ျဖစ္၏ ” (ေယာဟန္ ၁၀း၃၀) ဟုေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ရွင္ေယာဟန္၊ ၈း၅၈ သည္ တျခားေသာဥပမာျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက “ ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ အာျဗဟံ မျဖစ္မွီငါျဖစ္၏ ” ဟုမိန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယုဒလူမ်ဴိးမ်ားက ေက်ာက္ခဲကုိ တဖန္ယူ၍ သခင္ေယ႐ႈကုိ သတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္ (ေယာဟန္၊ ၈း၅၉)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ယုဒလူမ်ဳိး မ်ား ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္အျဖစ္ မိမိကုိယ္ကုိ မေၾကြးေၾကာ္ခဲ့လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယုဒလူမ်ဳိးတုိ႔က သူ႔ကုိသတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္နည္း။

ေယာ၊ ၁း ၁ ထဲတြင္ “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေယာ၊ ၁း၁၄ ထဲတြင္ “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ လူ႕ဇာတိကုိ ခံယူခဲ့သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ လူ႕ဇာတိခံယူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ၫႊန္ျပခဲ့ပါသည္။ တ၊ ၂၀း၂၈ တြင္ “သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိသတိႏွင့္ ၾကည့္႐ႈၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိအေသြးႏွင့္ ၀ယ္ေတာ္မူေသာ အသင္းေတာ္ကုိ လုပ္ေကၽြးေစျခင္းငွါ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိၫာဥ္ေတာ္ သည္ သင္တုိ႔ကုိ အအုပ္အခ်ဳပ္ခန္႔ထားေတာမူေသာ သုိးစုတစုလုံးကုိ သတိႏွင့္ၾကည္႐ႈၾကေလာ႔” ဟု မိန္႔ဆုိထားပါသည္။ အသင္းေတာ္ကုိ မည္သည္က အေသြးေတာ္ျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ခဲ့သနည္း။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ေရြး၀ယ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။

တပည့္ေတာ္ ေသာမကလည္း သခင္ေယ႐ႈကုိ ဤသုိ႔ေျပာခဲ့ပါသည္။ “အကၽြႏု္ပ္၏အရွင္၊ ကၽြႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္” (ေယာဟန္၊ ၂၀း၂၈)။ သခင္ေယ႐ႈက အမွားမျပဳျပင္ခဲ့ေပ။ တိတု၊ ၂း၁၃ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္ၾကြလာ ေသာ အခ်ိန္ကုိေစာင့္ဆုိင္ရန္ တုိက္တြန္းထားပါသည္ (၂ေပ၊၂း၂ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ ေဟၿဗဲ၊ ၁း၈ ထဲတြင္ ခမည္းေတာ္က သခင္ ေယ႐ႈအား ဤသုိ႔ေျပာခဲ့သည္။ “ သားေတာ္တ႔ုိကား၊ အုိ ဘုရားသခင္၊ ကုိယ္ေတာ္၏ပလႅင္သည္ နိစၥထာ၀ရပလႅင္ျဖစ္ပါ၏။ ကုိယ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါ၏။ ”

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲတြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက တမန္ေတာ္ေယာဟန္အား ဘုရားသခင္ကိုကုိးကြယ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္ (ဗ်ာ၊ ၁၉း၁၀)။ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကုိးကြယ္ျခင္းကုိ ရရွိခဲ့သည္ (မႆဲ၊ ၂း၁၁၊ ၁၄း၃၃၊ ၂၈း၉၊ ၁၇၊ လု၊ ၂၄း၅၂၊ ေယာ၊ ၉း၃၈)။ လူေတြက သခင္ေယ႐ႈကုိ ကုိးကြယ္ေသာအခါ သူကမတားျမစ္ခဲ့ေပ။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားမဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲတြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ေျပာသည့္အ တုိင္း လူေတြက သူ႔ကိုမကုိးကြယ္ရန္ ေျပာခဲ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ရွိ ေသာ က်မ္းပုိဒ္မ်ားစြာတြင္ေတြ႕ရသည္။ အေရးႀကီးဆုံးေသာ ယူဆခ်က္သည္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ေလာကသားတစ္ခုလုံးတုိ႔အတြက္ သူေပးဆပ္ခဲ့ေသာ အေသြးေတာ္သြန္းေလာင္းျခင္းကုိ လုံး၀လုံေလာက္မည္မဟုတ္ေပ (၁ ေယာ၊ ၂း၂)။ ဘုရားသခင္တဦးတည္းသာလွ်င္ အျပစ္ေၾကြးမ်ားေပးဆပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္တပါးတည္းသာလွ်င္ ေလာကီသားတုိ႔၏အျပစ္မ်ားကုိ ယူေဆာင္ႏုိင္ပါ၍ (၂ေကာ၊ ၅း၂၁) အေသခံႏုိင္ၿပီး အျပစ္တရားႏွင့္ ေသျခင္းတရားအေပၚ ေအာင္ျမင္ျခင္းရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပရန္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ႏုိင္သည္။

ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားျဖစ္ပါသေလာ။ ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္သည္မည္သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။?

ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ သူ၏ တည္ရွိျခင္းကုိ နည္းလမ္း (၃) ခုျဖင့္ဖြင့္ျပထားပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကုိ သူဖန္ဆင္းခဲ့ေသာအရာမ်ားၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသျပႏုိင္ပါသည္။ “အဘယ္ သို႔ နည္းဟူမူကား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရာမ်ားကုိ ေထာက္႐ႈသျဖင့္ ထာ၀ရတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ ထာ၀ရအျဖစ္ေတာ္ ဟူေသာ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏အရာတုိ႔သည္ ကမၻာတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ရွိၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ သူတုိ႔ သည္ကုိယ္အျပစ္ကုိ မဖုံးႏုိင္ရာ ” (ေရာမ၊ ၁း၂၀)။ “မုိးဃ္ေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသားေရေတာ္ကုိ ၾကား ျပာ၍ မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္လုပ္ေသာအရာမ်ားကို ျပသ၏ ” (ဆာ၊ ၉၀း၁)။

မိတ္ေဆြသည္ လယ္ကြင္းတခု၏အလယ္တြင္ လက္ပတ္နာရီတခုေတြ႕ခဲ့လွ်င္ ဤလက္ပတ္နာရီျဖစ္သည္ သူအလုိေလ်ာက္ “ေပၚလာ” သည္(သုိ႔) ဖန္ဆင္းသူမ႐ွိပဲ အၿမဲတမ္းရွိေသာ လက္ပတ္နာရီျဖစ္သည္ဟု ေတြးေတာရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎နာရီ၏လွပမူကုိုသိၿပီး၊ ဖန္ဆင္းသူရွိရလိမ့္မည္ဟု မိတ္ေဆြေတြးေတာႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထိုထက္မက သာ၍ႀကီးမားေသာ လွပသည့္႐ႈခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အခ်ိန္တိုင္းတာမူသည္လက္ပတ္နာရီေၾကာင့္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏လက္ယာေတာ္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ ထို႔လက္ယာေတာ္သည္ ကမၻာလုံးႀကီး ၏ လွည့္ပတ္ေရြ႕လ်ားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ (၎ေရြ႕လ်ားေသာအရာ၀တၱဳ၏အေလးခ်ိန္သည္ ၁၃၃ အက္ေတာ္မ္ရွိသည္)။ စၾကာ၀ဌာ တခုလုံးက လွပေသာလက္ယာေတာ္ကုိ ျပသခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ကႀကီးမားေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိရလိမ့္မည္ ဟု ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

မိတ္ေဆြသည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္တခုကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့လွ်င္ ထုိ႔လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ သိရွိရန္ မိတ္ေဆြႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိ႔လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဖန္တီးေရးသားေသာသူသည္ အေတြးအေခၚထက္ျမက္ေသာသူျဖစ္သည္ဟု မိတ္ေဆြယူဆႏုိင္ပါ သည္။ DNA “ပုဒ္ဆာ” သည္ မည္မွ်ခက္ခဲ့သနည္း။ ၎ကုိသိရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ခႏၶာကုိယ္ၾကြက္သားမ်ားစြာ အသုံးျပဳရန္လုိ အပ္သည္။ DNA ၏ ႐ႈတ္ေထြးမူႏွင့္ေလးနက္မူတုိ႔သည္ ၫာဥ္စမ္းပုိဒ္စာေရးထားေသာ ၫာဏ္ေကာင္းသည္ စာေရးသူေၾကာင့္ မဟုတ္ေလာ့။

ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ မိမိအခ်ိန္တန္မွေလ်ာက္ပတ္စြာ ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ လူစိတ္ႏွလုံးကုိလည္း အနႏၱကာလ ၌ စြဲလမ္းေစေတာ္မူၿပီး။ သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာအမူကုိ အစမွအဆုံးတုိင္ေအာင္ လူသည္ စစ္၍မကုန္ႏုိင္ (ေဒသ၊ ၃း၁၁)။ လူေတြ၏စိတ္ထဲတြင္ သာမန္မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏုိင္ေသာ သာ၍ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀ရွိေသာ သသည္ကုိ၎၊ ဤေလာကအရာမ်ားထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာသူရွိသည္ကုိ၎ သိရွိခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ထာ၀ရကာလ အတြက္ ခံယူခ်က္သည္ အနည္းဆုံးနည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာပညတ္ေတာ္ေရးစြဲျခင္းႏွင့္ ၀တ္ျပဳ ကုိးကြယ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

သမုိင္းတေလွ်ာက္ရွိ လူမ်ဳိးတုိင္း၌ တန္ဖုိးရွိေသာလူမူက်င့္၀တ္ကုိယ္စီရွိၾကပါသည္။ အံ့ဖြယ္ရာတခုသည္ သူတို႔၏ လူမူက်င့္၀တ္တုိ႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ တခုႏွင့္တခုတူညီသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူသားအားလံုးက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ျမတ္ ႏုိ္းခဲ့ၾကသည္။ လိမ္ညာျဖားေယာင္မူကုိ ရြံ႕ရွာမုန္းတီးတတ္ၾကသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ တူညီေသာအက်င့္စ႐ုိက္၊ အမွားႏွင့္ အမွန္ခြဲျခားတတ္ေသာ လူသားအားလုံးတုိ႔၏သိရွိနားလည္ျခင္း သြန္သင္ေပးေသာ ႀကီးျမတ္ေသာသူတစ္ဦးရွိိသည္ကုိ ၫႊန္ ျပထားပါသည္။

ထုိနည္းတူ ေလာက၌ရွိေသာ လူသားအားလုံးတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ယဥ္ေက်းမူႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ ၀တ္ျပဳ ကုိးကြယ္ျခင္းစနစ္ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးဖန္တီးတတ္ၾကသည္။ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္သူတုိ႔သည္ အမ်ားအျပားျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း “သာ၍ျမင့္ေသာ တန္ခိုး” ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယူဆခ်က္တုိ႔သည္ လူေတြ၏ႏွလုံးသားထဲတြင္ ရွိသည္ကုိမျငင္းဆုိႏုိင္ေသာ တရား ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကုိၾကည့္လွ်င္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ “ ငါတုိ႔၏ပုံသဏ႑န္ႏွင့္အညီ ” (က၊ ၁း၂၇) ဖန္ ဆင္းၾကပါစုိ႔ဟု ေဖာ္ျပေသာအခ်က္ႏွင့္ညီၫြတ္မူရွိသည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏တည္ရွိျခင္းကုိ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာေတာ္အားျဖင့္ ဖြင့္ျပခဲ့ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာအုပ္တစ္ခုလုံးကုိၾကည့္ေသာ္ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ သူ႔ကုိမည္သူကမွ မဖန္ဆင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္ (က၊ ၁း၁၊ ထြက္၊ ၃း၁၄)။ လူတစ္ဦးသည္ မိမိအထၳဳပတၱိကို ေရးသားေသာအခါ မိမိကုိယ္ကိုတည္ရွိျခင္းအ တြက္ အခ်ိန္ယူ၍မေဖာ္ျပခဲ့ေပ။ ထုိနည္းတူ ဘုရားသခင္သည္လည္း သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ သူတည္ရွိသည့္အ ေၾကာင္း မိမိကုိယ္ကိုအခ်ိန္ယူ၍ သက္ေသမျပခဲ့ေပ။ အသက္တာကုိေျပာင္းေစေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ ၎၏႐ုိးသားျဖဴ စင္မူႏွင့္ ၎၏ေရးသားျပဳစုျခင္း နိမိတ္လကၡဏာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္နီးကပ္စြာ ကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ရွင္ ရန္လုိအပ္သည္။

တတိယအေနႏွင့္ ဘုရားသခင္က သူ၏တပါးတည္းေသာသားေတာ္၊ သခင္ေယ႐ႈေတာ္အားျဖင့္ (ေယာဟန္၊ ၁၄း၆-၁၁) မိမိကုိယ္ကုိထင္ရွားခဲ့ပါသည္။ “အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏” ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အ တူရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း လူဇာတိအျဖစ္ကုိ ခံယူ၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ၾကြလာေသာ သူ၏ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္၊ ေက်းဇူးေတာ္တရားႏွင့္ သမၼာတရားတုိ႔ကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္ (ေကာ၊ ၂း၉)။

သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏အသက္တာ၌ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္အားလုံးတုိ႔ကုိ ျပည့္စုံစြာလုိက္ ေလွ်ာက္ခဲ့ၿပိး ေမရွီယႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တုိ႔ကုိ သူကျပည့္စုံေစခဲ့သည္ (မႆဲ၊ ၅း၁၇)။ သူသည္က႐ုဏာ တရားမ်ားစြာျဖစ္ေစ၊ သူေဟာေျပာေသာ ေဒသနာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသျပရန္ အံ့ဩဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကုိ ျဖစ္ေစ၊ သူသည္ဘုရားျဖစ္ျခင္းကုိျဖစ္ေစ သခင္ေယ႐ႈကျပသခဲ့သည္ (ေယာ၊ ၂၁း၂၄-၂၅)။ သူအေသခံၿပီး၊ သုံးရက္ေျမာက္ ေသာေန႔တြင္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ထေျမာက္ျခင္းကုိ ရာေက်ာ္ေသာသူတုိ႔က သက္ေသခံခဲ့ပါသည္ (၁ ေကာ၊ ၁၅း၆)။ သမုိင္းရာဇာ၀င္တုိ႔က ခရစ္ေတာ္သည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ “သက္ေသ” ထူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု ေျပာသည့္အတုိင္း ဤအရာသည္ “ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္တုိ႔၌ ျပဳေသာအရာမဟုတ္ေပ” (တ၊ ၂၆း၂၆)။

ဘုရားသခင္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိစိတ္ထင္သည့္အတုိင္း သံသယ၀င္ေနသူမ်ားလည္းရွိႏုိင္၍ သူတုိ႔သည္ သက္ေသအေထာက္အထားတုိ႔ျဖင့္လည္း သက္ေသျပႏုိင္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နားလည္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔၏သက္ေသျပခ်က္ တုိ႔သည္ အလြန္ရွက္စရာပင္ျဖစ္ေလသည္ (ဆာ၊ ၁၄း၁)။ သူတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိရန္လုိအပ္သည္ (ေဟၿဗဲ၊ ၁၁း၆)။

ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားသည္ အဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္ သည္ မည္သည့္အရာႏွွင့္ တူသနည္း။?

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤေမးခြန္းကိုေျဖဆုိရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္နည္းတူ ဘုရားသခင္ အေၾကာင္းကုိ ေနရာမ်ားစြာတုိ႔၌ ေတြ႔ရွိႏိုင္ျခင္းသည္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္အရာႏွင့္တူေၾကာင္းကိုျဖစ္ေစ၊ သူသည္မည္သည့္ အရာႏွင့္မတူေၾကာင္းကုိျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပထားျခင္း သည္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္မပါပဲ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္တုိ႔ကိုေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရာမဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကုိ သိရွိနားလည္းျခင္း၌ သမၼာက်မ္းစာအတုိင္း မေဖာ္ျပလွ်င္ မွားယြင္းမႈမ်ားစြာရွိသည္ (ေယာဘ၊ ၄၂း၇)။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သုိ႔ေသာအရာႏွင့္တူေၾကာင္းကုိ သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းသည္မွားယြင္းမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သို႔ေသာ အရာႏွင့္တူေၾကာင္းကုိမသိရွိျခင္းက ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္၍ တျခားဘုရားမ်ားကိုတည္ျခင္း၊ ေနာက္လုိက္ျခင္းႏွင့္ကုိးကြယ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေစတတ္သည္ (ထြက္၊ ၂၀း၃-၅)။

ဘုရားသခင္ဖြင့္ျပေသာအရာမ်ားကိုသာသိရွိႏုိင္ပါသည္။ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား (သို႔) အရည္အခ်င္း ထဲမွ တစ္ခုသည္ “အလင္း” ျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တုိင္က အလင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္(ေဟရွာ၊ ၆၀း၁၉၊ ယာကုပ္၊ ၁း၁၇)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူေသာ အရပ္၌ ၀င္ေရာက္ ျခင္းမျပဳမခ်င္း ဘုရားသခင္သည္ သူရွိေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေသာသမၼာတရားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မထီမဲ့ျမင္မျပဳႏုိင္ေပ (ေဟၿဗဲ၊ ၄း၁) ။ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တုိ႔သည္ လူဇာတိျဖစ္လာေသာ (သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္) ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္အရာႏွင့္တူေၾကာင္းကုိ သိရွိေစပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူ၏ ဖန္ဆင္းထားေသာ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိျခင္းမွအစျပဳၾကပါစုိ႔၊ (က၊ ၁း၁၊ ဆ၊ ၂၄း၁)။ လူသည္ဘုရားသခင္၏ပုံသ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ လူသားသည္ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာတုိ႔ထက္ ျျမင့္ျမတ္၍ ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားအုပ္စိုးရန္ တာ၀န္အပ္ႏွံျခင္းခံခဲ့ရသည္ (က၊ ၁း၂၆-၂၈)။ ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ လူသား က်ဆုံးျခင္းအားျဖင့္ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ လက္ယာေတာ္သည္ ယခုတုိင္ေအာင္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္ (က၊ ၃း၁၇-၁၈၊ ေရာမ၊ ၁း၁၉-၂၀)။ ဖန္ဆင္းျခင္း၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔မႈ၊ ရႈပ္ေထြးမႈ၊ လွပမႈႏွင့္ စနစ္တက်တည္ရွိမႈတုိ႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ျမင့္ျမတ္မႈကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္တခ်ဳိ႕တို႔ကို ဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္ အရာ ႏွင့္ တူေၾကာင္းကုိ စူးစမ္းရွာေဖြရာတြင္ မ်ားစြာအက်ဳိးျပဳႏုိင္ပါသည္။

Elohim - တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္ (က၊ ၁း၁)။
Adonai - သခင္၊ သခင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆက္ႏြယ္မႈကုိျပသျခင္္း (ထြက္၊ ၄း၁၀၊ ၁၃)။
El Elyon - အျမင့္ဆုံးေသာဘုရား၊ တန္ခိုးအႀကီးေသာဘုရား (က၊ ၁၄း၂၀)။
El Roi - ေစာင့္ထိန္းေတာ္မူေသာ တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရား (က၊ ၁၆၊ ၁၃)။
El shaddai - အရာခပ္သိမ္းတက္စြမ္းႏုိင္ေသာ ဘုရား (က၊ ၁၇း၁)။
El olam - ထာ၀ရဘုရားသခင္ (ေဟရွာ၊ ၄၀း၂၈)။
Yehweh - “ငါ” ဟူေသာ ဘုရားသခင္၊ မိမိကုိယ္ကို ထာ၀ရတည္ရွိေသာ ဘုရား သခင္ဟု အဓိပါယ္ရသည္ (ထြက္၊ ၃း၁၃၊ ၁၄)။

“ထာ၀ရဘုရား” ၏ အဓိပၸါယ္သည္ သူတည္ရွိျခင္းက အစမရွိ၊ အဆုံးလည္းမရွိျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းမရွိ၊ ထာ၀ရတည္ရွိေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ (တ၊ ၃၃း၂၇၊ ဆာ၊ ၉၀း၂၊ ၁တိ၊ ၁း၁၇)။ ဘုရားသခင္သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ။ ဘုရားသခင္သည္ မွီခုိအားကုိးထုိက္ေသာ ဘုရားႏွင့္ယံု ၾကည္ကုိးစားထုိက္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါသည္ (မာ၊ ၃း၆၊ ေတာ၊ ၂၃း၁၉၊ ဆာ၊ ၁၀၂း၂၆၊ ၂၇)။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လုပ္ငန္းအားျဖစ္ေစ၊ သူ၏ျဖစ္ျခင္း၌ျဖစ္ေစ၊ သူႏွင့္တူေသာသူတစ္ဦးမွ်မရွိေပ။ သူသည္ အရာအားလုံးထက္သာလြန္၍ၿပီးျပည့္စုံေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ (၂ ဓမၼ၊ ၇း၂၂၊ ဆာ၊ ၈၆း၈၊ ေဟရွာ၊ ၄၀း၂၅၊ မႆဲ၊ ၅း၄၈)၊ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကုိ လုံးလံုးလ်ားလ်ားရွာေဖြသိရွိ နားလည္း၍မရေပ (ေဟရွာ ၄၀း၂၈၊ ဆာ ၁၄၅း၃၊ ေရာမ ၁၁း၃၃-၃၄)

ဘုရားသခင္သည္ တရားမွ်တသည္သူသည္ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မွမ်က္ႏွာသာမ ေပးျခင္းကုိ ဆုိလိုသည္ (တရား ၃၂း၄ ဆာလံ ၁၈း၃၀)။ ဘုရားသခင္သည္ အရာ ခပ္သိမ္းကို တတ္စြမ္းႏုိင္သည္။ သူသည္တန္ခုိးအလံုးစံုကုိပုိင္ဆုိင္သည္။ သူလုပ္ ခ်င္ေသာအရာဟူသမွ်လုပ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူလုပ္ေဆာင္သမွ်အားလုံးသည္ သူ၏စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ညီၫႊတ္မူရွိသည္။ (ဗ်ာ ၁၉း၆ ေယာ ၃၂း၁၇-၂၇)။ ဘုရားသခင္သည္ ေနရာတုိင္း၌ရွိျခင္း၏ အဓိပၸါယ္သည္ သူကအခ်ိန္တုိင္း၌ တည္ရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ဘုရားသခင္သည္အရာခပ္သိမ္းကိုသိသည္။ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸဳန္၊ အနာဂတ္၌ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ဟူသမွ် သူသိရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသား၌ ၾကံစည္ေသာ အၾကံစည္မ်ားကုိလည္းသူသိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကုိ သိေသာေၾကာင့္ သူ၏တရား စီရင္ျခင္းသည္ အစဥ္အၿမဲမွ်တသည္ (ဆာ ၁၃၉း၁-၅၊ သုတၱံ ၅း၂၁)။

ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ဘုရားျဖစ္သည္အဓိပၸါယ္သည္ဘုရားသခင္ကလြဲ၍ တျခားေသာ ဘုရားမရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ သူသာလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသားထဲ၌ လုိခ်င္ေတာင္းတ ေသာအရာမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္ သာလွ်င္ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းေပးအပ္ရန္ထုိက္တန္သည္(တရား ၆း၄)။ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အဓိပၸါယ္သည္ ဘုရားသခင္သည္ မွားယြင္းေသာအရာ တစ္ခုမွ်မလုပ္ျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္၍ တရားမွ်တ ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္ကုိ ခြင့္လြတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားကုိ သခင္ေယ႐ႈ ေေပၚသို႔ တင္ေသာအခါ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္ (ထြက္ ၉း၂၇၊ မႆဲ၊၄၅-၄၆၊ ေရာမ၊ ၃း၂၁-၂၆)။

ဘုရားသခင္သည္တန္ခိုးအလုံးစုံ၏အရွင္ျဖစ္ျခင္း၏အဓိပၸါယ္သည္သူသည္အျမင့္ဆုံး ေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဆုိလိုသည္။ သူ၏ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ တညီတ ၫြတ္တည္းတည္ရွိသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းခံေသာအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ လုံး၀မျဖတ္ဆီးႏုိင္ေပ (ဆာ၊ ၉၃း၁၊၉၅း၃၊ ေယရမိ၊ ၂၃း၂၀)။ ဘုရားသခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ျခင္း၏အဓိပၸါယ္သည္သူ႕ကုိသာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ ျခင္းကုိဆုိလိုသည္ (ေယာဟန္ ၁-၁၈၊ ၄း၂၄)။ဘုရားသခင္သည္ သုံးပါးတစ္ဆူျဖစ္သည္။ သုံးပါးတစ္ဆူဟုေခၚရာတြင္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ပါးေစတုိင္း၌ရွိေသာ တန္ခုိးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ တုိ႔သည္ တစ္ျခားေသာတစ္ပါးတုိ႔၌ရွိေသာ ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္တူညီ ျခင္းကုိ ဆုိလို သည္။ ရွင္မႆဲ ၂၈း၁၉ ကိုၾကည့္ေသာအခါ “(နာမည္)” ကုိအနည္းကိန္းျဖင့္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း သုံးပါး တစ္ဆူျဖစ္ေသာ “ခမည္းေတာ္ဘုရား သားေတာ္ဘုရား သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ဘုရား မုသာစကားကုိ မသုံးတတ္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ (ဆာ၊ ၁၁၇း၂၊ ၁ဓမၼ၊ ၁၅း၂၉)။

ဘုရားသခင္၏္ သန္႔ရွင္းသည္အဓိပၸါယ္သည္ ညစ္ညမ္းေသာအရာဟူ သမွ်ႏွင့္ မေရာေႏွာဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ျခင္းကုိဆုိလိုသည္။ တည္ရွိၿပီးေသာဆိုးသြမ္းမႈမ်ားက ဘုရားသခင္ကိုုိအမ်က္ထြက္ေစသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္းကၽြမ္းေသာမီးအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္ (ေဟရွယ၊ ၆း၃၊ ဟဗကၠ၊ဳ ၁း၁၃၊ ထြက္၊ ၃း၂၊ ၄၊ ၅၊ ေဟၿဗဲ၊ ၁၂း၂၉ )။ ဘုရားသခင္သည္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳသည္ဟုဆိုရာတြင္ သူ၏ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သနားၾကင္ နာတတ္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္းႏွင့္ခ်စ္ျခင္းတို႔ကုိပါ၀င္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းအဓိပၸါယ္ကို စကားလုံး အားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ႐ွိလွ်င္ တျခားေသာအဂၤါရပ္တို႔ကိုကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ခံစားရလိမ့္မဟုတ္ေပ။ ေက်းဇူးတင္စရာတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ တစ္ဦးျခင္းစီသိရွိလိုေသာဆႏၵသည္ သူ၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ (ထြက၊္ ၃၄း၆၊ ဆာလံ၊ ၃၁း၁၉၊ ၁ေပ၊ ၁း၃၊ ေယာဟာန၊္ ၃း၁၆၊ ေယာဟာန၊္ ၁၇း၃)။

ဘုရားသခင္သည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ မည္သည္႔ ပုံစံျဖစ္သည္ဟူေသာေမးခြန္းကုိ ျပည့္စုံစြာ မည္သူကမွ မေျဖဆုိႏုိင္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ၎သူကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာသူျဖစ္သည္ကုိ ၎သိရွိႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို ဆက္လက္၍ ႏွလုံးသားအၾကြင္းမဲ့ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ၾကပါေစ (ေယာမိ ၂၉း၁၃)။

ေမးခြန္း: သမၼက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကေတာ္အမွန္ျဖစ္ပါသ ေလာ့။?

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေျဖဆုိရေသာအေျဖသည္ ကၽြႏုု္ပ္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာကုိ မည္ကဲ့သို႔ျမင္ေၾကာင့္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသက္တာ၌ ၎၏အေရးပါမူကုိထင္ရာျမင္ရာေတြးေတာ၍ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ရန္အတြက္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္သမၼာက်မ္းစာက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ခရီးအဆုံးကုိ ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကေတာ္မွန္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမတ္ႏုိးသင့္သည္။ ေလ့လာ သင့္သည္။ နာခံသင့္သည္။ ယုံၾကည္အားကုိးသင့္သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကေတာ္ျဖစ္၍ ၎ကုိလ်စ္လွဴ႐ႈျခင္း သည္ ဘုရားသခင္ကုိလ်စ္လွဴ႐ႈျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သမၼာက်မ္းစာေပးျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚ သူထားရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သက္ေသျပရန္ႏွင့္ထင္ရွားေစရန္ျဖစ္သည္။ “ဗ်ာဒိတ္ေတာ္” ၏ အဓိပၸါယ္သည္ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားအား သူသည္မည္ သည့္အရာသူေၾကာင္းကုိျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူႏွင့္မည္ကဲ့သုိ႔စစ္မွန္ေသာ မိတ္သဟာဖြဲ႕ႏုိင္မည္ကုိျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအရာမ်ားကုိ မသိေသာသူတုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ဘုရာသခင္ဖြင့္ျပေသာ အရာမ်ားကုိ မသိႏုိင္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေသာ သူ႔အေၾကာင္းသည္ ႏွစ္ ေပါင္းတစ္ေထာင္ငါးရာေက်ာ္ရွိေသာလည္း လူသားတုိ႔တြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသင့္သိ ထုိက္ေသာအရာမ်ားကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေတြ႕ရသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္လွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ဘာသာေရး လႈပ္ရွား မႈ ႏွင့္လူမူက်င့္၀တ္တုိ႔တြင္ အဓိက သြန္သင္ေပးေသာတရားေတာ္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေမးရမည့္ေမးခြန္းသည္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းေသာ စာအုပ္ တစ္အုပ္သာမဟုတ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မည့္သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ တျခားေသာ ဘာသာေရးစာအုပ္မ်ားထက္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ယုံၾကည္ကုိးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သုိ႔သက္ေသျပမည္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္ ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ ဘုရားမႈတ္သြင္းေသာစာအုပ္ႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ခရစ္ယာန္ ္က်င့္႐ုိးက်င့္စဥ္အတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ကြက္ကြက္ကြင္း ကြင္းဆင္ျခင္လုိလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာေမးခြန္းတို႔ကုိ ေမးျမန္းသိရွိရန္လုိအပ္ေပ သည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ သံသယျဖစ္စရာအေၾကာင္း တစ္ခုမွမရွိေပ။ ထိေမာေသထံ ရွင္ေပါလုေရးသားထားေသာ စာတစ္ေစာင္ထဲတြင္ ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ “ ထုိက်မ္းစာ ရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္၏လူသည္ စုံလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျပဳစုျခင္းအလုိဌါ ျပင္ဆင္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ဩ၀ါဒေပးျခင္၊ အျပစ္ကုိေဖာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ ျခင္း၊ တရားကုိသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကုိျပဳတတ္၏” (၂တိ၊ ၃း၁၆-၁၇)။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာအရျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပအရာတုိ႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားစြာရွိပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာအရ သက္ေသျပထားျခင္းသည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ သမၼာ က်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာအရ ပထမသက္ေသျပသျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မူပင္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ စာအုပ္ေပါင္း ၆၆အုပ္ ပါ၀င္ျခင္း၊ တုိက္ႀကီးသုံးတုိက္ တြင္ေရးသားျခင္း၊ ဘာသာစကားသုံးမ်ဳိးျဖင့္ေရးသားျခင္း၊ ခန္မွန္းေခ်ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ အတြင္းေရးသားျခင္း၊ စာေရးသူ ၄၀ခန္႔က ႐ွဳေဒါင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေရးသားျခင္းရွိေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာကုိ အစအလယ္အဆုံးအထိ ၾကည့္လွ်င္တစ္ခုတစ္ခု ဆန္႔က်င္ ဖက္ရွိျခင္းမရွိပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ၎စည္းလုံးမူသည္ သမၼာက်မ္းစာ သည္ တျခားစာအုပ္မ်ားႏွင့္မတူပဲ ထူးျခားေၾကာင္းႏွင့္ စာေရးသူမ်ားေရးထားမွတ္ တမ္းတင္ထားေသာ အခ်က္တို႔သည္ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားထံသိေစလုိေသာ ႏႈတ္ကပတ္ တရားေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိသက္ေသထူေနပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲရွိ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ျဖင့္ သက္ေသျပ ရလွ်င္ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း၌ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပရေပမည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတစ္ခုလုံးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ႀကီး တခ်ဳိ႕တုိ႔၏အနာဂတ္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ လူသားတုိ႔၏ အနာဂတ္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ြလူမ်ဳိးအားလုံးတုိ႔၏ ကယ္တင္ရွင္ ေမရွီယၾကြလာျခင္းအတြက္ျဖစ္ေစ (ခရစ္ေတာ္သည္ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အတြက္သာျဖစ္သည္)၊ အနာဂါတ္ ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာအရာႏွင့္ခ်ီသည္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တို႔ကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ရွိေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တုိ႔သည္ တျခားဘာသာေရးစာအုပ္တုိ႔၌ရွိေသာ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း(သို႔) nlostradamus ၏ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း တုိ႔ႏွင့္မတူပဲ၊ တိက်၍ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာ၌ ပင္ သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္အ ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္သုံးရာေက်ာ္ရွိပါသည္။ သူသည္မည္သည့္ေနရာတြင္ ေမြးဖြား၍ မည္သည့္မိသားစုမွ ဖြားျမင္လာမည္ကို ပေရာဖက္ျပဳျခင္းသာမကပဲ သူသည္မည္သို႔ အေသခံရမည္ကုိ၎၊ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္မည္ ကုိ၎ ပေရာဖက္ျပဳထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ရွိေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တုိ႔၏ ျပည့္စုံျခင္းသည္ အေတြးအေခၚအားျဖင့္ မေဖာ္ျပႏုိင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျပည့္စုံျခင္းအေၾကာင္းသာျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း တျခား ဘာသာေရးစာေပမ်ား (သုိ႔) တျခားေသာ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းတုိ႔၌ လုံး၀မေတြ႕ရေပ။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာအရ ေဖာ္ျပခ်က္သုံးခုေျမာက္သည္ ၎၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္တန္ခုိးပင္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အထက္၌ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္ႏွစ္ခုတုိ႔ထက္ပို၍ အမိန္႔အာဏာရွိ သည္။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္သည္ တန္ခုိးနည္းေသာ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ဖြင့္ဟေသာ စာအုပ္မဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာသည္ တျခားေသာစာအုပ္မ်ားႏွင္႔မတူ ပဲ အခြင္႔အာဏာ႐ွိေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ထက္သာလြန္ေသာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္အား ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသက္တာထဲ၌ မေရတြက္ႏုိင္ေသာ နိမိတ္ လကၡာဏာမ်ားအား ျဖင့္ ထုိအမိန္အာဏာႏွင့္တန္ခုိးတို႔ကုိ ေတြရွိႏုိင္ပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူတုိ႔ကုိ သမၼာက်မ္းစာက က်ိန္ဆဲသည္။ လိင္တူဆက္ဆံေသာသူတုိ႔ကုိ တားျမစ္ထားသည္။ အႏွိမ္ခံေသာသူတုိ႔ႏွင့္ ပစ္ပယ္ျခင္းခံေသာ သူတုိ႔၏ဘ၀ကုိ ျမွင့္တင္ေပးသည္။ ဆုိးသြမ္းသာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈ လြန္က်ဴးသူ တုိ႔ကုိ ေေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးသည္။ အျပစ္သားတုိ႔ကုိ အျပစ္ရွိေၾကာင္းေေဖာ္ထုတ္္ ေပးသည္။ သမၼာက်မ္းစာကုိ ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ အမုန္းပြါးမူတို႔ကုိ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ သုိ႔ေျပာင္းလဲေပးသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသက္တာလို ျမန္ဆန္စြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ေသာ တန္ခုိး ရွိသည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ပသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားလည္းရွိသည္။ ပထမ အခ်က္သည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ သက္ေသျပသျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ သမုိင္း၌ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎ထဲရွိအေၾကာင္း အရာတုိ႔၏မွန္ကန္မႈႏွင့္တိက်မႈ တျခားေသာ သမုိင္းသုေတသန စာအုပ္မ်ားႏွင့္ တူညီမႈရွိသည္။ သမုိင္းသုေတသနအေထာက္အထားႏွင့္ တျခားစာေပေရးသားခ်က္ အရ သမၼာက်မ္းစာ၏ သမုိင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုတိက်မွန္ကန္စြာ ျပည့္စုံ ေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ သုေတသနအားလုံးႏွင့္စာမူအားလုံးတုိ႔က သမၼာက်မ္းစာသည္ အေကာင္းဆုံးေသာ ေရွး ေဟာင္းစာေပ အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဘာသာေရး႐ႈေတာင့္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ရွိေသာ သမုိင္းအေၾကာင္းတုိ႔၏ တိက်မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ မွန္ကန္စြာေဖာ္ျပထားေသာ သမၼာတရားျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသျပထားပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျပင္ပျဖင့္သက္ေသျပသျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယ အခ်က္သည္ စာေရးသူတုိ႔၏ ႐ုိးသားျဖဴစင္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ အေစာပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဘုရားသခင္က လူတုိ႔၏ အ သက္တာကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ သူ၏ႏႈတ္ထြက္စကားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားဖြင့္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာေရးသူတုိ႔၏ အသက္တာ ကုိၾကည္႔လွ်င္၊ ထုိုသူတုိ႔သည္ ႐ုိးသားျဖဴစင္ေသာသူမ်ားအျဖစ္သံသယ႐ွိရန္ မဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔၏ အသက္တာႏွင့္ သူတုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းအတြက္ ေသသည္တုိင္ေအာင္ယုံၾကည္မႈခုိင္ၿမဲျခင္းကုိ ၾကည့္လွ်င္သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္စကားေျပာ ခဲ့ေသာ စစ္မွန္ေသာသာ မန္ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာသိရွိႏုိင္ပါသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းေရးသား ျပဳစုသူတုိ႔ႏွင့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာတျခားယုံၾကည္သူမ်ား (၁ေကာ၊ ၁၅း၆)တုိ႔သည္ သခင္ေယ႐ႈေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ သူႏွင့္အတူ အခ်ိန္ယူ၍သူကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ေဖာ္ျပေသာအေၾကာင္းအရာတုိ႔သည္ သမၼာတရားပင္ျဖစ္ေလသည္။ သူတုိ႔သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ထေျမာက္ျခင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်ျမင္ေတြ႕ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔စိတ္ထဲ၌ ရဲရင့္မႈကုိခံစားေစခဲ့ရသည္။ ထုိသူတုိ႔ထံ ဘုရားသခင္ဖြင့္ျပခဲ့ေသာ သတင္းတရားေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ေသျခင္းကုိပင္ခံယူရန္ ဆႏၵရွိခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔၏ အသက္တာႏွင့္အေသခံျခင္းက သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သက္ေသထူ ခဲ့သည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ပသက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္ေသာ ေနာက္ဆုံး ေသာ အခ်က္သည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ မပ်က္ဆီးႏုိင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏အေရးပါမႈႏွင့္ ၎သည္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ တုိက္ခုိက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားစြာတုိ႔ႏွင့္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ တျခားစာအုပ္စာေပတို႔ႏွင့္မတူေပ။ Diocletion ကဲ့သို႔ေသာ ေရာမအင္ပါယာေခတ္မွစတင္၍ က်မ္းစာကုိ တုိက္ခုိက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ယခုေခတ္ဘာသာ တရားမသိသူႏွင့္ အယူ၀ါဒလႊဲမွားသူမ်ားတုိ႔က သမၼာက်မ္းစာကုိ ဖ်တ္ဆီးရန္ၾကံစည္ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းသည္ ထိုသူတုိ႔ ၏တုိက္ခုိက္မႈတုိ႔ကုိ ခုခံႏုိင္၍ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားဆုံးထုတ္ေ၀ထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိန္တုိင္းတြင္ သံသယရွိသူတုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာကုိ ပုံျပင္ဒ႑ရီအျဖစ္ ယုံၾကည္ၾကေသာ္လည္း သမုိင္းသုေတ သီအဖြဲတုိ႔က ၎ကုိမွတ္တမ္းအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာကို တုိက္လွန္သူတုိ႔က ၎ထဲ၌ရွိေသာ သြန္သင္ ခ်က္တုိ႔သည္ ေရွးေဟာင္းေခတ္ျဖစ္၍ ေခတ္မဆန္ေတာ့ေၾကာင္းေျပာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ဥပေဒ ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္သြန္သင္ခ်က္တုိ႔သည္ ကမၻာတ၀ွမ္းလုံးတြင္ သိပၸံနည္းအရျဖစ္ေစ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရျဖစ္ေစ ေခတ္မီိသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက သမၼာက်မ္းစာကုိ ဆက္လက္တုိက္ ခုိက္ရန္ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာသည္ အစအဦး၌ေရးသားျပဳစုျခင္းကဲ့သို႔ ယေန႔ထိတုိင္ေအာင္ မွန္ကန္၍အသုံး၀င္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း မေရတြက္ႏုိင္ေသာ လူတုိ႔၏အသက္တာ ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိ တုိးတက္ျပဳျပင္ေျပာင္းေစေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကုိ မည္မွ်ပင္တုိက္ခုိက္ရန္၊ ဖ်က္ဆီးရန္၊ ႐ႈတ္ခ်ရန္အတြက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎သည္ ခုိင္မာစြာ၊ မွန္ကန္စြာႏွင့္ အသုံးက်စြာျဖင့္ေျပာင္းလဲမႈမရွိ ပဲ ဆက္လက္တည္ၿမဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖ်က္ဆီးရာဖ်က္ဆီးေၾကာင္းကုိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈၾကားထဲမွ တည္ရွိေသာ မွားယြင္းမႈမရွိေသာတရားသည္ သမၼာတရားသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္က ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိသာထင္ရွားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကုိ မည္သို႔ပင္တုိက္ခိုက္ေစကာမူ၊ ၎ သည္ ေျပာင္းလဲမူမရွိ၊ ေရြ႕ေလ်ာ့မူမရွိျခင္းသည္ အံ႔ဩဖြယ္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ိျပင္ သခင္ေယ႐ႈက“ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမ ႀကီးမတည္ေသာ္လည္း၊ ငါ့စကားတည္လိမ့္မည္” (မာ၊ ၁၃း၃၂) ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္္။ အထက္၌ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္ အလက္တုိ႔ကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း လူတုိင္းက ေျပာ ႏုိင္ပါသည္။

ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ အဘယ္နည္း။ ခရစ္ယာန္တို႔သည္ မည္သည့္အရာကုိ ယုံၾကည္ၾက သနည္း။?

၁ ေကာ၊ ၁၅း၁-၄ တြင္ “ညီအစ္ကုိတုိ႔၊ ငါသည္သင္တုိ႔အား ေဟာေျပာဘူးသည့္ႏွင့္အညီ၊ သင္တုိ႔သည္ ခံယူ၍မွီ၀ဲဆည္းကပ္ေသာ ဧ၀ံကလိတရားကုိ သင္တုိ႔အားတဖန္ ငါၾကားလုိက္ပါ၏။ အထက္က ငါေဟာေျပာသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ သင္တုိ႔သည္ အက်ဳိးမဲ့မယုံပဲ စိတ္စြဲလမ္းလွ်င္၊ ထုိဧ၀ံကလိတရားအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾက၏။ ငါသည္ ကုိယ္တုိင္ခံယူသည္အတုိင္း၊ သင္တုိ႔အားေရွ႕ဦးစြာ အပ္ေပးေသာအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ ခရစ္ေတာ္ သည္ က်မ္းစာလာသည္အတုိင္း ငါတုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္အေသခံေတာ္မူ၏ သၿဂိဳလ္ၿပီးမွက်မ္းစာလာသည့္အတုိင္း သံုး ရက္ ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ထေျမာက္ေတာ္မူ၏။

ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းသည္ တန္ဖုိးရွိေသာယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းအားလုံးထဲတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာဘာသာထက္သာ၍ အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ “လုပ္ရန္” “မလုပ္ရန္” ဟူေသာတရားမ်ားကုိ လုိက္ေလွ်ာက္မည့္အစား ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ပန္းတုိင္သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္္ႏွင့္နီးကပ္စြာ အသက္ရွင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာဖြဲ႕ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္္ျပဳခဲ့ေသာ အမူအရာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိၫာဥ္ေတာအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ အမူေတာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာဖြဲ႕ ႏုိင္သည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ မႈတ္သြင္းျခင္းခံေသာစာအုပ္၊ မွားယြင္းျခင္းမရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ သြန္ သင္ျခင္းအတြက္အေကာင္းဆုံးေသာ အေျခခံမဏိဳင္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိခရစ္ယာန္မ်ားက ယုံၾကည္သည္ (တိ၊ ၃း၁၆၊ ၂ေပ၊ ၁း၂၀-၂၁)။ ဘုရားတစ္ဆူထဲတြင္ ပုဂၢိဳလ္သုံးပါး၊ ခမည္းေတာ၊္ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိၫာဥ္ေတာ္အျဖင့္ တည္ရွိသည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ားက ယုံၾကည္သည္။

လူသားသည္ ဘုရားသခင္က သူႏွင့္အတူမိတ္သဟာရဖြဲ႕ရန္အတြက္ ဖန္ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ား က ယုံၾကည္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္အျပစ္ေၾကာင့္ လူသားတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ခြဲခြာခဲ့ရသည္ (ေရာမ၊ ၃း၂၃၊၅း၁၂)။ ခရစ္ေတာ္ သည္ ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း လူသားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း (ဖိလိ ၂း၆-၁)၊ လက္၀ါးကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္မ်ားက ယုံၾကည္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံၿပီးေနာက္ သၿဂိဳလ္ျခင္းခံ၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ခမည္းေတာ္၏လက္ယာဘက္၌ထိုင္၍ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ အၿမဲ တမ္းဆုေတာင္းေပးသည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ားက ယုံၾကည္သည္ (ေဟၿဗဲ ၇း၂၅)။ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္အေသခံ ျခင္းသည္ လူသားအားလုံး၏ျပစ္ေၾကြးဟူသမွ်ကုိေပးဆပ္ရန္ လုံေလာက္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္ဆီး သြားခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူသားတုိ႔၏ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းကုိ ျပန္လည္ရယူေစခဲ့သည္။ (ေဟၿဗဲ၊ ၉း၁၁-၁၄၊ ၁၀း၁၀၊ ေရာမ ၊ ၅း၈၊ ၆-၂၃)။

ကယ္တင္ျခင္းရဖုိ႔ရန္အတြက္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္ျပဳခဲ့ေသာအမူကုိ လုံးလံုးလ်ားလ်ားယုံၾကည္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္စားအေသခံ၍ အကၽြႏု္ပ္၏ျပစ္ေၾကြးဟူသမွ်ေပးဆပ္ကာ ေသျခင္းမွထေျမာက္သည္ဟု လူ တစ္ေယာက္သည္ ယုံၾကည္လွ်င္ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ကယ္တင္ျခင္းရရွိဖုိ႔ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္၍မရေပ။ ဘုရားသခင္စိတ္ေတာ္ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ မည္သူကမွ် မေကာင္းျမတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ္ လူသားအားလုံးအတြက္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ေဟရွာ ၅၃း၆၊၆၄း၆-၇)။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ျဖည့္ စြမ္းဖုိ႔ရန္အတြက္ မလုိအပ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခရစ္ေတာ္က လုပ္ေဆာင္စရာအားလုံးျပည့္စုံစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံေသာအခါ အမူၿပီးၿပီးဟုေျပာခဲ့သည္။ (ေယာဟန္ ၁၉း၃၀)

ကယ္တင္ျခင္းရရွိဖုိ႔ရန္အတြက္ လူတစ္ေယာက္သည္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းတစ္ခုမွ်မရွိေပ။ ကားတုိင္ေပၚတြင္ ခရစ္ ေတာ္ျပဳခဲ့ေသာအမူကုိ တစ္ခါယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္႐ႈံးျခင္းမရွိႏုိင္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းကုိရရွိႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ ခရစ္ေတာ္က အမူအားလုံးကို ၿပီးျပည့္စုံစြာျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာသူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ေပ။ (ေယာဟန္ ၁၀း၂၇-၂၉) ထဲတြင္ ငါသုိးးတုိ႔သည္ ငါ့စကားသံကုိနားေထာင္၍ ငါေနာက္သို႔လုိက္ၾက၏။ ထုိ႔သုိးတုိ႔ကိုငါသိ၏ထာ၀ရအသက္ကုိလည္း ငါေပး၏။ထို႔သိုးတုိ႔သည္ ဖ်တ္ဆီးျခင္းႏွင့္အစဥ္မပ်က္ ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ် ထုိသိုးတုိ႔ကုိ ငါ့ခမည္းေတာ္၏ လက္မွမႏႈတ္မယူႏုိ္င္ေပ။

တခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႔က “တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းရလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္း႐ႈံးဆုံးႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳႏုိင္သည္။ မည္မွ်ပင္ေကာင္းျမတ္သနည္း” ဟုေျပာႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ကယ္တင္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦးသည္စိတ္ႀကိဳက္အသက္ရွင္ရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဇာတိေဟာင္းကိုေရြး ခ်ယ္၍ အသက္ရွင္ႏိုင္သည္။ (သုိ႔) ဘုရားသခင္ႏွင့္စစ္မွန္ေသာ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းကုိ ေရြးခ်ယ္၍လည္းေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ ဘ၀ေဟာင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရား၏ကၽြန္ျဖစ္၍ ယခုတြင္ခရစ္ေတာ္၏ကၽြန္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္ (ေရာမ၊ ၆း၁၅-၂၂)။ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးသည္ အေသြးအသားႏွင့္ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္ အျပစ္တရားႏွင့္အၿမဲ တမ္းရင္ဆုိင္ရလိမ့္မည့္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးသည္ မိမိအသက္တာ၌ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကုိေလ့ လာ၍အသက္တာတြင္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္အျပစ္တရားကုိ ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိၫာဥ္ ေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေစျခင္းသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုစီတုိင္း၌္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိၫာဥ္္ေတာ္၏တန္ခုိးေတာ္္အားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကုိ နာခံျခင္းအားျဖင့္အသက္ရွင္၍ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိၫာဥ္ေတာ္၏ဩဇာလႊမ္းမုိးမႈေအာက္ တြင္ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ ဆုိလိုသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာဘာသာတရားတုိ႔သည္ လူတစ္ေယာက္ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္အရာမ်ားဟူ၍ စည္ကမ္း ခ်က္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္အတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚ တြင္အေသခံ၍ ျပန္လည္ထေျမာက္ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၏အျပစ္ေၾကြးကုိ ေပးဆပ္ေပးခဲ့ၿပီ။ မိတ္ေဆြ သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာဖြဲ႕ႏုိင္ေသာ အခြင့္ရွိသည္။ မိတ္ေဆြသည္ မိတ္ေဆြ၏အျပစ္တရားေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ ျခင္းအခြင္ရွိ၍ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံျခင္းႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ႏုိင္သည္။ ထုိသို႔ျပဳျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ ႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း: ဘ၀၏ အဓိပါယ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။?

ဘ၀၏ အဓိပါယ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ဘ၀၏ရည္ရြယ္ခ်က္ ၿပီးျပည့္စုံျခင္း၊ ေက်နပ္ တင္းတိမ္မႈ တုိ႔ကုိ ကၽြႏု္ပ္သည္မည္သုိ႔ေတြရွိႏုိင္မည္နည္း။ ဘ၀အတြက္ေနာက္ဆုံးအေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းကုိၿပီးျပည့္စုံရန္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ခြန္အားရွိပါသလား။ ထုိေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးကုိ လူမ်ားစြာတုိ႔က ဆင္ျခင္ေတြးေတာတတ္ၾကပါသည္။ သူတုိ႔ သည္ ၿပီးျပည့္စုံလုိေသာ အရာတုိ႔ကုိရယူေသာ္လည္း ကုန္လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ကာလကုိၾကည့္လွ်င္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မူကုိ အလြန္က်ဆင္းၿပီး၊ သူတုိ႔သည္လစ္ဟင္းမူကုိ ခံစားခဲ့ပါသည္။ ေဘ့စ္ေဘာကစားခန္းထဲတြင္ ေဆာ့ကစားေန ေသာသူအား ကစားရန္ပထမအစျပဳလာေသာအခါ မည္သည့္အရာကုိ အေတာင့္တဆုံးျဖစ္သနည္းဟု ေမးခဲ့သည္။ သူက “ထိပ္ဆုံးေရာက္ေသာအခါ မည္သည့္အရာတခုမွ်မရွိပါဟူေသာ တစုံတေယာက္ေျပာသည္စကားသံကုိသာ ၾကားခ်င္သည္” ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ သူတုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မူေနာက္ကြယ္တြင္ အနတၱသက္သက္ရွိသည္ကုိ မ်ားစြာေသာပန္းတုိင္တုိ႔က အသိေပးထားပါသည္။

လူ႔အသိုင္း၀ုိင္းထဲတြင္ မ်ားစြာေသာသူတုိ႔က ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစြာထားရွိ၍ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တတ္ၾကပါသည္။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ဘ၀၏အဓိပါယ္ေတြ႕ရွိလိမ့္မည္ဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ ထုိႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ထဲတြင္ စီးပြား ေရးေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္း၊ ကာမဆက္ဆံျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း ႏွင့္ တျခားသူ မ်ားအေပၚ ကုသုိလ္ျပဳျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။ လူေတြက သူတုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာျခင္း၊ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ရရွိေသာ္လည္း သူတုိ႔စိတ္ထဲ၌ အနတၱသက္သက္ကုိ ခံစားခဲ့ရသည္။ အထဲ၌ ဘာမွ်မရွိသကဲ့သုိ႔ ခံစားခဲ့သည္။

ေဒသနာဆရာက သူေရးသားထားေသာ စာထဲတြင္သူ၏ခံစားခ်က္ကို ဤသုိ႔ေရးသားခဲ့ပါသည္။ “အနတၱသက္ သက္၊ အနတၱသက္သက္၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ အနတၱသက္သက္ျဖစ္၏ ” (ေဒ၊ ၁း၂)။ ေဒသနာကုိ ေရးသားထား ေသာ ေရွလုမြန္မင္းႀကီးသည္ အတုိင္းမရွိခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည္။ သူ႕အခ်ိန္၌ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အခ်ိန္၌ျဖစ္ေစ သူ႔ေလာက္ ပညာရွိေသာသူတေယာက္မွ်မရွိခဲ့ေပ။ မိန္းမအေယာက္တစ္ေထာင္ရွိသည္။ တျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ တ၀န္တုိေနေသာ နန္းေတာ္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္မ်ားစြာလည္းရွိသည္။ ေကာင္းေသာအစားအေသာက္စားသုံးႏုိင္သည္။ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမူေျမာက္မ်ားစြာရွိ သည္။ ထုိ႔အျပင္ သူလုိခ်င္သမွ်ေသာအရာတုိ႔ကုိ သူရရွိခဲ့သည္ဟု သူေျပာခဲ့ပါသည္။ “ေနေအာက္တြင္ရွိေသာ အသက္တာ” ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀စြာ ေနထုိင္ေသာဘ၀သည္ အနတၱသက္သက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ အနတၱသက္သက္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လက္ေတြ႕ခံစားႏုိင္ေသာအရာ၏ ေနာက္ကြယ္ တြင္ တစုံတခုကိုခံစားႏုိင္ရန္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရွာလုမြန္က ဘုရားသခင္ထံ ဤသုိ႔ေျပာခဲ့သည္။ “ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔အခ်ိန္တန္မွ ေလ်ာက္ပတ္စြာဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီး . . .” (ေဒ၊ ၃း၁၁)။ ယခုဘ၀တြင္ ေတြ႕ၾကဳံခံစားႏုိင္ေသာအရာတုိ႔သည္ ျပည့္စုံေသာ အရာမဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွလုံးသားက သိခဲ့သည္။

သမၼာက်မ္းစာ၏ ပထမစာအုပ္ျဖစ္ေသာ ကမၻာဦးက်မ္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္က သူ၏ပုံသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူကုိဖန္ဆင္းခဲ့သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္ (က၊ ၁း၂၆)။ အဓိပါယ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တျခားေသာအရာတုိ႔ထက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္တူညီျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ လူသားမ်ားမက်ဆင္းမီႏွင့္ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာကုိ ဤေလာကေပၚသုိ႔ မေရာက္မီ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခအေနတို႔ကုိ ေတြ႔ရသည္။ (၁) လူသည္ အသုိင္းအ၀ုိင္းျဖင့္ေနရန္ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ (က၊ ၂း ၁၈-၂၅)။ (၂) ဘုရားသခင္က လူကုိလုပ္ငန္းတာ၀န္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္ (က၊ ၂း၁၅)။ (၃) ဘုရားသခင္သည္ လူတုိ႔ႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႕သည္ (က၊ ၃း၈)။ (၄) ေေလာကကုိ အုပ္စုိးရန္ ဘုရားသခင္က လူကုိအခြင့္ အာဏာေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔အရာတုိ႔၏အေရးပါမူတုိ႔သည္အဘယ္နည္း။ ဤအရာမ်ားတခုစီတုိင္းကုိ မိမိအသက္တာ၌ အသုံးျပဳရန္ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူသားအားလုံးက်ဆုံးသြားခဲၿပီး ေလာကအေပၚက်ိန္ျခင္း သက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ (က၊ ၃)၊ ဤအရာ မ်ားကုိ လုံး၀မေတြ႕ရေတာ့ေပ(အထူးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရ ဖြဲ႕ျခင္း)။

သမၼာက်မ္းစာ၏ ေနာက္ဆုံးစာအုပ္ျဖစ္ေသာ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္က ယခုပစၥဳပၸန္္ကာလတြင္ရွိ ေသာ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကုိဖ်က္ဆီး၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိခဲ့ၿပီးသည္အတုိင္း ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္တုိ႔ကုိ ဖန္ ထာ၀ရကာလေနထုိင္ရန္အတြက္ ဖန္ဆင္းလိမ့္မည္ဟု ဖြင့္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်ိိန္တြင္ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေသာ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္လုံး၀ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းျဖင့္ မိတ္သဟာရဖြဲ႕၍ မယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔ကုိ တရားစီရင္ကာ မီးငရဲအုိင္ထဲ သုိ႔ ပစ္ခ်ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ (ဗ်ာ၊ ၂၀း၁၁-၁၅)။ အျပစ္တရားအတြက္ က်ိန္ျခင္းသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး၊ အျပစ္တရား၊ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ဖ်ားနားျခင္း၊ ေသျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း စေသာ မေကာင္းဆုိး၀ါးတုိ႔ကုိ လုံး၀ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ (ဗ်ာ၊ ၂၁း၄)။ ထုိ႔ေနာက္ ယုံၾကည္သူတုိ႔သည္ အရာခပ္သိမ္းကုိ္ ပုိင္သအုပ္စုိးရလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထုိသူတုိ႔ႏွင့္အတူ က်ိန္း၀ပ္၍ သူတုိ႔သည္လည္း ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္ရလိမ့္မည္ (ဗ်ာ၊ ၂၁း၇)။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ား ဖန္ဆင္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ သူႏွင့္အတူမိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းကုိ ျပန္လည္ရယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေသာ လူသားမ်ား၊ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းကုိ ျပန္လည္ရယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေသာလူသားမ်ား၊ မိတ္သဟာရ ဖြဲ႕ျခင္းကုိ ဖ်က္ဆီး ေသာ လူသားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီးေသာ သူတုိ႔သည္ ထာ၀ရကာလတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လုံး၀ေပ်ာ္ေမြ႕ေသာ အသက္တာျဖင့္ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ရလိမ့္မည္။ ယခုအသက္တာ၌ လုိခ်င္ေသာအရာဟူသ မွ်ရရွိၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ထာ၀ရကာလ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသာမက (လု၊ ၂၃း၄၃) ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္ခ်ိန္၌ပင္ ေရာင့္ရဲေသာ အသက္တာ ႏွင့္ အဓိပါယ္ရွိေသာ အသက္တာရယူပုိင္ဆုိင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္။ ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ “ဤေလာကတြင္ ေကာင္းကင္ ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း” မ်ဳိးကုိ မည့္သုိ႔ရရွိႏုိင္မည္နည္း။

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အဓိပါယ္ရွိေသာ အသက္တာကုိ ျပန္လည္ရရွိျခင္း

ယခုဘ၀ႏွင့္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္ စစ္မွန္၍အဓိပါယ္ရွိေသာ အသက္တာရရွိႏုိင္ရန္ အာဒံႏွင့္ဧ၀ံအျပစ္ျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းပ်က္ဆီးသြားခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းကုိ ျပန္လည္ရယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ထုိမိတ္သ ဟာရဖြဲ႕ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ရရွိႏုိင္ပါသည္ (တ၊ ၄း၁၂၊ ေယာဟန္၊ ၁၄း၆၊ ေယာဟန္၊ ၁း၁၂)။ လူတေယာက္သည္ မိမိအျပစ္ေနာင္တရ၍ (အျပစ္ျပဳလုိေသာ စိတ္ေပ်ာက္ကြယ္သြား၍ သခင္ေယ႐ႈထံသုိ႔ ေျပာင္းလဲကား အသစ္ေသာ အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္) သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယုံၾကည္ကုိးစား (ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္၏စီမံခ်က္သည္ အဘယ္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကုိၾကည့္လွ်င္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာ တုိ႔ကုိ ပုိ၍ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္) ေသာ အခ်ိန္မွစ၍ ထာ၀ရအသက္ရရွိသည္။

သခင္ေယ႐ႈကုိ မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ရွာေဖြ႐ုံျဖင့္ ဘ၀၌စစ္မွန္ေသာ အဓိပါယ္မေတြ႕ႏုိင္ေပ။ (ခရစ္ေတာ္ကုိ ေလးစားျခင္းသာ)။ သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္အျဖစ္ သူ၏ေျခရာသို႕လုိက္ေလွ်ာက္ရန္ လူတစ္ေယာက္သည္ အစျပဳေသာအခ်ိန္၊ ဆုုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ သူႏွင့္စကားေျပာေသာအခ်ိန္၊ သူ၏ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ လုိက္ေလ်ာျခင္းအားျဖင့္ သူႏွင့္အတူသြားလာရန္ဆုံးျဖတ္ေသာအခ်ိန္မွစ၍ စစ္မွန္ေသာဘ၀အဓိပါယ္ကုိေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ မိတ္ေဆြသည္ မယုံၾကည္သူ တစ္ဦး (သုိ႔) ယုံၾကည္သူအသစ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဤသုိ႔ေျပာဆိုႏုိင္ပါသည္။ “ထုိအရာကို ၀မ္းေျမာက္စရာ (သုိ႔) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အတြက္ လုိအပ္မူမ်ားျပည့္စုံစရာမဟုတ္ေပ”။ သုိ႔ေသာ္ စိတ္ရွည္သည္းခံ၍ ဆက္လက္ဖတ္ေစလုိပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက ဤသုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္။ “၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတုိ႔၊ ငါ့ထံသုိ႔ လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္။ ငါ့ ထမ္းပုိးကုိ တင္၍ ထမ္းၾကေလာ့။ ငါ့ထံ၌ နည္းခံၾကေလာ့။ ငါသည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ႏွိမ္ခ်ေသာ စိတ္သေဘာရွိ၏။ သင္တုိ႔ စိတ္ႏွလုံးသည္ သက္သာျခင္းကုိ ရၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့ထမ္းပုိးသည္ ထမ္းလြယ္၏။ ငါ့၀န္လည္းေပါ့၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (မႆဲ၊ ၁၁း၂၈-၃၀)။ “သုိ႔တုိ႔သည္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းငွါ ငါလာ၏” (ေယာဟန္၊ ၁၀း၁၀(ခ))။ “ထုိအခါ ေယရႈက၊ ငါ၌ဆည္းကပ္ လုိေသာသူျဖစ္လွ်င္ ကုိယ္ကုိကုိယ္ျငင္းပယ္ရမည္။ ကုိယ့္လက္၀ါးကား တုိင္ကုိထမ္း၍ ငါ့ေနာက္ကုိ လုိက္ရမည္။ အၾကင္သူသည္ မိမိအသက္ကုိ ကယ္ဆယ္ျခင္းငွါ အလုိရွိ၏။ ထုိသူသည္ အသက္ရႈံးလိမ့္မည္။ အၾကင္သူသည္ ငါ့ေၾကာင့္ အသက္ရႈံး၏။ ထုိသူ သည္ အသက္ကုိ ေတြ႕လိမ့္မည္” (မႆဲ၊ ၁၆း၂၄-၂၅)။ “ထာ၀ရဘုရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းရွိေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ စိတ္ႏွလုံးအလုိ ျပည့္စုံရေသာ အခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူမည္ (ဆာ၊ ၃၇း ၄)။ ဤက်မ္းပုိဒ္အားလုံးတုိ႔၏ ေဖာ္ျပလုိေသာ အရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အနတၲသက္သက္ျဖစ္ေသာ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္သာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ (သုိ႔) ၾကြယ္၀ေသာ အသက္တာေပးေသာ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလုံးသားေတာင့္တမႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသာ၊ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈကုိ ေပးေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူ၏ အလုိေတာ္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ျဖစ္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဖန္ဆင္းရွင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ခ်စ္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာအရာကုိ အလုိေတာ္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ လြယ္ကူေသာ အသက္တာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ၾကြယ္၀ေသာ အသက္တာမ်ိဳးျဖစ္ရန္လုိအပ္သည္။

မိတ္ေဆြသည္ စကားရည္လုပြဲတစ္ခုတြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ဆုံးျဖတ္ထားခဲ့သည္ ဆုိပါစုိ႔။ မိတ္ေဆြသည္ ၿပိဳင္ပြဲခန္းမ ေဆာင္သုိ႔ ၀င္ဖုိ႔ေတာင္ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ (သုိ႔) မိတ္ေဆြသည္ ထုိခန္းမေဆာင္သုိ႔၀င္ရန္ ေငြေၾကးတခ်ိဳ႕ လုိအပ္ခဲ့လွ်င္ ၿပိဳင္ပြဲမ၀င္ႏုိင္ပဲ ျပန္လွည့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာႏွင့္ တူပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ အလုပ္ႀကိဳးပမ္းစြာ လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ တနဂၤေႏြေန႔ေရာက္တုိင္း ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ သူတုိ႔ သည္ အဖုိးအခမေပးတတ္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ၀န္တာစိတ္ထား၍ လုပ္ေဆာင္ေသာသူသည္ ထုိသူ၏ ဇာတိ အေသြးအသားေတာင့္တမႈတုိ႔ကုိ လုံး၀ပယ္ျဖတ္၍ ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္အျဖစ္ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့လုိက္ေလွ်ာက္ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ သူသည္ ဘုရားသခင္ေစခုိင္းေသာ အရာတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ အဖုိးအခ ေပးခဲ့ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏ အလုိေတာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။) သူတုိ႔သည္ ဇာတိပကတိစိတ္ကုိ ပေပ်ာက္ေစႏုိင္ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကုိျဖစ္ေစ၊ သူတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ ဖက္မ်ားကုိျဖစ္ေစ၊ သူတုိ႔၏ ဖန္ဆင္းရွင္ကုိျဖစ္ေစ၊ ေနာင္တရျခင္းမရွိ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မိတ္ေဆြသည္ အဖုိး အခ ေပးခဲ့ၿပီးၿပီေလာ? ေပးဆပ္ရန္ ဆႏၵရွိပါသလား? ေပးအပ္လွ်င္ မိတ္ေဆြသည္ ဘ၀အဓိပယ္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ႕သြားခဲ့ၿပီး၊ ေနာင္တငတ္ျခင္းရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ေမးခြန္း: ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ကုိ ခရစ္ယာန္မ်ားက လုိက္နာရန္လုိအပ္သေလာ?

ဤေမးခြန္းကုိ သိရွိနားလည္ရန္အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္သည္ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္သည္ ဣသေရလလူမ်ားမ်ားအတြက္ ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ေပးထားျခင္း မဟုတ္သည္ကုိ သိရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားက ဘုရားသခင္ကုိ မည္သုိ႔ နာခံရမည္ကုိ ၎၊ မည္သုိ႔ ၀မ္းေျမာက္ေစရမည္ကုိ၎ ၫႊန္ျပေပးေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ဥပမာ-ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး)၊ တခ်ိဳ႕ေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတုိ႔က ဘုရားသခင္ကုိ မည္သုိ႔၀တ္ျပဳမည္ကုိ၎၊ မည္သုိ႔ အျပစ္ေျဖရ မည္ကုိ ၎၊ ၫႊန္ျပေပးေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈ)။ တခ်ိဳ႕ေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔သည္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ တျခားေသာ လူမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္ မတူပဲ တမူထူးျခားေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ၫႊန္ျပေပးေသာ ပညတ္ ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ (အစားအေသာက္ႏွင့္ အ၀တ္အစားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညတ္ေတာ္)။ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရိွေသာ ပညတ္ေတာ္ဟူသမွ်သည္ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္တာ၌ အသုံးျပဳရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္ အေသခံေသာအခါ သူက ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ဟူသမွ် ဖ်က္သိမ္းသြားခဲ့သည္ (ေရာမ၊ ၁၀း၀၀၊ ဂလာ၊ ၃း၂၃-၂၅၊ ဧဖက္၊ ၂း၁၅)။

ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔သည္ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ကုိ က်င့္သုံးမည့္အစား ခရစ္ေတာ္ေပးသည့္ ပညတ္ေတာ္ ကုိ အသုံးျပဳၾကပါသည္ (ဂလာ၊ ၆း၂)။ ၎ ပညတ္ေတာ္သည္ “သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံး အၾကြင္းမဲ့ ဥာဏ္ရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ ..... ကုိယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ သူကုိ ကုိယ္ႏွင့္ အမွ် ခ်စ္ေလာ့” (မႆဲ၊ ၂၂း၄၀)။ သုိ႔ေသာ္ ယခုေခတ္တြင္ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ပညတ္ေတာ္ကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳရန္အတြက္ မဆုိလုိေပ။ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္တခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ “ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ျခင္း” ႏွင့္ “ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ သူကုိ ခ်စ္ရန္” ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကုိ မည္သုိ႔ခ်စ္ရမည္ကုိ၎၊ မိမိအိမ္နီးနားခ်င္းကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ခ်စ္ရမည္ကုိ ၎ သိရွိႏုိင္ရန္ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔သည္ အလြန္ေကာင္းသည့္ “လမ္းၫႊန္တုိင္” ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ ယေန႔ခရစ္ယာန္အသက္တာထဲတြင္ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ကုိ အသုံးျပဳရမည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းသည္လည္း မွန္ကန္မႈမရွိေပ။ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္သည္ ေလာကနီတိပင္ျဖစ္သည္ (ယာကုပ္၊ ၂း၁၀)။ ထုိပညတ္ေတာ္ အားလုံးကုိ က်င့္သုံးႏုိင္သည္။ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ိဳးကုိ ခရစ္ေတာ္က ျပည့္စုံေပးခဲ့လွ်င္ ပညတ္ေတာ္အားလုံးကုိ ျပည့္စုံေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ “ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ျခင္းအရာသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ရာေရာက္၏။ ပညတ္ေတာ္ကုိ ေစာင့္ခဲ့သည္မဟုတ္” (၁ေယာ၊ ၅း၃)။ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးတုိ႔သည္ ဓမၼ ေဟာင္းထဲ၌ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္အားလုံးတုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျခာပင္ျဖစ္သည္။ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးအနက္ ကုိးခုတုိ႔သည္ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (ဥပုဒ္ေန႔ကုိ ေစာင့္ထိန္းရန္ ပညတ္မ်ားကလြဲ၍)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ခဲ့လွ်င္ တျခားေသာ မွားေသာ ဘုရားတုိ႔ကုိ ကုိးကြယ္မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ထုမ်ားေရွ႕တြင္ ကုိးကြယ္မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူတုိ႔ကုိ ခ်စ္လွ်င္ သူတုိ႔ကုိ သင္ေျပာမဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔ ကုိ လိမ္ညႇာမည္မဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔အေပၚ မတရားမႈေတြ ျပဳမည္မဟုတ္ေပ။ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ပညတ္ေတာ္ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူသားမ်ားက သခင္ေယရႈကုိ ခရစ္ေတာ္ကုိ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပ လုိျခင္း ျဖစ္သည္ (ေရာမ၊ ၇း၇-၉၊ ဂလာ၊ ၃း၂၄)။ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္က လူသားအားလုံးအတြက္ အၿမဲတမ္းက်င့္သုံးရန္ ေပးထားေသာ ပညတ္ေတာ္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကုိယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ သူတုိ႔ကုိ ကုိယ္ႏွင့္ အမွ် ခ်စ္ရပါမည္။ ဤပညတ္ေတာ္ႏွစ္ပါးအတုိင္း သစၥာရွိစြာျဖင့္ အသက္ရွင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ေတာင္းဆုိေသာ ပညတ္ေတာ္အားလုံးတုိ႔ကုိ လုိက္ေလ်ာက္အသက္ရွင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း: ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိျဖစ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီၫြတ္သေလာ?

ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ ေျပာဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း သူ၏ တပည့္ေတာ္ တုိ႔ကလည္း ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိကုိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ျပဳႏုိင္ေသာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကုိ သခင္ေယရႈ က ျပဳႏုိင္ေသာ အခြင့္ရွိသည္ဟု တပည့္ေတာ္တုိ႔က ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္။ အျပစ္တရားက ဘုရားသခင္ကုိ ပုန္ကန္ခဲ့ပါသည္ (တ၊ ၅း၃၁၊ ေကာေလာ၊ ၃း၁၃၊ ဆာ၊ ၁၃၀း၄၊ ေယဇမိ၊ ၃၁း၃၄)။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံး ၾကည့္လွ်င္ သခင္ေယရႈသည္ “အသက္ရွင္ေသာသူတုိ႔ႏွင့္ ေသေသာသူတုိ႔ကုိ” တရားစီရင္မည့္ တရားသူႀကီးျဖစ္သည္ (၂တိ၊ ၄း၁)။ ေသာမက သခင္ေယရႈသည္ “ငါ့၏ အရွင္သခင္” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္ (ေယာ၊ ၂၀း၂၈)။ ေပါလုက သခင္ေယရႈသည္ “ႀကီးျမတ္ေသာဘုရားႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္” ဟု ေျပာခဲ့သည္ (တိတု၊ ၂း၁၃)။ သခင္ေယရႈသည္ လူ႔ဇာတိမခံယူမီ “ဘုရားသခင္” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္ (ေယာ၊ ၂၀း၂၈)။ ေပါလုက သခင္ေယရႈသည္ “ႀကီးျမတ္ေသာ ဘုရားႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္” ဟု ေျပာခဲ့ သည္ (တိတု၊ ၁၂း၁၃)။ သခင္ေယရႈသည္ လူ႔ဇာတိ မခံယူမီ “ဘုရားသခင္” ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္” (ဖိလိပၸ၊ ၂း၅-၈)။ ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာေရးသူက သခင္ေယရႈကုိ “အုိဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ပလႅင္သည္ နိစၥထာ၀ရ ပလႅင္ ျဖစ္ပါ၏” (ေဟၿဗဲ၊ ၁း၈) ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေယာဟန္က “အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏” (ေယာ၊ ၁း၁) ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိျဖစ္ျခင္းကုိ က်မ္းပုိဒ္မ်ားစြာက နမူနာေပး၍ သြန္သင္ထားပါသည္ (ဗ်ာ၊ ၁း၁၇၊ ၂း၈၊ ၂၂း၁၃၊ ၁ ေကာ၊ ၁၀း၄၊ ၁ေပ၊ ၂း၆-၈၊ ဆာ၊ ၁၈း၂၊ ၉၅း၁၊ ၁ေပ၊ ၅း၄၊ ေဟၿဗဲ၊ ၁၃း၂၀)။ သုိ႔ေသာ္ ဤက်မ္းပုိဒ္မ်ားထဲမွ သခင္ေယရႈ၏ ေနာက္လုိက္တပည့္ေတာ္မ်ား ေျပာဆုိေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတ္ျဖစ္ျခင္းကုိ ျပသသည့္ က်မ္းပုိဒ္တစ္ခုသည္ လုံေလာက္ပါသည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ သခင္ေယရႈ၏ နာမေတာ္ရာထူးကုိ ေယေဟာ၀ါဘုရား (ဘုရားသခင္၏ တစ္ခုတည္းေသာ နာမေတာ္)ဟု နာမည္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ “ကယ္တင္ရွင္” (ဆာ၊ ၁၃၀း၇၊ ေဟာေရွ၊ ၁၃း၄) သည္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယရႈကုိ ၫႊန္ျပထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္(တိတု၊ ၂း၁၃၊ ဗ်ာဒိတ္၊ ၅း၉)။ သခင္ ေယရႈကုိ ေမာေႏြလဟု ေခၚပါသည္။ (”ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူေသာ ဘုရား” (မႆဲ ၁ ထဲတြင္)”) ဇာခရိ၊ 12း10 ထဲတြင္ “သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ထုိးေဖာက္ေသာ ငါ့ကုိရႈျမင္ရၾကလိမ့္မည္” ဟု ေျပာေသာ သူသည္ ေယေဟာ၀ါဘုရားပင္ျဖစ္ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ေယာ၊ ၁၉း၃၇၊ ဗ်ာ၊ ၁း၇)။ ထုိးေဖာက္ျခင္းခံရေသာ သူသည္ ေယေဟာ၀ါဘုရားျဖစ္သည္။ ေပါလုက ေဟရွာယ၊ ၄၅း၂၂-၂၃ ကုိ ဖိလိပၸိ၊ ၂း၁၀-၁၁ ထဲတြင္ သခင္ေယရႈကုိ ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု အနက္ဖြင့္ဆုိ ထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆုေတာင္းျခင္းထဲတြင္ သခင္ေယရႈ၏ နာမေတာ္ကုိ ေယေဟာ၀ါဘုရားအျဖစ္ အသုံးျပဳ ထားပါသည္။ “သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားထံေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တုိ႔၌ ရွိပါေစေသာ” (ဂလ၊ ၁း၃၊ ဧဖက္၊ ၁း၂)” ခရစ္ေတာ္သည္ဘုရားသခင္မ ဟုတ္ခဲ႔လွ်င္ ဤကဲ႔သို႕ေျပာဆိုျခင္းသည ျပစ္တင္စရာပင္ျဖစ္သည္။ေရႏွစ္ျခင္းခံယူရန္္ ဘုရားသခင္ ေယရႈမိန္႔မွာခ်က္ထဲတြင္ ေယေဟာ၀ါးသည္ သခင္ေယရႈ၏ နာမေတာ္ႏွင့္ ဒြန္တြဲေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ “ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမ၌ ဗတၱိဇံကုိ ေပးၾကေလာ့” (မႆဲ၊ ၂၈း၁၉၊ ၂ ေဘာ၊ ၁၃း၁၄)။

ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ျပဳႏုိင္ေသာ အမႈတုိ႔ကုိ သခင္ေယရႈသည္လည္း ျပဳႏုိင္ေသာ အခြင့္ရွိသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ရုံသာမက (ေယာ၊ ၅း၂၁၊ ၁၁း၃၈-၄၄)။ သူသည္ အျပစ္ကုိ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေသာအခြင္႔႐ွိ္သည္ (တ၊ ၅း၃၁၊ ၁၃-၃၈)။ စၾကာ၀ဠာကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့၍ ေစာင့္ထိန္းထားပါသည္ (ေယာ၊ ၁း၂၊ ေကာ္ေလာ၊ ၁း၁၆-၁၇)။ ေယေဟာ၀ါးဘုရားသည္ ဖန္ဆင္း ျခင္းအမႈျပဳေသာအခါ သူတစ္ဦးတည္းသာရွိသည္ဟု ယူဆေသာ သူမ်ားအတြက္ ဤအခ်က္သည္ အလြန္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္ (ေဟရွာ၊ ၄၄း၂၄)။” ထုိ႔ျပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကသာ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔ သည္ ထာ၀ရအသက္ (ေယာ၊ ၈း၅၈)၊ ေနရာတုိင္း၌ ရွိျခင္း (မႆဲ၊ သား၂၀၊ ၂၈း၂၀)၊ အရာခပ္သိမ္းကုိ သိရွိျခင္း (မႆဲ၊ ၁၆-၂၁)၊ အရာခပ္သိမ္းကုိ တတ္စြမ္းႏုိင္ျခင္း (ေယာ၊ ၁၁း၃၈-၄၄) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

သခင္ေယရႈ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပသျခင္းမရွိပဲ သူသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း (သု႔ိ) သူသည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ရူးသြပ္ရာ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူျပဳခဲ့ေသာ အံ့ၾသဖြယ္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ သူ၏ ထေျမာက္ျခင္းက သက္ေသထူခဲ့ ပါသည္။ သခင္ေယရႈျပဳခဲ့ေသာ နိမိတ္လကၡဏာတခ်ိဳ႕တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေရကုိ စပ်စ္ရည္ျဖစ္ေစျခင္း (ေယာ၊ ၂း၇)၊ ေရေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း (မႆဲ၊ ၁၄း၂၅)၊ အရာ၀တၳဳတုိ႔ကုိ တုိးပြားေစျခင္း (ေယာ၊ ၆း၁၁)၊ မ်က္စိကန္းေသာသူကုိ ျပန္ျမင္ေစျခင္း (ေယာ၊ ၉း၇)၊ ေျခေထာက္ မသန္စြမ္းေသာသူကုိ ျပန္ေကာင္းေစျခင္း (မာ၊ ၂း၃)၊ ဖ်ားနာေသာသူကုိ ျပန္ေကာင္းေစျခင္း (မႆဲ၊ ၉း၃၅၊ မာ၊ ၁း၄၀-၄၂) ႏွင့္ ေသေသာသူမ်ားပင္လွ်င္ ထေျမာက္ေစခဲ့ပါသည္ (ေယာ၊ ၁၁း၄၃-၄၄၊ လု၊ ၇း၁၁-၁၅၊ မာ၊ ၅း၃၅)။ ၎ျပင္ ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္က ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ တျခားေသာဘုရားတုိ႔သည္ ေသ၍ ထေျမာက္ သည္ဟူ၍ မရွိေပ။ တျခားေသာ ဘာသာတရား၌ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းကုိ မေတြ႕ရေပ။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပျခင္းကုိ ေနာက္ထပ္ မျဖည့္စြပ္သင့္ေပ။ Dr Gray Habermas ေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ တျခားေသာ ဘာသာေရး ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔က ၀န္ခံမႈျပဳရန္ အနည္းဆုံး ဆယ့္ႏွစ္ခုရွိပါသည္။

 1. ၁။ သခင္ေယရႈသည္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့သည္။
 2. ၂။ သူသည္ သၿဂၤ ိဳဟ္ျခင္းခံခဲ့သည္။
 3. ၃။ သခင္ေယရႈသည္ အေသခံေသာေၾကာင့္ သူ၏ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ စိတ္ပ်က္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ခဲ့ၾကသည္။
 4. ၄။ ရက္အနည္းငယ္ၾကာလာၿပီးေနာက္ သခင္ေယရႈသည္ ဂူထဲတြင္ မရွိေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။
 5. ၅။ သခင္ေယရႈသည္ ထေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း တပည့္ေတာ္မ်ားက ေတြ႕ရွိပါသျဖင့္ သူတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။
 6. ၆။ ကနဦးအသင္းေတာ္၌ ဤသတင္းေကာင္းသည္ အဓိကက်ေသာ တရားေဒသနာျဖစ္ခဲ့သည္။
 7. ၈။ ဤသတင္းေကာင္းကုိကုိ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။
 8. ၉။ ဤသတင္းေ၀ငွျခင္းေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ အစျပဳလာၿပီး တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။
 9. ၁၀။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာေန႔ကုိ ဥပုဒ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းျပဳေသာ ေန႔ရက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 10. ၁၁။ သံသယစိတ္၀င္ေနေသာ ေသာမသည္ ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕၍ ယုံၾကည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္
 11. ရဲရင့္ေသာ တပည့္ေတာ္ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။
 12. ၁၂။ ေပါလု၊ ခရစ္ေတာ္တုိ႔၏ ရန္သူသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ေသာ သခင္ေယရႈကုိ ယုံၾကည္ႏုိင္ရန္ အတြက္ကုိ ကုိယ္တုိင္
 13. ကုိယ္က် ေတြ႕ႀကံဳခံစားပါသျဖင့္ မိမိအသက္တာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။
အထက္၌ ေဖာ္ျပထားခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ လူတစ္ဦးသည္ ယုံၾကည္လွ်င္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ သတင္းေကာင္း ေဟာေျပာျခင္းအမႈလုပ္ရန္ အတြက္တိုးတက္ျခင္း အနည္းငယ္္သာ လုိေတာ့သည္။ သတင္းေကာင္းသည္ သခင္ေယရႈ၏ အေသခံျခင္း၊ သၿဂၤ ိဳဟ္ျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္ေယာင္ထင္ရွားျခင္း (၁ ေကာ၊ ၁၅း၁-၅) တုိ႔ျဖစ္သည္။ အထက္၌ ေဖာ္ျပထားခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ တခု (သုိ႔) ႏွစ္ခုတုိ႔သည္ ရွင္းျပရန္ အယူအဆ တခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းက ၎အခ်က္အားလုံးကုိ ၿပီးျပည့္စုံစြာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ သခင္ေယရႈ၏ ထေျမာက္ျခင္းကုိ သူတုိ႔ ျမင္ေတြ႕သည့္အတုိင္း ေၾကြးေၾကာ္မႈအေပၚ သံသယစိတ္ ရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္း ၀န္ခံရမည္ ျဖစ္ ပါသည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိမ္ၫႇာမႈ (သို႔) စိတ္စြဲလမ္းမႈျဖင့္ မွားယြင္းစြာသိရွိျခင္းတုိ႔က လူေတြကုိ မေျပာင္းလဲေစႏုိင္ခဲ့ေပ။ ပထမအေနႏွင့္ သူတုိ႔သည္ မည္သည့္အက်ိဳးကုိ ရရွိမည္နည္း။ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ေက်ာ္ၾကား ေသာ ဘာသာမဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔ကုိလည္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဒုတိယအေနႏွင့္ လိမ္ၫႇာေသာ သူတုိ႔သည္ ဘယ္ေတာ့မွ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ အေသခံရမည္မဟုတ္ေပ။ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ မိမိယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ကားတုိင္ေပၚတြင္ ေျပာင္းျပန္အေသခံျခင္းသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ သက္ေသျပသခ်က္ ျဖစ္သည္။ တျခား သက္ေသျပသခ်က္ မလုိအပ္ေပ။ ဟုတ္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ သူတုိ႔သည္ မွန္လိမ့္မည္ဟု မိမိထင္မွတ္ေသာ အရာျဖစ္သည္႔လိမ္ညာမႈအတြက္သာ အေသခံခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မွားသည္ဟု သိရွိေသာ အရာအတြက္ မည္သူကမွ အေသမခံခဲ့ေပ။

နိဂုံး

ခရစ္ေတာ္က သူသည္ ေယေဟာ၀ါးဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကုိ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုရား ျဖစ္သည္။ တျခားေသာ ဘုရားနည္းတူ ဘုရားတဆူမဟုတ္ပဲ၊ သူသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ တပည့္ေတာ္မ်ား (ရုပ္တုကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ရုိေသေသာ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ား) သည္လည္း သခင္ေယရႈသည္ ေယေဟာ၀ါးဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ခဲ့ ၾကသည္။ အံ့ၾသဖြယ္ရာ နိမိတ္လကၡဏာတုိ႔ႏွင့္အတူ ေလာကကုိ ေအာင္၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပသႏုိင္ပါသည္။ ထင္ရာျမင္ရာေျပာတတ္ေသာ သူတုိ႔သည္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မရွင္းျပႏုိင္ခဲ့ေပ

ေမးခြန္း: ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိသေလာ (သုိ႔) ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ ရရွိသေလာ?

ခရစ္ယာန္ သီအုိေလ်ာ္ရီအားလုံးထဲတြင္ ဤေမးခြန္းသည္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤ ေမးခြန္းေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေပၚေပါက္လာျခင္း(Reformation)ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ Protestant အသင္းေတာ္ႏွင့္ Catholic အသင္းေတာ္တုိ႔၏ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤေမးခြန္းသည္ သမၼာက်မး္စာကို စြဲကုိင္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ႏွင့္ “ခရစ္ယာန္” အယူ၀ါဒ လြဲမွားသူ အမ်ားစုတုိ႔အၾကား ကြာဟမႈျဖစ္ေစေသာ ေသာ့ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ယုံၾကည္ျခင္း တစ္ခုျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိသေလာ၊ (သုိ႔) ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔ျဖင့္ ရရွိပါသေလာ။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသေလာ။ (သုိ႔) ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္၍ တျခားေကာင္းမႈ ကုသုိလ္တုိ႔ကုိ လည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သေလာ။

ယုံၾကည္ျခင္းသာလွ်င္ (သုိ႔) ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ရွိေသာ စာပုိဒ္မ်ားကုိ ၫႇိႏႈိင္းစြာၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေျဖၾကားေပးႏုိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ ေရာမ၊ ၃း၂၈၊ ၅း၁ ႏွင့္ ဂလာ၊ ၃း၂၄၊ ယာကုပ္၊ ၂း၂၄ တုိ႔ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ေပါလုတင္ျပေသာ အခ်က္ (ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိ သည္) ႏွင့္ ယာကုပ္တင္ျပေသာ အခ်က္ (ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ရရွိသည္) တုိ႔၏ ကြာဟမႈတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ေပါလုႏွင့္ ယာကုပ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ကြဲျပားမႈမရွိေပ။ တခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြ ယူဆေသာ မတူညီျခင္းအခ်က္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာကုိ ေျဖ ရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ယာကုပ္တင္ျပေသာ အရာသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကုိ ေသခ်ာစြာသိရွိရန္ လုိအပ္သည္။ ေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ား မရွိဘဲ ယုံၾကည္ရွိသည္ဟု ေျပာဆုိေသာ သူတုိ႔ကုိ ယာကုပ္က ျငင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္ (ယာ၊ ၂း၁၇-၁၈)။ ခရစ္ ေတာ္၌ စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းရွိမွသာ ေျပာင္းလဲေသာ အသက္တာ ပုိင္ဆုိင္၍ ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယာကုပ္က အဓိကတင္ျပလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္ (ယာ၊ ၂း၂၀-၂၆)။ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရရွိသည္ဟု ယာကုပ္ေျပာလုိျခင္းမဟုတ္ပဲ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ရရွိေသာ သူတုိ႔ သည္ မိမိအသက္တာ၌ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေျပာလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္၍ မိမိအသက္တာ၌ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မရွိလွ်င္ ထုိသူသည္ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းရွိေသာသူ လုံး၀ မျဖစ္ႏုိင္ေပ (ေယာ၊ ၂း၁၄၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၆)။

ေပါလုက သူေရးသားထားေသာ စာေစာင္ထဲတြင္ ယာကုပ္ေရးထားသည့္အတုိင္း ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ ေသာ အသီးသီးေသာ ယုံၾကည္သူတုိ႔သည္ မိမိ အသက္တာ၌ ဂလာက္ၾသ၀ါဒစာ၊ ၅း၂၂-၂၃ ထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ၀ိညာဥ္ အသီးတုိ႔ ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိေကာင္းမႈကုသုိလ္ေၾကာင့္ မဟုတ္၊ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသည္ဟု ေပါလုက ေျပာၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ (၆၊ ၂း၈-၉) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းေသာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖန္ ဆင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလုက ဆက္လက္ၫႊန္ၾကားထားပါသည္ (ဧဖတ္၊ ၂း၁၀)။ ေပါလုက ယာကုပ္ေရးထားသည့္ အတုိင္း အသက္တာေျပာင္းလဲသူတုိ႔သည္ အသက္တာ ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ “လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္၌ ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာ အရာတုိ႔ကုိ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကၿပီ” (၂ေကာ၊ ၅း၁၇)။ ေပါလုႏွင့္ ယာကုပ္တုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း သြန္သင္ရာတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမရွိေပ။ သူတုိ႔သည္ တူညီေသာ အခ်က္ကုိ မတူညီေသာရႈေထာင့္မွ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ေပါလုက ယုံၾကည္ ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရရွိသည္ဟု အဓိကတင္ျပလုိျခင္းျဖစ္၍ ယာကုပ္က ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ရွိေသာသူတုိ႔သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္စာရိတေကာင္းမြန္ျခင္းရွိရမည္ဟု အဓိကတင္ျပလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္း: သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း?

သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေသာ ခံယူခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္။ သန္႔ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ နားလည္ရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္ဟု တခ်ိဳ႕ေသာ သူတုိ႔က ျမင္ေတြ႕ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ သူတုိ႔က သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္က ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လုိက္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေပး ထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ တန္ခုိးႀကီးေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼက်မ္းစာက မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ သမၼက်မ္းစာက သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ သည္ဟု ေျပာထားပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ ဆႏၵေတြ ရွိ ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

က်မ္းပုိဒ္မ်ားစြာတုိ႔ႏွင့္ အတူ တမန္ေတာ္၊ ၅း၃-၄ ထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ ေၾကာင္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိ္င္ပါသည္။ ဤက်မး္ပုိဒ္တြင္ ေပတရုက အာနနိ အား သူသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဘုရား သခင္ကုိ လိမ္ညာခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ၏ အျပစ္ကုိ ေဖာ္ျပ၍ “လူေတြကုိ လိမ္ညာျခင္းမဟုတ္ပဲ ဘုရားသခင္ကုိ လိမ္ညာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း” ေပတရု က သူ႔အား ေျပာထားသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ လိမ္ညာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကုိ လိမ္ညာ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ အရည္အခ်င္း္မ်ား (သုိ႔) ၀ိေသသတုိ႔ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိရွိႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ဆာ၊ ၁၃၉၊ ၇-၈ ထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေနရာတုိင္း၌ ရွိေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရ သည္။ “၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ လြတ္ေစျခင္းငွါ အဘယ္အရပ္သုိ႔ သြားႏုိင္ပါမည္နည္း။ မ်က္ႏွာေတာ္ ႏွင့္ လြတ္ေစျခင္းငွါ အဘယ့္ အရပ္သုိ႔ ေျပးႏုိင္ပါမည္နည္း။ ေကာင္းကင္သုိ႔တက္လွ်င္ ကို္ယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏။ မရဏႏုိင္ငံ၌လည္း အိပ္ရာကို ခင္းလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏”။ ထုိ႔ေနာက္ ၁ေကာ၊ ၂း၁၀ တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ သမၺၫဳတၱဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ၀ိေသသကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ “ထုိအရာတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတုိ႔အား ျပေတာ္မူ၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ နက္နဲေသာ အရာတုိင္ေအာင္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔ကုိ စစ္ေတာ္မူ၏။ လူ၏ နက္နဲေသာ အရာကုိ လူ၌ရွိေသာ မိမိစိတ္၀ိညာဥ္မွ တစ္ပါး အဘယ္သူသိသနည္း။ ထုိနည္းတူ ဘုရားသခင္၏ နက္နဲေသာ အရာကုိ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္မွ တပါး အဘယ္သူမွ် မသိ။” သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ စိတ္၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ ဆႏၵရွိသျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေျပာႏုိင္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေတြးေတာ၍ သိရွိသည္ (၁ေကာ၊ ၂း၁၀)။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က နာက်ည္းမႈကုိ ခံစားႏုိင္သည္ (ဧ၊ ၄း၃၀)။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ကုိယ္စားျပဳဆုေတာင္းေပးေနသည္ (ေရာ၊ ၈း၂၆-၂၇)။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ၏ ဆႏၵအတုိင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည္ (၁ေကာ၊ ၁၂း၇-၁၁)။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၍ သုံးပါးတစ္ဆူထဲတြင္ “တတိယေျမာက္ ပုဂၢိဳလ္” ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း သခင္ေယရႈ ကတိေပးခဲ့သည့္အတုိင္း ႏွစ္သိမ့္သူ၊ တုိင္ပင္ဖက္အျဖစ္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္ (ေယာဟန္၊ ၁၄း၁၆၊ ၂၆၊ ၁၅း၂၆)။

ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္၏ ဘ၀တြင္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္မည္သုိ႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေျပာထားသနည္း?

ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကုိ သိရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခအေနေဖာ္ျပေသာ အခ်က္ႏွစ္ခုရွိပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ (၁)မိတ္ေတြေတာင္းဆုိခ်က္ (သုိ႔) တင္ျပခ်က္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာ တားျမစ္ေသာ အရာမဟုတ္သည္ကုိ ေသခ်ာ သိရွိပါ။ (၂) မိတ္ေဆြ ေတာင္းဆုိခ်က္ (သုိ႔)တင္ျပခ်က္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပုိ႔ရန္ ႏွင့္ မိတ္ေဆြ၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာတုိးတက္ေရးျဖစ္သည္ကုိ ေသခ်ာသိရွိပါ။ မိတ္ေဆြ၏ ဆုေတာင္းခ်က္သည္ အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ ေသာ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီ၍ ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကုိ အေျဖမေပးေသးပါက- မိတ္ေဆြ၏ ဆုေတာင္းခ်က္ သည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ (သုိ႔) မိတ္ေဆြသည္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေစာင့္ဆုိင္းရန္ လုိအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တခါတရံ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ သိရွိရန္ ခက္ခဲပါသည္။ လူေတြက အေျခခံအား ျဖင့္ ဘုရားသခင္အား မည္သည့္ အမွာကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ကုိ၎၊ မည္သူႏွင့္ ထိမ္းျမားရမည္ကုိ ၎ သိရွိရန္ ေမးျမန္းတတ္ ၾကသည္။ ေရာမ၊ ၁၂း၂ ထဲတြင္ “သင္တုိ႔သည္ ေလာကိ ပုံသ႑ာန္ကုိ မေဆာင္ၾကႏွင့္။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊ ႏွစ္သက္ ဖြယ္ေသာ အရာ၊ စုံလင္ေသာအရာတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္ရွိေသာ အရာသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကုိ သင္ႏုိင္မည္အေၾကာင္း၊ စိတ္ႏွလုံးကုိ အသစ္ျပင္ဆင္၍ ပုံသ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကေလာ့” ဟု မိန္႔ဆုိထား ပါသည္။

ဘုရားသခင္က မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လမ္းျပမႈမ်ားကုိ လူတုိ႔အား ေျပာျပခ်က္သည္ အလြန္ ရွားပါးသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳႏုိင္ရန္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အလုိေတာ္ ရွိသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္မရွိေသာ အခ်က္ႏွစ္ခုတုိ႔သည္ အျပစ္ ျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သူ၏ အလုိေတာ္ဆန္႔က်င္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူ၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အလုိေတာ္ရွိသည္။ မိတ္ေဆြအတြက္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္သည္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သည္ကုိ မည္သုိ႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း? မိတ္ေဆြသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ အသက္ရွင္၍ မိတ္ေဆြအတြက္ သူ၏ အလိုေတာ္ကုိ သိရွိရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိလွ်င္ မိတ္ေဆြ၏ ႏွလုံးသားထဲ၌ ဘုရားသခင္က သူ၏ အလုိေတာ္ ဖြင့္ေျပာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေသာ့ခ်က္သည္ မိတ္ေဆြ၏ စိတ္ဆႏၵအတုိင္း မဟုတ္ပဲ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္သိရွိလုိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ “ထာ၀ရဘုရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းရွိေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ စိတ္ႏွလုံးအလုိ ျပည့္စုံရေသာ အခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူမည္” (ဆာ၊ ၃၇း၄)၊ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္စကား မရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္ လွမ္းျခင္းသည္ မိတ္ေဆြ၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာတုိးတက္ရန္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာက မိတ္ေဆြကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ႏွင့္ မိတ္ေဆြ၏ ႏွလုံးသားအတုိင္းလုိက္ေလွ်ာက္ရန္ “ခြင့္ျပဳျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္၏ ခရစ္ယာန္ဘ၀တြင္ အျပစ္တရားကို မည္သုိ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိႏုိင္မည္နည္း?

အျပစ္တရားကုိ ေအာင္ျမင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္အမ်ားအျပားတုိ႔ကုိ သမၼာက်မး္စာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤဘ၀တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရားကုိ ျပည့္စုံစြာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရားကုိ ေအာင္ျမင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ကူညီမစ ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ နိယာမတုိ႔ကုိ လုိက္ေလ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရားကုိ တျဖည္းျဖည္း အႏုိင္ယူႏုိင္ပါသည္။

အျပစ္တရားကုိ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဖာ္ျပေသာ ပထမဦးဆုံး ရွာေဖြရမည့္ အရာသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၌ ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္ရန္အတြင္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ေပးထားပါသည္။ ဂလာတိၾသ၀ါဒစာ၊ ၅း ၁၆-၂၅ ထဲတြင္ ဇာတိ သေဘာတရားႏွင့္ ၀ိညာဥ္သေဘာတရားတုိ႔၏ ကြာဟမႈကုိ ဘုရာသခင္က ႏႈိင္းယွဥ္ထားသည္။ ဤ က်မ္းပုိဒ္မ်ားထဲတြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား တုိက္တြန္းထားပါသည္။ ယုံၾကည္သူအားလုံးတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤက်မ္းပုိဒ္မ်ားထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ သူ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေလွ်ာက္္လွမ္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား မိန္႔ဆုိထားပါသည္။ ၎က်မ္းပုိဒ္၏ ဆုိလုိရင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္တာ၌ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ သူ၏ ဦးေဆာင္မႈအတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ဆုိလုိသည္။

ယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္၏ အသက္တာ၌ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ အသက္တာ၏ ထူးျခားမႈကုိ ေယရႈ၏ အသက္တာအားျဖင့္ သိသာထင္ရွားေစႏုိင္သည္။ သူသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မျပည့္၀မွီ သခင္ေယရႈကုိ သုံးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူသည္ အေသခံသည့္တုိင္ေအာင္ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္သုိ႔ လုိက္ေလွ်ာက္ရမည္ဟု သစၥာျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပင္ေတဂုေတၱေန႔တြင္ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားအား သတင္းေကာင္းကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေဟာေျပာ ခဲ့သည္။

လူတစ္ေယာက္သည္ (၁သက္၊ ၅း၁၃ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း) ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အရွိန္ကုိ မၿငိမ္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ျခင္း၊ ရွိသည့္အတုိင္း ထုိသူသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ အသက္တာကုိလည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္သည္ (ဧ၊ ၅း၁၈-၂၁)။ လူတစ္ဦးသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မည္သုိ႔ ျပည့္၀ ႏုိင္မည္နည္း။ ပထမအေနႏွင့္ ၎သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္က သူႏွစ္သက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ထုိသူအားျဖင့္ သူျပဳလုိေသာ အမႈအားလုံး ျပည့္စုံစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္ (က၊ ၄၁း၃၈၊ ထြက္၊ ၃၁း၃၊ ေကာ၊ ၂၄း၂၊ ၁ဓမၼ၊ ၁၀း၁၀)။ ဧ၊ ၅း၁၈-၂၁ ႏွင့္ ေကာ၊ ၃း၁၆ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ သူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္ႏွစ္ခုတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ျခင္း ကုိ ေဖာ္ျပလုိေသာ က်မ္းပုိဒ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤအခ်က္မွ တဆင့္ ဒုတိယအခ်က္ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

ေကာင္းေသာအရာဟူသမွ်သည္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံ ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ သမၼာတရားက မိန္႔ဆုိထားပါသည္ (၂တိ၊ ၃း၁၆-၁၇)။ သမၼက်မ္းစာက မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အသက္ရွင္ရမည္ကို၎၊ မည္သည့္အရာကုိ ယုံၾကည္ရမည္ကို၎၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သြန္သင္ထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လမ္းမွားကုိ ေရြးမိေခဲ့ေသာအခါ လမ္းမွန္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ လမ္းၫႊန္၍ ပုိ႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သမၼတရားလမ္း၌သာ ေနရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကူညီေပးပါသည္။ ေဟၿဗဲ၊ ၄း၁၂ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရား ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခုိးႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္လ်က္သကာတုိ႔ထက္ တက္ျခင္း ႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ အသက္ႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္ကုိ၎၊ အရုိးဆစ္ႏွင့္ ဆင္ေျခကုိ၎ ပုိင္းျခား၍ ထုတ္ခ်င္းခြင္းတတ္၏ စိတ္ႏွလုံးအႀကံအစည္မ်ားကုိလည္း သိျမင္ တတ္၏ဟု ေျပာထားသည္။ ဆာ၊ ၁၁၉ ထဲတြင္ ဆာလံ ဆရာက စိတ္ႏွလုံးသားထဲ၌ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ေသာ တန္ခုိးရွိသည္ ေျပာဆုိထားပါသည္။ ေယရႈသည္ သူ၏ ရန္သူတုိ႔ေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရရွိေစႏုိင္ေသာ ေသာ့ခ်က္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တရားေတာ္ကုိ မေမ့ေလ်ာ့ပဲ ေန႔ည မျပတ္ ျမြတ္ဆုိ အာရုံျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ သူသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ေယရႈက ဘုရားသခင္ မိန္႔ဆုိသည့္အတုိင္း ျပဳခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က သူ႔ကုိ စစ္ခ်ီရန္ အမိန္႔ မရွိ ေသာ္လည္း ကတိေတာ္နယ္ေျမ သိမ္းယူႏုိင္ရန္ စစ္ပြဲ၌ သူ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိျခင္းေသာ့ခ်က္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖစ္သည္။

၀မ္းနည္းစရာတစ္ခုကေတာ့၊ တခါတရံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာကုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ထင္မွတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ မိမိက်မ္းစာအုပ္ကုိ ယူေဆာင္သြားၾကသည္။ ေန႔တုိင္း ဖတ္ရႈသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ အခန္းႀကီး တစ္ခုစီဖတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလြတ္က်က္မွတ္္ရန္၊ အာရုံျပဳရန္၊ မိမိအသက္တာ၌ ဆင္ျခင္ သုံးသတ္ရန္၊ ထုိႏႈတ္ကပတ္ဖြင့္ျပသည့္အတုိင္း အျပစ္၀န္ခ်ရန္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲ၌ ဖြင့္ျပသည့္အတုိင္း ဘုရားသခင္ ေပးထားေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ သူ႔ကုိ ခ်ီးမြမ္းရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္ရႈေသာအခါ အလြန္ေငးေငြ႕တတ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ရွင္သန္ႏုိင္ရန္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါသည္။ (က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ရန္ အတြက္သာ မ်ိဳခ်ဖုိ႔မဟုတ္ပဲ က်မ္းမာသန္စြမ္းရန္ စာသုံးရန္လုိအပ္ သည္။) (သုိ႔) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တခါတရံသာ ေကၽြး၍ သမၼာက်မ္းစာမွ အစာအဟာရျပည့္စုံစြာ ရရွိႏုိင္ရန္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အာရုံမျပဳပဲ ေနႏုိင္သည္။

မိတ္ေဆြက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း အက်ိဳးရွိစြာ ေလ့လာျခင္းအက်င့္ မရွိေသးခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က မိတ္ေဆြ၏ ႏွလုံးသားထဲ၌ လႈပ္ရွားသည့္အတုိင္း က်မ္းပုိဒ္ေတြကုိ အလြတ္မက်က္ေသးခဲ့ လွ်င္ ယခုမစ၍ ထုိလုပ္ငန္းတုိ႔ကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းပုိဒ္တုိ႔က မိတ္ေဆြ၏ ဘ၀ခရီးအစျပဳႏုိင္ရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြ၏ ႏွလုံးသားထဲ၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားေတာ္ကုိ အျမစ္မစြဲသည့္တုိင္ ေအာင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္းကု မရပ္တန္႔အပ္ေပ။ တခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းပုိဒ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ ႏွလုံးသားထဲ ၌ ဘုရားသခင္၏ စကားေျပာသည့္အတုိင္း ဘုရားသခင္က အကူအညီေပးရန္ ေတာင္းဆုိေသာ ဆုေတာင္းခ်က္တုိ႔လည္း ပါ၀င္ ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္တာထဲ၌ ဘုရားသခင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ (ဧ၊ ၆း၁၇)။ သမၼာက်မ္းစာသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အရာျဖစ္ၿပီး၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာတုိက္ပြဲ ဆင္ႏြဲရာတြင္ ဘုရားသခင္အသုံးျပဳေသာ အဓိကလက္နက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (ဧ၊ ၆း၁၂-၁၈)။

အျပစ္တရားကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ တတိယေျမာက္ လက္နက္သည္ ဆုေတာင္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ ႏႈတ္ခမ္းအားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္း ရန္ အလြန္အားနည္းတတ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္း အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ဆုေတာင္းရန္ အခ်ိန္မ်ား သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းတုိ႔သည္ ကနဦး အသင္းေတာ္၌ ေပးထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ နမူနာတုိ႔ႏွင့္သာ တူညီသည္။ (တမန္၊ ၃း၁၊ ၄း၃၁၊ ၆း၄၊ ၁၃း၁-၃)။ ေပါလုသည္ သူ အမႈေတာ္ေဆာင္ေသာ ေနရာေဒသ၌ ရွိေသာ သူတုိ႔ အတြက္ မည္သုိ႔ ဆုေတာင္းခဲ့သည္ကုိ သူက မၾကာခဏ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ကတိေတာ္ေပးခဲ့ပါသည္။ (မ၊ ၇း၇-၁၁၊ လု၊ ၁၈း ၁-၈၊ ေယာ၊ ၆း၂၃-၂၇၊ ၁ေယာ၊ ၅း၁၄-၁၅)။ ၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ေပါလု တုိက္တြန္းေပးေသာ အေၾကာင္းအရာလည္း ေတြ႕ႏုိင္ပါ သည္ (ဧ၊ ၆း၁၈)။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္တာ၌ အျပစ္တရားကုိ ေအာင္ျမင္ရန္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မည္မွ် အေရးႀကီးသနည္း။ ေဂသာေရွမာေနဥယ်ာဥ္၌ ေပတာရုက သခင္ေယရႈကုိ မျငင္းမီ သူထံ ခရစ္ေတာ္ေျပာေသာစကားကုိ ေပတရုကုိ ၾကည့္ေသာ္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ထုိေနရာတြင္ သခင္ေယရႈသည္ ဆုေတာင္း၍ ေပတရုသည္ အိပ္ေမာက်ေနသည္။ သခင္ေယရႈက သူ႔ကုိ ႏႈိး၍ ဤသုိ႔ေျပာခဲ့သည္။ “စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည့္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းလ်က္ ေစာင့္ေနၾကေလာ့။ စိတ္၀ိညာဥ္ကား ေစတနာစိတ္ရွိျငားေသာ္လည္း ကုိယ္မူကား အားနည္းသည္” (မႆဲ၊ ၂၆း၄၁)။ ေပတရု နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သည္လည္း မွန္ကန္ေသာ အရာကို လုပ္ေဆာင္လုိၾကေသာ္လည္း အင္အားကုိ မေတြ႕ႏုိင္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ အႀကံျပဳခဲ့ေသာ ဆက္လက္ရွာေဖြျခင္း၊ တံခါးေခါက္ျခင္းႏွင့္ အသနားခံျခင္းတုိ႔ကုိ အၿမဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔ျပဳ လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအပ္ေသာ အင္အားကုိ ဘုရားသခင္က ခ်ေပးေတာ္မူမည္ျဖစ္ပါသည္ (မႆဲ၊ ၇း၇)။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ၀ိဇၨာအတတ္ပမာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ ၾကည္ညိဳေလးစားဖြယ္ အလြန္ေကာင္းသည္။ ဆုေတာင္း ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အားနည္းခ်က္ကုိ သိရွိျခင္းျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ မကုန္ခမ္းႏုိင္ေသာ တန္ခုိးေတာ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား လုပ္ေစလုိေသာ အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ခြန္အား ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္ (ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ဆႏၵအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မဟုတ္ေပ) (၁ေယာ၊ ၅း၁၄-၁၅)။

အျပစ္တရားကို ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္ ေလးခုေျမာက္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လက္နက္သည္ အသင္းေတာ္၌ ယုံၾကည္သူမ်ား ၏ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈက သူ၏ ေနာက္လုိက္တပည့္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစလႊတ္ေသာအခါ ႏွစ္ေယာက္ တစ္တြဲသြားရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ (မႆဲ၊ ၁၀း၁)။ တမန္ေတာ္ ၀တၱဳထဲ၌ ရွိေသာ သာသနာလုပ္ငန္းကုိ ၾကည့္ေသာ သူတုိ႔သည္ တစ္ႀကိမ္တည္း အားလုံးမသြားခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ေယာက္ (သုိ႔) လုိထက္မ်ားေသာ အဖြဲ႕မ်ား ခြဲ၍ သြားခဲ့ပါ သည္။ သခင္ေယရႈက သင္တုိ႔သည္ ႏွစ္ဦး (သုိ႔) သုံးဦးတုိ႔သည္ သေဘာခ်င္းတုိက္ဆုိင္၍ စုရုံးေသာေနရာတြင္ ငါရွိသည္ဟု မိန္႔ဆုိခဲ့ပါသည္ (မႆဲ၊ ၁၉း၂၀)။ သခင္ေယရႈက စုရုံးျခင္းအမႈကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳရန္ အမိန္႔မရွိခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ စုရုံးျခင္းထဲ၌ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္စရိုက္ ျပဳျခင္းအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ခြန္အားေပးရန္ သခင္ေယရႈက တုိက္တြန္းထားပါသည္ (ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၂၄-၂၅)။ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္က တစ္ေယာက္အေပၚတြင္ အျပစ္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ ရန္ သခင္ေယရႈက မိန္႔ဆုိထားပါသည္ (ယာ၊ ၅း၁၆)။ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညာေပးစာေစာင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဤသုိ႔ ေျပာထားပါသည္။ သံက သံကုိ၎၊ လူက လူကုိ၎၊ ထက္ျမက္ေစႏုိင္သည္ (၁၃၊ ၂၇း၁၇)။ လူအမ်ားအျပား စုရုံးေသာ ေနရာတြင္ အင္အားရွိသည္ (ေဒသ၊ ၄း၁၁-၁၂)။

တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ လုပ္ေဆာင္ဖက္တုိ႔သည္ အျပစ္ဒုစရုိက္ကုိ ေက်ာ္လႊားေစႏုိ္င္ သည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ားစြာက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ မိတ္ေဆြကုိ စကားေျပာေသာသူ၊ ဆုေတာင္းေပးမည့္သူ၊ အားေပးမည့္သူ၊ ဆုံးမမည့္သူ ရွိျခင္းသည္ ေရတြက္၍မရေသာ တန္ဖုိးရွိသည္။ စုံစမ္းျခင္းသည္ လူတုိင္းအေပၚ က်ေရာက္မည့္အရာ ျဖစ္သည္ (၁ေကာ၊ ၁၀း၁၃)။ ကူညီမည့္အေပါင္းအေဖာ္ရွိျခင္း (သုိ႔) အဖြဲ႕အစည္းရွိျခင္းက ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ဒုစရုိက္ကုိ ေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုိအပ္ေသာ ခြန္အားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေပးခဲ့သည္။

တခါတရံ အျပစ္တရားကုိ လွ်င္ျမန္စြာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္။ တခါတရံ တခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ေႏွး ေကြးတတ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္ေတာ္၌ တုိးတက္မႈကုိ ျဖည္းၫႇင္းစြာ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ကတိေတာ္ေပၚတြင္ သစၥာေစာင့္ေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရားကုိ ေအာင္ျမင္ရန္ စိတ္ရွည္သည္းခံစြာျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ႏုိင္ပါသည္။

ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေသေၾကာင္းမႀကံစည္ရမည္နည္း?

မိမိကိုယ္ကုိ ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈျဖင့္ ေသာေသာသူတုိ႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလုံးသားထဲ၌ ခံစားမႈမ်ား စြာရွသည္။ ထုိသုိ႔ အေသခံေသာသူသည္ မိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ စိတ္ဖိဆီးမႈတုိ႔ကုိ ခံစားသည္ဟု ေျပာစရာရွိပါသည္။ မိတ္ေဆြသည္ နက္ရႈိင္းေသာ တြင္းထဲသုိ႔ က်ေသာသူကဲ့သုိ႔ စိတ္ဖိဆီးမႈကုိ ခံစားႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ပုိ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အရာျဖစ္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေရာင္ျခည္ကုိ မည္သူကမွ စိတ္၀င္ စား၍ သိရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိသုိ႔ေသာ ဘ၀သည္ ရွင္သန္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သေလာ့။

ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ စိတ္ဖိဆီးမႈကုိ မ်ားစြာေသာသူတုိ႔က တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ဖိဆီးမႈ ဒဏ္ ေၾကာင့္ ငရဲထဲသုိ႔ ေရာက္ေနေသာ သူတုိ႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚလာႏုိင္သည္။ “ဤကဲ့သုိ႔ စိတ္ဖိဆီးမႈ ခံစားျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္ကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ျဖစ္သလား။” “ကၽြႏု္ပ္ကုိ မကယ္တင္ႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ ဘုရားသခင္သည္ အလြန္ေသးငယ္သေလာ။” သုိ႔ေသာ္၊ ယခု ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားျဖစ္ ေၾကာင္းကုိ အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူ၍ မိတ္ေဆြ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ သူသည္ သူျဖစ္သည့္အတုိင္း ႀကီးမားေၾကာင္းကုိ သက္ေသ ျပပါလိမ့္မည္။ “ဘုရားသခင္အတြက္္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာအရာ တစ္ခုမွ်မရွိေပ” (လု၊ ၁း၃၇)။ ဒဏ္ရာေဟာင္းက ျငင္းပယ္မႈ (သုိ႔ ) စြန္႔ပစ္မႈကုိ ခံစားေစတတ္သည္။ ၎က မိမိကိုယ္ကုိ သနားျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ခါးသီးမႈကုိ ခံစားျခင္း၊ လက္စားေခ်လုိ ေသာ စိတ္မ်ား (သုိ႔) နည္းလမ္းမ်ား၊ က်မ္းနာေရးအတြက္ ပူပန္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ၎တုိ႔က မိတ္ေဆြ၏ အေရးႀကီးေသာ ဆက္ႏြယ္မႈတခ်ိဳ႕တုိ႔ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိယ္ကုိယ့္ကုိ သတ္ေသျခင္းသည္ မိတ္ေဆြ လုံး၀ မထင္မွတ္သည္၊ မိတ္ေဆြ ျမတ္ႏုိးေသာ သူတစ္ေယာက္က မိတ္ေဆြကုိ နာက်ည္းေအာင္ ျပဳသည့္အခါတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြ၏ ဘ၀၌ နာက်ည္းခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာေဟာင္းေတြ ျပန္ေပၚလာေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္ေသျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္တတ္သည္။

မိတ္ေဆြသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကုိ ေသေၾကာင္းမႀကံစည္သင့္သနည္း။ မိတ္ေဆြ၊ မိတ္ေဆြ၏ အသက္တာ ထဲ၌ မည္မွ်ပင္ဆုိးသြမ္းမႈေတြ ေရာက္ပါေစ၊ မိတ္ေဆြ၏ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈထဲတြင္ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္း ေသာ အလင္းထဲသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ေစာင့္ထိန္းသူခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဘုရားသခင္ရွိပါသည္။ သူသည္ မိတ္ေဆြ ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ အမည္နာမသည္ သခင္ေယရႈျဖစ္သည္။

ထုိသခင္ေယရႈ၊ အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ မိတ္ေဆြ၏ စြန္႔ပစ္မႈခံရေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ အႏွိမ္ခံ ဘ၀၌ ေနေသာအခ်ိန္တြင္ မိတ္ေဆြႏွင့္အတူ အစဥ္အၿမဲရွိပါသည္။ ပေရာဖက္ေဟရွာယက သူ႔အေၾကာင္းကုိ ဤသုိ႔ ေရးသား ခဲ့သည္။ ထာ၀ရဘုရား၏ ကၽြန္သည္ အၫြန္႕ကဲ့သုိ႔ ၎၊ ေသြ႕ေျခာက္ေသာ ေျမ၌ ေပါက္ေသာ အတက္ကဲ့သုိ႔၎၊ ေရွ႕ေတာ္ ၌ ႀကီးပြား၏။ ပမာဏျပဳစရာ အဆင္းတင့္တယ္ျခင္းမရွိ။ ခ်စ္လုိဖြယ္ေသာ မ်က္ႏွာလကၡဏာႏွင့္ မျပည့္စုံ။ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကုိ ခံ၍၊ လူတုိ႔တြင္ အယုတ္ဆုံးေသာ သူျဖစ္၏။ ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကည္းျခင္းေ၀ဒနာႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္ေသာသူျဖစ္၏။ သူတစ္ပါး မ်က္ႏွာလႊဲျခင္းကုိ ခံရေသာသူကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏။ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကုိ ခံလ်က္ရွိ၍ ငါတုိ႔သည္ မရုိေသၾက။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိသူ သည္ ငါတုိ႔အနာေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကုိ ယူတင္ေဆာင္ရြက္ေလ၏။ ဒဏ္ခတ္ေေတာ္မူျခင္းကုိ၎၊ ဘုရားသခင္ဆုံးမ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူျခင္းကုိ၎၊ ခံရေသာသူျဖစ္သည္ဟု ငါတုိ႔ကသည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ။ ထုိသူသည္ ငါတုိ႔ လြန္က်ဴးအျပစ္မ်ားေၾကာင့္ နာက်င္စြာထုိးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကုိ ခံရေလ၏။ ငါတုိ႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာကုိ ျဖစ္ေစေသာ ဆုံးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသုိ႔ ေရာက္၍ ခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ အနာေပ်ာ္လ်က္ရွိၾက၏။ ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ သုိးကဲ့သုိ႔ လမ္းလႊဲလ်က္၊ ကို္ယ့္ လမ္းသုိ႔ အသီးအသီး လုိက္သြားၾကသည္ျဖစ္၍ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္မ်ားကုိ သူ႔အေပၚ၌ ထင္ေတာ္မူ၏ (ေဟရွာ၊ ၅၃း ၂-၆)။

ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊ မိတ္ေဆြ၏ အျပစ္အားလုံး လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိရန္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္က သည္းခံခြင့္လႊတ္ ျခင္းျဖင့္ ဤအမႈကုိ ျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၏ အျပစ္သည္ မည္မွ်ပင္ ႀကီးမားလွ်င္လည္း မိတ္ေဆြသည္ ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ ေနာင္တရလွ်င္ ခရစ္ေတာ္က မိတ္ေဆြကုိ ခြင့္လႊတ္ပါလိမ့္မည္။ (အျပစ္ဒုကၥရုိက္ႏြံထဲမွ ရုန္းထြက္၍ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ ျပန္လာပါ။ “အမႈေရာက္သည့္ကာလ၌ ငါ့ကုိ ပဌနာျပဳေလာ့။ ငါသည္ ကယ္လႊတ္မည္။ သင္သည္လည္း ငါ့ကုိ ခ်ီးမႊမ္းလိမ့္မည္” (ဆာ၊ ၅၀း၁၅)။ မိတ္ေဆြျပဳခဲ့ေသာ အရာမ်ားက သခင္ေယရႈအတြက္ ခြင့္လႊတ္ရန္ အလြန္ဆုိးရြားမည္ မဟုတ္ေပ။ သမၼက်မ္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕က ႀကီးမားေသာ အမႈျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ လူသတ္ သမား (ေမာေရွ)၊ လူသတ္၍ မတရားျပဳသူ (ဒါ၀ိတ္ဘုရင္)၊ စိတ္ပုိင္းႏွင့္ ကာယပုိင္းဆုိင္ရာ ၾကမ္းၾကဳတ္သူ (တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလု) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ၿငိမ္းျခင္း အခြင့္ႏွင့္ အသစ္ေသာ ၾကြယ္၀ ေသာ အသက္တာကုိ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ “ဒုကၥရုိက္အညစ္အေၾကးကုိ အကုန္အစင္ေဆးေၾကာ၍ အကၽြႏု္ပ္ကုိ သန္႔ရွင္းေစ ေတာ္မူပါ” (ဆာ၊ ၅၁း၂)။ “လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာ အရာတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကၿပီ (၂ေကာ၊ ၅း၁၇)။

မိတ္ေဆြသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကုိ ေသေၾကာင္းမႀကံသင့္သနည္း။ မိတ္ေဆြ၊ ယခု မိတ္ေဆြ၏ “ပ်က္ဆီး” ေသာဘ၀၊ မိမိကိုယ္ကုိ ေသေၾကာင္းႀကံျခင္းအားျဖင့္ သတ္ေသရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေသာအသက္တာကုိ ဘုရားသခင္က ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ပါသည္။ ပေရာဖက္ေဟရွာယက ဤသုိ႔ ေျပာထားပါသည္။” ထာ၀ရဘုရား၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔အား ၀မ္းေျမာက္စရာ သတင္းကုိ ၾကား ေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကဘိိ သိက္္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ႏွလုံးေၾကကြဲေသာ သူတုိ႔၏ အနာကုိ စည္းေစျခင္းငွါ၎၊ ဖမ္းသြား ခ်ဳပ္ထားလ်က္ ရွိေသာ သူတုိ႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရွိေသာ သူတုိ႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ေစျခင္းအေၾကာင္းကုိ ျဖစ္ေစ ျခင္းငွါ၎၊ ထာ၀ရဘုရား၏ မဂၤလာႏွစ္ႏွင့္ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္အျပစ္ေပးေတာ္မူရာ ေန႔ရက္ကာလကုိ ၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၎၊ စိတ္မသာညည္းထြားေသာသူတုိ႔အား ႏွစ္သိ္မ့္ေစျခင္းငွါ၎၊ စိတ္မသာ ညည္းထြားေသာ ဇိအုန္ၿမိဳ႕သားတုိ႔အဖို႔ စီရင္၍၊ ျပာ အရာ၌ ေပါင္းသရဖူ၊ ၀မ္းနည္းျခင္းအရာ၌ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းဆီ၊ ၫႇဳိးငယ္ေသာစိတ္သေဘာအရာ၌ ခ်ီးမြမ္းျခင္း အ၀တ္တန္ဆာ ကုိ သူတုိ႔အားေပးေစျခင္းငွါ၎၊ ငါ့ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ ထုိသူတုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း သပိတ္ပင္၊ ဘုန္းအသေရေတာ္တုိ႔ ထာ၀ရဘုရား စုိက္ပ်ိဳးေတာ္မူေသာ အပင္ဟူ၍ သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္ (ေဟရွာ၊ ၆၁း၁-၃)။

သခင္ေယရႈထံျပန္လာ၍ မိတ္ေဆြက ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ ဘ၀ကုိ ျပန္လည္ရယူပါ။ မိတ္ေဆြ၏ ဘ၀၌ အသစ္ ေသာအမႈ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သခင္ေယရႈကုိ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္နည္းတူ အသုံးက်ေသာ ဘ၀ကုိ ျပန္ လည္ရယူပါ။ “ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအခြင့္ကုိ ျပန္၍ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ၾကည္ညိဳေသာ ေစတနာ စိတ္သေဘာသည္ အကၽြႏု္ပ္ကုိ ေထာက္မပါေစေသာ။ အုိ ထာ၀ရဘုရား၊ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏႈတ္ကုိဖြင့္ေတာ္မူပါ။ ဂုဏ္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း၍ ျမြတ္ဆုိပါမည္။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိ အလိုေတာ္မရွိ။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ ယဇ္ပူေဇာ္ပါမည္။ မီးရႈိ႕ေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိပင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မမူ။ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ယဇ္မူကား၊ က်ိဳးပဲ့ေသာ စိတ္ေပတည္။ အုိ ဘုရားသခင္၊ ကိ္ုယ္ေတာ္သည္ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေသာ ႏွလုံးကုိ ျငင္းေတာ္မမူတတ္ပါ” (ဆာ၊ ၅၁း၁၂-၁၅-၁၇)။

မိတ္ေဆြသည္ ယခု သခင္ေယရႈကုိ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ သုိးထိန္းအျဖစ္ လက္ခံမည္ေလာ။ အခ်ိန္တုိင္း၌ ဘုရားသခင္ က မိတ္ေဆြ၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ ေျခလွမ္းမ်ားကုိ သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ သမၼာက်မ္းစာအားျဖင့္ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္ ပါလိမ့္ မည္။ “သင္သြားရာလမ္းကုိ ငါၫႊန္ျပ၍ လမ္းျပပါလိမ့္မည္။ ငါသည္ သင့္ကုိ သြန္သင္၍ ေစာင့္ထိန္းပါလိမ့္မည္” (ဆ၊ ၂း၈)။ “ဥာဏ္ႏွင့္ပညာသည္ သင္၏ လက္ထက္၌ တည္ၾကည္ျခင္း၊ ၿမဲၿမံစြာကယ္တင္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ ထာ၀ရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသေဘာသည္လည္းသင္၏ ဘ႑ာျဖစ္လိမ္႔မည္ (ေဟ ႐ွာ၊၃၃း၆)။ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ မိတ္ေဆြသည္ ဆက္လက္္ႀကိဳးပမ္းပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုမိတ္ေဆြသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ မိတ္ေဆြျဖစ္၍၊ မိတ္ေဆြမူကား ညီအစ္ကုိစြဲကပ္သည္ထက္သာ၍ စြဲကပ္တတ္၏” (သုတၱံ၊ ၁၈း၂၄)။ မိတ္ေဆြ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပၚတြင္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း သက္ေရာက္ပါေစေသာ။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံလုိပါက ဤဆုေတာင္းခ်က္ကုိ ႏွလုံးသားထဲ မွ ဘုရားသခင္အား ေျပာျပပါ။ “ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏု္ပ္၏ ဘ၀၌ ကိုယ့္ေတာ္ကုိ လုိအပ္ပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္ျပဳခဲ့မိေသာ အျပစ္ဟူသမွ် ခြင့္လႊတ္သနားေတာ္မူပါ။ ကၽြႏု္ပ္သည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္၍ ကၽြႏု္ပ္၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယုံၾကည္လက္ခံ ပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္ကုိ စင္ၾကယ္ေစေတာ္မူပါ။ က်မ္းမာေစေတာ္မူပါ။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကုိယ္စား သခင္ေယရႈ၏ အေသခံေတာ္မူျခင္းအတြက္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါ၏”။

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ