မၾကာခဏ ေမးျမန္းေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား

 • ။ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္ပ်က္မည္နည္း။
 • ထာ၀ရအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သလား။
 • တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းရရွိလွ်င္ ထာ၀ရအတြက္ လံုေလာက္သေလာ။
 • မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္မ်ားက မည္သုိ႕ ျမင္ေတြ႕သနည္း။ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထား သနည္း။
 • သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထားသနည္း။
 • ခရစ္ယာန္မ်ား ဗတၱိဇံခံယူျခင္း၏ အေရးပါမႈသည္ အဘယ္နည္း။
 • ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘို႕ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပ ထားသနည္း။
 • သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားအရက္ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။
 • အိမ္ေထာင္မျပဳမီွလိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ ေဖာ္ျပထားသနည္း။
 • သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာအခ်ိန္ၾကားသံုးရက္ အတြင္ ဘယ္မွာရွိခဲ့သနည္း။
 • အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္း ဆုေက်းဇူးသည္ အဘယ္နည္း။
 • ေလာင္းကစားျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သလား။ ေလာင္းကစားျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။
 • အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတုိ႕ကို သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။
 • အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သင္းအုပ္ဆရာ/တရားေဟာဆရာျဖစ္ႏုိင္သလား။ အမႈေတာ္ျမတ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပပါသ နည္း။
 • တျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စံုဖက္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႕ ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။
 • တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိႏုိင္သလား။တိရိ စၦာန္ မ်ားက ၀ိညာဥ္ရိွသလား။
 • ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ေဆးမင္ေၾကာင္ထုိးျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသလား။
 • သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးေသာလူ အေၾကာင္းကို မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသ နည္း။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးေသာသူအေၾကာင္းရိွပါသလား။
 • ကာဣန၏မယားသည္ အဘယ္သူနည္း။ ကာဣနက မိမိညီမကုိ မယားအျဖစ္သိမ္းပုိက္ခဲ့ပါသလား။
 • သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႕ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား။
 • သမၼက်မ္းစာအရ မိန္းမအႏုိင္က်င့္လုယူျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္း သည္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား။
 • ေမးခြန္း: ။ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္ပ်က္မည္နည္း။

  ။ခရစ္ယာန္တို႔၏ယုံၾကည္ျခင္းတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ဘာျဖစ္ပ်က္မည္နည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္႐ႈပ္မႈေတြ အမ်ားအျပားရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားက ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီး ေနာက္လူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ(သို႔)ငရဲျပည္သို႔မေရာက္မီွေနာက္ ဆုံးေသာတရားစီရင္သည့္ အခ်ိန္ထိ အိပ္ေနသည္ဟု စြဲကိုင္ယုံၾကည္ၾကသည္။ အခ်ိ႕ေသာ သူမ်ားက လူတစ္ဦးသည္ ေသဆုံးသြားသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ထုိသူ၏ ၀ိညာဥ္သည္ တရားစီရင္ျခင္း ခံရ၍ သူတို႔၏၀ိညာဥ္သည္ ခရီးစဥ္ အဆုံးသို႔အေရာက္ ပို႔ေဆာင္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ႈေသာသူမ်ားက လူတစ္ဦးသည္ ေသဆုံးသြားေသာအခါ ထိုသူတို႔၏ ၀ိညာဥ္သည္ ေနာက္ဆုံးေသာရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ေနာက္ဆုံးေသာ တရားစီရင္ျခင္းကိုေစာင့္ဆိုင္းရန္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ(သို႔) ငရဲျပည္တြင္ “ယာယီ” ထိန္းသိမ္္္းျခင္းခံရၿပီး ၄င္းမွတဆင့္ သူတို႔၏ ေနာက္ဆုံးခရီးသို႔အေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့သည္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။ထိုေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားၿပီး ေနာက္ ျဖစ္ပ်က္ရမည့္အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ပတ္သက္၍သမၼာက်မ္းစာက တိက်စြာ မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ပထမအေနျဖင့္ သခင္ေယရွ ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္သူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးသည္ ေသဆုံးသြားသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ထိုသူတို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈကို မိမိကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္လက္ခံ ယုံၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ အျပစ္ ေဆးေၾကာျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။(ေယာ၃း၁၆၊ ၁၈၊ ၃၆) ယုံၾကည္သူ အေနျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္ ခႏၶာကိုယ္မွ ကင္းကြာျခင္းျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္၀င္စားျခင္းျဖစ္သည္။ (၁ေကာ၊၅း၆-၈၊ ဖိလိပိၸ၊၁း၂၃) သို႔ရာတြင္ (၂ေကာ ၁၅း၅၀-၅၄) ႏွင့္ (၁သက္ ၊၄း၁၃-၁၇) တို႔ တြင္ ယုံၾကည္သူမ်ား ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ဘုန္းေတာ္ျပည့္၀ေသာခႏၶာကိုေပးျခင္း အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေသဆုံးသြားေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူခ်က္ခ်င္း႐ွိလွ်င္ ယုံၾကည္သူမ်ား ထေျမာက္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အဘယ္နည္း။ ယုံၾကည္သူမ်ား၏ ၀ိညာဥ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ ေသဆုံးသြားၿပီး ေနာက္ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူေကာငး္ကင္ ႏိုင္ငံေတာ္(သို႔)ခ်က္ခ်င္းသြားလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္သည္ အုတ္ဂူထဲတြင္ အိပ္ေနျခင္း ျဖစ္ပုံရသည္။ ယုံၾကည္သူမ်ား႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ခႏၶာကိုယ္သည္ ထေျမာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုန္းေတာ္၀င္စားျခင္းျဖစ္ကာ ၀ိညာဥ္ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းျဖစ္ သည္။ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္တြင္ယုံၾကည္သူမ်ားသည္၀ိညာဥ္ႏွင့္ေပါင္းစည္းထားေသာ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ဘုန္းေတာ္၀င္စားေသာခႏၶာကို္ယ္ျဖင့္နစၥထာ၀ရ႐ွင္သန္မည္ျဖစ္သည္။(ဗ်ာ ၂၁-၂၂)

  ဒုတိယအေနျဖင့္၊ သခင္ေယ႐ႈကို ယုံၾကည္လက္ခံျခင္းမ႐ွိေသာ သူမ်ားအတြက္ ေသျခင္းတရားသည္ နစၥထာ၀ရအျဖစ္ဒဏ္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ယံုၾကည္ သူမ်ားနည္းတူ မယုံၾကည္ သူမ်ားသည္လည္း ေသသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ေနာက္ဆုံး ထေျမာက္ျခင္း ခံရန္ တရားစီရင္ျခင္းခံရန္ ထာ၀ရ ခရီးသို႔သြားေရာက္ရန္ အတြက္ သူတို႔သည္ ယာယီ ေနရာသို႔ပို႔ ေဆာင္ ျခင္းခံရၾကမည္ျဖစ္ ပါသည္။ လုကာ၊ ၁၆း၂၂-၂၃ ထဲတြင္ သူေဌးႀကီးသည္ ေသဆုံးသြား ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆင္းရဲ ဒုကၡခံရေသာ ေနရာ သို႔ခ်က္ခ်င္း ေရာက္႐ွိသြားခဲ့သည္။ ဗ်ာဒိတ္၊(၂၀း၁၁-၁၅)ထဲတြင္ မယုံၾကည္သူေသာသူအား လုံးတို႔သည္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ၾကၿပီး ပလႅင္ျဖဴေ႐ွ႕တြင္တ ရားစီရင္ရန္ မတ္သပ္ရပ္ေနၾကကာ၊ငရဲမီးအိုင္သို႕ပစ္ခ်ျခင္းခံရၾကလိမ့္မည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ မယုံၾကည္ သူမ်ားသည္ ေသဆုံးသြားသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သူတို႔၏ ၀ိညာဥ္ ကိုငရဲမီးအိုင္ထဲ၌ပစ္ခ် ျခင္းမခံ ခဲ့ၾကေပ၊ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ခတ္ေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ သိုေလွာင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ မယုံၾကည္သူတို႔သည္ ငရဲမီးအိုင္ ထဲသို႔ခ်က္ခ်င္း ပစ္ခ် ျခင္းမခံၾကရ ေသာ္လည္း ေသဆုံးသြားၿပီး ေနာက္သူတို႔၏ ကံၾကမၼာသည္ စမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္း ေသာအရာ မဟုတ္ေပ။သူေဌးႀကီးက ငါသည္မီးအိုင္တြင္ ျပင္းစြာေသာ ဒုကၡခံခဲရသည္ ဟုငိုေၾကြးခဲ့သည္။ (လု၊၁၆း၂၄)

  ထို႔ေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ လူတစ္ဦးသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ (သို႔)ငရဲျပည္သို႕ ခ်က္ခ်င္းေရာက္လွ်င္ ေနာက္ဆုံးေသာ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ၊ထိုပုဂိၢလ္၏ ထာ၀ရ တည္႐ွိမည့္ေနရာတုိ႕ကို ေျပာင္းလဲမွဳ ႐ွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႕ေသာ္ ထုိ၀ိညာဥ္ထာ၀ရတည္ ႐ွိေသာေနရာသုိ႕ ယာယီတည္ရွိေသာေနရာမွ ေျပာင္းလဲသြား မည္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္သူမ်ား သည္ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမ ႀကီးသစ္သို႔ ေနာက္ဆုံးတြင္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ (ဗ်ာဒိတ္၊၂၁း၁)။ မယုံၾကည္ေသာသူတို႔သည္ ငရဲမီးအိုင္ ထဲသုိ႔ ေနာက္ဆုံးတြင္ ပစ္ခ်ျခင္းကိုခံရၾက မည္ျဖစ္သည္။(ဗ်ာဒိတ၂၀း၁၁-၁၅)ဤသည္ကား လူသားအားလုံး တို႔အတြက္ နစၥထာ၀ရ တည္ရွိရန္ ေနာက္ဆုံးေသာ ခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔၀င္ေရာက္မည္ (သို႔)ငရဲထဲသို႔သြား မည္ဟူသည္မွာ ေလာကတြင္ အသက္ ႐ွင္စဥ္တြင္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ အတြက္ သခင္ေယ႐ႈကို သာယုံၾကည္ျခင္းရွိ/မရွိေပၚ တြင္မႈ တည္သည္။(မႆဲ၊ ၂၅း၄၆ ၊ ေယာ၊ ၃း၁၆)

  ေမးခြန္း: ထာ၀ရအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သလား။

  လူေတြက သခင္ေယ႐ႈကုိ မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံၾကေသာအခါ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ခြင့္ ရရွိကာ ထာ၀ရအသက္အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယုဒ၊ ၂၄ ထဲတြင္ “ထိမိ၍လဲျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း သင္တုိ႕ကို ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းငွါ၄င္း၊ အျပစ္မရွိဘဲ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိေသာ သင္တုိ႕ကုိ ဘုန္းအသေရေတာ္ေရွ႕၌ ဆက္သ ျခင္းငွါ၄င္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္က ယံုၾကည္သူ မ်ားကို အျပစ္မျပဳရန္ ေစာင့္ထိန္းကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ သူသည္ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္မႂကြလာမီ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူပါရိွမည္/မပါရိွမည္ ကုိ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္ သက္ ဆုိင္မႈမရွိေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ ဘုရားသခင္၏ေစာင့္ထိန္းကြယ္ကာမႈ ရလဒ္ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိရရွိေသာကယ္တင္ျခင္းတရားကို ကိုယ္တုိင္ထိန္းသိမ္း၍ မရေပ။

  သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က “ထာ၀ရအသက္ကိုလည္း ငါေပး၏။ ထိုသိုးတုိ႕သည္ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ် ထိုသိုးတုိ႕ကို ငါ့လက္မွမႏႈတ္မယူရာ။ ထုိသုိးတုိ႕ကိုငါ၌ အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ငါ႔ခမည္းေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႕ထက္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ်ထိုသိုးတုိ႕ကုိ ခမည္းေတာ္၏လက္မွမႏႈတ္မယူႏုိင္ရာ” (ေယာ၊၁၀း၂၈-၂၉)။ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္က သူ၏လက္ထဲတြင္ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဆုပ္ကုိင္ထားပါသည္။ ခမည္းေတာ္ဘု ရားသခင္ႏွင့္သခင္ေယ႐ႈ၏လက္မွ မည္သူမည္၀ါက ယံုၾကည္သူမ်ားကို ႏႈတ္ယူႏုိင္မည္နည္း။

  ဧဖက္၊ ၄း၃၀ တြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ “ေ႐ြႏႈတ္ျခင္းေန႕ရက္တုိင္ေအာင္ တံဆိတ္ခတ္ျခင္းကို” ခံခဲ့ၾကပါသည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈမရွိလွ်င္ ထုိသူတုိ႔က ထုိတံဆိတ္ခတ္ျခင္းကို ေ႐ြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းေန႕တုိင္ေအာင္ အမွန္ရိွလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုတံဆိတ္ခတ္ ျခင္းကို အျပစ္ျပဳမိသည့္ခ်ိန္ထိ၊ လမ္းလႊဲသြားသည့္ခ်ိန္ထိ၊ ယံုၾကည္ျခင္းကြယ္ေပ်ာက္သြားသည့္ခ်ိန္ထိ အတြက္သာ အက်ံဳး၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ေယာ၊ ၃း၁၆ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအ ေပါင္းတုိ႕သည္ “ထာ၀ရအသက္ ရရွိ” လိမ့္မည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအားထာ၀ရ မသက္ကို ဂတိေပးထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထာ၀ရအသက္ကုိ ထုိသူထံမွ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္လွ်င္ “ထာ၀ရ” ကုိ တဖန္ အစျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႕ျဖစ္လွ်င္၊ ထာ၀ရလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ မွန္ကန္ေသာအရာ မဟုတ္ ေတာ့ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ဂတိျပဳထားခဲ့ေသာ ထာ၀ရအသက္သည္လည္း မွားယြင္းမႈ ရွိပါလိမ့္မည္။

  ထာ၀ရ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆံုးေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးႏုိင္ေသာက်မ္းပုိဒ္သည္ ေရာမ၊ ၈း၃၈-၃၉ ျဖစ္ပါသည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တ မန္ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာလတ့ံေသာ အရာျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍ အဘယ္နိမိၼတအရာမွ်သည္၊ ငါတုိ႕သခင္ေယ႐ႈခ ရစ္ေတာ္အားျဖင့္ခံရေသာဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ငါတို႕ကို မကြာေစႏုိင္ဟု ငါသည္သေဘာက် လ်က္ရွိ၏။” ကၽြႏု္ပ္တို႕၏လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ ေ႐ြးေကာက္ခဲ့ၿပီးေသာသူမ်ားအေပၚ ဘုရားသခင္ထားရွိေသာ ေမတၱာတရားေပၚတြင္ အေျချပဳထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ေတာ္အားျဖင့္ ရရိွၿပီး၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္က ဂတိျပဳခဲ့ကာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က တံဆိတ္ ခတ္ထားခဲ့ပါသည္။

  ေမးခြန္း: တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းရရွိလွ်င္ ထာ၀ရအတြက္ လံုေလာက္သေလာ။

  လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာအခါ ထာ၀ရအတြက္ လံုေလာက္ပါသလား။ လူေတြက သခင္ေယ႐ႈကို မိမိ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံလာၾက ေသာ အခါ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႕ကာ သူတုိ႕ရရွိေသာကယ္တင္ျခင္းတရား သည္ ထာ၀ရအတြက္လံုေလာက္သည္ဟု အာမခံခ်က္ရွိပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကယ္တင္ျခင္း သည္ ထာ၀ရလံုၿခံဳမႈရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားစြာရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ (က) ေရာမ၊ ၈း၃၀ တြင္ “ထုိသို႕ခဲြခန္႔မွတ္သားႏွင့္ေသာသူတုိ႕ကို ေခၚေတာ္မူ၏။ ေခၚေတာ္မူေသာသူတုိ႕ကိုလည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေတာ္မူ၏။ ထိုသို႕တည္ေစေတာ္မူေသာသူတုိ႕ကိုလည္း ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကို ေရြးေကာက္ေသာ အခ်ိန္မွစ၍ သူက်ိမ္း၀ပ္ ေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ခ်ီးေျမႇာက္သည္ဟု ဤက်မ္းပိုဒ္က ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ ထားရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တေန႕ေန႕က်ရင္ ယံုၾကည္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကို ဘယ္သူကမွ ပိတ္ပင္ တားဆီးႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ လူတစ္ဦးသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရရိွေသာအခါ ထိုသူ၏ကယ္တင္ျခင္းသည္ လည္း ထာ၀ရစိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈရွိသည္။ ထုိသူသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရၿပီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ထိုသူရရိွေသာ ကယ္တင္ျခင္းသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိသည္။

  (ခ) ေရာမ၊ ၈း၃၃-၃၄ တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကို ေမးျမန္းထားပါသည္။ “ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာသူတုိ႕ကို အဘယ္သူသည္ အျပစ္တင္ မည္နည္း။ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေသာသူကား၊ ဘုရားသခင္ေပတည္း။ အျပစ္စီရင္ေသာသူကား၊ အဘယ္သူနည္း။ အေသခံ၍ ခံသည္သာမက၊ ေသျခင္းမွထေျမာက္၍ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ ဘက္၌ ေနလ်က္၊ ငါတုိ႕အဘုိ႕ဆုေတာင္းေသာသူကား၊ ခရစ္ေတာ္ေပတည္း”။ အဘယ္သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ေရြးေကာက္ျခင္းကို ဆန္႕က်င္ႏုိင္မည္နည္း။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုယ္စား ေရွ႕ေနလုိက္ေပးေသာေၾကာင့္ မည္သူမည္၀ါက ဘုရားသခင္၏ေရြးေကာက္ျခင္းကို ဆန္႕က်င္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သူက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို တရားစီရင္ႏုိင္မည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ အေသခံေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ သည္ တရားစီရင္သူျဖစ္ေသာေၾကာ္ မည္သူမည္၀ါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို တရားစီရင္ ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကယ္တင္ရွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကုိယ္စား ေရွ႕ေနလုိက္ေပးသူႏွင့္ လူတုိင္းကို တရားစီရင္မည့္တရားသူႀကီးျဖစ္သည္။

  (ဂ) လူေတြက သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ေသာအခါ ဒုတိယေမြဖြါးျခင္းရရွိသည္ (ေယာ၊ ၃း၃၊ တိတု၊ ၃း၅)။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနျဖင့္၊ မိမိရရိွေသာ ကယ္တင္ျခင္း ဆံုး႐ံႈးႏုိင္လွ်င္ ထုိသူသည္ ကယ္ တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ မရရိွျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼက်မ္းစာထဲတြင္ ဒုတိယေမြးဖြါးျခင္းသည္ ကုန္းဆံုးႏုိင္မည္ ဟု ေဖာ္ျပခ်က္မရိွေပ။ (ဃ) သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားထဲတြင္ က်ိမ္း၀ပ္လ်က္ ရွိ၍ (ေယာ၊ ၁၄း၁၇၊ ေရာမ၊ ၈း၉)၊ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ထဲ၌ ဗတၱိဇံ ေပးလ်က္ရိွ သည္ (၁ေကာ၊ ၁၂း၁၃)။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းဆံုး႐ံႈးသြားႏုိင္လွ်င္ ထုိသူ၏အထဲ၌ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မက်ိမ္း၀ပ္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္မွ ႏႈတ္ပစ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  (င) ေယာ၊ ၃း၁၅ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႕သည္ “ထာ ၀ရအသက္” ရရိွလိမ့္မည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ မိတ္ေဆြသည္ ယေန႕ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ မနက္ျဖန္ ဆံုး႐ံႈးသြားလွ်င္ “ထာ၀ရ” ဟု မေခၚႏုိင္ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္မိတ္ေဆြသည္ မိမိရရွိခဲ့ ေသာ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို ဆံုး႐ႈံးႏုိင္လွ်င္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ထာ၀ရအသက္ တြက္ ဂတိျပဳထားခ်က္တုိ႕သည္ မွားယြင္းျခင္းသက္သက္ ျဖစ္ပါသည္။ (စ) ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ကို အေကာင္းဆံုးၾကည့္ၾကပါစို႕။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာလတံ့ေသာအရာျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍ အဘယ္နိမိၼတအရာမွ်သည္၊ ငါတုိ႕သခင္ေယ႐ႈခရစ္အား ျဖင့္၊ ခံရေသာဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ငါတုိ႕ကို မကြာေစႏုိင္ဟု ငါသည္ သေဘာက်လ်က္ရွိ၏” (ေရာမ၊ ၈း၃၈-၃၉)။ မိတ္ေဆြကို ကယ္တင္ေသာဘုရားသည္ မိ္တ္ေဆြကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာဘုရား သခင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိလွ်င္ ထာ၀ရအတြက္ လံုေလာက္ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းသည္ ထာ၀ရအတြက္လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရိွသည္။

  ေမးခြန္း: မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္မ်ားက မည္သုိ႕ ျမင္ေတြ႕သနည္း။ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထား သနည္း။

  မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ပုဂၢိဳလ္ ေျခာက္ဦးတုိ႕၏အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသူတုိ႕သည္ အဘိမလက္ (တရား၊ ၉း၅၄)၊ ေရွာလု (၁ဓမၼ၊ ၃၁း၄)၊ ေရွာလု၏လက္နက္ကုိင္ေဆာင္လုလင္ (၁ဓမၼ၊ ၃၁း၄-၆)၊ အဟိေသာေဖလ (၂ဓမၼ၊ ၁၇း၂၃)၊ ဇိမရိ (၃ဓမၼ၊ ၁၆း၁၈)၊ ယုဒရွကာ႐ုတ္ (မႆဲ၊ ၂၇း၅) တုိ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ ငါးဦးတုိ႕သည္ အလြန္ယုတ္မာၾကကာ၊ အျပစ္ျပဳျခင္း၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ေရွာလု ၏ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ေသာသူသည္ မိမိဆႏၵျဖင့္ လူသတ္မႈျပဳသည္ဟု တျခစ္ခ်မေျပာႏုိင္ေပ) အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ရွံဆုန္သည္လည္း မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသသည္ဟု ယူဆၾကသည္ (တရား၊ ၁၆း၂၆-၃၁)။ သို႕ေသာ္ ရွံဆုန္၏ အဓိက ပန္းတုိင္သည္ ဖိလိတိၱလူမ်ားကို သတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသျခင္း သည္ လူ႕မသက္ကိုသတ္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ လူတစ္ဦး၏ေသေရးကိစၥကို ဘုရားသ ခင္ကသာ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။

  သမၼက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ လူတစ္ဦးသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႕၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသျခင္း မသတ္ေသျခင္းက ဆံုးျဖတ္ရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ မယံုၾကည္သူတစ္ဦး သည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသခဲ့ပါက၊ ထုိလူသတ္မႈေၾကာင့္မဟုတ္၊ ဒုတိယေဖြးဖြါးျခင္းမခံစားရေသာ ေၾကာင့္သူသည္ ငရဲမီးအုိင္ထဲသုိ႕ပစ္ခ်ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးသည္ မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသျခင္းေၾကာင့္ ငရဲထဲသို႕ေရာက္သည္မဟုတ္၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းမရွိ ေသာေၾကာင့္ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႕ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္မိမိကိုယ္ကို သတ္ ေသျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ထာ၀ရအတြက္ အာမခံခ်က္ရိွသည္ ဟု သမၼာက်မ္း စာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ေယာ၊ ၃း၁၆)။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ထာ၀ရအသက္ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း သံသာယ ရိွရန္မလုိအပ္ေတာ့ေပ။(၁ေယာ၊ ၅း၁၃)။ မည္သူကမွ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကို ကဲြကြာေစႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ (ေရာမ၊ ၈း၃၈-၃၉)။ မည္သူကမွ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကုိ မကြဲကြာေစႏုိင္လွ်င္၊ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းအျပစ္တရားကလည္း ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ကဲြကြာေစႏုိင္ မည္မဟုတ္ေပ။ သခင္ေယရႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္အားလုံုးအတြက္ အေသခံခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရိွခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာတုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ အားနည္းမႈေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကုိသတ္ေသခဲ့လွ်င္၊ ထုိသူျပဳခဲ့ေသာအျပစ္တရားသည္လည္း ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ က လႊမ္းၿခံဳထားပါသည္။

  မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႕က်င္ေသာ ႀကီးေလးေသာအျပစ္ျဖစ္ သည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းသည္ လူ႕အသက္ကိုသတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသခဲ့လွ်င္ ထုိသူသည္ စစ္မွန္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ အမွန္စင္စစ္ ရရိွသေလာ ဟု စစ္ေဆးရန္လုိအပ္ သည္။ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသေသာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအတြက္ မည္သူကမွ တရားဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ မရွိေပ။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ အသက္ရွင္လွ်င္လည္း ဘုရားသခင္အတြက္သာ အသက္ရွင္၍ ေသလွ်င္လည္း ဘုရားသခင္အတြက္သာ ေသရမည္ျဖစ္သည္။ ျပဳေလသမွ် ဘုရားသခင္အတြက္ သာျဖစ္ရမည္။ သမၼာက်မ္းစာက မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း ၁ေကာ၊ ၃း၁၅ တြင္ မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသေသာခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေပၚ ျဖစ္ပ်က္ မည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “မီးႏွင့္လႊတ္သကဲ့သို႕သူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႕ ေရာက္လိမ့္မည္”

  ေမးခြန္း: သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထားသနည္း။

  သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတိက်က်ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ ေမး ခြန္းတခုျဖစ္ပါသည္။ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူေတြ၏ဦးေႏွာက္အေတြးအေခၚ အားျဖင့္ သိရွိရန္ မလြယ္ကူေပ။ အရိပ္အႁမြက္ကိုသာ သိရွိႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ထက္အလြန္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို ၿပီးျပည့္စံုစြာ နား လည္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ခမည္းေတာ္သည္ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို သမၼာက်မ္းစာက သြန္သင္ထားပါသည္။ ဘုရားတဆူတည္းရွိေၾကာင္းကို လည္သမၼာက်မ္းစာက သြန္သင္ထား ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သံုးပါးတဆူ၏အေၾကာင္းကို နားလည္နုိင္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏နား လည္မႈသည္ ျပည့္စံုျခင္းမရွိေပ။ သို႕ေသာ္ သံုးပါးတဆူသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ ျပခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္းကို တင္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။

  သံုးပါးတဆူသည္ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးအျဖစ္တည္ရွိေသာ ဘုရားတဆူျဖစ္သည္။ ဘုရားသံုးပါး ေပါင္းစပ္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းကို မွတ္သားပါ။ သံုးပါးတဆူကို ေလ့လာေသာအခါ “သံုးပါးတ ဆူ” စကားလံုးကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္းကိုလည္းသိရွိပါ။ သံုးပါးတဆူ ကိုေဖာ္ျပရန္အတြက္ -ဘုရားျဖစ္ေသာ ထိုသံုးပါးတုိ႕သည္ အတူတူရွိျခင္း ႏွင့္ ထာ၀ရကာလမွစ၍ တည္ရွိေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကိုသာ ျပသႏုိင္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ “သံုးပါးတဆူ” ကိုမေတြ႕ရေသာ္ျငားလည္း၊ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားေသာ အရိပ္အႁမြက္ မ်ားစြာရွိသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာက်မ္းပိုဒ္တုိ႕သည္ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို ရည္ၫႊန္း ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။

  ၁။ ဘုရားတဆူရွိသည္ (တရားေဟာ၊ ၆း၄၊၁ေကာ၊ ၈း၄၊ ဂလာ၊ ၃း၂၀၊ ၁တိ၊ ၂း၅)

  ၂။ သံုးပါးတစ္ဆူတြင္ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးပါ၀င္သည္ (ကမၻာ၊ ၁း၁၊ ၂၆၊ ၃း၂၂၊ ၁၁း၇၊ ေဟရွာ၊ ၆း၈၊ ၄၈း၁၆၊ ၆၁း၁၊ မႆဲ၊ ၃း၁၆-၁၇၊ ၂၈း၁၉၊ ၂ေကာ၊ ၁၃း၁၄)။ ကမၻာ၊ ၁း၁ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဟၿဗဲဘာသာစကား Elohim (နာမ္) ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ကမၻာ၊ ၂း၁၆၊ ၃း၂၂၊ ၁၁း၇၊ ႏွင့္ ေဟရွာ၊ ၆း၈ တုိ႕တြင္ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႕” ဟူေသာ နာမ္စားတုိ႕သည္ အမ်ားကိန္းကိုျပ၍ ေဟၿဗဲဘာသာ စကားလံုးတြင္ထိုစကားလံုးကိုအသံုးျပဳေသာအခါ တစ္ဦးထက္ပိုမ်ားေသာအရာတို႕ကို ေဖာ္ျပလို ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္သံုးပါးတဆူျဖစ္သည္ဟု လက္မေထာင္၍ မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရားနာမကို ေဖာ္ျပေသာအခါ အမ်ားကိန္းျဖစ္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းကို သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ ဂရိ ဘာသာစကားမွာ Elohim ဘုရားသည္ သံုးပါးျဖစ္ေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစပါသည္။

  ေဟရွာ၊ ၄၈း၁၆၊ ၆၁း၁ တုိ႕တြင္ သားေတာ္က ခမည္းေတာ္ထံႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ထံသို႕စကားေျပာေနသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဟရွာ၊ ၆၁း၁ ကို လု၊ ၄း၁၄-၁၉ ႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္လွ်င္၊ သားေတာ္၏စကားေျပာျခင္းကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ မႆဲ၊ ၃း၁၆-၁၇ ထဲတြင္ သခင္ေယ ႐ႈႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းအေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ သားေတာ္ဘုရားေပၚတြင္ဆင္းသက္၍၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ သားေတာ္ေပၚတြင္ ၀မ္းေျမာက္ စကားေျပာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မႆဲ၊ ၂၈း၁၉ ႏွင့္ ၂ေကာ၊ ၁၃း၁၄၌ ေဖာ္ျပထား ေသာက်မ္းပိုဒ္တြင္ သံုးပါးတဆူတြင္ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးပါ၀င္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

  ၃။ က်မ္းပိုဒ္အမ်ားအျပားတြင္ သံုးပါးတဆူတုိ႕၏ကြာဟမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဓမၼ ေဟာင္းထဲတြင္ “LORD” ထာ၀ရဘုရား စကားလံုးသည္ “Lord” ဘုရားသခင္ (ကမၻာ၊ ၁၉း၂၄၊ ေဟာေရွ၊ ၁း၄) စကားလံုးႏွင့္ မတူေပ။ ထာ၀ရဘုရားမွာသားေတာ္တစ္ပါးရွိသည္( ဆာ၊ ၂း၇၊ ၁၂၊ သုတၱံ၊ ၂၀း၃-၄)။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း “LORD” ထာ၀ရဘုရား (ထြက္၊ ၁၇း၁၈)၊ “God” ဘုရားသခင္ (ဆာ၊ ၆၁း၁၀-၁၂) ႏွင့္ ကြာဟမႈရွိသည္။ သားေတာ္ဘုရားသည္လည္း ခမည္းေတာ္ ဘုရားႏွင့္ ကြာဟမႈရွိသည္ (ဆာ၊ ၄၅း၆-၇၊ ေဟၿဗဲ၊၁း၈-၉)။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈ က ခမည္းေတာ္အား ဥပဇၥ်ယ္ဆရာ၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါ သည္( ေယာ၊ ၁၄း၁၆-၁၇)။ သခင္ေယ႐ႈ က မိမိကိုယ္ကို ခမည္းေတာ္ (သို႕) သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစပါသည္။သတင္းေကာင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ သခင္ေယ႐ႈ က ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ထံအၿမဲတမ္းစကားေျပာသည္ကို မွတ္သားထားပါ။ သခင္ေယ႐ႈ သည္ မိမိကိုယ္ကို စကားေျပာသလား။ မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈက မိမိႏွင့္မတူေသာ သံုးပါးတဆူတြင္ ပါ၀င္ေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရားကို စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

  ၄။ သံုးပါးတဆူတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ခမည္းေတာ္ သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ (ေယာဟန္၊ ၆း၂၇၊ ေရာမ၊၁း၇၊ ၁ေပ၊၁း၂)။ သားေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္ (ေယာဟန္၊ ၁း၁၊ ၁၄၊ ေရာမ၊ ၉း၅၊ ေကာေလာ၊ ၂း၉၊ ေဟၿဗဲ၊ ၁း၈၊ ၁ေယာ၊ ၅း၂၀)။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္ (တမန္၊ ၅း၃-၄၊ ၁ေကာ၊ ၃း၁၆)။

  ၅။ သံုးပါးတဆူတြင္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ရွိသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္ ႏွင့္သားေတာ္တုိ႕ထက္ အနည္းငယ္နိမ့္၍၊ သားေတာ္သည္လည္း ခမည္းေတာ္ထက္နိမ့္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎သည္ အတြင္းပိုင္းဆုိင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္ၿပီး၊ သံုးပါး တစ္ဆူတုိ႕၏ဘုရားျဖစ္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္း သည္ လူ႕ဦးေႏွာက္ျဖင့္ အကုန္အစင္မသိႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သားေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လု၊ ၂၂း၄၂၊ ေယာဟန္၊ ၅း၃၆၊ ၂၀း၂၁၊ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ေယာဟန္ ၁၄း၁၆၊ ၁၄း၂၆၊ ၁၆း၇၊ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ၁၆း၁၃-၁၄တုိ႕ကို ၾကည့္ပါ။

  ၆။ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးတြင္ပါ၀င္ေသာသူတုိ႕သည္ လုပ္ငန္းကိုယ္စီရွိၾကသည္။ ခမည္းေတာ္ဘုရား သည္ စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုး၏မူလအစ (၁ေကာ၊ ၈း၆၊ ဗ်ာ၊ ၄း၁၁)၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာဗ်ာ ဒိတ္ေတာ္ (ေယာဟန္၊ ၁း၁)၊ ကယ္တင္ျခင္း (ေယာ၊ ၃း၁၆-၁၇) တုိ႕၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သခင္ေယ႐ႈက လူသားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရာမ်ားလုပ္ေဆာင္ထားပါသည္ (ေယာဟန္၊ ၅း၁၇၊ ၁၄း၁၀)။ အရာခပ္သိမ္းကို ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။

  သားေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္ျပဳခဲ့ၿပီးေသာ- ေလာကတခုလံုးကိုဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္၊ ျပဳျပင္မြမ္း မံျခင္း (၁ေကာ၊ ၈း၆၊ ေယာဟန္၊ ၁း၃၊ ေကာေလာ၊ ၁း၁၆-၁၇)၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ (ေယာဟန္၊ ၁း၁၊ ၁၆း၁၂-၁၅၊ မႆဲ၊ ၁၁း၂၇၊ ဗ်ာ၊ ၁း၁ ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္း (၂ေကာ၊ ၅း၁၉၊ မႆဲ၊ ၁း၂၁၊ ေယာဟန္၊ ၄း၄၁) တုိ႕ကို တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သခင္ေယ႐ႈကို သူဖန္ဆင္းၿပီးေသာအရာမ်ား ထပ္မံျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ တာ၀န္ခန္႔အပ္ ခဲ့ပါသည္။

  ဤဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း (ကမၻာ၊ ၁း၂၊ ေယာဟန္၊ ၂၆း၁၃၊ ဆာ၊ ၁၀၄း၃၀)၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္႐ူပါ႐ံု (ေယာဟန္၊ ၁၆း၁၂၊၁၅၊ ဧဖက္၊ ၃း၅၊ ၂ေပ၊ ၁း၂၁)၊ ကယ္တင္ျခင္း (ေယာဟန္၊ ၃း၆၊ တိတု၊ ၃း၅၊ ၁ေပ၊ ၁း၂) ႏွင့္ သခင္ေယ႐ႈျပဳေသာအမႈမ်ား (ေဟရွာ၊ ၆၁း၁၊ တမန္၊ ၁၀း၃၈) တုိ႕ကို ဘုရားသခင္က သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အမႈျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က အမႈျပဳေသာအခါ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

  သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ သို႕ေသာ္သူတို႕၏ေဖာ္ျပ ခ်က္တုိ႕သည္ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေပ။ ၾကက္ဥတစ္လံုးတြင္ အႏွစ္၊ အကာ၊ မခြံ၊ ပန္းသီးတစ္လံုး တြင္အခြံ၊ အသား၊ အေစ့၊ တုိ႕ပါ၀င္သည့္နည္းတူ သံုးပါးတဆူသည္လည္းထိုနည္းတူျဖစ္သည္ ဟု ျ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေျပာတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ခမည္းေတာ္၊သားေတာ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိ ညာဥ္ေတာ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ၊ သူတုိ႕အားလံုးသည္ ဘုရားျဖစ္ ၾကသည္။ ေရအားျဖင့္ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရာတြင္ တိက်ခိုင္လံုမႈမရွိေပ။ ေရသည္ အရည္၊ အေငြ႕၊ အခဲ စသည္တို႕ျဖစ္ဖဲြ႕စည္းထားပါ သည္။ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တုိ႕သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ဖြဲ႕ စည္းထားေသာ ပံုသ႑ာန္မဟုတ္ဘဲ၊ သူတုိ႕သည္ ဘုရားျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႕ေသာပံုေဆာင္ခ်က္ တုိ႕သည္ သံုးပါးတဆူေဖာ္ျပရာတြင္ ဥပမာအျဖစ္မသံုးျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေပ။ ထာ၀ရဘုရားကို နစၥအရာမ်ားအားျဖင့္ ပံုေဖာ္၍မရႏုိင္ေပ။

  ယေန႕ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္တြင္သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို တိက်စြာမသိရွိႏုိင္ေပ။ သံုး ပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အရိပ္အေရာင္သာေဖာ္ျပထားေသာ္ လည္း ၎တုိ႕သည္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ခမည္းေတာ္သည္ဘုရားျဖစ္သည္။ သားေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားတဆူတည္းရွိသည္။ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကလႊဲ၍ အျခားေဖာ္ျပခ်က္တုိ႕သည္ ထင္ျမင္ခ်က္၊ျငင္းဆုိဖြယ္ရာ၊ အႏွစ္သာရမရွိ ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ မိမိဦးေႏွာက္ကို အသံုးျပဳ၍၊ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္း ကို သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမည့္အစား၊ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးမားဆန္းက်ယ္မႈ ႏွင့္ သူ၏ျမင့္ျမတ္မႈတုိ႕ကို ခ်ီးမြမ္းရန္ ပိုေကာင္းသည္။ “ ဘုရားသခင္၏ပညာႏွင့္ ညာဥ္ေတာ္သည္ အလြန္က်ယ္၀န္းနက္နဲစြ တကား။ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တုိ႕ကို အဘယ္သူမွ်စစ္၍မကုန္ႏုိင္။ ႂကြေတာ္မူေသာလမ္းတို႕ကို လုိက္၍ရွာေသာ္လည္းမေတြ႕မမီနုိင္။ ထာ၀ရဘုရား၏စိတ္ေတာ္ကို အဘယ္သူသိသနည္း။ ထာ၀ရ ဘုရားႏွင့္ အဘယ္သူသည္ တုိင္ပင္ဖက္ျပဳသနည္း။” (ေရာမ၊ ၁၁း၃၃-၃၄)

  ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မ်ား ဗတၱိဇံခံယူျခင္း၏ အေရးပါမႈသည္ အဘယ္နည္း။

  သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ ခရစ္ယာန္မ်ား ဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အတြင္း ႏွလံုးသားထဲ၌ ရွိေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပင္ပန္းသ႑ာန္အားျဖင့္ သက္ေသထူထင္ရွားေစ ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးက ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေသ ေၾကာင္း၊ အတူသၿဂႋဳဟ္ျခင္းခံေၾကာင္း ႏွင့္ အတူရွင္ျပန္ထေျမာက္ေၾကာင္းကို သက္ေသထူျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာက “ေယ႐ႈခရစ္၌ ဗတၱိဇံကိုခံေသာသူရွိသမွ်တုိ႕သည္ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကိုခံၾကသည္ဟု သင္တုိ႕မသိသေလာ။ ထိုေၾကာင့္အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံမဂၤလာခံ ေသာအားျဖင့္၊ ထုိသခင္ႏွင့္အတူ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံရၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခိုးအားျဖင့္၊ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူသည့္နည္းတူ၊ ငါတုိ႕သည္လည္း အသစ္ေသာအသက္၌ က်င္လည္ရၾကသတည္း” (ေရာမ၊ ၆း၃-၄) ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားဗတၱိဇံခံယူျခင္း၌ ေရထဲသို႕ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူသၿဂႋဳဟ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစပါသည္။ ေရေပၚသို႕ျပန္ထျခင္းသည္လည္း သခင္ေယ႐ႈ၏ထေျမာက္ျခင္းကို ပံုေဖာ္ျပ သသည္။

  ခရစ္မ်ားဗတၱိဇံခံယူျခင္းတြင္ ဗတၱိဇံခံယူမည့္သူက ဤအခ်က္ႏွစ္ခုတုိ႕ႏွင့္ျပည့္စံုရေပမည္။ ၁။ ထိုသူသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိအသက္ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံရ မည္။ ၂။ ဗတၱိဇံမဂၤလာခံယူျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုလည္းနားလည္ရေပမည္။ လူတစ္ဦးသည္ သခင္ေယ႐ႈကို မိမိကယ္တင္ပုိင္ရွင္ အျဖစ္လက္ခံလွ်င္၎၊ ဗတၱဇံမဂၤလာခံယူျခင္းသည္ ပရိတ္သတ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း သက္ေသထူ၍ နာခံျခင္းအားျဖင့္ ေျခတစ္လွမ္းေရွ႕တုိးျခင္းျဖစ္သည္ ဟုသိရွိလွ်င္၎၊ ထုိအရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာခရစ္ယာန္ တစ္ဦးသည္ ဗတၱိဇံမဂၤလာကို အခံဘဲမေနႏုိင္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ ခရစ္ယာန္မ်ား ဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ေျခတစ္လွမ္းတက္ျခင္း၊ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ဆက္ကပ္မႈရွိေၾကာင္းကို ေႂကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္း၊ သၿဂႋဳဟ္ျခင္း ႏွင့္ ထေျမာက္ျခင္းတုိ႕ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံယူျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

  ေမးခြန္း: ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘို႕ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပ ထားသနည္း။

  ခရစ္ယာန္မ်ားစြာတုိ႕က ဆယ္ဘို႕တစ္ဘုိ႕ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရိွရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕အေၾကာင္းကို ပို၍ဦးစားေပး တတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္အားေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္တတ္ၾကသည္။ ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘုိ႔ေပး ကမ္းျခင္းႏွင့္ အလွဴဒါနျပဳျခင္းတုိ႕သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ၀မ္းနည္းစရာတခုသည္ ယေန႕အသင္းေတာ္တြင္ ေပးကမ္းျခင္းက ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း ျဖစ္ေစတတ္သည္ကို မသိၾကျခင္းျဖစ္သည္။

  ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘုိ႕ေပးကမ္းျခင္းသည္ ဓမၼေဟာင္း၏သြန္သင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူ မ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိရရိွေသာေငြေၾကးမ်ားထဲမွ ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘို႕ကို ေပးလွဴရန္ႏွင့္ ၎ကိုတဲေတာ္ (သို႕) ဗိမာန္ေတာ္သို႕ယူေဆာင္ရန္ ပညတ္ေတာ္ကသြန္သင္ထားပါသည္ (၀တ္ျပဳ၊ ၂၇း၃၀၊ ေတာလည္၊ ၁၈း၂၆၊ တရားေဟာ၊ ၁၄း၂၄၊ ၂ရာ၊ ၃၁း၅)။ တကယ္တန္းက်ေတာ့၊ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္က ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘို႕အျပင္ တစ္ရာမွာ ၂၃.၃ ေပးလွဴရန္ ေတာင္းဆုိထားပါ သည္။ ယေန႕ အမ်ားအားျဖင့္ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕ ေပးလႉရန္ ယူဆတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႔ေပးကမ္းျခင္းသည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း က႑တြင္ ယဇ္ပေရာဟိတ္မ်ားႏွင့္ ေလ၀ိတုိ႕၏လုိအပ္မႈမ်ားအတြက္ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘုိ႕ကို အခြန္ကဲ့သို႕ ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရိွၾကပါသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာထဲတြင္ ဆယ္ဘုိတစ္ဘုိ႔ေပးလႉရန္ ေတာင္းဆုိမႈ(သုိ႔)ျပန္လည္အသိေပးျခင္းကုိ မေတြ႔ရေပ။ ယုံၾကည္သူတုိ႔သည္ အသင္းေတာ္ကုိ ေထာက္ပ့ံရန္ မိမိရရွိထားေသာ၀င္ေငြမွ မိမိစိတ္ေစတနာဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိသည့္အတုိင္းေပးလႉရန္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၁ေကာ၊၁၆း၁-၂)

  ဓမၼာသစ္က်မ္းထဲတြင္ မိမိရရွိထားေသာ၀င္ေငြမွ တစ္ရာမွာမည္မွ်ေပးလႉရန္ခ်န္ထားရမည္ ဟူ၍ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ၀င္ေငြႏွင့္အတူခ်န္ထားရန္ အတြက္သာေျပာထားပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၁၆း၂)။ အခ်ဳိ႕ေသာအသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ဓမၼာေဟာင္း၏ သြန္သင္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဆယ္ဘုိ႔တစ္ ဘုိ႔ကုိစြဲကုိင္ရန္ဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ကုိသာေပးလႉရန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ခရစ္ယာန္မ်ားအလႉဒါနျပဳရာတြင္ဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ကုိသာေပးလႉရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းခံယူထားၾကသည္။ေထာက္ခံအားေပး၍သြန္သင္တတ္ၾကပါသည္။ဓမၼာသစ္က်မ္းထဲတြင္ေပးကမ္းျခင္း၏အေရးပါမႈႏွင့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႔သည္မိမိစိတ္ထဲတြင္ရွိသည့္အတုိင္း ေပးလႉရမည္ျဖစ္သည္။ တခါတရံ ဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ထက္မ်ားေသာ ပမာဏလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ တစ္ခါတရံဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ ေအာက္လည္းေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္။ ၄င္းသည္ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ အသင္းေတာ္၏လုိ အပ္မႈေပၚမူတည္သည္။ ယုံၾကည္သူအေယာက္စိတုိင္းက ဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ေပးကမ္းျခင္း၌ ပါ၀င္ရန္ ႏွင့္ မည္သုိ႔ေပးလႉရမည္ကုိသိရွိရန္ ဘုရားသခင္၏မ်က္ႏွာေတာ္ကုိရွာ၍ ဆုေတာင္းရေပမည္။ (ယာ ကုပ္၊၁း၅)။ ထုိျပင္ဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ေပးလႉျခင္း၊ အလႉဒါန ေပးကမ္းျခင္းတို႕သည္ စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ျခင္းႏွလံုးသားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္အတြက္ေပးကမ္းျခင္း စေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္တုိ႕ျဖင့္ ေပးလွဴရမည္။

  “လူတိုင္း ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္လွဴရ၏။ ႏွေျမာေသာစိတ္ႏွင့္ မလွဴရ။ မလွဴဘဲမေနရ ဟု စိတ္ထင္ႏွင့္ အလွဴရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ လႉေသာသူကို သာဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏” (၂ေကာ၊ ၉း၇)။

  ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားအရက္ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအတြက္ အရက္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ ္ပါသလား။

  ။အရက္ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားစြာရွိ သည္ (၀တ္ျပဳ၊ ၁၀း၉ ၊ ေတာလည္၊ ၆း၃၊ တရား၊ ၂၉း၆၊ တရားသူ၊ ၁၃း၄၊၇၊ ၁၄၊ သုတၱံ၊ ၂၀း၁၊ ၃၁း၄၊ ေဟရွာ၊ ၅း၁၁၊ ၂၂၊ ၂၄း၉၊ ၂၈း၇၊ ၁၉း၉၊ ၅၆း၁၂) ဘီယာ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ၀ို္င္ႏွင့္အျခားမူး ယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသံုးေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ သမၼာက်မ္းစာက တားျမစ္ထားျခင္းမရိွေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားတြင္ အရက္ကို ေဆး၀ါးအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဒသနာ၊၉း၇ ထဲတြင္ “႐ႊင္လန္းေသာစိန္ႏွင့္စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ေလာ့” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆာလံ၊ ၁၀၄း၁၄-၁၅ ထဲတြင္ “စပ်စ္ရည္သည္လည္း လူတုိကို ႐ႊင္လန္းေစ၏” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အာမုတ္၊ ၉း၁၄ တြင္ ဘုရားသခင္က ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခ်ေပးေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ မိမိဥယ်ဥ္မွ ထြက္ေသာ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္သံုးၾကပါလိမ့္မည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဟရွာ၊ ၅၅း၁ တြင္ “ေငြမပါဘဲ၊ အဘိုးကို မေပးဘဲ လာ၍ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ႏုိ႔ကို ၀ယ္ၾကေလာ့” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

  အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္အက်ဴးေသာက္သံုးျခင္းမျပဳရန္ ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူမ်ားကို အက်ပ္အတင္း တားျမစ္ထားပါသည္ (ဧဖက္၊ ၅း၁၈)။ အရက္ကို အလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုးေသာသူမ်ားကို ဘုရားသခင္က တားျမစ္ထားပါသည္ (သုတၱံ၊ ၁၃း၁၉-၃၅)။ ခရစ္ယာန္ မ်ားသည္ မိမိကုိယ္ခႏၶာကို တစံုတခု၌ ကၽြန္မခံရန္ သမၼာက်မ္းစာက တားျမစ္ထားပါသည္ (၁ေကာ၊ ၆း၁၂။ ၂ေပ၊ ၂း၁၉)။ အရက္ကို အဆက္မျပတ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အရက္ကို စြဲလမ္း ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တုိ႕သည္ ျပဳေလသမွ်၌ အျခားခရစ္ယာန္မ်ား လွဲက်စရာျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမူ (သို႕) အျခားသူမ်ား အျပစျပဳေစတတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ား မျဖစ္ေစရန္အတြက္ သမၼာ က်မ္းစာက တားျမစ္ထားပါသည္ (၁ေကာ၊ ၈း၉-၁၃)။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္ပက္၍ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အရက္ကို အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစမည္ဟု လက္မေထာင္ေျပာၾကားရန္ အလြန္ခဲယဥ္းလွပါသည္ (၁ေကာ၊ ၁၀း၃၁)။

  သခင္ေယ႐ႈက ေရမွစပ်စ္ရည္သို႕ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ စပ်စ္ရည္ ေသာက္သံုးႏုိင္ေပသည္ (ေယာ၊ ၂း၁-၁၁၊ မႆဲ၊ ၂၆း၂၉)။ ဓမၼသစ္ေခတ္ကာလတြင္ ေရ သည္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိခဲ့ေပ။ ေရသည္ ယခုကဲ့သို႕က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ရန္ သန္႔စင္ျခင္းမျပဳလွ်င္၊ ေရာဂါပိုး၊ အလြန္ေသးငယ္ေသာေရာဂါပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ အျခားညစ္ညမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ေရထဲ တြင္ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ ယေန႕တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ထုိအတုိင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္လူေတြက ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ကင္းစင္ရန္ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။ ၁တိ၊ ၅း၂၃ ထဲတြင္ တိေမာေသက ေရကိုသာအေသာက္ဘဲ စပ်စ္ရည္ကိုသံုးေဆာင္ရန္ ရွင္ေပါလုက ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။ (သူသည္ ေရကိုေသာက္သံုးလွ်င္ သူ၏အစာအိမ္ကို ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ႏုိင္ ေပသည္)။ ထုိအခ်ိန္တြင္ စပ်စ္ရည္ထဲတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႕ေသာက္သံုး ေသာစပ်စ္ရည္ႏွင့္ျခားနားမႈရိွႏုိင္သည္။ စပ်စ္ရည္သည္ အခ်ိဳရည္ ျဖစ္ရမည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေသာက္သံုးရေသာစပ်စ္ရည္သည္ ယေန႕ေသာက္သံုးေနရေသာစပ်စ္ရည္ႏွင့္ တူညီသည္ ဟူေသာ အဆိုသည္ မွန္ကန္မႈမရွိနုိင္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာက ဘီယာ၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ အျခားမူးယစ္ ေဆး၀ါးပါ၀င္ေသာ အရည္မ်ားေသာက္သံုးျခင္းမျပဳရန္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို တားျမစ္ထားျခင္းမရွိေပ။ အရက္သည္ အျပစ္မဟုတ္ေပ။ ခရစ္ယာန္တုိ႕သည္ အရက္ကို အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ အ႐ူးအမူးေသာက္သံုးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရေပမည္ (ဧဖက္၊ ၅း၁၈၊ ၁ေကာ၊ ၆း၁၂)။

  အရက္မနည္းငယ္ေသာက္သံုးျခင္း၌ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈ (သို႕) စြဲလမ္းမႈမရွိႏုိင္ေပ။ ထုိ႕ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာဆရာ၀န္မ်ားက ႏွလံုးအားတုိးေဆးအတြက္ စပ်စ္ရည္အနည္းငယ္သံုးေဆာင္လွ်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫႊတ္သည္ ဟု အႀကံေပးထားပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ စပ်စ္ရည္အနည္း ငယ္ကို သံုးေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။ အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ အ႐ူးအမူးစြဲလန္းျခင္းတုိ႕သည္ အျပစ္ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ ခရစ္ယာန္တုိ႕သည္ စပ်စ္ရည္ေသာက္ သံုးလွ်င္ စဲြလန္းရန္လြယ္ကူသည္။ အျခားသူမ်ားအတြက္လည္း ထိမိ၍လွဲစရာျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို လံုး၀ ေရွာင္ၾကဥ္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

  ေမးခြန္း: အိမ္ေထာင္မျပဳမီွလိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

  သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အိမ္ေထာင္မျပဳမွီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟၿဗဲဘာ သာစကားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဖာ္ျပထားေသာ စကားလံုးမရွိေပ။ သမၼာက်မ္းစာက ျပည့္တန္ဆာမလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္အေပ်ာ္အပါး လြန္က်ဴးျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ သို႕ျဖစ္လွ်င္သမၼာက်မ္းစာက အိမ္ေထာင္မျပဳမွီ လိ္င္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသလား။ ၁ေကာ၊ ၇း၂ ၌ ေဖာ္ျပခ်က္အရ “သတ္မွတ္” ထားပါသည္။ “ေကာင္းေသာ္လည္း မတရားေသာေမထုန္ႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ ေယာက်္ားတုိင္း မိမိမယားရွိေစေလာ့။” ဤက်မ္း ပုိဒ္ထဲတြင္ ေပါလုက လိင္အေပ်ာ္အပါးလြန္က်ဴးသူမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ “က်ိန္ျခင္း” တခုျဖစ္သည္ ဟုေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ၁ေကာ၊ ၇း၂ ၏အဓိကေဖာ္ျပလုိျခင္းသည္ လူေတြက လိင္ဆက္ဆံေရးတြင္ အလြန္အမင္းလြန္က်ဴးခဲ့သျဖင့္ သူတုိ႕သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳသင့္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႕မွသာ သူတုိ႕သည္ မိမိလိုအပ္ေတာင့္တမႈကို သန္႔ရွင္းစြာအသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

  ၁ေကာ၊ ၇း၂ တြင္ အိမ္ေထာင္မျပဳမွီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ဒုစရိုက္အျပစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္းသိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ လိင္အေပ်ာ္အပါးလုိက္ျခင္းကို တား ျမစ္ထားပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳမွီလိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုလည္း သမၼာက်မ္းစာက တားျမစ္ ထားပါသည္။ အိမ္ေထာင္မျပဳမွီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာအရ လ္ိင္အေပ်ာ္အပါးလုိက္စား ျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္မျပဳမွီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းပုိဒ္မ်ားစြာက ေဖာ္ျပ ထားပါသည္ (တမန္၊ ၁၅း၂၀၊ ၁ေကာ၊ ၅း၁၊ ၆း၁၃၊ ၁၈၊ ၁၀း၈၊ ၂ေကာ၊ ၁၂း၂၁၊ ဂလာ၊ ၅း၁၉၊ ဧဖက္၊ ၅း၃၊ ေကာေလာ၊ ၃း၅၊ ၁သက္၊ ၄း၃၊ ယုဒ၊ ၇)။ သမၼာက်မ္းစာက အိမ္ေထာင္မျပဳမွီ လိင္ဆက္ ဆံျခင္းကို ႐ြံရွာမုန္းတီးသည္။ လင္မယားျဖစ္ၿပီးမွ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုသာ ဘုရားသခင္က မွန္ကန္ သည္ ဟု ေထာက္ခံထားပါသည္ (ေဟၿဗဲ၊ ၁၃း၄)။

  လူေတြက လိင္ဆက္ဆံေရးကို အေပ်ာ္အပါးတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြါး ေရးအတြက္ မသတ္မွန္ၾကေပ။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရွိ၍ ဘုရားသခင္ကို စီမံခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမတုိ႕က လိင္ ဆက္ဆံမႈ၌ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းရွိရန္ ဘုရားသခင္သည္ အလိုေတာ္ရွိသည္။ ေရွာလမုန္သီခ်င္းစာအုပ္ႏွင့္ အျခား ေသာက်မ္းပုိဒ္မ်ား (သုတၱံ၊ ၅း၁၉) တြင္ လိင္ဆက္ဆံေရး၏ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႕က လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ျဖစ္ ေၾကာင္းကို နားလည္းထားရမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္အိမ္ေထာင္မျပဳမွီလိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ သားသမီးထြန္း ကားရန္အတြက္မဟုတ္၊ လိင္ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းသက္သက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းမႈရွိသည္။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္စီမံေပးေသာ သားသမီးထြန္းကားရန္ ေပးေသာဆုေက်းဇူးကို အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

  လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍အမွားအမွန္ကို ေသခ်ာစြာမသိလွ်င္၊ သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႕ျပဳလွ်င္၊ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ေသာေရာဂါ၊ ကေလးဖ်က္ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ျဖစ္ရန္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ မိဘမရိွေသာသားသမီးမ်ားထြန္ကား ျခင္း နည္းပါးေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္မျပဳမွီလိင္ဆက္ဆံေရးကို ေရွာင္ရွားျခင္း သည္ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကေလးသူမ်ားကိုတန္ဘိုးထား ကာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံေရးကို တန္ဘိုးရွိစြာအသံုးျပဳျခင္းသည္ တန္ဖိုးႀကီး၍ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ကာ ဘုရားသခင္ကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

  ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာအခ်ိန္ၾကားသံုးရက္ အတြင္ ဘယ္မွာရွိခဲ့သနည္း။

  ၁ေပ၊ ၃း၁၈-၁၉ တြင္ “ခရစ္ေတာ္သည္ ကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံ၍၊ ၀ိညာဥ္ ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသို႕ေရာက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ငါတုိ႕ကို ဘုရားသခင္ထံသို႕ ပို႕ေဆာင္ ျခင္းငွါ၊ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ အေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႕အတြက္၊ ဒုစရိုက္အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ တခါခံေတာ္မူ၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္လည္း ႂကြသြားေတာ္မူ၍ ယခုေထာင္ထဲမွာေလာင္ထားေသာ ၀ိညာဥ္တို႕အား တရားေဟာေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္းငယ္ ၁၈ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထား ေသာ “၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္” စကားစုသည္ “ကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္” ဟူေသာစကားစုႏွင့္ သေဘာတူညီ မႈရွိသည္။ ထုိေၾကာင့္ “၀ိညာဥ္” စကားလံုးႏွင့္ “ခႏၶာကုိယ္” စကားလံုးတုိ႕သည္ တခုႏွင့္တခု ဆက္စပ္ မႈရွိသည္ကိုသိရွိရန္ လုိအပ္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာ ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ ျဖစ္သည္။ “၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသို႕ေရာက္ေတာ္မူသည္” ဟူေသာ စကားစုသည္ ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္သားမ်ားအတြက္ အေသခံေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သူ၏၀ိညာဥ္သည္ ဘုရားသ ခင္ႏွင့္ မေပါင္းေတာ့သည္ကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္ (မႆဲ၊ ၂၇း၄၆)။ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဥ္တုိ႕၏ ကြာဟမႈကို ေဖာျပရလွ်င္ မႆဲ၊ ၂၇း၄၆ ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္၀ိညာဥ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တုိ႕ကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ အျပစ္ေႂကြး ေပးဆပ္ရန္ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္းသည္ ၿပီးျပည့္စံုခဲ့သည္။ သူ၏၀ိညာဥ္က ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ေသာ မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ျခင္းကို ျပန္လည္ရရိွေစခဲ့ပါသည္။

  ၁ေပ၊ ၃း၁၈-၂၂ ထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ဆင္းရဲးဒုကၡခံျခင္း (အခန္းငယ္၊ ၁၈) ႏွင့္ သူ၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားျခင္း (အခန္းငယ္၊ ၂၂) တုိ႕၏ဆက္ႏြယ္မႈ ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရွင္ေပတာ႐ုက ထုိအရာႏွစ္ခုတုိ႕ၾကားျဖစ္ပ်က္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပထားပါသည္။ အခန္းငယ္ ၁၉ ထဲ၌ေဖာ္ျပထားေသာ “တရားေဟာျခင္း စကားလံုးသည္ ဓမၼသစ္ထဲတြင္ ရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္း “ေဟာေျပာျခင္း” စကားလံုးႏွင့္ တူညီမႈမရိွေပ။ ၎၏အဓိပၸါယ္သည္ သတင္းေကာင္းကို ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ နာက်င္စြာအေသခံခဲ့သည္။ သူ၏ကုိယ္ခႏၶာသည ္အေသခံခဲ့သည္။ သူ႕ကုိ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစ ေသာေၾကာင့္ သူ၏စိတ္သည္ လည္ ေသာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ သူ၏၀ိညာဥ္သည္ အသက္ရွင္ၿပီး၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ထံသို႕ ဆက္ကပ္ခဲ့ပါသည္။ ရွင္ေပတာရု၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေသျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းၾကားတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ “ေထာင္ထဲရွိ၀ိညာဥ္မ်ား” ထံသို႕သတင္းေကာင္း ေ၀မွ်ႏုိင္သည္။

  ေပတာရုေဖာ္ျပခ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္ လူေတြ၏၀ိညာဥ္ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ “souls” (၀ိညာဥ္) ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး၊ “spirit” (၀ိညာဥ္) (၃း၂၀) အျဖစ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ “spirits” ၀ိညာဥ္ဟူေသာ စကားလံုးသည္ ေကာင္းကင္တမန္(သို႕) နတ္ဆိုးမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳ ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လူသားမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ အသံုးအျပဳေပ။ အခန္းငယ္၊ ၂၂ သည္ ေကာင္းကင္တမန္ (သို႕) နတ္ဆိုးမ်ားကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ငရဲသို႕သြား၍ ကယ္တင္ျခင္းတရား ေဟာခဲ့သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မေတြ႕ရေပ။ တမန္၊ ၂း၃၁ က သခင္ေယ႐ႈသည္ “Hades” (လူေသတုိ႕၏ ၀ိညာဥ္စုရံုးေသာေနရာ) သို႕သြားေရာက္ခဲ့သည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူသည္ ငရဲထဲ သုိ႕သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ “Hades” စကားလံုးသည္ ေသၿပီးေသာသူမ်ား ျပန္လည္ထေျမာက္ေသာအခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆုိင္းရန္ အေသေကာင္မ်ားေခတၱထားရွိေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ဗ်ာ၊ ၂၀း၁၁-၁၅ NASB (သို႕) New International Version တုိ႕တြင္ Hades ႏွင့္ ငရဲတုိ႕၏ကြာဟမႈကို တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ငရဲမီးအုိင္သည္ မယံုၾကည္သူမ်ားထာ၀ရတည္ရွိ ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ Hades သည္ ေခတၱသိုေလာင္ထားေသာေနရာျဖစ္သည္။

  သခင္ေယ႐ႈက မိမိ၀ိညာဥ္ကို ခမည္းေတာ္ထဲသို႕အပ္ႏွံကာ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ သူသည္ ေသျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကာလၾကားတြင္ ေသာၿပီးေသာ သူမ်ား၏၀ိညာဥ္စုရံုးေသာ ေနရာ (က်ဆင္းေသာေကာငး္ကင္တမန္မ်ား ရွိေသာေနရာ-ယုဒ ၆ကို ၾကည့္ပါ)သို႕သြားေရာက္ခဲ့သည္။ထိုသူ တုိ႕ေနသည္ ေနာအအခ်ိန္ေရလႊမ္းမိုးျခင္း မတုိင္မွီရွိေသာသူမ်ားႏွင့္တူေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္းငယ္ ၂၀ ထဲတြင္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ေလွာင္ပိတ္ျခင္းကို ခံရေသာ၀ိညာဥ္မ်ားထံ ခရစ္ေတာ္က ဘာအေၾကာင္းေဟာေျပာခဲ့သည္ကို ရွင္ေပတာရုက မေဖာ္ျပခဲ့ ေသာ္လည္း ပစ္ခ်ျခင္းခံေသာ ေကာင္းေသာတမန္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ သူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသ တင္းေကာင္းေဟာေျပာလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ (ေဟၿဗဲ၊ ၂း၁၆)။ ထုိသတင္းသည္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ လူမ်ားအေပၚတြင္ ေႂကြးေၾကာ္ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္း သတင္းေကာင္းျဖစ္ႏို္င္သည္(၁ေပ၊ ၃း၂၂၊ ေကာေလာ၊ ၂း၁၅)။ ဧဖက္၊ ၄း၈-၁၀ ထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ “ပါရဒိသုဘံု” (လု၊ ၁၆း၂၀၊ ၂၃း၄၃) သို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ သူမေသမွီ ယံုၾကည္ၿပီးေသာသူမ်ားကုိ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ခ်ီေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈေသျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းၾကားထဲတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေသခ်ဂနစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုက ၎သည္ “ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံေသာသူမ်ားလႊတ္ေျမာက္ေပးျခင္း” ကိုဆုိလုိသည္ဟု သေဘာတူၾကသည္။

  နိဂံုးေနျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္းႏွင့္ ထေျမာက္ျခင္းၾကားကာလတြင္ သူသည္ ဘာအမႈျပဳခဲ့ေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။သို႕ေသာ္သူသည္ က်ဆင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ မယံုၾကည္သူမ်ားေပၚတြင္ ေအာင္ပဲြကို ေႂကြးေၾကာ္နုိင္ ေပသည္။ အဓိကအခ်က္သည္ သခင္ေယ႐ႈက ထုိသူတုိ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရိွရန္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္၊ တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရမည္ ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ေဟၿဗဲ၊ ၉း၂၇)။ ဒုတိယ အခြင့္အေရးဟူ၍ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ သခင္ေယ႐ႈေသျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကာလတြင္ သူသည္ ဘာအမႈျပဳသည္ကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားျခင္းတစံုတခုမွ်မရိွေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႕ေရာက္ သည့္အခါ နက္နဲလွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာအရာမ်ား ကို သိရွိပါလိမ့္မည္။

  ေမးခြန္း: အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္း ဆုေက်းဇူးသည္ အဘယ္နည္း။

  အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ တမန္ေတာ္၀တၳဳ၊ ၂း၁-၄၊ ပင္ေတဂု ေတၱေန႔တြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္မ်ားသည္သြား၍ မိိမိဘာသာစကားကို အသံုးျပဳ၍ လူမ်ားအားတရားေဒသနာေ၀ငွခဲ့ပါသည္။ “ငါတုိ႕အမ်ိဳးဘာသာစကားအားျဖင့္ ေဟာေျပာသည္ကို ၾကားရပါသည္တကားဟု အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆုိၾက၏” (တမန္၊ ၂း၁၁)။ ဂရိဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ဘာသာစကားကို ဘာသာျပန္ဆုိလွ်င္ “အျခားေသာဘာသာစကား” ဟုဘာသာျပန္ဆုိရေပမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ အျခားေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏စကားကို အသံုးျပဳ၍ ထိုသူတုိ႕ထံဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို ေ၀ငွသက္ေသခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁ေကာ၊ ၁၂-၁၄ ထဲတြင္ ရွင္ေပါလုက ဆုေက်းဇူး အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ “ ညီအစ္ကိုတုိ႕၊ ငါသည္ သင္တုိ႕ရွိရာသုိ႕လာ၍၊အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ေဟာေျပာ ေသာ္လည္း၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုျပန္ျခင္း၊ ပညာအတတ္ကိုသင္ျခင္း၊ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း၊ ဆံုးမၾသ၀ါဒ ေပးျခင္း တခုခုမျပဳဘဲလွ်က္၊ သင္တုိ႕အားေျပာလွ်င္ အဘယ္အက်ိဳးရွိအံ့နည္း” (၁ေကာ၊ ၁၄း၆) ရွင္ေပါလုေဖာ္ျပခ်က္အရ၎၊ တမန္ေတာ္၀တၱဳထဲ၌ေဖာ္ျပခ်က္အရ အျခားေသာဘာသာ စကား ေျပာေသာအခါ နားေထာင္ေသာသူမ်ားက ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ သုိ႕နားေထာင္ေသာသူက နားမလည္လွ်င္ မိမိေျပာဆုိေသာ စကားကို ဘာသာျပန္ေပးရမည္ျဖစ္ သည္။

  အျခားေသာဘာသာစကားကို အနက္ဖြင့္ျခင္းဆုေက်းဇူးရရွိေသာသူ (၁ေကာ၊ ၁၂း၃၀) သည္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာၾကားေသာသူ၏စကားကုိ တခါမွ်မၾကားဘူးေသာ္လည္း အနက္ဖြင့္ဆိုတတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာဘာသာစကားကို အနက္ဖြင့္တတ္ေသာသူက အျခားေသာဘာသာစကားေျပာေသာသူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေ၀ငွျခင္းကို အနက္ဖြင့္ေပးရေပမည္။ သို႕မွသာ နားေထာင္ေသာသူမ်ားက ေဟာေျပာေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုသိရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ “ထို႕ေၾကာင့္အျခားေသာဘာသာစကားကိုျပန္ေျပာေသာသူသည္၊ အနက္ကိုလည္းေဖာ္ျပႏုိင္မည္ အေၾကာင္းဆုေတာင္းေစ။ “ (၁ေကာ၊ ၁၄း၁၃)။ ရွင္ေပါလုက အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိ ရာတြင္ အနက္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါက အက်ိဳးမရွိေပဟု ဤသို႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ သို႕ေသာ္လည္း အသင္းေတာ္၌ အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ စကားတေသာင္းကို ေျပာႏုိင္သည္ထက္၊ သူတပါးတုိ႕ကုိသြန္သင္ျခင္းငွါ စကားငါးခြန္းကုိ ဥာဏ္ႏွင့္ေျပာႏုိင္ေသာ အခြင့္ကိုသာ၍အလုိရွိ၏။” (၁ေကာ၊ ၁၄း၁၉)။

  အျခားေသာဘာသာစကားေျပာတတ္ေသာဆုေက်းဇူးသည္ အေန႕အတြက္ျဖစ္သလား။ ၁ေကာ၊ ၁၃း၈ထဲတြင္ ရွင္ေပါလုက အျခားေသာဘာသာစကားဆုေက်းဇူးသည္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁ေကာ၊ ၁၃း၁၀ ၌ေဖာ္ျပထားေသာ “ၿပီးျပည့္စံုျခင္း” ႏွင့္အတူ၊ အျခားေသာ ဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္လည္းရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါသည္။ ဂရိဘာသာစကားအား ျဖင့္ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းႏွင့္ ညာဥ္ပညာဆုေက်းဇူးတုိ႕၏ရပ္တန္႕ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာဘာသာစကား ၏ရပ္တန္႕ျခင္းသည္ အနည္းငယ္ကြာဟမႈရွိသည္။ အျခားေသာဘာသာစကားသည္ “ၿပီးျပည့္စံု” ေသာအခ်ိန္မေရာက္မီ ရပ္တန္႔သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ အျခားေသာဘာ သာစကားသည္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္ ဟု ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဟရွာ၊ ၂၈း၁၁ ႏွင့္ ေယာလ၊ ၂း၂၈-၂၉ တုိ႔တြင္ အျခားေသာဘာသာ စကားသည္ ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္မည့္နိမိတ္လကၡဏာ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁ေကာ၊ ၁၄း၂၂ ထဲတြင္ အျခားေသာဘာသာစကားသည္ “မယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ အံ့ၾသဘြယ္ နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္သည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ေမရွ ယအျဖစ္လက္ခံျခင္းမရွိလွ်င္ တရားစီရင္မည္ဟု ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို သတိျပဳရန္အတြင္ အျခားေသာ ဘာသာစကားေျပာျခင္းဆုေက်းဇူးကို ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ဘုရားသခင္က ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားကို အျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ (A.D.70 တြင္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕ကို ေရာမမ်ားက ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္) အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆိုျခင္းဆုေက်းဇူး၏ ပန္းတုိင္ကို ရပ္တန္႔သြား ခဲ့ပါသည္။ ၎ေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းဆုေက်းဇူး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ျပည့္စံုခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ ရပ္တန္႕သြားျခင္းျဖစ္ သည္။ သို႕ေသာ္သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ ရပ္တန္႔သြား ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မရွိေပ။

  ထုိုနည္းတူ၊ ယေန႔အသင္းေတာ္အသီးသီးတြင္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းကို အသံုးျပဳလွ်င္ သမၼက်မ္းစာ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ စစ္မွန္၍ နာလည္ႏုိင္ေသာ စကားျဖစ္ရေပမည္ (၁ေကာ၊ ၁၄း၂၇-၂၈)။ ၁ေကာ၊ ၁၄း၃၃ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ ညီၫႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္သည္ ႐ုန္းရင္းခတ္ေသာအမႈျပဳေတာ္မမူ။ သန္႕ရွင္း ေသာ သူတုိ႕၏အသင္းေတာ္အေပါင္းတုိ႔၌ျဖစ္သကဲ့သို႕ အသင့္အသင့္ျငီမ္၀ပ္ျခင္းျပဳစု ေတာ္မူ၏”

  ဘာသာစကားမတူေသာသူမ်ားထံ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ေဟာေျပာႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းဆုေက်းဇူး ေပးအပ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ၀ိညာဥ္ဆုိေက်းဇူးမ်ားကို ေ၀မွ်ေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါ သည္ (၁ေကာ၊ ၁၂း၁၁)။ သာသနာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြင္ တျခားတုိင္းတပါးသို႕ သြား ေရာက္အမႈေတာ္ေဆာင္ေသာအခါ ထုိေနရာေဒသ၏ဘာသာစကားကုိ တတ္ကၽြမ္းရန္ ဘယ္ ေလာက္ အေရးႀကီးသည္ ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သူသည္ ဘာသာစကားသင္ေက်ာင္းသို႕သြား၍ ဘာသာစကားသင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ္လည္း ဓမၼသစ္ယံုၾကည္သူမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္အရ၊ အျခားေသာဘာသာ စကားေျပာဆုိုျခင္းသည္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ ယေန႔ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းကို က်င့္သံုးေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အထက္ကေဖာ္ျပထားေသာ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈမရွိေပ။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္၊ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ အဆံုးသတ္ သြားခဲ့ၿပီး၊ အဆံုးမသတ္လွ်င္လည္း ယေန႔အသင္းေတာ္ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏အ ႀကံအစည္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းထက္ တျခားအေရးႀကီးေသာအရာမ်ား စြာ ရွိသည္။

  ေမးခြန္း: ေလာင္းကစားျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သလား။ ေလာင္းကစားျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။

  ေလာင္းကစားျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာက တားျမစ္ထားျခင္းမရွိေပ။ သမၼာက်မး္စာက ေငြ ကို တပ္မက္ျခင္းမရွိရန္ သတိေပးထားသည္ (၁တိ၊ ၆း၁၀၊ ေဟၿဗဲ၊ ၁၃း၅)။ “အလ်င္အျမန္တုိးတက္ ခ်မ္းသာျခင္း” ကို တပ္မက္ျခင္းမရွိရန္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က တုိက္တြန္းထားပါသည္ (သု၊ ၁၃း၁၁၊ ၂၃း၅၊ ေဒသနာ၊ ၅း၁၀)။ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ ေငြကို တပ္မက္ျခင္း၊ အလွ်င္တေဆာတုိးတက္ ခ်မ္းသာရန္ ဆႏၵရွိျခင္းျဖစ္သည္။

  ေလာင္းကစားျခင္း၌ မွားယြင္းမႈရွိသလား။ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ ေငြေၾကးျဖဳန္းတီးမႈ သက္သက္ျဖစ္၍ တနည္းအားျဖင့္ေလာင္းကစားျခင္းသည္ အျပစ္ျပဳျခင္းလည္း မဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈရွိသည္/မရွိသည္ကို ေဖာ္ျပရန္ အလြန္ခဲယဥ္းလွပါ သည္။ လူေတြက ေလာင္းကစားျခင္း၌ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ျဖဳန္းတီးခဲ့ၾကသည္။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ျခင္း၊ မလုိအပ္ဘဲ ေစ်းႀကီးေသာအစားအစာမ်ားစားသံုးျခင္း၊ အေရးအႀကီးေသာ ပစၥည္း မ်ား၀ယ္ယူျခင္း စသည္တို႕ထက္၊ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ ေငြေၾကးျဖဳန္းတီးမႈသက္သက္ ျဖစ္သည္။ တဘက္တြင္ အျခားမလိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျဖဳန္းတီးျခင္းသည္ မွန္ကန္၍ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ ဟုလည္းမေျပာႏုိင္ေပ။ ေငြေၾကးဟူသည္ ျဖဳန္းတီးရန္ အတြက္မဟုတ္ေပ။ ေငြေၾကးဟူသည္ အနာဂတ္လိုအပ္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္အမႈေတာ္သို႕ေပးလႉရန္ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ စုသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ေလာင္းကစားျခင္းျပဳ ဘို႕ရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။

  သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေလာင္းကစားျခင္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေပ။ “ကံတရား” (သို႕) “အခြင့္ထူး” အျဖစ္သာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ၀တ္ျပဳရာက်မ္းထဲတြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အမႈျပဳရာတြင္ အသံုးျပဳရေသာ ဆိတ္ကို သိရိွႏုိင္ရန္ စာေရးတံခ်ခဲ့ပါသည္။ ေယာ႐ႈသည္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ နယ္ေျမခဲြေ၀ေပးရာတြင္ မဲႏိႈက္ေစခဲ့သည္။ ေနဟမိသည္ လည္း ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ မည္သူေနထုိင္ရမည္ကို သိရွိရန္ မဲႏိႈက္ေစခဲ့သည္။ ယုဒရွကာရုတ္ေနရာတြင္ မည္သူကအစားထိုးမည္ကို သိရွိရန္ တမန္ေတာ္မ်ားက မဲႏိႈက္ေစခဲ့သည္။ သု၊ ၁၆း၃၃ တြင္ “ စာ ေရးတံတို႕ကို အိတ္၌ ေလာင္းလ်က္ရွိရာတြင္ ခြဲေ၀စီရင္ျခင္းအမႈကို ထာ၀ရဘုရားပို္င္ေတာ္မူ၏ “ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

  ေလာင္းကစားပဲြရံုႏွင့္ ကံစမ္းျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍၊ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ေလာင္းကစားပြဲရံုသည္ ေလာင္းကစားလုိသူမ်ားလာေရာက္၍ ေငြေၾကးမ်ားစြာ စြန္႔စားအသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ေစ်းပြဲေတာ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိေနရာတြင္ အရက္ကို အခမဲ့ (သို႕) ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ရာ၊ လူေတြက အရက္ေသာက္ၿပီးမူးေ၀ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ေသာ ညာဏ္ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့သည္။ ထိုေနရာသို႕သြားေသာသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ရင္း ၍ အျမတ္မရတတ္ၾကေပ။ သို႕ေသာ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ခံစားခဲ့ၾကသည္။ ကံစမ္းျခင္း သည္ ပညာေရး (သို႕) လူမႈေရး အစီအစဥ္အတြက္ ရန္ပံုေငြရရွိရန္ ရွာေဖြေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ကံစမ္းမဲ၌ ပါ၀င္ ေသာသူမ်ားက ကံစမ္းမဲ၀ယ္ယူရန္ အတြက္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ရင္းႏွီးရန္ မလိုအပ္ေပ။ “တဟုန္ထိုး” ခ်မ္းသာလုိေသာစိတ္ေတာင့္တမႈသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ စံုစမ္းျခင္းတခုျဖစ္ သည္။ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ ေငြေၾကးျဖဳန္းတီးမႈမရွိေသာ အရာတခုျဖစ္သည္။ ၎ေၾကာင့္ လူမ်ားစြာတုိ႕၏ ဘ၀ကို ပ်က္ဆီးခဲ့သည္။

  ေလာင္းကစားျခင္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိမည္ေလာ။ အခ်ိဳ႕ေသာသူ မ်ားက အသင္းေတာ္ကို ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ အျခားေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားျပဳရန္အတြက္ ေလာင္းကစားျခင္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးရွာေဖြတတ္ၾကသည္။ ေကာင္းေသာ အရာမ်ားျပဳရန္ ေလာင္းကစားလွ်င္၊ ေလာင္းကစားရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသြားေပမည္။ ေလာင္းကစားရာတြင္ေအာင္ျမင္၍ ေငြေၾကးမ်ားစြာရရွိေသာသူတုိ႕သည္ ေငြေၾကးအသံုးခ်ရာတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ားစြာရွိသည္။ လူအနည္းငယ္ကသာ ေလာင္းကစားရာမွ မိမိရရွိေသာ ေငြေၾကးကို မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳသည္။ ထုိ႕ျပင္ဤေလာကတြင္ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ဘုရား သခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ေငြေၾကးကို မလုိအပ္ေပ။ သုတၱံ၊ ၁၃း၁၁ တြင္ “လွ်ပ္ေပၚျခင္းအားျဖင့္ ဥစၥာေလ်ာ့တတ္၏။ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ဆည္းဖူးေသာ သူ၏ဥစၥာမူကား၊ ျပန္႔ပြါးတတ္၏” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္က အရာခပ္သိမ္းကို အုပ္စိုး၍ သူ၏အသင္းေတာ္ကိုလည္း ျဖဴစင္ ေသာ ဥစၥမ်ားအားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အရက္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိေသာ ေငြ (သို႕) ဘဏ္ထုိးေဖာက္ရာမွရရိွေသာေငြတုိ႕ျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရိွမည္လား။ သူသည္ ၀မ္းေျမာက္ ပီတိရိွလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဆင္းရဲသားမ်ားထံမွ မတရားသျဖင့္ ရရိွေသာ ေငြေၾကးကို ဘုရားသခင္က မႏွစ္သက္ေပ။

  ၁တိ၊ ၆း၁၀ တြင္ “ အေၾကာင္းမူကား၊ ေငြကိုတပ္မက္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအမႈအ ေပါင္းတုိ႕တြင္ မူလအျမစ္ျဖစ္သတည္း။ လူအခ်ိဳ႕တုိ႕သည္ ေငြကို တပ္မက္ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျခင္းတရားလမ္းမွ လႊဲသြား၍ ပူပန္ျခင္းေ၀ဒနာ မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ကိုကုိယ္ထုတ္ခ်င္းခပ္ေအာင္ ထုိးၾကၿပီ “ ဟုမိန္႔ဆုိထားပါသည္။ ေဟၿဗဲ၊ ၁၃း၅ တြင္ “သင္တုိ႕၏က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းသည္ ေငြကို တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလႊတ္၍၊ ကုိယ္၌ရွိေသာ ဥစၥာႏွင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းရွိၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ သင့္ကို မစြန္႕၊ သင့္ကို အလ်င္းမထား ဟု ကတိေတာ္ရွိ၏” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မႆဲ၊ ၆း၂၄ တြင္ “အဘယ္သူမွ် သခင္ႏွစ္ဦးအေစကို အခံႏုိင္၊ သခင္တစ္ဦးကို မုန္း၍တစ္ဦးကို ခ်စ္မည္။ သခင္တစ္ဦးကို မွီခို၍ တစ္ဦးကို မခန္႔မညားျပဳမည္။ သခင္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ အေစကို၎၊ ေလာကီစည္းစိမ္၏အေစကို၎ မခံႏုိင္ၾက” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

  ေမးခြန္း: အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတုိ႕ကို သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။

  အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယူဆခ်က္မ်ားစြာရွိခဲ့ေသာ္လည္း မာလခိ ၂း၁၆ ကို မွတ္သားရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ “မယားကို စြန္႕ပစ္ျခင္းအမႈ၊ မိမိခင္ပြန္း၌ ျပစ္မွား ေသာ အျပစ္ကို ဖံုးအုပ္ျခင္းအမႈကို ငါမုန္းသည္ ဟု ဣသေရလလူမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္ မူသည္”။ သမၼာက်မ္းစာအရေဖာ္ျပရလွ်င္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္ ေနသေ႐ြ႕ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းရိွရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ “ထုိ႕ေၾကာင့္လင္မယားတုိ႕သည္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ သည္ အဟုတ္။ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ေပါင္းစပ္၍ ထမ္းပိုးတင္ေတာ္မူေသာ အရာကို လူမခဲြမခြါေစႏွင့္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏” (မႆဲ၊ ၉း၆)။ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို မွန္ကန္မႈမရွိလွ်င္၊ ထုိအျပစ္ေၾကာင့္ ကြာရွင္းမႈျဖစ္ႏုိုုင္သည္ ဟုဘုရားသခင္ က မိန္႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကြာရွင္းျခင္းအ မႈျပဳေသာအခါ ကြာရွင္းႏုိင္ေသာ ပညတ္အခ်ိဳ႕တုိ႕ကို ဘုရားသခင္က ခ်ေပးထားပါသည္ (တရားေဟာ၊ ၂၄း၁-၆)။ ထုိကြာရွင္းျခင္း ေပးအပ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္မဟုတ္ဘဲ လူေတြ၏ႏွလံုးသားမာေၾကာမႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ (မႆဲ၊ ၁၉း၈)။

  ကြာရွင္းျခင္း၊ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာအရေဖာ္ျပရ လွ်င္ မႆဲ၊ ၅း၃၂ ႏွင့္ ၁၉ တုိ႕တြင္ သခင္ေယ႐ႈေျပာေသာစကားကို အေျချပဳရေပမည္။ သမၼာ က်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပေသာ “အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတြင္ သစၥာမဲ့လွ်င္” ဟူေသာစကားစုကလႊဲ၍ ကြာ ရွင္းျခင္းႏွင့္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ဘုရားသခင္က ခြင့္မျပဳေပ။ ဤက်မ္းပုိဒ္ကို ဘာသာျပန္ အနက္ဖြင့္ဆုိသူမ်ားစြာတုိ႕က “လွ်င္” စကားလံုးကို မသံုးျပဳျခင္းသည္ “အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ သစၥာ မဲ့ျခင္း” ကို ရည္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎ သည္ ေစ့စပ္ပြဲလုပ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေစာင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္ သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံအရ၊ မိန္းမႏွင့္ ေယာက်္ားတုိ႕သည္ “ေစ့စပ္ပြဲ” ျပဳ လုပ္ျခင္းအခ်ိန္မွစ၍၊ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္ဟု ခံယူခ်က္ရွိသည္။ ၎ယူဆခ်က္အရ၊ “ေစ့စပ္ပြဲ” ျပဳ လုပ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ သစၥာေဖာက္လွ်င္ ကြာရွင္းႏုိင္သည္ ဟု ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။

  “အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ သစၥပ်က္ျပားမႈ” ကို ဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္၊ ကာမ ဆက္ဆံေရးတြင္ လြန္က်ဴးျခင္းကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ထပ္ရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိဘဲ ကာမ ဆက္ဆံျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာမျပဳျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ စသည္တုိ႕ကို ဆုိလိုသည္။ လိင္ဆက္ဆံေရး တြင္သစၥာခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္၊ ကြာရွင္းႏုိင္သည္ ဟုသခင္ေယရႈက ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတြင္ ကာမဆက္ဆံေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္သည္။ “သူ တုိ႕သည္ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏” (ကမၻာ၊ ၂း၂၄၊ မႆဲ၊ ၁၉း၅၊ ဧဖက္၊ ၅း၃၂)။ ထုိ႕ေၾကာင့္အိမ္ ေထာင္ျပဳၿပီးေသာအခါ ကာမဆက္ဆံျခင္းတြင္ လြန္က်ဴးမႈရွိလွ်င္၊ ကြာရွင္းႏိုင္ေသာသေဘာရွိ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္သခင္ေယ႐ႈက လြန္က်ဴးျခင္းအမႈမျပဳေသာသူက တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္သည္ ဟုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ “အျခားသူႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္သည္ “ (မႆဲ၊ ၁၉း၉) သည္ ဘယ္လိုဘဲ အနက္ဖြင့္ေနပါေစ၊ ၄င္းသည္ ခၽြင္းခ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ကြာရွင္းႏုိင္သည္ ကိုဆုိလုိျခင္းျဖစ္ ၍၊ ေနာက္မွတဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ မွတ္သားစရာတစ္ခုသည္ အျပစ္ မရွိေသာသူကသာ အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္ လည္း တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ အျပစ္မရွိေသာသူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ဂရုဏာေတာ္တရားျဖစ္ၿပီး၊ သစၥာခ်ိဳးေဖာက္ေသာသူမ်ားအတြက္ မဟုတ္ေပ။” “အျပစ္လြန္က်ဴး ေသာ” သူမ်ားအတြက္ တဖန္အိမ္ေထာင့္ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ မ ေတြ႕ရေပ။

  ၁ေကာ၊ ရး၁၅ သည္ မယံုၾကည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ကြားရွင္းေသာသူမ်ားအ တြက္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္ ဟု အခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္သည္။ သို႕ေသာ္ဤ က်မ္းပုိဒ္၏အဓိက ေဖာ္ျပခ်က္သည္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကိစၥမဟုတ္ေပ။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦး သည္ မယံုၾကည္သူတစ္ဦးက ကြာရွင္းလုိေသာအခါ ကြာရွင္း၍တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ ေဖာ္ျပလို ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ္လည္း အလြန္ေသာင္းက်န္းျငဴစူမႈျပဳ တတ္ေသာသူတုိ႕ကို ကြာရွင္းႏုိင္သည္ ဟု အခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္သည္။ ထို႕သို႕အလြန္ေကာင္းမြန္ ေသာယူဆခ်က္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အံတုျပိဳင္ဆုိင္မႈမရွိႏုိင္ေပ။

  တခါတရံ “အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ သစၥာမရွိလွ်င္” ဟူေသာခၽြင္းခ်က္ကိုျပသေသာ စကားစု သည္ ကြာရွင္းျခင္းျပဳရန္မိန္႔ဆုိျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ ကြာရွင္းရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ ဟု အနက္ဖြင့္ဆို တတ္ၾကသည္။ ကာမဂုဏ္၌ လြန္က်ဴးမႈျဖစ္လွ်င္၊ လြန္က်ဴးမႈမရွိေသာ ၾကင္ေဖာ္က ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္လွ်င္ ဆက္လက္ေပါင္းသင္းခြင့္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္က ၎ထက္ မ်ားျပားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အျပစ္မ်ားကိ ခႊင့္လႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လည္း ကာမဆက္ဆံေရးတြင္ သစၥာေဖာက္၍အျပစ္ျပဳမိေသာသူကို ခြင့္လႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္ (ဧဖက္၊ ၄း၃၂)။ သို႕ေသာ္သစၥာေဖာက္ေသာသူက မိမိအျပစ္ကို ေနာင္တရျခင္းမရွိ၊ ကာမဆက္ဆံ ေရးတြင္ ဆက္လက္လြန္က်ဴးေသာသူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လင္မယားတုိ႕က မႆဲ၊ ၁၉း၉ ကို စြဲကုိင္ထားရေပမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကို ဘုရားသခင္က တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ အလိုေတာ္မရွိေသာ္လည္း သူတုိ႕က ကြာရွင္းၿပီးသည္ႏွင့္ တခါတည္း အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတုိ႕သည္ အိမ္ေထာင္မျပဳရန္ ဘုရားသခင္က အလိုေတာ္ရွိသည္ (၁ေကာ၊ ၇း၃၂-၃၅)။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ကြားရွင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တဖန္အိမ္ေထာင္ ျပဳနုိင္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ခၽြင္းခ်က္ရွိမွသာ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္မည္ ဟူ၍မရွိေပ။

  ၀မ္းနည္းစရာတစ္ခု သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ မယံုၾကည္သူမ်ားကဲ့သို႕ အိမ္ေထာင္ကြာ ရွင္းျခင္းကို အလ်င္တေဆာျပဳတတ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကြာရွင္းျခင္းကို အလြန္မုန္းတီး သည္ ဟုသမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (မာလ၊ ၂း၁၆)။ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ ခႊင့္လႊတ္ျခင္းတရားတုိ႕သည္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏အမွန္အသားျဖစ္သည္( လု၊ ၁၁း၄၊ ဧဖက္၊ ၄း၃၂)။ ဘုရားသခင္က မိမိလူမ်ားၾကားထဲတြင္ ကြာရွင္းျခင္းျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္ကို သိရိွခဲ့သည္။ ကြာရွင္း ျခင္းႏွင့္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတုိ႕သည္ မႆဲ၊ ၁၉း၉ ႏွင့္ညီၫႊတ္မႈမရွိေသာ္လည္း ကြာရွင္း ေသာ အိမ္ေထာင္မိသားစု၊ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအိမ္ေထာင္မိသားစုတုိ႕ကို ဘုရားသခင္က မခ်စ္ပါ ဟု တစ္ျခစ္ခ် မေျပာႏုိင္ေပ။ ဘုရားသခင္က မိမိအႀကံအစည္မ်ားေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္ တခါတ ရံ နာခံမႈမရွိ၊ အျပစ္ဒုကၥရိုက္တို႕၌ ၾကင္လည္ေသာ ခရစ္ယာန္ကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

  ေမးခြန္း: အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သင္းအုပ္ဆရာ/တရားေဟာဆရာျဖစ္ႏုိင္သလား။ အမႈေတာ္ျမတ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပပါသ နည္း။

  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သင္းအုပ္ဆရာ/တရားေဟာဆရာအမႈျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ျငင္းခံုမႈမ်ားစြာရွိသည္ကို အေတြ႕ရေပ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမရိွဘဲ အတူတူျဖစ္သည္ကို ျမင္ေတြ႕ျခင္းသည္ အလြန္အေရး ႀကီးသည္။ အမ်ိဳးသမီမ်ားသည္ သင္းအုပ္ဆရာအမႈကို မေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမႈေတာ္ျမတ္၌ ပါ၀င္ရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း စြဲကုိိင္ယံုၾကည္ေသာအမ်ိဳး သမီးမ်ား ရွိသည္နည္းတူ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သင္းအုပ္ဆရာအမႈကိုထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ သူတုိ႕သည္ အမႈေတာ္ျမတ္၌ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း စဲြကုိင္သူ အမ်ိဳးသားမ်ားလည္းရွိသည္။ ထုိသုိ႕ခံယူျခင္းသည္ လူမ်ိဳးအဆင့္အတန္းခဲြျခားျခင္း မဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာ အနက္ဖြင့္ျခင္း မတူညီေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

  ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က “ မိန္းမသည္ အုပ္စုိးျခင္းကို အစဥ္၀န္ခံ၍ တိတ္ဆိတ္စြာသင္ေစ။ မိန္းမသည္ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးျခင္း၊ ေယာက်္ားကို အစိုးတရျပဳေစျခင္းအခြင့္ကို ငါမေပး။ သူသည္ တိတ္ဆိတ္စြာေနအပ္၏” (၁တိ၊ ၂း၁၃-၁၄)။ အသင္းေတာ္က႑တြင္ ဘုရားသခင္က အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ တာ၀န္အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤေလာကသို္႕ အျပစ္၀င္လာ သည့္အခ်ိန္မွစ၍၊ ဘုရားသခင္ကလူသားမ်ားကို တာ၀န္အသီးသီးခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္ (၁တိ၊ ၂း၁၃-၁၄)။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုအားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားေပၚတြင္ သြန္သင္ျခင္း ႏွင့္ အုပ္စိုးျခင္း အမႈမျပဳရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သင္းအုပ္ဆရာ အျဖစ္အမႈထမ္းျခင္းကို ႀကိဳတင္တားျမစ္ရာတြင္၊ သူတုိ႕သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ တရားေဟာျခင္း၊ သြန္သင္ျခင္း ႏွင့္ အုပ္စုိုးျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအမႈေတာ္ျမတ္၌ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “တားျမစ္ျခင္း” မ်ားစြာရွိသည္။ ပထမခ်က္ျငင္းခံုမႈသည္၊ပထမရာစုႏွစ္တြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္ပညာမဆည္းပူးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္တမန္ ေတာ္ရွင္ေပါလု က အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သြန္သင္ျခင္းအမႈမျပဳရန္ တားျမစ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ၁တိ၊ ၂း၁၁-၁၄ တြင္ ပညားေရးအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဖာ္ျပ ထားျခင္းမရွိေပ။ အမႈေတာ္ျမတ္ႀကီးထဲတြင္ ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကသာပါ၀င္ခြင့္ ရရွိလွ်င္၊ သခင္ေယ႐ႈ၏ေနာက္ ေတာ္လုိက္တပည့္ေတာ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတုိ႕သည္ ပညာမတတ္ခဲ့ၾကေသာ ေၾကာင့္ အမႈေတာ္ျမတ္၌ပါ ၀င္ခြင့္ရၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ဒုတိယေျမာက္ျငင္းခံုမႈသည္၊ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ဧဖက္ၿမိဳ႕၌ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသာ တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ( တိေမာေသာၾသ၀ါဒစာပဌမေစာင္သည္ဧဖက္ၿမိဳ႕အသင္းေတာ္တြင္သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္အမႈထမ္း ေသာ တိေမာေသ ထံေပးပို႕ေသာ စာေစာင္ျဖစ္သည္)။ ဧဖက္ၿမိဳ႕သည္ Artemis ဘုရားေက်ာင္း၊ ဂရိႏွင့္ေရာမလူမ်ိဳး မ်ား၏မွားယြင္းေသာ ဘုရားမမ်ားကိုးကြယ္ေသာ ၿမိဳ႕အျဖစ္ထင္ရွားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ Artemis ဘုရား ၀တ္ျပဳျခင္းတြင္ အခြင့္အာဏာရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိေမာေသာၾသ၀ါဒစာပဌမေစာင္ထဲတြင္ Artemis ဘုရားအေၾကာင္းကို၎၊ ၁တိ၊ ၂း၁၁-၁၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၾသ၀ါဒသည္ Artemis ဘုရားကိုကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္ကို၎ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက မေဖာ္ျပခဲ့ေပ။

  တတိယေျမာက္ ျငင္းခံုမႈသည္၊ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ေယာက်္ားႏွင့္မိန္မ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ လင္မယားအေၾကာင္းကိုသာ ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ မူရင္းဂရိဘာသာစ ကားလံုးတြင္ လင္မယားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ထုိစကားလံုး၏ အေျခခံအဓိပၸါယ္သည္ ေယာက်္ား၊မိန္းမ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္၊ အခန္းငယ္ ၈-၁၀ ထဲတြင္ ထုိဂရိဘာသာစကားကိုသာအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ အရပ္ရပ္တုိ႕၌ ေယာက္်ားမ်ားသည္ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ျငင္းခံုျခင္း မရိွဘဲ၊ သန္႕ရွင္းေသာလက္ကိုခ်ီ၍ ဆုိေတာင္း ျပဳရမည္ေလာ(v.၈)။မယားမ်ားကသာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ ဣေႁႏၵ ေစာင့္ျခင္းအားျဖင့္၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာအ၀တ္ႏွင့္၎၊ ဘုရားသခင္အားရိုေသေလးျမတ္ျခင္းကို ၀န္ခံျပဳစုေသာမိန္းမ ဆင္သင့္သည့္အတုိင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င့္က်င့္ရမည္ေလာ(v.၉-၁၀)။ ထိုသို႕မဟုတ္ေပ။ အခန္းငယ္ ၈-၁၀ သည္ ေယာက်္ားအားလံုးႏွင့္ မိန္းမအားလံုးကို ရည္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လင္ႏွင့္မယားကိုသာ ရည္ၫႊန္းလုိျခင္မဟုတ္ေပ။ အခန္းငယ္ ၁၁-၁၄ ကိုၾကည့္လွ်င္၊ လင္မယားကို သာၫႊန္ျပလုိျခင္းမဟုတ္သည္ကို ေတြ႕ရိွႏုိင္ပါသည္။

  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမႈေတာ္ျမတ္၌ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကခဏျငင္းခံုမႈတစ္ခု သည္ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ရွိေသာအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ မိရိရံ၊ ေဒေဗာရ၊ ဟုလဒ တုိ႕ကို အေၾကာင္းျပဳ၍၊ ျငင္းခံုမႈျပဳတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ဤ ျငင္းခံုမႈတြင္ အဓိပ အခ်က္ကို လႊဲေခ်ာ္သြား ခဲ့သည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ ေဒေဗာရသည္ တရားသူႀကီး ၁၃ ဦးမ်ားၾကားတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ိဳးသမီးတရားသူႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဟုလဒသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ေဖာ္ျပထားေသာ ေယာက်္ားပေရာဖက္ ၁၂ ပါးထဲတြင္ သူမတစ္ဦးတည္းသာ ပေရာဖက္မျဖစ္ခဲ့သည္။ အာမိရံ ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း ေမာေရွႏွင့္ အာ႐ံုတုိ႕၏ ညီမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အာသလိႏွင့္ ေယဇေဗလ တုိ႕သည္ ဘုရင္ေခတ္တြင္ ခက္ခက္ခဲခဲျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္၊ဓမၼေဟာင္းထဲတြင္အမႈတခုခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အာဏာသည္ အသံုးမ၀င္ၾကေပ။ တိေမာေသၾသ၀ါဒစာပထမေစာင္ႏွင့္ အျခားေသာ စာေစာင္မ်ားတြင္ အသင္းေတာ္၊ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားစြာေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိလမ္းၫႊန္ ခ်က္ထဲတြင္ အသင္းေတာ္၏အခြင့္အာဏာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကိုလည္းေတြ႕ ရွိနုိင္သည္။ ၎တည္ေဆာက္ပံုမ်ားသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ (သို႕) ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ရွိ သေသာသူမ်ားအတြက္မဟုတ္ေပ။

  ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ျပစ္ကိလႏွင့္ဖိေဗ တုိ႕အားျဖင့္ ေထာက္ျပ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ အမႈေတာ္ထဲ၌ပါ၀င္ႏုိင္သည္ဟု ျငင္းခံုတတ္ၾကသည္။ တမန္ေတာ္၀တၱဳ ၁၈ တြင္ ျပစ္ကိလႏွင့္ အာဂုလ တို႕သည္ ဘုရားသခင္ကို သစၥာရိွရိွ အေစခံခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ ျပစ္ကိလ၏နာမည္ကို ပထမဦးဆံုးေဖာ္ျပထားသည္။ သူမသည္ မိမိခင္ပြန္းထက္ အမႈေတာ္အတြက္ သာ၍ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေပသည္။ သို႔သည္ ျပစ္ကိလသည္အမႈေတာ္ ျမတ္၌ပါ၀င္ရာတြင္ ၁တိ၊ ၂း၁၁-၁၄ ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမ ရွိေပ။ ျပစ္ကိလႏွင့္ အာဂုလတုိ႕သည္ အာေပါလုကို မိမိအိမ္သို႔ေခၚ၍၊ သူ႕ကို ဆံုးမကာ၊ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သာ၍သိရိွႏုိင္ရန္ ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္(တ၊ ၁၈း၂၆)။

  ေရာမ၊၁၆း၁ ထဲတြင္၊ ဖိေဗသည္ “အေစခံ” ဟု ေဖာ္ျပမည့္အစား သူမသည္ “သင္းေတာ္လူ ႀကီး” ဟုေဖာ္ျပထားေသာလည္း သူမသည္ အသင္းေတာ္တြင္ သြန္သင္ဆရာျဖစ္သည္ဟု အေဖာ္ျပခဲ့ေပ။ “သြန္သင္ျခင္းအစြမ္း” သည္ သင္းေထာက္လူႀကီးမ်ားအတြက္ ခ်ေပးထားျခင္းျဖစ္ ၿပီး၊ သင္းေတာ္လူႀကီးမ်ားအတြက္မဟုတ္ေပ (၁တိ၊ ၃း၁-၁၃၊ တိတု၊ ၁း၆-၉)။ သင္းေထာက္လူ ႀကီး/သင္းေတာ္လူႀကီး/ ဘုန္းႀကီးတို႕သည္ “မယားတစ္ဦးတည္းရွိေသာသူ” “မိမိသားသမီးမ်ားက ယံုၾကသည္ေသာသူ” “ေလးစားထုိက္ေသာသူ” ျဖစ္ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၏အ ရည္အခ်င္းမ်ားၾကည့္လွ်င္ ေယာက်္ားမ်ားရည္ၫႊန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ၁တိ၊ ၃း၁-၁၃ ႏွင့္ တိတု၊ ၁း၆-၉ တုိ႕တြင္ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္းေထာက္လူႀကီးမ်ား ေဖာ္ျပရာတြင္ ပုလႅိင္ျဖင့္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရိွႏုိင္ပါသည္။

  ၁တိ၊ ၂း၁၁-၁၄ ထဲ၌ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ “လံုး၀” ရွင္းလင္းပါသည္။ အခန္းငယ္ ၁၃ ကို

  “အတြက္” ျဖင့္အစခ်ီၿပီး၊ အခန္းငယ္ ၁၁-၁၂ ထဲရွိ ေပါလု ေဖာ္ျပလုိေသာ “အေၾကာင္း” အရာမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ မိန္းမမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေယာက်္ားမ်ားေပၚတြင္ အာဏာမရွိရမည္နည္း။ သြန္သင္ျခင္းမျပဳရမည္နည္း။ အာဒံသည္ ဦးစြာဖန္ဆင္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္မွ ဧ၀ကို ဖန္ဆင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အာဒံသည္ လွည့္ျဖားမႈကို မခံစားခဲ့ေပ။ ဧ၀ကိုသာ လွည့္ျဖားမႈခံခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာင္ သူ႕ကုိ ကူညီရန္ ဧ၀ကို ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ဤဖန္ဆင္းျခင္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ လူသားအားလံုးႏွင့္ အသင္းေတာ္အတြက္ျဖစ္ပါသည္ (ဧဖက္၊ ၅း၂၂-၂၃)။ ဧ၀သည္ ပထမဆံုးလိမ္ညာျခင္းခံရေသာ သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိန္းမမ်ားက သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္အလုပ္အပ္ျခင္း၊ ေယာက်္ားမ်ား ေပၚတြင္ အာဏာအမိန္ပမရိွအပ္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ လွည့္ျဖားရန္ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ သြန္သင္ျခင္းမျပဳအပ္ေပ ဟု ခံယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤခံယူခ်က္သည္ အျငင္းပြါးစရာပင္ျဖစ္သည္။ မိန္းမမ်ားသည္ လိမ္ညာရန္ လြယ္ကူလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္သူတုိ႕က ကေလးသူငယ္မ်ား (လိမ္လည္ရန္အလြန္လြယ္ကူသည္) ႏွင့္ အျခားမိန္းမမ်ား (ပို၍လိမ္လည္ရန္လြယ္ကူေသာသူမ်ား) ကို သြန္သင္ရမည္နည္း။ အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေၾကာင္းအရာက ထုိသို႔မဆုိလုိေပ။ ဧ၀သည္ လိမ္ညာမႈကို ပထမဆံုးခံရေသာ ေၾကာင့္ မိန္းမမ်ားသည္ ေယာက်္ားမ်ားေပၚတြင္သြန္သင္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ သူတုိ႕ေပၚတြင္ အာဏာ အမိန္႔မရိွရန္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကေဖာ္ျပလုိျခင္းသည္ ဘုရားသခင္က အသင္းေတာ္၏အခြင့္အာဏာ ကို ေယာက္်ားမ်ားေပၚတြင္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

  မိန္းမမ်ားစြာတို႕သည္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ျခင္း၊ ေက်းဇူးတရားရွိျခင္း၊ သြန္သင္ျခင္း၊ သူတပါး ကိုကူညီျခင္းစေသာ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားရွိတတ္ၾကသည္။ မ်ားစြာေသာ အသင္းေတာ္၏သာသ နာလုပ္ငန္း၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေပၚတြင္မူတည္သည္။ အသင္းေတာ္တြင္ ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီမ်ားသည္ ပရိန္သတ္အမ်ားေရွ႕တြင္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းမ်ားျပဳရန္ တားျမစ္ထားျခင္းမရိွေပ (၁ေကာ၊ ၁၁း၅)။ သူတုိ႔သည္ ေယာက်္ားမ်ားေပၚတြင္ အာဏာအမိန္႔မရွိ ရန္ အတြက္သာတားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိန္းမတုိ႕သည္လည္း မိမိရရိွထားေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳရန္ တားျမစ္ထားျခင္းမရိွေပ (၁ေကာ၊ ၁၂)။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေယာက်ာ္းမ်ားကဲ့သုိ႕၊ အျခားသူမ်ားထံ အမႈေတာ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အသီးကိုလည္း ထင္ရွားေစႏုိင္သည္(ဂလာ၊ ၅း၂၂-၂၃)။ ေပ်ာက္ဆံုး ေသာ၀ိညာဥ္မ်ားထံ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းလည္းေ၀ငွ ႏုိင္သည္ (မႆဲ၊ ၂၈း၁၈-၂၀၊ တ၊ ၁း၈၊ ၁ေပ၊ ၃း၁၅)။

  အသင္းေတာ္ေပၚတြင္ ၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အခြင့္အာဏာရွိရန္ ေယာက်္ားမ်ား ကို ဘိသိက္ထားပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ေယာက်္ားမ်ားသည္ သာ၍ေကာင္းေသာ သြန္သင္ဆရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သူတုိ႕သည္ ရာထူးအဆင့္အတန္းျမင့္ေသာေၾကာင့္၊ သာ၍ညာဏ္ေကာင္းေသာ ေၾကာင့္မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္က ထုိအမႈအရာကို ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ခန္႕အပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေယာက်္ားမ်ားသည္ မိမိအသက္တာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စကားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာဦးေဆာင္ႏုိင္ရန္ စံျပနာမူနာယူထုိက္သူျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိန္းမမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးက႑တြင္ အနည္းငယ္နိမ့္က်သည္။ မိန္းမမ်ားက အျခားမိန္းမမ်ားကို သြန္သင္ရေပမည္ (တိတု၊ ၂း၃-၅)။ မိန္းမမ်ားသည္ မိမိသားသမီးမ်ားကို မသြန္သင္ရန္ က်မ္းစာက တားျမစ္ထားျခင္း မရွိေပ။ မိန္းမမ်ားသည္ ေယာက်္ားမ်ားကို သြန္သင္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ သူတုိ႕အေပၚတြင္ အခြင့္အာဏာ မရွိရန္ အတြက္သာ တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သင္းအုပ္ ဆရာအျဖစ္အမႈမထမ္းအပ္ေပ။ ထုိ႕သုိ႕ဆုိရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရာထူးအဆင့္အတန္းအား ျဖင့္ နိမ့္က်သည္/ အေရးမႀကီးေပကို မဆိုလိုေပ။ သို႕ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ မိမိရရွိေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ားကို မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္စြာ အသံုးခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

  ေမးခြန္း: တျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စံုဖက္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႕ ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။

  ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာထဲတြင္ ဣသေရလလူမ်ိဴးမ်ားသည္ တျခားေသာတုိင္းတပါးမ်ား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရန္ ဘုရားသခင္က တားျမစ္ထားပါသည္ (တရား၊ ၇း၃-၄)။ သုိ႕ရာတြင္ ထုိတားျမစ္ခ်က္သည္ လူမ်ိဳးေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိေပ။ ၄င္းသည္ ဘာသာေရးကစၥေၾကာင့္သာျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္က တုိင္းတပါးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရ ဟုတားျမစ္ျခင္း အေၾကာင္းသည္ တုိင္းတပါးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို အသိ၊ ႐ုပ္တု ႏွင့္ မွားယြင္းေသာ ဘုရားမ်ားကို ကိုးကြယ္ၾကေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႐ုပ္တုကို ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ား၊ ဘုရားမသိေသာသူ မ်ား၊ လူ႐ုိင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းကြာႏုိင္ေပသည္။ ထိုနည္းတူ၊ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္လည္း ထိုကဲ့သုိ႕ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ကြာဟမႈမ်ား ရွိသည္။ “မယံုၾကည္္ေသာသူတုိ႕ႏွင့္တြဲဘက္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာထမ္းပိုးကို မထမ္းၾကႏွင့္။တရားေသာ အမႈသည္ မတရားေသာအမႈကို အဘယ္သို႕လက္ခံႏုိင္မည္နည္း။ အလင္းသည္ အေမွာင္ႏွင့္ အဘယ္သို႕ ဆက္ဆံႏုိင္မည္နည္း။” (၂ေကာ၊ ၆း၁၄) ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႕သည္ တဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ ႐ုပ္တုကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရန္ ဘုရားသခင္က ပညတ္ထားပါသည္။ ထုိနည္းတူယံုၾကည္သူမ်ားသည္လည္း တဆူ တည္းေသာဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မ ျပဳၾကရန္ အမိန္႕ေတာ္ရွိသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤေမးခြန္းကို တိတိက်က်ေျဖဆုိရလွ်င္ အျခားေသာလူ မ်ိဳးမ်ားႏွင့္အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈရွိသည္ ဟု သမၼာက်မ္းစာက မေျပာခဲ့ေပ။

  Martin Luther King က လူတစ္ဦးသည္ မိမိအသားအေရေပၚမူတည္ ၍ တရားစီရင္ျခင္းမခံရ ဘဲ မိမိျပဳေသာ အက်င့္စာရိတၱေပၚတြင္ မူတည္ ၍ တရားစီရင္ျခင္းခံရမည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္မ်ားၾကားတြင္ လူမ်ိဳးခဲြျခားမႈ လံုး၀မရိွေပ (ယာကုပ္၊ ၂း၁-၁၀)။ အိမ္ေထာင္ဖက္ အတြက္ ရွာေဖြရာတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သခင္ေယ ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဒုတိယ ေမြးဖြါးျခင္းခံေသာသူမ်ားကို ေရွ႕ဦးစြာ ရွာေဖြရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္(ေယာ၊ ၃း၃-၅)။ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ ဖက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသားအေရကို အၾကည့္ဘဲ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ လက္ခံ ေသာသူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးမတူေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ အမွား/အမွန္ ဟူ၍ မရွိေပ။ သို႕ေသာ္ မိမိႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္သူကို ေကာင္းမြန္စြာ သိကၽြမ္း၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ႏွင့္ ဆုေတာင္းရန္လုိအပ္ေပသည္။

  လူမ်ိဳးမတူေသာသူႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအတြက္စဥ္းစားစရာတစ္ခုသည္လင္မယားႏွစ္ဦး ၾကားတြင္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံရာတြင္ လူမႈေရးျပသနာအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႏိုင္ေပသည္။ လူမ်ိဳးမတူညီေသာသူႏွင့္စံုဖက္ေသာလင္မယားအျမားမျပားတုိ႕သည္မိမိအိမ္ေထာင္မိသားစု၌ပင္လွ်င္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ေျပာင္ေလွာင္သေရာ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ တခါတရံ လူမ်ိဳးမတူေသာ လင္မယားမွာ မိမိသား သမီးမ်ားသည္ မိဘမ်ားထံမွ (သို႕) ေမြးခ်င္းညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားထံမွရရွိေသာ အသားအေရ ေၾကာင့္ လည္း မိသားစု မဋိပကၡ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ လူမ်ိဳးမတူေသာ လင္မယားတုိ႕သည္ ဤအခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားတတ္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးနားလည္မႈရိွရန္အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ရေပမည္။ ထိုသို႕နားလည္မႈမရိွႏုိင္လွ်င္ အျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳသင့္ေပ။ ေနာက္တဖန္၊ သမၼက်မ္းစာေဖာ္ျပထားေသာအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ခရစ္ယာန္တစ္ဦးကသခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့ၿပီးေသာ သူမ်ားႏွင့္ စံုဖက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  ေမးခြန္း: တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိႏုိင္သလား။တိရိ စၦာန္ မ်ားက ၀ိညာဥ္ရိွသလား။

  တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ရွိျခင္းႏွင့္ေကာင္းကင္ ႏုိင္ငံေတာ္သို႕ေရာက္ရွိ ႏုိင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေသခ်ာစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သို႕ေသာ္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပေပးေသာ အေျခခံနည္းဥပေဒသအခ်ိဳ႕တုိ႕ကို ေလ့လာၾကပါစို႕။ လူ (ကမၻာ၊ ၂း၇) ႏွင့္ တိရိ စၦာန္(ကမၻာ၊ ၁း၃၀၊ ၆း၁၇၊ ၇း၁၅၊ ၂၂) တုိ႔သည္ အသက္ရွိေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တိရိ စၦာန္မ်ားႏွင့္ လူသားတုိ႕၏အဓိက ကြာဟမႈသည္ လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး (ကမၻာ၊၁း၂၆-၂၇) တိရိ စၦာန္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းျခင္း၏အဓိပၸါယ္သည္ လူသားတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တူျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚႏုိင္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈရွိျခင္း၊ ဆႏၵရိွျခင္း ႏွင့္ ေသသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာင္ဘ၀ရွိျခင္း တုိ႕ကို ပိုင္ဆုိင္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ရိွလွ်င္၊ ၎သည္ ထူးျခား မႈတရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အဓိက ျခားနားမႈသည္ တိရိ စၦာန္မ်ားက ၀ိညာဥ္မရွိေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ ေသၿပီးေနာင္တမလြန္ဘ၀ ဟူ၍မရွိၾကေပ။

  တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္း ကမၻာဦးက်မ္း ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း စဥ္းစားရန္လုိအပ္သည္။ ဘုရားသခင္က တိရိ စၦာန္မ်ားကို ဖန္ဆင္းခဲ့၍ လွပသည္ဟု ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ (ကမၻာ၊ ၁း၂၅)။ ထုိ႕ေၾကာင့္ တိရိ စၦာန္မ်ား သည္လည္း ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္တြင္ မေရာက္ႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။(ဗ်ာ၊ ၂၁း၁) အႏွစ္တေထာင္အုပ္စိုးျခင္းတြင္လည္း တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ရွိေနၾကမည္ျဖစ္သည္ (ေဟရွာ၊ ၁၁း၆၊ ၆၅း၂၅)။ သုိ႕ေသာ္ထုိတိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ယခုကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေမြးျမဴေသာ တိရိ စၦာန္မ်ား ျဖစ္မလား ဟူ၍ လက္မေထာင္ၿပီး ေျပာလို႕မရေပ။ ဘုရားသခင္သည္ တရားေသာအမႈျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႕ေရာက္ရွိေသာအခါ သူျပဳေသာအမႈမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းသိရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သိရိွၾကသည္။

  ေမးခြန္း: ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ေဆးမင္ေၾကာင္ထုိးျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသလား။

  ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ကဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ပညထားပါသည္။ “ေသေသာသူအတြက္ ကို္ယ္အသားကို မခုတ္မရွရ။ သံပူမထုိးရ။ ငါသည္ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္၏” (၀တ္ျပဳ၊ ၁၉း၂၈)။ ထိုေၾကာင့္ ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္လည္း ဓမၼေဟာင္း ထဲ၌ရွိ ေသာပညတ္ေတာ္ေအာက္တြင္ မရွိေသာ္လည္း (ေရာမ၊ ၁၀း၄၊ ဂလာ၊ ၃း၂၃-၂၅၊ ဧဖက္၊ ၂း၁၅)၊ မိမိကိုယ္ထိုးရွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ မိမိကိုယ္ကို ထိုးရွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္သူမ်ားက ျပဳသင့္/မျပဳသင့္သည္ကို ဓမၼသစ္က်မ္း ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

  ခႏၶာကုိယ္ျခစ္ရွျခင္း ႏွင့္အနာတရ ရေစျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏ဘုန္း ေတာ္ထင္ရွားဖို႕ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္/မျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ႏွလံုးသား ျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ မိမိစိတ္ႏွလံုးကို စစ္ေၾကာ၍ ေမးျမန္းရမည္ျဖစ္သည္။ “သင္တုိ႕သည္ စားေသာ္၎၊ ေသာက္ေသာ္၎၊ မည္သည့္အမႈကိုျပဳေသာ္၎၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမႈကိစၥကိုျပဳၾကေလာ့” (၁ေကာ၊ ၁၀း၃၁)။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာထဲတြင္ ခႏၶာ ကုိယ္ျခစ္ရွျခင္း၊ အနာတရရေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တားျမစ္ျခင္းမရွိေပ။ သို႕ေသာ္ ယံုၾကည္သူတစ္ ဦးအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္က ခႏၶာကိုယ္ျခစ္ရွရန္ (သို႕) အနာတရျဖစ္ေစရန္ ခြင့္ျပဳသည္ ဟုလည္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

  ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္လည္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ၊ ဘုရားသခင္ ကႏွစ္သက္မည္/မႏွစ္သက္မည္ ဟူ၍လည္း စိတ္ထဲတြင္သံသယမကင္း ေသာေၾကာင့္ အေကာင္း ဆံုးေသာနည္းလမ္းသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးတြင္ ကုိယ္တုိင္ေရာေထြး၍ မပါ၀င္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရာမ၊ ၁၄း၂၃ ထဲတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ မဟုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုး သည္ အျပစ္ျဖစ္သည္ ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား သတိျပဳထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္၀ိညာဥ္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ကယ္တင္ေသာအရာ၊ ဘုရားသခင္၏ဥစၥာ ျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ၁ေကာ၊ ၆း၁၉-၂၀တြင္ ခႏၶာကိုယ္ျခစ္ရွျခင္း (သို႕) အနာတရ ျဖစ္ေစျခင္းအေၾကာင္း ကို မွားသည္ဟုတုိက္႐ိုက္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊ ထုိက်မ္းပိုဒ္သည္ဤေၾကာင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား နည္းဥပေဒသကို ေပးခဲ့ပါသည္။ “ အဘယ္သို႕နည္း၊ သင္တုိ႕ကုိယ္ခႏၶာ သည္ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ၊ သင္တုိ႕အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္၍ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၏ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၎၊ မိမိတုိ႕ကို မိမိတုိ႕မပိုင္ေၾကာင္းကို၎၊ မသိၾကသေလာ။သင္တို႕သည္ အဘုိးႏွင့္၀ယ္ေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ပိုင္ေတာ္မူေသာ သင္တုိ႕၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကေလာ့။” အဓိက ေၾကာင္းတရား သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ျပဳေသာအမႈ ႏွင့္ မိမိခႏၶာကိုယ္အားျဖင့္ သြားေသာေနရာ သည္ ဘုရားသင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႕ရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ခႏၶာကိုယ္ကုိ ဘုရားသခင္က ပုိင္ဆုိင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခႏၶာကုိယ္ျခစ္ျခင္း (သို႕) အနာတရျဖစ္ေစျခင္း မျပဳမီွ ဘုရားသခင္ထံမွ “ ခြင့္ျပဳခ်က္” ရယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

  ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးေသာလူ အေၾကာင္းကို မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသ နည္း။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးေသာသူအေၾကာင္းရိွပါသလား။

  ခြန္အားႀကီးေသာလူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္တုိ႕သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက တည္းက ႀကီးမားေသာအျငင္းပြါးမႈထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ကမၻာဦးက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခြန္အားႀကီးေသာလူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ သူမ်ားအားျဖင့္ မည္သို႕သက္ေသအေထာက္အထားျပသရမည္နည္း။ ေရွးေဟာင္းယူဆခ်က္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားက သမၼက်မ္းစာထဲတြင္ခြန္အားႀကီးေသာသူအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ ဟုသေဘာတူသည္။ သူတုိ႕၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ ခြန္အားႀကီးမားေသာပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္ ဤကမၻာေပၚတြင္ ရွိေသာ လူသားမ်ားတစ္ေယာက္မွ် မဖန္ဆင္းမီွ ကတည္းက ေသဆံုးသြားခဲ့သည္ဟု သူတုိ႕က ယံု ၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ေရးသားေသာသူမ်ားက ထုိသို႕ေသာ ခြန္အားႀကီးေသာသူမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ဘူးၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ေရွးေဟာင္းေခတ္ကာလ မစြဲကိုင္ေသာသူမ်ားက သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္ “ခြန္အားႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား” စကားလံုးအသံုးမျပဳခဲ့ေသာ္လည္းသမၼက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္အားႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ေဟၿဗဲစကားလံုး tanniyn ကို အဂၤလိပ္က်မ္းစာထဲတြင္ ဘာသာျပန္ဆိုေသာအခါ မူရင္းအဓိပၸါယ္ႏွင့္ အနည္းငယ္ကြာ ျခားမႈရွိသည္။ တခါတရံ “ႀကီးမားေသာလူ”၊ တခါတရံ “ေႁမြႀကီး” ဟုဘာသာျပန္ဆုိထားပါသည္။ အ မ်ားအားျဖင့္ “နဂါး” ဟု ဘာသာျပန္ဆုိထားပါသည္။ Tanniyn ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဘီလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႕ေသာသတၱ၀ါမ်ိဳးသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲ တြင္ အႀကိမ္ေပါင္း ၃၀ ေတြ႕ရွိႏုိင္ၿပီး၊ သူတုိ႕သည္ ကုန္းေပၚႏွင့္ ေရေပၚတြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ ရိွႏုိင္ပါသည္။

  ထုိသို႕ႀကီးမားေသာ ဘီလူးမ်ားေဖာျပရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာကို ေရးသားေသာ စာေရးဆရာ မ်ားက ႀကီးမားေသာသတၱ၀ါမ်ားေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဆုိထားပါသည္။ ေဗဟမုတ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေသာ သတၱ၀ါအားလံုးထဲတြင္ အႀကီးမား ဆံုးေသာသတၱ၀ါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူတုိ႕၏အမ်ိဳးသည္ ထင္းရွဴးပင္ႏွင့္တူသည္ (ေယာဘ၊ ၄၀း၁၅)။ အခ်ိဳ႕ ေသာက်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေဗဟမုတ္သတၱ၀ါမ်ိဳး ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ ဆင္ (သို႕) ေရျမင္း ကဲ့သို႕ ေသာ သတၱ၀ါမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆုိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ဆင္ႏွင့္ေရျမင္းတုိ႕မွာ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အၿမီးရွိၾကသည္။ ထင္း႐ွဴးပင္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ မရႏုိင္ေပ ဟုဆုိသည္။ အလြန္ႀကီး မားေသာသတၱ၀ါမ်ိဳးသည္ brachiosaurus ႏွင့္ diplodocus သတၱ၀ါမ်ားႏွင့္တူၿပီး၊ တနည္းအားျဖင့္၊ အလြန္ႀကီးမားရွည္လ်ားေသာ အၿမီးရွိေသာေၾကာင့္ ထုိသတၱ၀ါတုိ႕သည္ ထင္း႐ွဴးပင္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

  လူမ်ိဳးအားလံုးနီးပါးတြင္ ဘီလူးကဲ့သို႕ေသာသတၱ၀ါမ်ိဳးကို ျပတုိက္မ်ားတြင္ ရုပ္တုမ်ား အျဖစ္ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ ေျမာက္ေမရိကတုိက္တြင္ Petroglyphs, artitacts, ႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ figurines ေက်ာက္မ်ား အလြန္ႀကီးမားေသာ လူမ်ားပံုေဆာင္ရန္ ျပတုိက္မ်ားတြင္ ထားရွိျခင္းျဖစ္ သည္။ ေျမာက္အေမရိကတုိက္တြင္ diplodocus ကဲ့သို႕ေသာ သတၱ၀ါေပၚတြင္ လူစီးထားေသာ ပံုေဖာ္ ဖန္တီးထားေသာ ေက်ာက္ခဲရုပ္မ်ားရွိသည္။ ထုိေက်ာက္ရုပ္တုိ႕၏ထူးဆန္းမႈသည္ triceratops, pterodactyle, tyrannosaurus သတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ တူသည္။ Roman Mosaics, Mayan Pottery, Babylonian ၿမိဳ႕႐ိုးမ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႕ေသာသတၱ၀ါမ်ားအားျဖင့္ လူေတြ၏ေခတ္အဆက္ဆက္တုိး တက္ေျပာင္းလဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပထ၀ီအေနအထားမ်ားကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ တင္ျပထားပါ သည္။ Sober က Marco Polo’s II Milione ပံုျပင္မ်ားကို ေျခေထာက္ေလးေခ်ာင္းပါေသာ သတၱ၀ါ မ်ားစုရံုးထားျခင္းကဲ့သို႕ စိတ္၀င္စားဖြယ္ တင္ျပထားပါသည္။ အလြန္ႀကီးမားေသာ လူႏွင့္ လူတုိ႕သည္ သမုိင္းသုေတသနအရ အတူတကြေနထုိင္ေၾကာင္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ လူေတြ၏ ေျခရာမ်ားကဲ့သို႕ အလြန္ႀကီးမားေသာ လူေတြ၏ေျခရာမ်ားသည္လည္း ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ အာရွအေနာက္အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရိွႏုိင္ပါသည္။

  သို႕ျဖစ္လွ်င္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခြန္းအားႀကီးမားေသာ လူမ်ားအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသ လား။ ေဖာျပခ်က္မရိွေပ။ သို႔ေသာ္၎သည္ မိတ္ေဆြ၏ဘာသာျပန္ဆုိမႈႏွင့္ မိတ္ေဆြ၏ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ ေတြ႕ရွိနုိင္ေသာ အရာမ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကို တိတိက်က် ဘာသာျပန္ဆုိ လွ်င္ ေရွးေဟာင္းေခတ္မယံုၾကည္ေသာသူမ်ား ၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေပသည္။ ခြန္အားႀကီး ေသာသူမ်ားႏွင့္လူတုိ႕သည္ အတူတူေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း မိတ္ေတြ သိရိွႏုိင္ေပမည္။ ခြန္အားအ လြန္ႀကီးမားေသာသူမ်ားႏွင့္လူတုိ႕သည္ အတူတကြ ေနထုိင္လွ်င္၊ ခြန္အားႀကီးမားေသာ လူမ်ားသည္ ဘယ္ေနရာသို႕ေရာက္ရွိသြားၾကသနည္း။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခ်က္မရွိေပ။ သူတုိ႕ကို လူေတြက တုိက္ဖ်က္ေခ်မုန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း အခ်ိန္တြင္ အကုန္အစင္ေသဆံုးခဲ့ၾကကာ အမ်ိဳးတံုးျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

  ေမးခြန္း: ကာဣန၏မယားသည္ အဘယ္သူနည္း။ ကာဣနက မိမိညီမကုိ မယားအျဖစ္သိမ္းပုိက္ခဲ့ပါသလား။

  ကာဣန၏ မယားသည္ မည္သူျဖစ္သည္ကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ကာဣန၏ မယားသည္ မိမိညီမ အရင္း (သို႕) တ၀မ္းကဲြညီမ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကာဣနက မိမိညီေလးကို သတ္ျဖတ္ေသာအခါ သူသည္ မိမိအသက္ ဘယ္ ေလာက္႐ိွသည္ ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ (ကမၻာ၊ ၄း၈)။ သူတုိ႕သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ အ႐ြယ္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေသာ သူမ်ားျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ၾက၍၊ မိသားစုကုိယ္စီလည္း ရွိႏုိင္ၾကပါသည္။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ႕သည္ ကာဣ နက မိမိညီေလးကို သတ္ေသာအခ်ိန္တြင္ သားသမီးမ်ားစြာ ထြန္းကားခဲ့သည္ကုိ ေသခ်ာသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္သူတို႕သည္ သားသမီးမ်ားစြာ ထြန္းကားခဲ့သည္ (ကမၻာ၊ ၅း၄)။ ကာဣနသည္ မိမိ ညီကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူသည္ မိမိအသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္လာခဲ့သည္ (ကမၻာ၊ ၄း၁၄)။ ထုိေၾကာင့္ ထုိအခ်ိန္တြင္ အျခားေသာ ကေလးငယ္မ်ားစြာ ႏွင့္ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ႕၏ ေျမး အျမားအျပား ႐ွိနုိင္ေပသည္။ ကာဣန၏မယားသည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႕၏ သမီး (သုိ႔) ေျမးျဖစ္နုိင္ သည္ (ကမၻာ၊ ၄း၁၇)

  အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ႕သည္ ပထမဆံုးေသာ လူသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕၏သားသမီး မ်ားက အိမ္ေထာင္ျပဳရန္အတြက္ အျခားသူမ်ား ေ႐ြးရန္မရွိေပ။ လူေတြအမ်ားအျပားမရွိမီအခ်ိန္၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ထိ ဘုရားသခင္က မိသားစုအခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္ ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္ (၀တ္ျပဳ၊ ၁၈း၆-၁၈)။ ယေန႕ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အခ်င္းခ်င္းကာမဆက္ဆံ ၍ သားသမီးရရွိျခင္း၏အေၾကာင္းသည္ သူတုိ႕က မိမိကာမဂုဏ္တပ္မက္မႈကို မခ်ဳပ္တည္းႏုိင္ ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူေတြက အျခားမိသားစုမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ သားသမီးထြန္းကား ေသာအခါ ႏွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားသည္ ကာမဂုဏ္ေနာက္သုိ႕ လုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ရာစုႏွစ္မ်ား တုိးတက္လာသည့္ႏွင့္အမွ် လူေတြ၏ညစ္ညမ္းေသာ အျပဳအမူသည္လည္းတုိးတက္ လာကာ မ်ိဳးဆက္ သစ္ တစ္ခုမွတစ္ခုသို႕ ေရာဂါဆိုးမ်ားသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႕စြာ ကူးစက္လာ ခဲ့ပါသည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႕မွာ ေရာဂါဆိုးမရွိခဲ့ၾကေပ။ သူတို႕၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္၌လည္း ယခုကၽြႏု္ပ္ တုိ႕၌ ရွိေသာေရာဂါမ်ိဳးကို အရိွခဲ့ၾကေပ။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ႕ေခတ္ကာလတြင္ ယခုခ်ိန္ကဲ့သုိ႕ ေရာဂါဆုိးရွိလွ်င္ သူတုိ႕သည္ သားသမီးအနည္းငယ္ကိုသာ ထြန္းကားၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ သူတုိ႕သည္ သားသမီးမ်ားစြာ ထြန္းကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕ေခတ္ကာလတြင္ မိမိညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

  ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႕ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား။

  လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာကဆက္ ဆက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ကမၻာ၊ ၁၉း၁-၁၃၊ ၀တ္ျပဳ၊ ၁၈း၂၂၊ ေရာမ၊ ၁း၂၆-၂၇၊ ၁ေကာ၊ ၆း၉)။ ေရာမ၊ ၁း၂၆-၂၇ တြင္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ နားမေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူေတြက အျပစ္ျပဳ၍ မယံုၾကည္မႈအားျဖင့္သာ အသက္ရွင္ၾကေသာအခါ ဘုရားသခင္က ထိုသူတုိ႕အေပၚတြင္ သာ၍ဆုိးသြမ္းေသာ အျပစ္မ်ားကုိ ေစလႊတ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႕မွသာ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကင္းကြာေသာအသက္တာ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းကို သိရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၁ေကာ၊ ၆း၉ တြင္ ကာမဂုဏ္လြန္က်ဴးေသာ သူတုိ႕သည္ ေကာင္ကင္ႏုိင္ငံေတာ္ကို အေမြမခံရၾကဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

  လူတစ္ဦးသည္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းျပဳရန္ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားကုိ မဖန္ဆင္းခဲ့ေပ။ လူသားမ်ားသည္ မိမိအျပစ္တရားႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေ႐ြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ လိင္တူဆက္ဆံေနၾကသည္ (ေရာ၊ ၁း၂၄-၂၇) ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူတစ္ဦးသည္ ေမြးစကတည္းက လိင္တူဆက္ဆံလုိ စိတ္ရွိႏုိင္သည္။ အျခားသူတစ္ဦးသည္လည္း ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာအလုပ္ႏွင့္တျခားအျပစ္မ်ားျပဳ လုိစိတ္ကုိ ေမြးစကပင္ ရွိတတ္သည္။ ၄င္းတုိ႕အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထုိကဲ့သု႕ိေသာ ပုဂၢိဳလ္ တုိ႕သည္ အျပစ္ဒုစ႐ုိက္၌ က်င္လည္ရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။ လူတစ္ဦးသည္ အမ်က္ေဒါသထြက္ တတ္ေသာ ဗီဇျဖင့္ ေမြဖြါးလွ်င္လည္း ထုိသူသည္ အခ်ိန္တုိင္းအမ်က္ထြက္ေနလွ်င္ တရားမည္ ေလာ။ လုံုး၀တရားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိနည္းတူ လိင္တူကာမဂုဏ္လြန္က်ဴးျခင္းသည္လည္း ေမြးရာပါေရာဂါျဖစ္ေသာ္လည္း လိင္တူဆက္ဆံျခင္းလုံုး၀ မျပဳအပ္ေပ။

  သုိ႕ရာတြင္ သမၼက်မ္းစာထဲတြင္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းသည္ အျခားေသာအျပစ္မ်ားထက္ ပို၍ ႀကီးမားသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ အျပစ္ဒုစရိုက္အားလုံုးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႕က်င္ဘက္ျပဳသည္။ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းသည္ ၁ေကာ၊ ၆း၉-၁၀ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အ ျပစ္မ်ားထဲမွ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ထိုအျပစ္တရားက ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ေ၀းကြာ ေစပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ဘုရားသခင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားသည္လည္း လိင္တူဆက္ဆံေသာသူမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေသာသူမ်ား၊ ႐ုပ္တုကို ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ား၊ လူသတ္သမားမ်ား၊ သူခိုးမ်ား အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈကို မိမိ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္မျဖစ္ ယံုၾကည္ေသာ သူတုိ႕သည္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္း အပါအ၀င္ အျပစ္တရားေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရရွိရန္ ခြန္အားရရွိလိမ့္မည္ ဟု ဘုရားသခင္က ဂတိေတာ္ထားခဲ့ပါသည္ (၁ေကာ၊ ၆း၁၁၊ ၂ေကာ၊ ၅း၁၇၊ ဖိလိပၸိ၊ ၄း၁၃)

  ေမးခြန္း: သမၼက်မ္းစာအရ မိန္းမအႏုိင္က်င့္လုယူျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္း သည္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား။

  မိန္းမအႏုိင္က်င့္လုယူျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္/မျဖစ္သည္ကို သမၼက်မ္းစာထဲတြင္ တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ကို ၾကည့္လွ်င္ ကမၻာ၊ ၃၈း၉-၁၀ ၌ ေဖာ္ျပထားေသာၾသနန္ အေၾကာင္းကို ၾကည့္ရေပမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ဤက်မ္းပိုဒ္၏ေဖာ္ျပခ်က္သည္ “သင္၏မ်ိဳးေစ့ကို ေျမေပၚသို႕ေထြးျခင္း” သည္ အျပစ္ရွိသည္ ဟု ဘာသာျပန္ဆုိထားပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ဤက်မ္းပိုဒ္၏အဓိက ေဖာ္ျပလုိ ေသာ အခ်က္သည္ ထိုသုိ႕မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္က ၾသနန္အား “မိမိမ်ိဳးေစ့ကို ေျမေပၚသို႕ေထြး ျခင္း” ေၾကာင့္မဟုတ္၊ သူသည္ မိမိညီေလးအတြက္ အေမြဆက္ခံျခင္းကုိ စီမံေပးရန္ ျငင္းဆုိထား ေသာေၾကာင့္ ေသဒဏ္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္သည္ မိန္းမအႏုိင္က်င္းလုယူျခင္းအားျဖင့္ ကာ မဆက္ဆံျခင္း ကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ မိသားစုတာ၀န္ကို ၿပီးျပည့္စံုစြာ မထမ္းေဆာင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒုတိယေျမာက္ေသာ က်မ္းပုိဒ္သည္ တခါတရံ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္ ဟု ေထာက္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္ (မႆဲ၊ ၅း၂၇-၃၀)။ သခင္ေယ႐ႈက စိတ္ႏွလုံးသားထဲ၌ တပ္မက္ေသာစိတ္ရွိျခင္းသည္လည္း အျပစ္ျဖစ္သည္ ဟုေဖာ္ ျပထားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက “လက္ယာလက္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ကို မွားယြင္းေစလွ်င္၊ ထုိလက္ကို ျဖတ္ပစ္ေလာ့။” ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္သည္ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းႏွင့္တုိက္ဆုိင္မႈရွိေသာ္လည္း သခင္ေယ႐ႈက ဤစကားကုိမိန္႕ဆုိရာတြင္ မိန္းမ အႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းကို တုိက္႐ိုက္ေဖာ္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။

  သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္း သည္ အျပစ္ရိွ သည္ ဟု မ်က္၀ါးထင္ထင္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ မည္သည့္အရာက မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္း အျပစ္ျဖစ္ေစသည္ကုိ ေမးျမန္ရန္ေမးခြန္းလည္းအရိွေပ။ မိန္းမအႏိုင္က်င့္ျခင္း အားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းသည္ ကာမဂုဏ္တပ္မက္ျခင္း၊ စိတ္ထဲတြင္ကာမစိတ္ကို မေျဖာက္ဖ်က္ ႏုိင္ျခင္း၊ အျပာဓါတ္ပံုအျမားအျပားၾကည့္ျခင္း မွ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ မိန္းမႏွင့္ ကာမဆက္ဆံရာတြင္ လြန္က်ဴးမႈမရွိရန္ အထက္ကေဖာ္ျပေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကာမဂုဏ္တပ္မက္ေသာစိတ္၊ ညစ္ညမ္းေသာအေတြး အေခၚမ်ား၊ ႏွင့္ အျပာဓါတ္ပံုမ်ား စသည္တုိ႕ကို စြန္႕လႊတ္ႏုိင္လွ်င္ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းျဖင့္ကာမ ဆက္ဆံျခင္း ရွိ ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္း ျဖင့္ ကာမဆက္ ဆံလိုေသာစိတ္ တဖြါးဖြါး ရွိၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္သူတုိ႕ျပဳေသာ အျပစ္တရားအ တြက္ ေနာင္တ ရျခင္းရွိသင့္ေပသည္။

  မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ကာမဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပ ထားေသာ နည္းဥပေဒသအခ်ိဳ႕တုိ႕ကို ၾကည့္ၾကပါစို႕။ ဧဖက္၊ ၅း၃ တြင္ “မတရားေသာေမထံု၌ မွီ၀ဲျခင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကိေလသာညစ္ၫူးျခင္း၊တုိ႕ကို သန္႕ရွင္းသူတုိ႕သည္ ေရွာင္သင့္သည္”ဟု ေဖာျပထားပါသည္။ ကာမဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္စံုစမ္းျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အလြန္ ခက္ခဲသည္။ သမၼာက်မ္းစာက “သင္တုိ႕သည္ စားေသာ္၄င္း၊ ေသာက္ေသာ္၄င္း၊ မည္သည့္အမႈကို ျပဳေသာ္၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမႈကိစၥကို ျပဳၾကေလာ့” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၁၀း ၃၁) ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားမႈမျဖစ္ေစေသာအမႈအ ရာမ်ားကို လံုး၀အျပဳအပ္ေပ။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ မိမိျပဳေသာအမႈက ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းေျမာက္ေစသည္ဟု ေသခ်ာစြာမသိလွ်င္၊ ၎သည္ အျပစ္ျဖစ္သည္။ “ယံုေသာစိတ္မရွိဘဲ က်င့္ သမွ်ေသာအက်င့္တုိ႕သည္ အျပစ္ရွိၾကသည္” (ေရာမ၊ ၁၄း၂၃)။ ထပ္မံ၍၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ခႏၶာကုိယ္ ကို္ ဘုရားသခင္၏ေရြးႏႈတ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိရန္လုိအပ္သည္။ “သင္တုိ႕၏ခႏၶာကိုယ္သည္ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ၊ သင္ တုိ႕အထဲ၌က်ိန္း၀ပ္၍ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၎၊ မိမိကုိယ္ကိုယ္မိမိ မပုိင္ေၾကာင္းကို၎၊ မသိၾကသေလာ။သင္တုိ႕သည္ အဘုိးႏွင့္၀ယ္ေတာ္မူေသာသူျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ပုိင္ေတာ္မူေသာသင္တုိ႕၏ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကေလာ့။ “ (၁ေကာ၊ ၆း၁၉-၂၀) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ျပဳေလသမွ်ေသာ အက်င့္တုိ႕၌ ဤသမၼာက်မ္းစာကို အၿမဲတမ္း စြဲကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အ ရ၊ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါသည္။ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းျဖင့္ကာမဆက္ဆံျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို မထင္ရွားေစခဲ့ေပ။ ကိုယ္က်င့္တရားလည္းပ်က္ျပားေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ခႏၶာကိုယ္ အေပၚဘုရားသခင္၏ စံုစမ္း ျခင္းကိုလည္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားျခင္းမေပးႏုိင္ေပ။