သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္ရွိသလား၊ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသအေထာက္အထား ရွိပါသလား၊၊?

ဘုရားသခင္ရွိပါသလား၊ ဤျငင္းခုံမူသည္ အာ႐ုံစူးစုိက္ရန္အတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ သတင္းသည္ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ ၉၀%က ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္း (သို႔) သူသည္ သာလြန္ေသာတန္ခုိးရွိေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္ၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဘုရားသခင္ရွိသည္ဟုယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔သည္ သူအမွန္တယ္ရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ သက္ေသမျပႏုိင္လွ်င္ အေတြးအေခၚသက္ သက္ပဲျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသမျပႏုိင္ေပ။ (သုိ႔) သက္ေသလည္းျပႏုိင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ခံရမည္ဟု မိန္႔ဆုိထားပါသည္။ “ယုံၾကည္ျခင္းမရွိ လွ်င္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႔ႏုိင္။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္ထံသို ခ်ဥ္းကပ္ေသာ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ရွိေတာ္မူသည္၎၊ ကုိယ္ေတာ္ရွာေသာသူအား အက်ဳိးေပးေတာ္မူသည္၎ ယုံၾကည္ရမည္” (ေဟၿဗဲ၊ ၁၁း၆)။ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိပါက ေလာကတခုလုံးတြင္ သူရွိေၾကာင္းကုိ ဖြင့္ေျပာ၍သက္ေသထူႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္ ယုံၾကည္ျခင္းလုိအပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

“ေယ႐ႈကလည္း၊ သင္သည္ ငါကုိျမင္ေသာေၾကာင့္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိ၏။ ငါ့ကုိမျမင္ပဲယုံေသာသူတုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက ၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ (ေယာဟန္၊ ၂၀း၂၉)။

သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိသည္ကုိ မဆိုလုိေပ။ သမၼာက်မ္းစာက “မုိဃ္္းေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအေရေတာ္ကိုၾကားေျပာ၍၊ မိုုဃ္္းမ်က္ႏွာက်က္သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္ လုပ္ေသာ အရာ မ်ားကုိျျပသ၏။ တေန႔ကုိတေန႔ ္ျမြက္ ဆုိ၍၊ တၫဥ္႔ကုိၫဥ္႔သြန္သင္၏။ ႏႈတ္ျမြက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းမရွိ၊ သူတုိ႔ႏႈတ္ထြက္ သံကုိမၾကားရေသာ္လည္း သူတုိ႔၏အသံသည္ ေျမတျပင္လုံး၌ႏွံ႔ျပား၍ သူတုိ႔၏စကားသည္ ေျမႀကီးစြန္း တုိင္ေအာင္ ေရာက္ေလ၏ ” (ဆာ၊ ၁၉း၁-၄)။ ၾကယ္တာယာမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္း၊ စၾကာ၀ဌတခုလုံး၏ႀကီးမားမႈကုိ သိရွိျခင္း၊ သဘာ၀တရား၏ အံဩမႈကိုေလ့လာျခင္း၊ ေန၀င္ျခင္း၏လွပမႈျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ေတြ႕ျခင္းစေသာ အခ်က္တုိ႔သည္ ဖန္ဆင္းျခင္းရွိေၾကာင္းကုိ ၫႊန္ျပသည္။ ဤသက္ေသျပခ်က္ကုိ လုံေလာက္မူမရွိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသားထဲ၌ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္း ကုိ သက္ေသျပႏုိင္ပါသည္။ ေဒသနာ၊ ၃း၁၁ က “…လူစိတ္ႏွလုံးကုိလည္း အနႏၱကာလ၌ စြဲလမ္းေစေတာ္မူၿပီ” ဟု မိန္႔ဆုိ ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသားထဲ၌ ဤဘ၀လြန္သြားလွ်င္ ေနာင္ဘ၀ရွိသည္ကုိ၎၊ ဤေလာကလြန္သြားလွ်င္ ေလာ ကရွိေသးသည္ကုိ၎၊ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္သည္။ ဤသိရွိျခင္းပညာကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျငင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထဲ၌ ဘုရားသခင္ရွိသည္ကုိ၎၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားျဖင့္ ဘုရားသခင္အလုပ္လုပ္သည္ကုိ၎ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လူတခ်ဳိ႕တုိ႔ သည္ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကုိ ျငင္းဆုိႏုိင္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မိန္႔ဆုိခ်က္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါမည္။ “ဘုရားသခင္ မရွိဟု မိုက္မဲေသာသူတုိ႔သည္ ထင္တတ္ၾက၏ ” (ဆာ၊ ၁၄း၁)။ ၉၀%ေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏သမုိင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ယဥ္ေက်းမူ၌ျဖစ္ေစ၊ လူမူေရး၌ျဖစ္ေစ၊ နယ္ေျမေဒသ၌ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္တတ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ယုံၾကည္ရန္ တစ္စုံတစ္ခု( သုိ႔) တစ္ဦးတစ္ေယာက္က သြန္သင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာျငင္းခုံမူထဲမွ အေတြးေခၚႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျငင္းခံုမူကုိ ၾကည့္ၾကပါစုိ႔၊ ပထမအေနႏွင့္ ontological argument ဟု ေခၚေသာ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကုိ သက္ေသျပျခင္းျဖစ္ သည္။ ဤသက္ေသျပျခင္းက ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္း သက္ေသထူရန္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယူဆခ်က္ကုိ အသုံးျပဳသည္။ ၎က “ဘုရားသခင္ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာသူမရွိ ” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ျဖင့္ အစျပဳထားပါသည္။ တည္ရွိျခင္းသည္ မတည္ရွိျခင္းထက္သာ၍ ႀကီးမားသည္ဟူေသာ သက္ေသျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အႀကီးဆုံးေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိရမည္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ မရွိခဲ့လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ အႀကီးမားဆုံးေသာ သူမျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ျဖစ္ျခင္းအနက္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ဒုတိယအခ်က္သည္ teleogical argument ဟု ေခၚေသာ ဖန္ဆင္းျပဳျပင္သူရွိသည္ဟု ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ၎က စၾကာ၀ဌာတစ္ခုလုံး သည္ အံ့ဩဖြယ္ေသာ အေနအထားျဖင့္ လွပစြာတည္ရွိေသာေၾကာင့္ ပုံစံေရးသူရွိရမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဥပမာအား ျဖင့္၊ ကမၻာသည္ ေနမွမုိင္ေပါင္းေလးရာ (သို႔) ထုိထက္ေ၀းလံလွ်င္ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္အ တုိင္း အသက္ရွိေသာ သူမ်ား ရွင္သန္ႏုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေနထုိင္ေသာ ပတ္၀န္က်င္တြင္ ေျပာင္းလဲမူအနည္းငယ္ ရာခုိင္းႏႈန္းေပၚေပါက္လာပါက ေလာက၌ရွိေသာ သက္ရွိသတၱ၀ါအလုံးတုိ႔သည္ ေသကုန္ၾကပါလိမ့္မည္။ ပ႐ုိတင္း ေမာ္လီၾကဴး တစ္ခုထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ တႀကိမ္လွ်င္ ၁၀၂၄၃ လုိအပ္သည္။ (၎သည္ ၁၀ ၿပီးေနာက္ ၂၄၃ 0’s တုိ႔က လုိက္လာျခင္းျဖစ္သည္)။ ဆဲလ္တခုသည္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ပ႐ုိတင္ေမာ္လီၾကဴတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တတိယျငင္းခုံမူသည္ Cosmologocal ဟုေခၚေသာ ကမၻာလုံးႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ သက္ေသျပသျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပ်က္မူဟူသမွ်သည္ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ ဤစၾကာ၀ဌာတခုလုံးႏွင့္ ၎၏အ ထဲ၌ရွိေသာ အရာအားလုံးတုိ႔သည္ အေၾကာင္းတရားတခုျဖစ္သည္။ အရာခပ္သိမ္းျဖစ္လာရန္ ဖန္တီးေပးေသာ တစ္ ေယာက္ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္၊ အရာခပ္သိမ္းျဖစ္လာရန္အတြက္ “ဖန္ဆင္းျခင္း” မခံေသာသူတစ္ဦးရွိရမည္။ ထုိ “ဖန္ဆင္းျခင္း” မခံရေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ စတုတၳေျမာက္ျငင္းခုံမူသည္ Moral argument ဟု ေခၚ ေသာ အက်င့္စာရိတၱပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေသျပသျခင္းျဖစ္သည္။ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ၾကည့္လွ်င္ ယဥ္ေက်းမူအားလုံးက ဥပေဒပုံစံရွိ ၾကသည္။ လူတုိင္းက အမွားအမွန္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ရွိၾကပါသည္။ သတ္ျခင္း၊ လိမ္ညာျခင္း၊ ခုိးျခင္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ ျပားျခင္းတုိ႔ကုိ လူတုိင္းက မႏွစ္သက္ၾကေပ။ အမွားႏွင့္အမွန္ သိရွိႏုိင္ေသာ ပညာသည္ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားသခင္ထံမွ လႊဲ ၍ မည္သည့္အရပ္မွလာသနည္း။

ထုိ႔ျပင္ လူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ စစ္မွန္သည့္တရားကုိ ျငင္းပယ္၍ လိမ္ညာမူကုိသာ ယုံၾကည္ၾက လိမ့္မည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားပါသည္။ ေရာမ၊ ၁း၂၅ က “လူတုိ႔သည္ မွန္ေသာဘုရားသခင္အရာ၌ အမွားကုိ ထားလ်က္၊ ဖန္ဆင္းတတ္ေသာ သခင္ကုိပယ္၍၊ ဖန္ဆင္းအပ္ေသာအရာကို ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ထုိသခင္ သည္ ထာ၀ရမဂၤလာရွိေတာ္မူ၏ “အာမင္” ဟု မိန္႔ဆုိထားပါသည္။ လူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ မယုံၾကည္ျခင္းသည္ အျပစ္ တင္ျခင္းႏွင့္မလႊတ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက မိန္႔ဆုိထားပါသည္။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရာ မ်ားကုိ ေထာက္႐ႈသျဖင့္၊ ထာ၀ရတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ ထာ၀ရအျဖစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏အရာ တုိ႔သည္ ကမၻာတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ ထုိေေၾကာင့္္ သူတုိ႔သည္ ကုိယ္အျပစ္ကုိ မဖုန္းႏိုင္ရာ” (ေရာပ၊ ၁း၂၀)။

“သိပံၸနည္းက်က်” ႏွင့္ “မ်က္၀ါးထင္ထင္သက္ေသထူရန္” မရွိေသာေၾကာင့္ လူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ မယုံၾကည္ေၾကာင္းေျပာေလ့ရွိပါသည္။ လူသည္ ဘုရားသခင္ရွိသည္ဟု သိရွိ၀န္ခံသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္၊ သူတုိ႔သည္ ဘုရား သခင္ထံသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္တခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ ခြင့္လႊတ္ျခင္းလုိအပ္ေၾကာင္းကုိ သိရွိရန္လုိအပ္သည္ (ေရာမ၊ ၃း၂၃၊ ၆း၂၃)။ ဘုရားသခင္တည္ရွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူထံ႐ုိေသေလးျမတ္မူတခုခုျပဳရေပမည္။ ဘုရားသခင္ မရွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္းကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိပဲ မိမိႏွစ္သက္ေသာအရာတုိ႔ကုိ ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ လူေပါင္း္မ်ားစြာက တရားစီရင္ျခင္းမွ လြက္ေျမာက္လုိေသာေၾကာင့္ လူသားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္တုိး တတ္လာျခင္း မွျဖစ္လာသူဟူေသာ ခံယူခ်က္ကုိ စြဲကုိင္လွ်က္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္းကုိ လုံး၀မလက္ခံႏုိင္ ေတာ့ေပ။ တည္႐ွိေသာဘုရားသခင္ကို ေနာက္ဆုံးတြင္သူတည္ရွိေၾကာင္းကုိ လူေတြကသိရွိခဲ့ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္မရွိ သည္ဟု မိုက္မဲ့စြာျငင္းခုံလုိျခင္းသည္ အက်ဳိးမဲ့ အနတၱသက္သက္ျငင္းခုံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပပါရေစ။ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္းကုိ မည့္သုိ႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ေန႔တုိင္းစကားေျပာၾကေသာေၾကာင့္ သူရွိသည္ကုိ သိရွိခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏စကားေျပာျခင္းကုိ ဇာတိနားျဖင့္မၾကားေသာ္လည္း သူ၏အတူပါ ရွိမူကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခံစားသိရွိႏိုင္သည္။ သူ၏သြန္သင္လမ္းျပျခင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခံစားႏိုင္သည္။ သူ၏ေမတၱာကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိႏိုင္သည္။ သူ၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိခ်င္ေတာင့္တၾကသည္။ လူေတြကေတာင္မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာျပသနာ မ်ား ကို ဘုရားသခင္က သာ ေျဖ႐ွင္းေပးႏုိင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား စြာတုိ႔ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အံ့ဩဖြယ္ရာနိမိတ္လကၡဏာျဖင့္ ကယ္တင္ခဲ့၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္တာ ကုိလည္းေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ လံုး၀မကူညီႏုိင္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏တည္ရွိ ျခင္းကို အသိအမွတ္ ျပဳ၍ ခ်ီးမြမ္းရန္သာလုိအပ္သည္။ အထက္၍ေဖာ္ျပထားေသာ ျငင္းခုံမူက ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္းကုိ တိက်စြာ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ရန္ ျငင္းဆုိေသာသူတုိ႔ကုိ လုံး၀ဖ်ားေယာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္တည္ရွိ ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္ (ေဟၿဗဲ၊ ၁၁း၆)။ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အေမွာင္ထုထဲတြင္ ခုန္ခ်ေသာမ်က္စိကန္းေသာသူကဲ့သုိ႔မဟုတ္ေပ။ ၉၀% ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၀င္ေရာက္ခဲ့ ေသာအခန္းသုိ႔ ေရာင္ရဲ႕စြာခ်ီတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားျဖစ္ပါသေလာ။ ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္သည္မည္သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။?

ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ သူ၏ တည္ရွိျခင္းကုိ နည္းလမ္း (၃) ခုျဖင့္ဖြင့္ျပထားပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကုိ သူဖန္ဆင္းခဲ့ေသာအရာမ်ားၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသျပႏုိင္ပါသည္။ “အဘယ္ သို႔ နည္းဟူမူကား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရာမ်ားကုိ ေထာက္႐ႈသျဖင့္ ထာ၀ရတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ ထာ၀ရအျဖစ္ေတာ္ ဟူေသာ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏အရာတုိ႔သည္ ကမၻာတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ရွိၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ သူတုိ႔ သည္ကုိယ္အျပစ္ကုိ မဖုံးႏုိင္ရာ ” (ေရာမ၊ ၁း၂၀)။ “မုိးဃ္ေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသားေရေတာ္ကုိ ၾကား ျပာ၍ မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္လုပ္ေသာအရာမ်ားကို ျပသ၏ ” (ဆာ၊ ၉၀း၁)။

မိတ္ေဆြသည္ လယ္ကြင္းတခု၏အလယ္တြင္ လက္ပတ္နာရီတခုေတြ႕ခဲ့လွ်င္ ဤလက္ပတ္နာရီျဖစ္သည္ သူအလုိေလ်ာက္ “ေပၚလာ” သည္(သုိ႔) ဖန္ဆင္းသူမ႐ွိပဲ အၿမဲတမ္းရွိေသာ လက္ပတ္နာရီျဖစ္သည္ဟု ေတြးေတာရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎နာရီ၏လွပမူကုိုသိၿပီး၊ ဖန္ဆင္းသူရွိရလိမ့္မည္ဟု မိတ္ေဆြေတြးေတာႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထိုထက္မက သာ၍ႀကီးမားေသာ လွပသည့္႐ႈခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အခ်ိန္တိုင္းတာမူသည္လက္ပတ္နာရီေၾကာင့္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏လက္ယာေတာ္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ ထို႔လက္ယာေတာ္သည္ ကမၻာလုံးႀကီး ၏ လွည့္ပတ္ေရြ႕လ်ားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ (၎ေရြ႕လ်ားေသာအရာ၀တၱဳ၏အေလးခ်ိန္သည္ ၁၃၃ အက္ေတာ္မ္ရွိသည္)။ စၾကာ၀ဌာ တခုလုံးက လွပေသာလက္ယာေတာ္ကုိ ျပသခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ကႀကီးမားေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိရလိမ့္မည္ ဟု ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

မိတ္ေဆြသည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္တခုကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့လွ်င္ ထုိ႔လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ သိရွိရန္ မိတ္ေဆြႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိ႔လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဖန္တီးေရးသားေသာသူသည္ အေတြးအေခၚထက္ျမက္ေသာသူျဖစ္သည္ဟု မိတ္ေဆြယူဆႏုိင္ပါ သည္။ DNA “ပုဒ္ဆာ” သည္ မည္မွ်ခက္ခဲ့သနည္း။ ၎ကုိသိရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ခႏၶာကုိယ္ၾကြက္သားမ်ားစြာ အသုံးျပဳရန္လုိ အပ္သည္။ DNA ၏ ႐ႈတ္ေထြးမူႏွင့္ေလးနက္မူတုိ႔သည္ ၫာဥ္စမ္းပုိဒ္စာေရးထားေသာ ၫာဏ္ေကာင္းသည္ စာေရးသူေၾကာင့္ မဟုတ္ေလာ့။

ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ မိမိအခ်ိန္တန္မွေလ်ာက္ပတ္စြာ ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ လူစိတ္ႏွလုံးကုိလည္း အနႏၱကာလ ၌ စြဲလမ္းေစေတာ္မူၿပီး။ သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာအမူကုိ အစမွအဆုံးတုိင္ေအာင္ လူသည္ စစ္၍မကုန္ႏုိင္ (ေဒသ၊ ၃း၁၁)။ လူေတြ၏စိတ္ထဲတြင္ သာမန္မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏုိင္ေသာ သာ၍ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀ရွိေသာ သသည္ကုိ၎၊ ဤေလာကအရာမ်ားထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာသူရွိသည္ကုိ၎ သိရွိခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ထာ၀ရကာလ အတြက္ ခံယူခ်က္သည္ အနည္းဆုံးနည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာပညတ္ေတာ္ေရးစြဲျခင္းႏွင့္ ၀တ္ျပဳ ကုိးကြယ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

သမုိင္းတေလွ်ာက္ရွိ လူမ်ဳိးတုိင္း၌ တန္ဖုိးရွိေသာလူမူက်င့္၀တ္ကုိယ္စီရွိၾကပါသည္။ အံ့ဖြယ္ရာတခုသည္ သူတို႔၏ လူမူက်င့္၀တ္တုိ႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ တခုႏွင့္တခုတူညီသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူသားအားလံုးက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ျမတ္ ႏုိ္းခဲ့ၾကသည္။ လိမ္ညာျဖားေယာင္မူကုိ ရြံ႕ရွာမုန္းတီးတတ္ၾကသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ တူညီေသာအက်င့္စ႐ုိက္၊ အမွားႏွင့္ အမွန္ခြဲျခားတတ္ေသာ လူသားအားလုံးတုိ႔၏သိရွိနားလည္ျခင္း သြန္သင္ေပးေသာ ႀကီးျမတ္ေသာသူတစ္ဦးရွိိသည္ကုိ ၫႊန္ ျပထားပါသည္။

ထုိနည္းတူ ေလာက၌ရွိေသာ လူသားအားလုံးတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ယဥ္ေက်းမူႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ ၀တ္ျပဳ ကုိးကြယ္ျခင္းစနစ္ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးဖန္တီးတတ္ၾကသည္။ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္သူတုိ႔သည္ အမ်ားအျပားျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း “သာ၍ျမင့္ေသာ တန္ခိုး” ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယူဆခ်က္တုိ႔သည္ လူေတြ၏ႏွလုံးသားထဲတြင္ ရွိသည္ကုိမျငင္းဆုိႏုိင္ေသာ တရား ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကုိၾကည့္လွ်င္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ “ ငါတုိ႔၏ပုံသဏ႑န္ႏွင့္အညီ ” (က၊ ၁း၂၇) ဖန္ ဆင္းၾကပါစုိ႔ဟု ေဖာ္ျပေသာအခ်က္ႏွင့္ညီၫြတ္မူရွိသည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏တည္ရွိျခင္းကုိ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာေတာ္အားျဖင့္ ဖြင့္ျပခဲ့ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာအုပ္တစ္ခုလုံးကုိၾကည့္ေသာ္ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ သူ႔ကုိမည္သူကမွ မဖန္ဆင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္ (က၊ ၁း၁၊ ထြက္၊ ၃း၁၄)။ လူတစ္ဦးသည္ မိမိအထၳဳပတၱိကို ေရးသားေသာအခါ မိမိကုိယ္ကိုတည္ရွိျခင္းအ တြက္ အခ်ိန္ယူ၍မေဖာ္ျပခဲ့ေပ။ ထုိနည္းတူ ဘုရားသခင္သည္လည္း သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ သူတည္ရွိသည့္အ ေၾကာင္း မိမိကုိယ္ကိုအခ်ိန္ယူ၍ သက္ေသမျပခဲ့ေပ။ အသက္တာကုိေျပာင္းေစေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ ၎၏႐ုိးသားျဖဴ စင္မူႏွင့္ ၎၏ေရးသားျပဳစုျခင္း နိမိတ္လကၡဏာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္နီးကပ္စြာ ကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ရွင္ ရန္လုိအပ္သည္။

တတိယအေနႏွင့္ ဘုရားသခင္က သူ၏တပါးတည္းေသာသားေတာ္၊ သခင္ေယ႐ႈေတာ္အားျဖင့္ (ေယာဟန္၊ ၁၄း၆-၁၁) မိမိကုိယ္ကုိထင္ရွားခဲ့ပါသည္။ “အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏” ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အ တူရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း လူဇာတိအျဖစ္ကုိ ခံယူ၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ၾကြလာေသာ သူ၏ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္၊ ေက်းဇူးေတာ္တရားႏွင့္ သမၼာတရားတုိ႔ကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္ (ေကာ၊ ၂း၉)။

သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏အသက္တာ၌ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္အားလုံးတုိ႔ကုိ ျပည့္စုံစြာလုိက္ ေလွ်ာက္ခဲ့ၿပိး ေမရွီယႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တုိ႔ကုိ သူကျပည့္စုံေစခဲ့သည္ (မႆဲ၊ ၅း၁၇)။ သူသည္က႐ုဏာ တရားမ်ားစြာျဖစ္ေစ၊ သူေဟာေျပာေသာ ေဒသနာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသျပရန္ အံ့ဩဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကုိ ျဖစ္ေစ၊ သူသည္ဘုရားျဖစ္ျခင္းကုိျဖစ္ေစ သခင္ေယ႐ႈကျပသခဲ့သည္ (ေယာ၊ ၂၁း၂၄-၂၅)။ သူအေသခံၿပီး၊ သုံးရက္ေျမာက္ ေသာေန႔တြင္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ထေျမာက္ျခင္းကုိ ရာေက်ာ္ေသာသူတုိ႔က သက္ေသခံခဲ့ပါသည္ (၁ ေကာ၊ ၁၅း၆)။ သမုိင္းရာဇာ၀င္တုိ႔က ခရစ္ေတာ္သည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ “သက္ေသ” ထူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု ေျပာသည့္အတုိင္း ဤအရာသည္ “ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္တုိ႔၌ ျပဳေသာအရာမဟုတ္ေပ” (တ၊ ၂၆း၂၆)။

ဘုရားသခင္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိစိတ္ထင္သည့္အတုိင္း သံသယ၀င္ေနသူမ်ားလည္းရွိႏုိင္၍ သူတုိ႔သည္ သက္ေသအေထာက္အထားတုိ႔ျဖင့္လည္း သက္ေသျပႏုိင္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နားလည္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔၏သက္ေသျပခ်က္ တုိ႔သည္ အလြန္ရွက္စရာပင္ျဖစ္ေလသည္ (ဆာ၊ ၁၄း၁)။ သူတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိရန္လုိအပ္သည္ (ေဟၿဗဲ၊ ၁၁း၆)။

ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားသည္ အဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္ သည္ မည္သည့္အရာႏွွင့္ တူသနည္း။?

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤေမးခြန္းကိုေျဖဆုိရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္နည္းတူ ဘုရားသခင္ အေၾကာင္းကုိ ေနရာမ်ားစြာတုိ႔၌ ေတြ႔ရွိႏိုင္ျခင္းသည္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္အရာႏွင့္တူေၾကာင္းကိုျဖစ္ေစ၊ သူသည္မည္သည့္ အရာႏွင့္မတူေၾကာင္းကုိျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပထားျခင္း သည္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္မပါပဲ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္တုိ႔ကိုေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရာမဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကုိ သိရွိနားလည္းျခင္း၌ သမၼာက်မ္းစာအတုိင္း မေဖာ္ျပလွ်င္ မွားယြင္းမႈမ်ားစြာရွိသည္ (ေယာဘ၊ ၄၂း၇)။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သုိ႔ေသာအရာႏွင့္တူေၾကာင္းကုိ သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းသည္မွားယြင္းမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သို႔ေသာ အရာႏွင့္တူေၾကာင္းကုိမသိရွိျခင္းက ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္၍ တျခားဘုရားမ်ားကိုတည္ျခင္း၊ ေနာက္လုိက္ျခင္းႏွင့္ကုိးကြယ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေစတတ္သည္ (ထြက္၊ ၂၀း၃-၅)။

ဘုရားသခင္ဖြင့္ျပေသာအရာမ်ားကိုသာသိရွိႏုိင္ပါသည္။ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား (သို႔) အရည္အခ်င္း ထဲမွ တစ္ခုသည္ “အလင္း” ျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တုိင္က အလင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္(ေဟရွာ၊ ၆၀း၁၉၊ ယာကုပ္၊ ၁း၁၇)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူေသာ အရပ္၌ ၀င္ေရာက္ ျခင္းမျပဳမခ်င္း ဘုရားသခင္သည္ သူရွိေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေသာသမၼာတရားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မထီမဲ့ျမင္မျပဳႏုိင္ေပ (ေဟၿဗဲ၊ ၄း၁) ။ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တုိ႔သည္ လူဇာတိျဖစ္လာေသာ (သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္) ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္အရာႏွင့္တူေၾကာင္းကုိ သိရွိေစပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူ၏ ဖန္ဆင္းထားေသာ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိျခင္းမွအစျပဳၾကပါစုိ႔၊ (က၊ ၁း၁၊ ဆ၊ ၂၄း၁)။ လူသည္ဘုရားသခင္၏ပုံသ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ လူသားသည္ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာတုိ႔ထက္ ျျမင့္ျမတ္၍ ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားအုပ္စိုးရန္ တာ၀န္အပ္ႏွံျခင္းခံခဲ့ရသည္ (က၊ ၁း၂၆-၂၈)။ ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ လူသား က်ဆုံးျခင္းအားျဖင့္ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ လက္ယာေတာ္သည္ ယခုတုိင္ေအာင္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္ (က၊ ၃း၁၇-၁၈၊ ေရာမ၊ ၁း၁၉-၂၀)။ ဖန္ဆင္းျခင္း၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔မႈ၊ ရႈပ္ေထြးမႈ၊ လွပမႈႏွင့္ စနစ္တက်တည္ရွိမႈတုိ႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ျမင့္ျမတ္မႈကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္တခ်ဳိ႕တို႔ကို ဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္ အရာ ႏွင့္ တူေၾကာင္းကုိ စူးစမ္းရွာေဖြရာတြင္ မ်ားစြာအက်ဳိးျပဳႏုိင္ပါသည္။

Elohim - တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္ (က၊ ၁း၁)။
Adonai - သခင္၊ သခင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆက္ႏြယ္မႈကုိျပသျခင္္း (ထြက္၊ ၄း၁၀၊ ၁၃)။
El Elyon - အျမင့္ဆုံးေသာဘုရား၊ တန္ခိုးအႀကီးေသာဘုရား (က၊ ၁၄း၂၀)။
El Roi - ေစာင့္ထိန္းေတာ္မူေသာ တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရား (က၊ ၁၆၊ ၁၃)။
El shaddai - အရာခပ္သိမ္းတက္စြမ္းႏုိင္ေသာ ဘုရား (က၊ ၁၇း၁)။
El olam - ထာ၀ရဘုရားသခင္ (ေဟရွာ၊ ၄၀း၂၈)။
Yehweh - “ငါ” ဟူေသာ ဘုရားသခင္၊ မိမိကုိယ္ကို ထာ၀ရတည္ရွိေသာ ဘုရား သခင္ဟု အဓိပါယ္ရသည္ (ထြက္၊ ၃း၁၃၊ ၁၄)။

“ထာ၀ရဘုရား” ၏ အဓိပၸါယ္သည္ သူတည္ရွိျခင္းက အစမရွိ၊ အဆုံးလည္းမရွိျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းမရွိ၊ ထာ၀ရတည္ရွိေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ (တ၊ ၃၃း၂၇၊ ဆာ၊ ၉၀း၂၊ ၁တိ၊ ၁း၁၇)။ ဘုရားသခင္သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ။ ဘုရားသခင္သည္ မွီခုိအားကုိးထုိက္ေသာ ဘုရားႏွင့္ယံု ၾကည္ကုိးစားထုိက္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါသည္ (မာ၊ ၃း၆၊ ေတာ၊ ၂၃း၁၉၊ ဆာ၊ ၁၀၂း၂၆၊ ၂၇)။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လုပ္ငန္းအားျဖစ္ေစ၊ သူ၏ျဖစ္ျခင္း၌ျဖစ္ေစ၊ သူႏွင့္တူေသာသူတစ္ဦးမွ်မရွိေပ။ သူသည္ အရာအားလုံးထက္သာလြန္၍ၿပီးျပည့္စုံေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ (၂ ဓမၼ၊ ၇း၂၂၊ ဆာ၊ ၈၆း၈၊ ေဟရွာ၊ ၄၀း၂၅၊ မႆဲ၊ ၅း၄၈)၊ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကုိ လုံးလံုးလ်ားလ်ားရွာေဖြသိရွိ နားလည္း၍မရေပ (ေဟရွာ ၄၀း၂၈၊ ဆာ ၁၄၅း၃၊ ေရာမ ၁၁း၃၃-၃၄)

ဘုရားသခင္သည္ တရားမွ်တသည္သူသည္ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မွမ်က္ႏွာသာမ ေပးျခင္းကုိ ဆုိလိုသည္ (တရား ၃၂း၄ ဆာလံ ၁၈း၃၀)။ ဘုရားသခင္သည္ အရာ ခပ္သိမ္းကို တတ္စြမ္းႏုိင္သည္။ သူသည္တန္ခုိးအလံုးစံုကုိပုိင္ဆုိင္သည္။ သူလုပ္ ခ်င္ေသာအရာဟူသမွ်လုပ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူလုပ္ေဆာင္သမွ်အားလုံးသည္ သူ၏စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ညီၫႊတ္မူရွိသည္။ (ဗ်ာ ၁၉း၆ ေယာ ၃၂း၁၇-၂၇)။ ဘုရားသခင္သည္ ေနရာတုိင္း၌ရွိျခင္း၏ အဓိပၸါယ္သည္ သူကအခ်ိန္တုိင္း၌ တည္ရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ဘုရားသခင္သည္အရာခပ္သိမ္းကိုသိသည္။ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸဳန္၊ အနာဂတ္၌ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ဟူသမွ် သူသိရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသား၌ ၾကံစည္ေသာ အၾကံစည္မ်ားကုိလည္းသူသိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကုိ သိေသာေၾကာင့္ သူ၏တရား စီရင္ျခင္းသည္ အစဥ္အၿမဲမွ်တသည္ (ဆာ ၁၃၉း၁-၅၊ သုတၱံ ၅း၂၁)။

ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ဘုရားျဖစ္သည္အဓိပၸါယ္သည္ဘုရားသခင္ကလြဲ၍ တျခားေသာ ဘုရားမရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ သူသာလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသားထဲ၌ လုိခ်င္ေတာင္းတ ေသာအရာမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္ သာလွ်င္ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းေပးအပ္ရန္ထုိက္တန္သည္(တရား ၆း၄)။ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အဓိပၸါယ္သည္ ဘုရားသခင္သည္ မွားယြင္းေသာအရာ တစ္ခုမွ်မလုပ္ျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္၍ တရားမွ်တ ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္ကုိ ခြင့္လြတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားကုိ သခင္ေယ႐ႈ ေေပၚသို႔ တင္ေသာအခါ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္ (ထြက္ ၉း၂၇၊ မႆဲ၊၄၅-၄၆၊ ေရာမ၊ ၃း၂၁-၂၆)။

ဘုရားသခင္သည္တန္ခိုးအလုံးစုံ၏အရွင္ျဖစ္ျခင္း၏အဓိပၸါယ္သည္သူသည္အျမင့္ဆုံး ေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဆုိလိုသည္။ သူ၏ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ တညီတ ၫြတ္တည္းတည္ရွိသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းခံေသာအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ လုံး၀မျဖတ္ဆီးႏုိင္ေပ (ဆာ၊ ၉၃း၁၊၉၅း၃၊ ေယရမိ၊ ၂၃း၂၀)။ ဘုရားသခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ျခင္း၏အဓိပၸါယ္သည္သူ႕ကုိသာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ ျခင္းကုိဆုိလိုသည္ (ေယာဟန္ ၁-၁၈၊ ၄း၂၄)။ဘုရားသခင္သည္ သုံးပါးတစ္ဆူျဖစ္သည္။ သုံးပါးတစ္ဆူဟုေခၚရာတြင္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ပါးေစတုိင္း၌ရွိေသာ တန္ခုိးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ တုိ႔သည္ တစ္ျခားေသာတစ္ပါးတုိ႔၌ရွိေသာ ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္တူညီ ျခင္းကုိ ဆုိလို သည္။ ရွင္မႆဲ ၂၈း၁၉ ကိုၾကည့္ေသာအခါ “(နာမည္)” ကုိအနည္းကိန္းျဖင့္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း သုံးပါး တစ္ဆူျဖစ္ေသာ “ခမည္းေတာ္ဘုရား သားေတာ္ဘုရား သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ဘုရား မုသာစကားကုိ မသုံးတတ္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ (ဆာ၊ ၁၁၇း၂၊ ၁ဓမၼ၊ ၁၅း၂၉)။

ဘုရားသခင္၏္ သန္႔ရွင္းသည္အဓိပၸါယ္သည္ ညစ္ညမ္းေသာအရာဟူ သမွ်ႏွင့္ မေရာေႏွာဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ျခင္းကုိဆုိလိုသည္။ တည္ရွိၿပီးေသာဆိုးသြမ္းမႈမ်ားက ဘုရားသခင္ကိုုိအမ်က္ထြက္ေစသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္းကၽြမ္းေသာမီးအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္ (ေဟရွယ၊ ၆း၃၊ ဟဗကၠ၊ဳ ၁း၁၃၊ ထြက္၊ ၃း၂၊ ၄၊ ၅၊ ေဟၿဗဲ၊ ၁၂း၂၉ )။ ဘုရားသခင္သည္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳသည္ဟုဆိုရာတြင္ သူ၏ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သနားၾကင္ နာတတ္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္းႏွင့္ခ်စ္ျခင္းတို႔ကုိပါ၀င္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းအဓိပၸါယ္ကို စကားလုံး အားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ႐ွိလွ်င္ တျခားေသာအဂၤါရပ္တို႔ကိုကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ခံစားရလိမ့္မဟုတ္ေပ။ ေက်းဇူးတင္စရာတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ တစ္ဦးျခင္းစီသိရွိလိုေသာဆႏၵသည္ သူ၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ (ထြက၊္ ၃၄း၆၊ ဆာလံ၊ ၃၁း၁၉၊ ၁ေပ၊ ၁း၃၊ ေယာဟာန၊္ ၃း၁၆၊ ေယာဟာန၊္ ၁၇း၃)။

ဘုရားသခင္သည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ မည္သည္႔ ပုံစံျဖစ္သည္ဟူေသာေမးခြန္းကုိ ျပည့္စုံစြာ မည္သူကမွ မေျဖဆုိႏုိင္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ၎သူကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာသူျဖစ္သည္ကုိ ၎သိရွိႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို ဆက္လက္၍ ႏွလုံးသားအၾကြင္းမဲ့ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ၾကပါေစ (ေယာမိ ၂၉း၁၃)။

ေမးခြန္း: သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထားသနည္း။

သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတိက်က်ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ ေမး ခြန္းတခုျဖစ္ပါသည္။ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူေတြ၏ဦးေႏွာက္အေတြးအေခၚ အားျဖင့္ သိရွိရန္ မလြယ္ကူေပ။ အရိပ္အႁမြက္ကိုသာ သိရွိႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ထက္အလြန္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို ၿပီးျပည့္စံုစြာ နား လည္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ခမည္းေတာ္သည္ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို သမၼာက်မ္းစာက သြန္သင္ထားပါသည္။ ဘုရားတဆူတည္းရွိေၾကာင္းကို လည္သမၼာက်မ္းစာက သြန္သင္ထား ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သံုးပါးတဆူ၏အေၾကာင္းကို နားလည္နုိင္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏နား လည္မႈသည္ ျပည့္စံုျခင္းမရွိေပ။ သို႕ေသာ္ သံုးပါးတဆူသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ ျပခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္းကို တင္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။

သံုးပါးတဆူသည္ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးအျဖစ္တည္ရွိေသာ ဘုရားတဆူျဖစ္သည္။ ဘုရားသံုးပါး ေပါင္းစပ္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းကို မွတ္သားပါ။ သံုးပါးတဆူကို ေလ့လာေသာအခါ “သံုးပါးတ ဆူ” စကားလံုးကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္းကိုလည္းသိရွိပါ။ သံုးပါးတဆူ ကိုေဖာ္ျပရန္အတြက္ -ဘုရားျဖစ္ေသာ ထိုသံုးပါးတုိ႕သည္ အတူတူရွိျခင္း ႏွင့္ ထာ၀ရကာလမွစ၍ တည္ရွိေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကိုသာ ျပသႏုိင္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ “သံုးပါးတဆူ” ကိုမေတြ႕ရေသာ္ျငားလည္း၊ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားေသာ အရိပ္အႁမြက္ မ်ားစြာရွိသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာက်မ္းပိုဒ္တုိ႕သည္ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို ရည္ၫႊန္း ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။

၁။ ဘုရားတဆူရွိသည္ (တရားေဟာ၊ ၆း၄၊၁ေကာ၊ ၈း၄၊ ဂလာ၊ ၃း၂၀၊ ၁တိ၊ ၂း၅)

၂။ သံုးပါးတစ္ဆူတြင္ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးပါ၀င္သည္ (ကမၻာ၊ ၁း၁၊ ၂၆၊ ၃း၂၂၊ ၁၁း၇၊ ေဟရွာ၊ ၆း၈၊ ၄၈း၁၆၊ ၆၁း၁၊ မႆဲ၊ ၃း၁၆-၁၇၊ ၂၈း၁၉၊ ၂ေကာ၊ ၁၃း၁၄)။ ကမၻာ၊ ၁း၁ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဟၿဗဲဘာသာစကား Elohim (နာမ္) ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ကမၻာ၊ ၂း၁၆၊ ၃း၂၂၊ ၁၁း၇၊ ႏွင့္ ေဟရွာ၊ ၆း၈ တုိ႕တြင္ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႕” ဟူေသာ နာမ္စားတုိ႕သည္ အမ်ားကိန္းကိုျပ၍ ေဟၿဗဲဘာသာ စကားလံုးတြင္ထိုစကားလံုးကိုအသံုးျပဳေသာအခါ တစ္ဦးထက္ပိုမ်ားေသာအရာတို႕ကို ေဖာ္ျပလို ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္သံုးပါးတဆူျဖစ္သည္ဟု လက္မေထာင္၍ မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရားနာမကို ေဖာ္ျပေသာအခါ အမ်ားကိန္းျဖစ္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းကို သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ ဂရိ ဘာသာစကားမွာ Elohim ဘုရားသည္ သံုးပါးျဖစ္ေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစပါသည္။

ေဟရွာ၊ ၄၈း၁၆၊ ၆၁း၁ တုိ႕တြင္ သားေတာ္က ခမည္းေတာ္ထံႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ထံသို႕စကားေျပာေနသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဟရွာ၊ ၆၁း၁ ကို လု၊ ၄း၁၄-၁၉ ႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္လွ်င္၊ သားေတာ္၏စကားေျပာျခင္းကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ မႆဲ၊ ၃း၁၆-၁၇ ထဲတြင္ သခင္ေယ ႐ႈႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းအေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ သားေတာ္ဘုရားေပၚတြင္ဆင္းသက္၍၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ သားေတာ္ေပၚတြင္ ၀မ္းေျမာက္ စကားေျပာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မႆဲ၊ ၂၈း၁၉ ႏွင့္ ၂ေကာ၊ ၁၃း၁၄၌ ေဖာ္ျပထား ေသာက်မ္းပိုဒ္တြင္ သံုးပါးတဆူတြင္ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးပါ၀င္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

၃။ က်မ္းပိုဒ္အမ်ားအျပားတြင္ သံုးပါးတဆူတုိ႕၏ကြာဟမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဓမၼ ေဟာင္းထဲတြင္ “LORD” ထာ၀ရဘုရား စကားလံုးသည္ “Lord” ဘုရားသခင္ (ကမၻာ၊ ၁၉း၂၄၊ ေဟာေရွ၊ ၁း၄) စကားလံုးႏွင့္ မတူေပ။ ထာ၀ရဘုရားမွာသားေတာ္တစ္ပါးရွိသည္( ဆာ၊ ၂း၇၊ ၁၂၊ သုတၱံ၊ ၂၀း၃-၄)။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း “LORD” ထာ၀ရဘုရား (ထြက္၊ ၁၇း၁၈)၊ “God” ဘုရားသခင္ (ဆာ၊ ၆၁း၁၀-၁၂) ႏွင့္ ကြာဟမႈရွိသည္။ သားေတာ္ဘုရားသည္လည္း ခမည္းေတာ္ ဘုရားႏွင့္ ကြာဟမႈရွိသည္ (ဆာ၊ ၄၅း၆-၇၊ ေဟၿဗဲ၊၁း၈-၉)။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈ က ခမည္းေတာ္အား ဥပဇၥ်ယ္ဆရာ၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါ သည္( ေယာ၊ ၁၄း၁၆-၁၇)။ သခင္ေယ႐ႈ က မိမိကိုယ္ကို ခမည္းေတာ္ (သို႕) သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစပါသည္။သတင္းေကာင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ သခင္ေယ႐ႈ က ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ထံအၿမဲတမ္းစကားေျပာသည္ကို မွတ္သားထားပါ။ သခင္ေယ႐ႈ သည္ မိမိကိုယ္ကို စကားေျပာသလား။ မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈက မိမိႏွင့္မတူေသာ သံုးပါးတဆူတြင္ ပါ၀င္ေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရားကို စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

၄။ သံုးပါးတဆူတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ခမည္းေတာ္ သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ (ေယာဟန္၊ ၆း၂၇၊ ေရာမ၊၁း၇၊ ၁ေပ၊၁း၂)။ သားေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္ (ေယာဟန္၊ ၁း၁၊ ၁၄၊ ေရာမ၊ ၉း၅၊ ေကာေလာ၊ ၂း၉၊ ေဟၿဗဲ၊ ၁း၈၊ ၁ေယာ၊ ၅း၂၀)။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္ (တမန္၊ ၅း၃-၄၊ ၁ေကာ၊ ၃း၁၆)။

၅။ သံုးပါးတဆူတြင္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ရွိသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္ ႏွင့္သားေတာ္တုိ႕ထက္ အနည္းငယ္နိမ့္၍၊ သားေတာ္သည္လည္း ခမည္းေတာ္ထက္နိမ့္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎သည္ အတြင္းပိုင္းဆုိင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္ၿပီး၊ သံုးပါး တစ္ဆူတုိ႕၏ဘုရားျဖစ္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္း သည္ လူ႕ဦးေႏွာက္ျဖင့္ အကုန္အစင္မသိႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သားေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လု၊ ၂၂း၄၂၊ ေယာဟန္၊ ၅း၃၆၊ ၂၀း၂၁၊ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ေယာဟန္ ၁၄း၁၆၊ ၁၄း၂၆၊ ၁၆း၇၊ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ၁၆း၁၃-၁၄တုိ႕ကို ၾကည့္ပါ။

၆။ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးတြင္ပါ၀င္ေသာသူတုိ႕သည္ လုပ္ငန္းကိုယ္စီရွိၾကသည္။ ခမည္းေတာ္ဘုရား သည္ စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုး၏မူလအစ (၁ေကာ၊ ၈း၆၊ ဗ်ာ၊ ၄း၁၁)၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာဗ်ာ ဒိတ္ေတာ္ (ေယာဟန္၊ ၁း၁)၊ ကယ္တင္ျခင္း (ေယာ၊ ၃း၁၆-၁၇) တုိ႕၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သခင္ေယ႐ႈက လူသားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရာမ်ားလုပ္ေဆာင္ထားပါသည္ (ေယာဟန္၊ ၅း၁၇၊ ၁၄း၁၀)။ အရာခပ္သိမ္းကို ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။

သားေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္ျပဳခဲ့ၿပီးေသာ- ေလာကတခုလံုးကိုဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္၊ ျပဳျပင္မြမ္း မံျခင္း (၁ေကာ၊ ၈း၆၊ ေယာဟန္၊ ၁း၃၊ ေကာေလာ၊ ၁း၁၆-၁၇)၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ (ေယာဟန္၊ ၁း၁၊ ၁၆း၁၂-၁၅၊ မႆဲ၊ ၁၁း၂၇၊ ဗ်ာ၊ ၁း၁ ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္း (၂ေကာ၊ ၅း၁၉၊ မႆဲ၊ ၁း၂၁၊ ေယာဟန္၊ ၄း၄၁) တုိ႕ကို တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သခင္ေယ႐ႈကို သူဖန္ဆင္းၿပီးေသာအရာမ်ား ထပ္မံျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ တာ၀န္ခန္႔အပ္ ခဲ့ပါသည္။

ဤဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း (ကမၻာ၊ ၁း၂၊ ေယာဟန္၊ ၂၆း၁၃၊ ဆာ၊ ၁၀၄း၃၀)၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္႐ူပါ႐ံု (ေယာဟန္၊ ၁၆း၁၂၊၁၅၊ ဧဖက္၊ ၃း၅၊ ၂ေပ၊ ၁း၂၁)၊ ကယ္တင္ျခင္း (ေယာဟန္၊ ၃း၆၊ တိတု၊ ၃း၅၊ ၁ေပ၊ ၁း၂) ႏွင့္ သခင္ေယ႐ႈျပဳေသာအမႈမ်ား (ေဟရွာ၊ ၆၁း၁၊ တမန္၊ ၁၀း၃၈) တုိ႕ကို ဘုရားသခင္က သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အမႈျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က အမႈျပဳေသာအခါ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ သို႕ေသာ္သူတို႕၏ေဖာ္ျပ ခ်က္တုိ႕သည္ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေပ။ ၾကက္ဥတစ္လံုးတြင္ အႏွစ္၊ အကာ၊ မခြံ၊ ပန္းသီးတစ္လံုး တြင္အခြံ၊ အသား၊ အေစ့၊ တုိ႕ပါ၀င္သည့္နည္းတူ သံုးပါးတဆူသည္လည္းထိုနည္းတူျဖစ္သည္ ဟု ျ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေျပာတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ခမည္းေတာ္၊သားေတာ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိ ညာဥ္ေတာ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ၊ သူတုိ႕အားလံုးသည္ ဘုရားျဖစ္ ၾကသည္။ ေရအားျဖင့္ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရာတြင္ တိက်ခိုင္လံုမႈမရွိေပ။ ေရသည္ အရည္၊ အေငြ႕၊ အခဲ စသည္တို႕ျဖစ္ဖဲြ႕စည္းထားပါ သည္။ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တုိ႕သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ဖြဲ႕ စည္းထားေသာ ပံုသ႑ာန္မဟုတ္ဘဲ၊ သူတုိ႕သည္ ဘုရားျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႕ေသာပံုေဆာင္ခ်က္ တုိ႕သည္ သံုးပါးတဆူေဖာ္ျပရာတြင္ ဥပမာအျဖစ္မသံုးျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေပ။ ထာ၀ရဘုရားကို နစၥအရာမ်ားအားျဖင့္ ပံုေဖာ္၍မရႏုိင္ေပ။

ယေန႕ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္တြင္သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို တိက်စြာမသိရွိႏုိင္ေပ။ သံုး ပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အရိပ္အေရာင္သာေဖာ္ျပထားေသာ္ လည္း ၎တုိ႕သည္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ခမည္းေတာ္သည္ဘုရားျဖစ္သည္။ သားေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားတဆူတည္းရွိသည္။ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကလႊဲ၍ အျခားေဖာ္ျပခ်က္တုိ႕သည္ ထင္ျမင္ခ်က္၊ျငင္းဆုိဖြယ္ရာ၊ အႏွစ္သာရမရွိ ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ မိမိဦးေႏွာက္ကို အသံုးျပဳ၍၊ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္း ကို သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမည့္အစား၊ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးမားဆန္းက်ယ္မႈ ႏွင့္ သူ၏ျမင့္ျမတ္မႈတုိ႕ကို ခ်ီးမြမ္းရန္ ပိုေကာင္းသည္။ “ ဘုရားသခင္၏ပညာႏွင့္ ညာဥ္ေတာ္သည္ အလြန္က်ယ္၀န္းနက္နဲစြ တကား။ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တုိ႕ကို အဘယ္သူမွ်စစ္၍မကုန္ႏုိင္။ ႂကြေတာ္မူေသာလမ္းတို႕ကို လုိက္၍ရွာေသာ္လည္းမေတြ႕မမီနုိင္။ ထာ၀ရဘုရား၏စိတ္ေတာ္ကို အဘယ္သူသိသနည္း။ ထာ၀ရ ဘုရားႏွင့္ အဘယ္သူသည္ တုိင္ပင္ဖက္ျပဳသနည္း။” (ေရာမ၊ ၁၁း၃၃-၃၄)

ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းေသာသူမ်ားအေပၚတြင္ ဆုိးသြမ္းမႈမ်ား သက္ေရာက္ေစသနည္း။

ဤေမးခြန္းသည္ သီေၾသာ္ေလာ္ဂ်ီဘာသာရပ္ေလ့လာရာတြင္ အခက္ခဲဆံုးေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထာ၀ရဘုရား၊ အနႏၷဘုရား၊ အရာခပ္သိမ္းကိုသိေတာ္မူေသာဘုရား၊ ေနရာ တုိင္း၌ရွိ ေတာ္မူေသာဘုရား၊ အနႏၷတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ လူသားမ်ား (တဒဂၤ၊ ပုထုဇဥ္လူသားမ်ား၊ အသိညာဥ္ကန္႕သတ္ေသာလူသားမ်ား၊ တစ္ေနရာ၌သာရွိေသာလူသားမ်ား၊ တန္ခိုးမရွိေသာ လူသားမ်ား)က အဘယ့္ေၾကာင္းဘုရားသခင္ျပဳေသာအမႈကို ျပည့္၀စံုလင္စြာ သိလိုၾကသ နည္း။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေယာဘ၀တၳဳထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စာတန္က ေယာဘ အေပၚ သူျပဳလုိသည့္အတုိင္းျပဳရန္ ဘုရားသခင္က ခြင့္ျပဳထားသည္။ သို႕ေသာ္ သူ၏အသက္မသတ္ရန္ တားျမစ္ ထားသည္။ ေယာဘက မည္သို႕တုံ႕ျပန္ခဲ့သနည္း။ “ငါ့ကို သတ္ေတာ္မူ၍၊ ငါေျမာ္လင့္စရာမရွိေသာ္လည္း၊ ေရွ႕ေတာ္၌ အျပစ္ေျဖရာစကားကို ငါေလွ်ာက္ထားမည္” (ေယာဘ ၁၃း၁၅)။ “အ၀တ္မပါဘဲ အမိ၀မ္းထဲ သို႕ ျပန္သြားေတာ့မည္။ ထာ၀ရဘုရားေပးေတာ္မူ၏။ ထာ၀ရဘုရား႐ုပ္သိမ္းေတာ္မူ၏။ ထာ၀ရဘုရား၏နာမ ေတာ္သည္ မဂၤလာရွိေစသတည္း” (ေယာဘ ၁း၂၁)။ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုသြမ္းမႈမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္ကို ေယာဘက မသိခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းသူ သိခဲ့ သည္။ ထုိေၾကာင့္ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ကိုးစားခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေယာဘကဲ့သုိ႕ တံု႕ျပန္တတ္ရန္ လုိအပ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေကာင္းေသာသူမ်ားအေပၚတြင္ ဆုိးသြမး္မႈမ်ား သက္ေရာက္ရန္ခြင့္ ျပဳသနည္း။ သမၼက်မ္းစာအရၾကည့္လွ်င္ ေကာင္းေသာသူတစ္ေယာက္မွ် “မရွိ”ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားလံုးသည္ အျပစ္တရားအားျဖင့္ ပုပ္သိုးညစ္ညမ္းေသာသူမ်ား၊ စက္ဆုပ္႐ြံရွာဖြယ္ေကာင္းေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဟု သမၼာက်မ္းစာက ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ေဒသနာ ၇း၂၀၊ ေရာမ ၆း၂၃၊ ၁ေယာ ၁း၈)။ ေရာမ ၃း၁၀ -၁၈ ထဲတြင္ “ေကာင္းေသာသူ” တစ္ေယာက္မွ်မရွိေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူမရွိ၊ တေယာက္မွ်မရွိ။ နားလည္ေသာသူမရွိ။ ဘုရားသခင္ကို ရွာေသာသူမရွိ။ လူအေပါင္းတုိ႕သည္ လမ္းလြဲၾကၿပီ။ တညီတၫြတ္တည္း အသံုးမရေသာသူျဖစ္ၾကၿပီ။ ေကာင္းေသာအ က်င့္ကို က်င့္ေသာသူမရွိ၊ တ ေယာက္မွ်မရွိ။ သူတုိ႕၏လည္ေခ်ာင္းသည္ ဖြင့္ထားေသာ သခ်ႋဳင္းတြင္းျဖစ္၏။ သူတုိ႕သည္ လွ်ာႏွင့္ လွည့္စားတတ္ၾက၏။ သူတုိ႕ႏႈတ္ခမ္းအထဲမွာ ေႁမြဆိုးအဆိပ္အ ေတာက္ရွိ၏။ သူတုိ႕ႏႈတ္သည္ က်ိန္ဆဲေသာစကား၊ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားႏွင့္ျပည့္၀၏။ သူတုိ႕ေျခသည္ လူအသက္ကို သတ္ျခင္းငွါ လ်င္ျမန္၏။ သူတုိ႕သြားရာ လမ္း၌ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းရွိ၏။ ခ်မ္းသာလမ္းကို သူတုိ႕မသိၾက။ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ရေသာအေၾကာင္းသည္ သူတို႕မ်က္စိ၌ မထင္ဟု က်မ္းစာလာ သတည္း။” ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္ေသာလူသားအားလံုးသည္ ယခုခ်က္ျခင္း အပယ္ငရဲထဲသို႕ ပစ္ခ်ျခင္းထိုက္တန္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ စကၠန္႕တုိင္းအသက္ရွင္ႏုိင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူး ေတာ္ႏွင့္ဂ႐ုဏာေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္စဥ္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ထိတ္လန္႕စရာအေကာင္းဆံုးေသာအေတြ႕အႀကံဳသည္ ဂ႐ုဏာတရားမရွိလွ်င္ အပယ္ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႕ ထာ၀ရပစ္ခ်ျခင္းခံရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင္းဆုိးေသာသူမ်ားအေပၚ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို သက္ေရာက္ေစ ေတာ္မူသနည္း” ဟု ေမးလွ်င္ ပုိ၍ေကာင္းသည္။ ေရာမ ၅း၈ ထဲတြင္ “ငါတုိ႕သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႕အတြက္ေၾကာင့္၊ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕ကို အဘယ္မွ် ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတုိ႕အားထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူ၏” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူသားမ်ားအား လံုးသည္ ဆိုးသြမး္ေသာသူမ်ား၊ ညစ္ၫူးေသာသူမ်ား၊ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ခ်စ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္အတြက္ အေသခံခဲ့သည္ (ေရာမ ၆း၂၃)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလွ်င္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ေရာမ ၁၀း၉) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္း အခြင့္ရရွိၿပီး၊ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေနထိုင္ေသာအိမ္ေတာ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ (ေရာမ ၈း၁)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ငရဲႏွင့္ထုိက္တန္ ေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္လွ်င္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရရွိၿပီး၊ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ထာ၀ရအသက္ရွင္မည္ျဖစ္ သည္။

တခါတရံ လူမ်ားအေပၚ အသင့္ေတာ္ေသာ ဆိုး႐ြားမႈမ်ား သက္ေရာက္တတ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အ ေပၚအျပစ္ သက္ေရာက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ထိုက္တန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မထုိက္တန္သည္ျဖစ္ေစ အဆိုးသက္ ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ အႀကံအစည္ေတာ္ရွိသည္။ အေရးႀကီးဆံုး သိထုိက္ေသာအရာ သည္ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ၊ တရားမွ်တေသာ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ေက်းဇူးဂ႐ုဏာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အေပၚျဖစ္ပ်က္ေသာအရာမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ နားမလည္ၾကေပ။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို သံသယ၀င္မည့္အစား၊ သူ႕ကို ကုိးစားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တုံ႕ျပန္မႈျပဳရရန္ျဖစ္သည္။ “ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအႁကြင္းမဲ့ကိုးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကို အမွီမျပဳႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ ထာ၀ရဘုရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႕ျပဳလွ်င္၊ သင္၏လမ္းခရီးတုိ႕ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္” (သုတၱံ ၃း၅-၆)။

ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သလား။

ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းခဲ့လွ်င္ အျပစ္ကိုလည္းဘုရားသခင္ဖန္ဆင္း ထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ပထမအေနႏွင့္ ယူဆႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ အျပစ္သည္ ေက်ာက္ (သို႕)လွ်ပ္စစ္ ကဲ့သို႕ “အရာ၀တၳဳ” မဟုတ္ေပ။ ဆိုးသြမ္းေသာအိုးတစ္လံုးဟူ၍ မရွိေပ။ အဆုိးမွာကိုယ္ပိုင္ တည္ရွိျခင္း မရွိေပ။ အဆိုးသည္ အမွန္ေဖာ္ျပရလွ်င္ အေကာင္းႏွင့္ ကင္းကြာျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ တြင္းမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း မည္သည့္အရာမ်ားထဲတြင္ တြင္းမရွိေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ တြင္းတစ္ခုကို အမိုက္တ႐ိုက္ႏွင့္ ကင္းစင္သည္ ဟု ဆုိေသာ္လည္း တြင္းသည္ အမိႈက္ႏွင့္အကင္းႏုိင္ေပ။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းေသာအခါ အေကာင္းျဖင့္ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ဘုရား သခင္ဖန္ ဆင္းေသာအရာအားလံုးတုိ႕သည္ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ အခြင့္ရွိသည္။ စစ္မွန္ေသာအ ရာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ အေကာင္းမ်ားအျပင္ အျခားေသာ အရာမ်ားကိုလည္း ထားရွိခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ သည္ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ လူသားမ်ားအား အေကာင္း (သို႕) မေကာင္း(အဆိုး)မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။ ဤေကာင္းေသာအရာႏွစ္ခု ဆက္ႏြယ္ျခင္းမွားယြင္းမႈေၾကာင့္ အဆိုးျဖစ္လာေသာအခါ အဆိုးသည္ ဘုရားသခင္ဖန္ ဆင္းခဲ့ေသာ”အရာ” ျဖစ္သည္ဟု မေျပာႏုိင္ေပ။

အျခားေသာ ဥပမာတစ္ခုကို ထပ္မံေဖာ္ျပလုိပါသည္။ လူတစ္ဦးကို “အေအး တည္ရွိသလား” ဟုေမးလွ်င္ “ရွိသည္” ဟု ျပန္ေျဖႏုိင္ေပသည္။ ၄င္းသည္ မွန္ကန္ႏုိင္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ အေအးသည္ မရွိေပ။ အေအးဟူသည္ အပူဓါတ္ မရွိေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ၊ အေမွာင္သည္လည္းမရွိေပ။ အေမွာင္ သည္ အလင္း မရွိေသာ အရာသာ ျဖစ္သည္။ အဆိုးသည္ အေကာင္း (သို႕) ပို၍ေကာင္းေသာအရာမ်ား ကင္းမဲ့ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ အဆိုးသည္ ဘုရားသခင္မရွိေသာအရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အဆုိးကို မဖန္ဆင္းခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္ သူက အေကာင္း ႏွင့္ကင္းကြာေသာအရာကို တည္ရွိရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ အဆုိးကို မဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း သူက အဆိုးကို ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားျဖစ္ေစ၊ လူသားမ်ားျဖစ္ေစ ဆုိးေသာအရာမ်ားျပဳရန္ ခြင့္မေပးဘဲ၊ သူ႕ကို သာ အေစခံရန္ အလိုေတာ္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို “စက္႐ုပ္” ကဲ့သို႕ေရြးခ်ယ္မႈမရွိဘဲ ဘုရားသခင္၏ “အစီအစဥ္” အတုိင္းသာ ျပဳရန္ အလိုေတာ္မရွိခဲ့ေပ။ ဘုရားသခင္က အဆိုးကို ထားရွိျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ စစ္မွန္ေသာအရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ သူ႕ကိုသာ အေစခံရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။

အကန္႕အသတ္ရွိေသာ လူသားမ်ားသည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို ျပည့္စံုစြာနားမလည္ႏုိင္ေပ (ေရာမ ၁၁း၃၃-၃၄)။ တခါတရံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ေတြးေတာျခင္းထက္ပို ၍အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အရာမ်ားႀကံဳေတြ႕ေသာအခါ ဘုရားသခင္ျပဳေသာအမႈမ်ားကို နားလည္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အရာအားလံုးကို သန္႕ရွင္းေသာအရာ၊ ထာ၀ရ႐ႈေတာင့္မွ ျမင္တတ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သည္ အရာအားလံုးကို အဆိုးျမင္၀ါဒ၊ ေလာကအေတြးႏွင့္ တဒဂၤအတြက္သာ ျမင္တတ္ၾကသည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႕သည္ အျပစ္ျပဳ၍ အဆိုး၊ ေသျခင္းႏွင့္ ခက္ခဲပင္ပန္းမႈမ်ား ဤေလာကသို႕ယူေဆာင္လာ ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားကို ဤေလာကသို႕ အဘယ္ေၾကာင့္ပစ္ခ်ပါသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ျပည့္စံုစြာဖန္ဆင္း၍ နာျခင္းအိုျခင္းကငး္မဲ့ေသာေနရာ ေကာင္းကင္ဘံု၌ မထားသနညး္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဤေမးခြန္းမ်ားကို လံုေလာက္စြာ မေျဖႏုိင္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သိရွိႏုိင္ေသာအရာတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္ျပဳ ေသာအရာခပ္သိမ္းတို႕သည္ သန္႕ရွင္း၊ ျပည့္စံုၿပီး၊ သူ၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႕အတြက္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ သည္မွန္ကန္ေသာအရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္၊ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ အဆိုးကို ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသ ခင္သည္ အဆိုးကို မဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း သူသည္ အဆိုးတည္ရွိ ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အဆုိးကို မထားရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၏အဓမၼေစ ခုိင္းျခင္းအားျဖင့္ သူ႕ကို ကုိးကြယ္ၾကပါလိမ့္မည္။

ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျခားနားမႈရွိသနည္း။

ဤေမးခြန္း၏ အဓိကအားျဖင့္ နားလည္မႈလႊဲေခ်ာ္သြားျခင္းသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္း မ်ားထဲ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏သေဘာသဘာ၀ကို အသိရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အေျခခံနည္းလမ္းအားျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ “ဓမၼေဟာင္းထဲတြင္ ရွိေသာဘုရားသခင္သည္ အမ်က္ေဒါသျပင္း ထန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ရွိေသာဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပရေပမည္။ အမွန္အကန္ေဖာ္ျပရလွ်င္ သမၼက်မ္းစာသည္ သမုိင္းတေလွ်ာက္အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူသားမ်ားဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားခင္ တည္ရွိေၾကာင္း တဆင့္မွတဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ထံေပးထားေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္လူေတြက ဓမၼေဟာင္းထဲတြင္ ရွိေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဓမၼသစ္ထဲတြင္ ရွိေသာဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို နားလည္မႈလႊဲ သြားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လူတစ္ဦးသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းကို ဖတ္လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ ျခားနားမႈမရွိ၊ အတူတူျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္းမ်ားတြင္ ဘုရား သခင္၏ အမ်က္ေတာ္ႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ဥပမာအားျဖင့္၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတစ္ခုလံုးကို ဖတ္လွ်င္ ဘုရားသခင္က မိမိကိုယ္ကို “သနားဂ႐ုဏာႏွင့္ျပည့္ စံုေသာဘုရား၊ အမ်က္ထြက္ျခငး္၌ေႏွးေကြးေသာဘုရား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သစၥာတရားႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္”ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ထြက္ေျမာက္၊ ၃၄း၆၊ ေတာလည္၊ ၁၄း၁၈၊ ၀တ္ျပဳ ၉း၁၇၊ ဆာ ၈၆း၅၊ ၁၅၊ ၁၀၈း၄၊ ၁၄၅း၈၊ ေယာလ ၂း၁၃)။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ဘုရားသခင္ သနားျခင္းေမတၱာေတာ္ ႏွင့္ ဂ႐ုဏာေတာ္တုိ႕ကို ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအ ေပါင္းတုိ႕သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႕မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကိုရေစျခငး္ငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္း ေသာသားေတာ္ကို စြန္႕ေတာ္မူသည့္တုိင္ေအာင္ေလာကီသားတုိ႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏” (ေယာဟန္ ၃း၁၆)။ ဓမၼ ေဟာင္းတေလွ်ာက္လံုးကုိ ၾကည့္လွ်င္ ဖခင္တစ္ဦးက မိမိသားကို ခ်စ္သည့္နည္းတူ၊ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ခ်စ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ သူတုိ႕သည္ မိမိေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႕က်င္၍ ႐ုပ္တုကို ကိုးကြယ္ေသာအခါ ဘုရားသခင္က သူတုိ႕ကို ဒဏ္ခတ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္သူတို႕ သည္ မိမိအျပစ္မ်ားကို ေနာင္တရ၍ ဘုရားသခင္ထံျပန္လာေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္သူတို႕ကို ကယ္တင္ခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ ဘုရားသခင္သည္လည္း ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ရွိေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ဆက္ဆံခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ေဟၿဗဲ ၁၂း၆ ထဲတြင္ ဤသို႕ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ထာ၀ရဘုရားသည္ ခ်စ္ ေတာ္မူေသာသူတုိ႕ကို ဆံုးမေတာ္မူ၏။ လက္ခံသမွ်ေသာသူတို႕ကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏။”

ထုိနည္းတူ၊ ဘုရားသခင္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတေလွ်ာက္တြင္ အျပစ္တရားအေပၚ တရားစီရင္၍ အမ်က္ ေဒါသကို သြန္းေလာင္းေတာ္မူသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရား သခင္၏အမ်က္ေတာ္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ “သမၼာတရားကုိ အဓမၼျဖင့္ဆီးတာႏွိပ္စက္ ေသာသူတုိ႕ျပဳ တတ္ေသာ ဘုရားမဲ့ေနျခင္းအမႈ၊ တရားကို လြန္က်ဴးျခင္းအမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕တဘက္၌ ဘုရားသခင္၏အ မ်က္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏” (ေရာမ ၁း၁၈)။ ထိုေၾကာင့္ဘုရားသ ခင္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ျခားနားမႈမရွိေပ။ ဘုရားသခင္၏သေဘာသဘာ၀သည္ ေျပာင္း လဲျခင္းမရွိေပ။ ဘုရားသခင္သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းအရွိေသာဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္လွ်င္ က်မ္းပိုဒ္အျမားအျပားတြင္ သူ၏သေဘာသဘ၀မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္႐ႈေလ့လာလွ်င္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ဘုရားသခင္ သည္ျခားနားမႈမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ စာအုပ္ေပါင္း ၆၆ ပါ၀င္ၿပီး၊ တုိက္ႀကီးႏွစ္မွ ေရးသားထားသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ အတြင္း ဘာသာႀကီးသံုးခုျဖင့္ စာေရးသူ ၄၀ေက်ာ္တုိ႕က ေရးသား ခဲ့သည္။ စာအုပ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုသည္ လံုးဆန္႕က်င္ဘက္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းရွိသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သနားျခင္းဂ႐ုဏာေတာ္၊ တရားမွ်တႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ျပဳ ေသာ လူသားမ်ားအေပၚ အေျခအေနမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆက္ဆံခဲ့သည္ကို ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ သမၼာက်မ္း စာသည္ လူသားမ်ားအေပၚဘုရားသခင္ေပးပို႕ေသာ ေမတၱာစာေစာင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္း ထားေသာသူမ်ားအေပၚ၊ အဓိကအားျဖင့္ လူသားမ်ားအေပၚ၊ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကို သမၼာ က်မ္းစာ တစ္ခုလံုးတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ သမၼာက်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးတြင္ ေမတၱာဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအား သူႏွင့္မိတ္သာဟာရျပန္ဖြဲ႕ရန္ ေခၚဖိတ္ထားပါသည္။ ဘုရားသခင္က ထုိသို႕ျပဳျခင္းသည္ ေလာကီသားတုိ႕သည္ ထုိက္တန္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးဂ႐ု ဏာေတာ္၊ သူ၏စိတ္ရွည္သည္းခံႏုိင္ျခင္းႏွင့္ သူ၏ျပည့္စံုေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္ေသာဘုရားသခင္သည္ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကိုနားမ ေထာင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ သူ႕ကို ကိုးကြယ္ရန္ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ား၊ သူ႕ထံမွထြက္သြားေသာသူမ်ား၊ ကုိယ္တိုင္တီထြင္ဖန္ဆင္းေသာ႐ုပ္တုကိုကုိးကြယ္ေသာသူမ်ားကို တရားစီရင္မည့္ တရားသူႀကီးျဖစ္သည္ (ေရာမ အခန္းႀကီး ၁)။

ဘုရားသခင္သည္ သန္႕ရွင္းေျဖာင့္မတ္ေသာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အတိတ္၊ပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္ အျပစ္မ်ားကို တရားစီရင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ထာ၀ရေမတၱာေတာ္က အျပစ္တရားအ တြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးကို ဆပ္ေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေသနည္းလမ္းကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ သည္။ သို႕မွသာ အျပစ္ရွိေသာလူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္မွ လႊတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၁ေယာ ၄း၁၀ အလြန္ေကာင္းေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ “ငါတုိ႕ သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္သည္ဟုမဆုိ။ ဘုရားသခင္သည္ငါတို႕ကိုခ်စ္၍ ငါတုိ႕၏အျပစ္ေျဖစရာျဖစ္ေစျခင္း ငွါ၊ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာအရာ၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိ၏။” ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ အျပစ္ေျဖ လႊတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ကယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းစနစ္ကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ထိုအျပစ္အ တြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ယာယီအတြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္အတြက္ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ ကိုယ္စားျပဳအေသခံေတာ္မူျခင္းလက္ၡဏာကို ပံုေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာထဲတြင္ ကတိထားခဲ့ေသာ ကယ္တင္ရွင္သည္ ဓမၼသစ္ထဲတြင္ ျပည့္စံုခဲ့သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာထဲတြင္ ကတိျပဳေတာ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ျဖစ္ေသာ သူ၏တပါးတည္း ေသာသားေတာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေစလႊတ္မည့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ကို ဓမၼသစ္က်မ္းစာထဲတြင္ ျပည့္စံု ခဲ့သည္။ ဓမၼေဟာင္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ “ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ပညာရွိရန္” (၂တိ ၃း၁၅) ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာကို ေကာင္းမြန္စြာေလ့လာေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ “သူ ေဖာ္ျပထားခဲ့ေသာ အရိပ္မ်ား”ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသည္ကို သက္ေသအေထာက္အထားေတြ႕ရွိႏုိင္သည္ (ယာကုပ္ ၁း၁၇)။

ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္ဟု ဆုိရာတြင္ မည္သည့္အရာကို ဆိုလို သနည္း။

သမၼာက်မ္းစာက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္းကို မည္သို႕ေဖာ္ျပထားသည္ကို ၾကည့္ၾကပါစို႕။ သုိ႕မွ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏မူလအစျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိပါလိမ့္မည္။ “ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္ ၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ၀ါႂကြားျခင္းမရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ မေလ်ာက္ပတ္စြာမ က်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကိုမရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟုမထင္တတ္၊ မတရား ေသာအမႈ၌၀မ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌၀မ္းေျမာက္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ဖံုးအုပ္ တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာ ကို သည္းခံတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလႊတ္၏ (၁ေကာ ၁၂း၄-၈(ခ)။ဤ အခ်က္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေပးထားေသာ ေမတၱာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ (၁ေယာ ၄း၈)။ ဘုရားသခင္သည္ ဤကဲ့သို႕ေသာ ေမတၱာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္။

ေမတၱာ (ဘုရားသခင္) က မည္သူမည္၀ါေပၚ၌ အတင္းအဓမၼ ေစခုိင္းျခင္းမျပဳေပ။ ဘုရားသခင္ထံသို႕လာ သမွ်ေသာသူတုိ႕သည္ သူ၏ေမတၱာကို တုံ႕ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေမတၱာ (ဘုရားသခင္) သည္ သနားျခင္းဂ ႐ုဏာေတာ္ကို လူတုိင္းေပၚတြင္ ျပသခဲ့သည္။ ေမတၱာ (သခင္ေယ႐ႈ)သည္ လူတန္းစားခဲြျခားမႈမရွိဘဲ လူသားအားလံုးအေပၚ ေကာင္းေသာအရာမ်ား ျပဳခဲ့သည္။ ေမတၱာ (သခင္ေယ႐ႈ)သည္ အျခားသူမ်ားေပၚ တြင္ တပ္မက္ျခင္းမရွိေပ။ ေစာဒကတက္ျခင္းမရွိဘဲ ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ ေမတၱာ (သခင္ေယ႐ႈ) သည္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာသူမ်ားအေပၚ အႏုိင္ယူႏုိင္ေသာတန္ခုိးရွိေသာ္လည္း သူသည္ ေလာက၌ လူ သားတစ္ဦးကဲ့သို႕အသက္ရွင္စဥ္ မည္သူမည္၀ါအေပၚ အႏုိင္အထက္မျပဳခဲ့ေပ။ ေမတၱာ (ဘုရားသခင္) က နာခံျခင္းရွိရန္ အမိန္႕မထုတ္ခဲ့ေပ။ ဘုရားသခင္က သားေတာ္ေယ႐ႈကို နာခံျခင္းရွိရန္ အမိန္႕မေပးခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္ သားေတာ္သည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ ရွိေသာခမည္းေတာ္၏စကားကုိနာခံခဲ့ သည္။ “ငါသည္ခမည္းေတာ္ကို ခ်စ္သည္ကို၄င္း၊ ခမည္းေတာ္မွာေတာ္မူသည္အတုိင္းျပဳသည္ကို၄င္း၊ ေလာကီသားတုိ႕သိမည္အေၾကာင္းတည္း “(ေယာဟန္ ၁၄း၃၁)။ ေမတၱာ (သခင္ေယ႐ႈ)က အျခားသူမ်ား၏ လုိအပ္မႈမ်ားကို အၿမဲတမ္းဦးစားေပးခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္ေမတၱာေတာ္၏အႀကီးမားဆံုးေသာေမတၱာေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႕အားျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ယာ ဟန္ ၃း၁၆ ထဲတြင္ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႕သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႕ မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႕ေတာ္ မူသည့္တုိင္ေအာင္ေလာကီသားတုိ႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ေရာမ ၅း၈ ထဲတြင္လည္း ထုိနည္းတူ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ငါတုိ႕သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ငါတုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ငါတုိ႕ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတုိ႕အား ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏။” ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္ႏုိုင္ငံေတာ္တြင္ ထာ၀ ရေပ်ာ္ေမြ႕ရန္အလိုေတာ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ အျပစ္ေႂကြးအား လံုးေပးဆပ္ေက်ေအးရန္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သူ၏အလိုေတာ္အတုိင္းအသက္ရွင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားအလုိေတာ္ရွိသည္။ ေမတၱာက ခြင့္လႊတ္သည္။ “ကုိယ္အျပစ္တုိ႕ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတုိ႕အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ ဒုစ႐ိုက္ရိွသမွ်ႏွင့္ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၄င္းျပည့္စံုေတာ္မူ၏” (၁ေယာ ၁း၉)။

ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူသည္ ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ မည္သည့္အရာကိုဆုိလုိ သနည္း။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္အဂၤါတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ဘုရားသ ခင္၏ကုိယ္က်င့္စ႐ိုက္၊ သူ၏ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္က သူ၏သန္႕ရွင္းျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ႏွင့္ သူ၏ အမ်က္ေဒါသကို ထိခုိက္ရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားသည္ ျပည့္စံုစြာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွသည္။ ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပင္ျဖစ္သည္။ သူလုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးသည္ တရားမွ်တမႈရွိၿပီး၊ မွန္ကန္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ ျပည့္စံုေသာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။ အံ့ၾသ ဘြယ္ရာတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္က သူ၏တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္ လက္ခံသမွ်ေသာသူမ်ားကို သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ သူျပဳသည့္အတုိင္းအျခား သူမ်ားကို ခ်စ္ႏုိင္ေသာအစြမ္းအစေပးခဲ့သည္ (ေယာဟန္ ၁း၁၂၊ ၁ေယာ ၃း၁၊ ၂၃-၂၄)။

ေမးခြန္း: ယေန႕ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အားစကားေျပာသလား။

ဘုရားသခင္လူမ်ားကို အသံအားျဖင့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ စကားေျပာေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္ (ထြက္၊ ၃း၁၄၊ ေယာ႐ႈ ၁း၁၊ တရား ၆း၁၈၊ ၁ဓမၼ ၃း၁၁၊ ၂ဓမၼ ၂း၁၊ ေယာဘ ၄၀း၁၊ ေဟရွာယ ၇း၃၊ ေယဇမိ ၁း၇၊ တမန္ ၈း၂၆၊ ၉း၁၅၊ ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ နမူနာျပထားေသာက်မ္းပိုဒ္ မ်ားသာျဖစ္သည္)။ ယေန႕ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားအား အသံအားျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္စကားမေျပာ သည္ကို၄င္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္စကားေျပာမည္မဟုတ္သည္ကို၄င္း သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ဘုရားသခင္သည္ ရာႏွင့္ခ်ီစကားေျပာေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထုိစကားေျပာျခင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာလူ႕သမုိင္းႏွစ္ေပါင္း ၄,၀၀၀ ခန္႕တြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က အသံအားျဖင့္စကားေျပာျခင္းသည္ ႁခြင္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ နည္းလမ္းမဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဘုရားသခင္က အသံအားျဖင့္စကားေျပာသည္ဟု မွတ္တမ္း တင္ထားေသာ္လည္း ၄င္းသည္ လူ႕အသံလား၊ အထဲမွျဖစ္ေပၚလာေသာအသံလား၊ (သို႕) စိတ္ထဲ၌ေဖာ္ျပ ေသာအသံလား ဟူ၍ အၿမဲတမ္း ေသခ်ာစြာမေဖာ္ျပႏုိင္ေပ။

ယေန႕ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားကို စကားေျပာသည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္စကားေျပာသည္ (၂တိ ၃း၁၆-၁၇)။ ေဟရွာယ ၅၅း၁၁ ထဲတြင္ “ထိုအတူ၊ ငါ့ စကားသည္တည္လိမ့္မည္။ အက်ိဳးမရွိဘဲငါ႔ထံသို႕မလာရ။ ငါ႔အလိုကို ျပည့္စံုေစမည္။ ငါေစခုိင္းေသာအမႈ၌ တည္လိမ့္မည္” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လုိအပ္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာႏွင့္အညီအသက္ရွင္ႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးထားေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ရွင္ေပတ႐ုၾသ၀ါဒစာ ဒုတိယေစာင္ ၁း၃ထဲတြင္ “ထိုသို႕ႏွင့္အညီ ငါတုိ႕ကို ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ေခၚေတာ္မူ ေသာဘုရားကို သိေသာဥာဏ္အားျဖင့္၊ ငါတုိ႕အားအသက္ရွင္ျခင္း၊ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ ေသာအရာရွိသမွ်တုိ႕ကို ဘုရားတန္ခိုးေတာ္သည္ ေပးသနားေတာ္မူၿပီ” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ အခက္အခဲ၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚအားျဖင့္ စကားေျပာ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏စိတ္ထဲတြင္ အမွားမွအမွန္ကို ခြဲျခားႏုိင္ရန္ ပိုင္းျခားႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ ပညာကို ေပးထားသည္ (၁တိ ၁း၅၊ ၁ေပ ၃း၁၆)။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏စိတ္ေတာ္ကို သိရွိႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႕၏စိတ္ကို ပံုသြင္းထားပါသည္ (ေရာမ ၁၂း၂)။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို လမ္းျပရန္၊ ေျပာင္းလဲရန္၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌တိုးတက္ႀကီးထြားရန္ အတြက္ အျဖစ္အပ်က္အခ်ဳိ႕တုိ႕ကို ခႊင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္(ယာကုပ္ ၁း၂-၅၊ ေဟၿဗဲ ၁၂း၅-၁၁)။ ၁ေပ ၁း၆-၇ထဲတြင္ “အရည္က်ိဳ၍စံုစမ္းျခင္းကို ခံႏုိင္ေသာ္ လည္း၊ ပ်က္စီးတတ္ေသာေရႊကိုစစ္ေၾကာျခင္းထက္၊ သင္တုိ႕ယံုၾကည္ျခင္းကို စစ္ေၾကာစံုစမ္းျခင္းအရာ သည္သာ၍ ျမတ္သည္ႏွင့္၊ ေယ႐ႈခရစ္ေပၚထြန္းေသာအခါ အခ်ီးအမြမ္း၊ ဂုဏ္အသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္အ လိုငွါျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ အထူးထူးအျပားျပားေသာစံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ခံရေသာအေၾကာင္းရွိလွ်င္၊ သင္တုိ႕သည္ ယခုခဏခံရ၍ ၀မ္းနည္းေသာ္လည္း၊ အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာေက်းဇူးေတာ္ကိုေထာက္၍ ႐ႊင္လန္းေသာစိတ္ရွိ၏” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ တခါထရံ လူေတြၾကားႏုိင္ေသာစကားသံျဖင့္စကားေျပာႏုိင္သည္။ ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ဘုရားသခင္ကစကားေျပာသည္ဟုေဖာ္ျပေသာ္လည္း ၄င္းသည္ သံသာယရွိဖြယ္ေကာင္း သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဘုရားသခင္သည္ လူ႕နားျဖင့္ၾကားႏုိင္ေသာအသံျဖင့္ စကားေျပာသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ္လည္း ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ သာမန္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္သည္ အသံျဖင့္စကား မေျပာေပ။ လူတစ္စံုတစ္ဦးက ဘုရားသခင္သည္ လူ႕နားျဖင့္ၾကားႏုိင္အေသာအသံျဖင့္စကားေျပာသည္ဟု ေျပာလွ်င္ သူတုိ႕ၾကားနာေသာစကားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႕ဘုရားသခင္က စကားေျပာလွ်င္ သူေျပာေသာစကားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္ ေျပာဆုိေသာ စကားႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈရွိရမည္ျဖစ္သည္ (၂တိ ၃း၁၆-၁၇)။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ဆန္႕က်င္ဘက္မျပဳေပ။

ေမးခြန္း: မည္သူက ဘုရားသခင္ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္ေနရာမွ လာခဲ့သနည္း

ဘုရားမရွိဟု ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္မရွိဟုသံသယရွိေသာသူမ်ားက ခပ္သိမ္းေသာအရာ တုိ႕သည္ ျဖစ္လာရာတစ္ခုစီရွိၾကည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ ျဖစ္လာရာတစ္ခုခုရွိလိမ့္ မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ျဖစ္လာသည့္ေနရာရွိလွ်င္ ဘုရားျဖစ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ (ဘုရားသခင္သည္ ဘုရားမဟုတ္လွ်င္ ဘုရားဟူ၍ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။) “မည္သူက ဘုရားသခင္ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း” ဟူေသာေမးခြန္းသည္ ထူးဆန္းေသာေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ တစံုတခုသည္ ဘာမွ် မဟုတ္ေသာအရာမွမျဖစ္လာႏုိင္ျခင္းကို လူတုိင္းကသိၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ “တစံုတခု ျဖစ္လွ်င္ သူသည္ျဖစ္လာရာရွိမည္မဟုတ္ေလာ။

ဤေမးခြန္းသည္ အလြန္႐ိုင္းဆုိင္းေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူတို႕က ဘုရား သခင္သည္ တစ္စံုတခုမွျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု မွားယြင္းစြာယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ဤေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေမးခြန္းကို ေျဖၾကားျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္မရွိေပ။ “အျပာေရာင္သည္ မည္သို႕ေသာအနံ႕ရွိသ နည္း” ဟုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္တူသည္။ အျပာေရာင္သည္ အနံ႕အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအရာမဟုတ္ေပ။ ထို္ေၾကာင့္ထိုသို႕ေမးျမန္းျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဘုရားသခင္သည္လည္း ဖန္ဆင္း၍ရေသာ ပစၥည္းဥစၥာမဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္ကို မည္သူမည္၀ါကမွ မဖန္ဆင္းခဲ့ေပ။ သူျဖစ္လာခဲ့ ေသာေနရာလည္းမရွိေပ။ သူသည္႐ိုး႐ိုးေလးျဖင့္တည္ရွိသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ထိုအရာကို မည္သို႕သိရွိႏုိင္သနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၄င္းကို မည္သည့္အရာကမွမသိရွိ ေပ။ မည္သည့္အရာမွ်မျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေပ။ ထိုေၾကာင့္ မည္သည့္အရာတစံုတခုမွ်ျဖစ္ပ်က္ေသာအခ်ိန္မရွိလွ်င္ မည္သည့္အရာတစ္ခုမွ်တည္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ သို႕ေသာ္ အရာ၀တၳဳမ်ားသည္ တည္ရွိေနသည္။ ထိုေၾကာင့္၊ အရာ၀တၳဳတစ္ခုမွ်လံုး၀မရွိဘူးခဲ့ျခင္းမရွိလွ်င္ အစဥ္တည္ရွိေသာအရာတစ္စံုတစ္ခုရွိရသည္။၄င္းသည္ ထာ၀ရ တည္ရွိေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ျဖစ္လာေသာေနရာမရွိေပ။ သို႕ေသာ္ဘုရား သခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းျဖစ္လာေသာေနရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဖန္းဆင္းျခင္းခံေသာဘုရား မဟုတ္၊ သူသည္ စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုးႏွင့္ ၄င္းထဲတြင္ရွိေသာအရာခပ္သိမ္းတုိ႕ကို ဖန္းဆင္းေသာဘုရား ျဖစ္သည္။