ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္း: သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း?

သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေသာ ခံယူခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္။ သန္႔ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ နားလည္ရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္ဟု တခ်ိဳ႕ေသာ သူတုိ႔က ျမင္ေတြ႕ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ သူတုိ႔က သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္က ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လုိက္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေပး ထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ တန္ခုိးႀကီးေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼက်မ္းစာက မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ သမၼက်မ္းစာက သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ သည္ဟု ေျပာထားပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ ဆႏၵေတြ ရွိ ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

က်မ္းပုိဒ္မ်ားစြာတုိ႔ႏွင့္ အတူ တမန္ေတာ္၊ ၅း၃-၄ ထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ ေၾကာင္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိ္င္ပါသည္။ ဤက်မး္ပုိဒ္တြင္ ေပတရုက အာနနိ အား သူသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဘုရား သခင္ကုိ လိမ္ညာခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ၏ အျပစ္ကုိ ေဖာ္ျပ၍ “လူေတြကုိ လိမ္ညာျခင္းမဟုတ္ပဲ ဘုရားသခင္ကုိ လိမ္ညာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း” ေပတရု က သူ႔အား ေျပာထားသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ လိမ္ညာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကုိ လိမ္ညာ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ အရည္အခ်င္း္မ်ား (သုိ႔) ၀ိေသသတုိ႔ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိရွိႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ဆာ၊ ၁၃၉၊ ၇-၈ ထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေနရာတုိင္း၌ ရွိေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရ သည္။ “၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ လြတ္ေစျခင္းငွါ အဘယ္အရပ္သုိ႔ သြားႏုိင္ပါမည္နည္း။ မ်က္ႏွာေတာ္ ႏွင့္ လြတ္ေစျခင္းငွါ အဘယ့္ အရပ္သုိ႔ ေျပးႏုိင္ပါမည္နည္း။ ေကာင္းကင္သုိ႔တက္လွ်င္ ကို္ယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏။ မရဏႏုိင္ငံ၌လည္း အိပ္ရာကို ခင္းလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏”။ ထုိ႔ေနာက္ ၁ေကာ၊ ၂း၁၀ တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ သမၺၫဳတၱဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ၀ိေသသကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ “ထုိအရာတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတုိ႔အား ျပေတာ္မူ၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ နက္နဲေသာ အရာတုိင္ေအာင္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔ကုိ စစ္ေတာ္မူ၏။ လူ၏ နက္နဲေသာ အရာကုိ လူ၌ရွိေသာ မိမိစိတ္၀ိညာဥ္မွ တစ္ပါး အဘယ္သူသိသနည္း။ ထုိနည္းတူ ဘုရားသခင္၏ နက္နဲေသာ အရာကုိ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္မွ တပါး အဘယ္သူမွ် မသိ။” သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ စိတ္၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ ဆႏၵရွိသျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေျပာႏုိင္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေတြးေတာ၍ သိရွိသည္ (၁ေကာ၊ ၂း၁၀)။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က နာက်ည္းမႈကုိ ခံစားႏုိင္သည္ (ဧ၊ ၄း၃၀)။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ကုိယ္စားျပဳဆုေတာင္းေပးေနသည္ (ေရာ၊ ၈း၂၆-၂၇)။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ၏ ဆႏၵအတုိင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည္ (၁ေကာ၊ ၁၂း၇-၁၁)။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၍ သုံးပါးတစ္ဆူထဲတြင္ “တတိယေျမာက္ ပုဂၢိဳလ္” ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း သခင္ေယရႈ ကတိေပးခဲ့သည့္အတုိင္း ႏွစ္သိမ့္သူ၊ တုိင္ပင္ဖက္အျဖစ္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္ (ေယာဟန္၊ ၁၄း၁၆၊ ၂၆၊ ၁၅း၂၆)။

ေမးခြန္း: သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မည္သည့္အခ်ိန္/မည္ကဲ့သို႕ ရရွိသနည္း။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ယံု ၾကည္လကၡံသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ရရွိသည္ဟု သြန္သင္ထားပါသည္။ ၁ေကာ ၁၂ း၁၃ ထဲတြင္ “အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒလူျဖစ္ေစ၊ ေဟလသလူျဖစ္ေစ၊ကၽြန္ျဖစ္ေစ၊ လူလြတ္ျဖစ္ေစ၊ ငါတုိ႕ရွိသမွ်သည္ ၀ိညာဥ္တပါးတည္းအားျဖင့္၊ တကိုယ္တည္းထဲသို႕ ဗတၱိဇံကို ခံၾက၏။ ငါတုိ႕ရွိသမွ်သည္ တစိတ္တ၀ိညာဥ္တည္းထဲသို႕လည္း ေသာက္ၾက၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ေရာမ ၈း၉ က သန႕္ရွင္းေသာ၀ိ ညာဥ္ေတာ္မပိုင္ဆိုင္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈလူမဟုတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ “သို႕ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တုိ႕အထဲ၌ ကိ်န္း၀ပ္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တုိ႕ သည္ ဇာတိပကတိ၌ရွိၾကသည္မဟုတ္။ ၀ိညာဥ္ပကတိဘက္၌ရွိၾက၏။ ခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ကို မရေသာသူ မည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္မဆုိင္။” ဧဖက္ ၁း၁၃-၁၄ထဲတြင္ ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို ခံေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု သြန္သင္ထားပါသည္။ “သင္တုိ႕ သည္ လည္းကယတင္ေတာ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာဧ၀ံေဂလိတရားတည္းဟူေသာ သမၼာတရားကို ၾကားနာ ရ၍၊ ထိုခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ၿပီးမွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခတ္ျခင္း ကို ခံရၾကၿပီ။ ပိုင္ထုိက္ေတာ္ေသာသူတုိ႕သည္ ဘုန္းေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ေရြး ႏႈတ္ေတာ္မူျခင္း သို႕မေရာက္မွီကာလပတ္လံုး ထို၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႕အေမြ၏စားရန္ျဖစ္ေတာ္မူ၏” ဟု ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

အထက္၌ေဖာ္ျပထားေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိသည္ႏွင့္တျပဳိင္တည္း သန္႕ ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ရရွိသည္ဟု ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ေကာရ ႏၱဳၿမိဳ႕ တြင္ ရွိေသာယံုၾကည္သူအားလံုးတုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မပုိင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားလံုးသည္ ၀ိညာဥ္တစ္ခုတည္း၌ဗတၱိဇံကို ခံယူျခင္း တစ္၀ိညာဥ္တည္း၌ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေရေသာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မေျပာခဲ့ေပ။ ေရာမ ဂး၉သည္ သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မရေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈမပိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္မရလွ်င္ “ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ တံဆိပ္ခတ္ျခင္း” (ဧဖက္ ၁း၁၃-၁၄)သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၾကေသာအခါ ကၽြနု္ပ္တို႕ရရွိေသာကယ္တင္ျခင္းသည္ လံုၿခံဳမႈရွိသည္ဟု အာမခံေပးေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားစြာရွိသည္။

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စိတ္႐ႈတ္ေထြးမႈမ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ ယခု ေဆြးေႏြးထားေသာ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ျငင္းဆုိဖြယ္ရွိသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ျခင္း/ ရရွိျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာထဲတြင္ အစဥ္အတုိင္းျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိေသာအရာျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္း သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ရရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာခရစ္ယာန္မ်ားက ယံုၾကည္ျခင္းမရွိခဲ့ၾကေပ။ ထိုေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိ ညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံခံယူျခင္းကို “သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ရရွိျခင္း” ႏွင့္ ေရာေထြးတတ္ၾကသည္။ သန္႕ ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္းအတြက္ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚ ေနေသာအရာျဖစ္သည္။

နိဂံုးအေနျဖင့္၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မည္သို႕ရရွိၾကသနည္း။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိအသက္ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လကၡံ ရရွိျခင္းအားျဖင့္ ရရွိသည္ (ေယာဟန္ ၃း၅-၆)။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရရွိခဲ့သနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္လကၡံေသာအခ်ိန္မွစ၍ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲပိုင္ဆုိင္သည္။

ေမးခြန္း: သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းသည္ မည္သည့္အရာကို ဆုိလုိ သနည္း။

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၀ိညာဥ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ျဖစ္သည္။ သူက ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ခရစ္ ေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ထဲတြင္ရွိေသာ အျခားယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္၄င္း စည္းလံုးညီၫြတ္ရွိ ေစသည္။ ေကာရိ ႏၱဳၾသ၀ါဒစာပဌမေစာင္ ၁၂း၁၂-၁၃ သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းႏွင့္ဆက္လ်ဥ္း၍ မဏိၭိဳင္အျဖစ္ေဖာ္ျပထားေသာက်မ္း ပိုဒ္ျဖစ္သည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒလူျဖစ္ေစ၊ ေဟလသလူျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ျဖစ္ေစ၊ လူလြတ္ျဖစ္ေစ၊ ငါတုိ႕ ရွိသမွ်သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္တပါးတည္းအားျဖင့္ တကိုယ္တည္းထဲသို႕ ဗတၱိဇံကိုခံၾက၏။ ငါတုိ႕ရွိသမွ်သည္ တစိတ္တ၀ိညာဥ္တည္းထဲသို႕လည္းေသာက္ၾက၏” (၁ေကာ ၁၂း၁၃)။ ေရာမ ၆း၁-၄ ထဲတြင္ ဘုရားသ ခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အထူးေဖာ္ျပလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ၄င္းသည္ ေကာရိ ႏၱဳၾသ၀ါဒစာပဌမေစာင္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေမွာက္၌ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ေသာ ေနရာရာထူးကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္ သည္။ “ထိုသို႕မွန္လွ်င္၊ အဘယ္သို႕ေျပာရမည္နည္း။ ေက်းဇူးေတာ္ပြါးမ်ားေစျခင္းငွါ အျပစ္တရားကို က်င့္ ၍ ေနရမည္ေလာ။ ထိုသို႕မေနရ။ အျပစ္တရားမွ စုေတ့ေသာသူတုိ႕သည္ ထိုတရား၌အဘယ္သို႕ရွင္ရဦး မည္နည္း။ ေယ႐ႈခရစ္၌ ဗတၱိဇံကို ခံေသာသူရွိသမွ်တုိ႕သည္ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကို ခံၾကသည္ဟု သင္တုိ႕ မသိသေလာ။ ထိုေၾကာင့္၊ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကို ခံေသာအားျဖင့္၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူသ ၿဂိဳဟ္ျခင္းကို ခံၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ခမည္းေတာ္၏ဘုန္းတန္ခိုးအားျဖင့္ ေသျခင္းမွထ ေျမာက္ေတာ္မူသည့္နည္းတူ၊ ငါတုိ႕သည္လည္းအသစ္ေသာအသက္၌ က်င္လည္ရၾကသတည္း။”

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဗတၱိဇံခံျခင္းကို ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္သိရွိႏုိင္ရန္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ ၁ေကာ ၁၂း၁၃ က ယံုၾကည္သူအေယာက္စီတုိင္းသည္ အတူတကြဗတၱိဇံကိုခံၾကၿပီး၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေရ(သန္႕ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ျခင္း)ကိုအတူတကြ ေသာက္ၾကသည္ ဟု တိက်ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ား၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္အတူ၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ဗတၱိဇံ ခံျခင္း (သို႕) သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံခံျခင္းကို ရွာေဖြရန္ မတုိက္တြန္းခဲ့ေပ။ ယံုၾကည္သူမ်ား သည္သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဗတၱိဇံခံခဲ့သည္ဟု ၫႊန္ျပထားသည္။ တတိယအေနျဖင့္၊ ဧဖက္ ၄း၅ သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဗတၱိဇံခံျခင္းကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဗတၱိဇံခံျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူမ်ား “ယံုၾကည္ျခင္းတစ္ခု” ႏွင့္ “ခမည္းေတာ္တစ္ ပါး” အျဖစ္ဗတၱိဇံခံျခင္းျဖစ္သည္။

နိဂံုးအေနျဖင့္၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ အခ်က္ႏွစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ၁) ၄င္းက ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ထဲသို႕ တလံုးတ၀တည္းရွိေစသည္။ ၂) ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူအေသခံျခင္းကို ထင္ရွားေစျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ျဖစ္ျခင္းအဓိပၸါယ္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ အသက္ေသာဘ၀ ျဖင့္ သူႏွင့္အတူထေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၆း၄)။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာရိ ႏၱဳၾသ၀ါဒစာပဌမေစာင္ ၁၂း ၁၃ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ခႏၶာကုိယ္တစ္ခု၏လုပ္ေဆာင္ျခင္းကဲ့သို႕ တင့္လ်ာ္စြာလုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဖက္ ၄း၅ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တစ္ခုအားျဖင့္ ဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ အသင္းေတာ္၏စည္းလံုးမႈကို အဓိကထား၍ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ၾကရန္ ေဖာ္ျပလုိ ျခင္းျဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္း၊ သၿဂိဟ္ျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ သူႏွင့္အတူ တလံုးတ၀ျဖစ္ျခင္းသည္ အျပစ္တရားႏွင့္ကင္းကြာျခင္းႏွင့္ အသစ္ေသာ ဘ၀ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းကို တည္ေထာင္ေပးသည္ (ေရာမ ၆း၁-၁၀၊ ေကာေလာသဲ ၂း၁၂)။

ေမးခြန္း: သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ဆန္႕က်င္႐ႈတ္ခ်ျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ဆန္႕က်င္ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္း” ခံယူခ်က္ကို မာကု ၃း၂၂-၃၀ ႏွင့္ မႆဲ ၁၂း၂၂-၃၂ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္းကို “မ႐ုိအေသျပဳ အာခံတံု႕ျပန္ျခင္း” ဟု ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ (သို႕) ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအရာမ်ားကို က်ိန္ဆုိျခင္း အျပစ္မ်ား အျပစ္ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ဘုရားသခင္အေပၚ အျပစ္အခ်ိဳ႕ျပဳျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္သကၡာမ်ား ကို ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ရွင္မႆဲခရစ္၀င္ ၁၂း၃၁ထဲတြင္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ “သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္း”ျဖစ္ေၾကာင္းအတိအက်ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရွင္မႆဲ ခရစ္၀င္ ၁၂း၃၁-၃၂ ထဲတြင္ ဖါရိရွဲမ်ားက သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ျပဳခဲ့ေသာ အံ့ ၾသဖြယ္ရာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ယုံၾကည္ဖြယ္မရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ “ေဗဇဗုလ” ေခၚ နတ္ဆုိးစြဲေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္ (မႆဲ ၁၂း၂၄)။ ထိုေၾကာင့္ သ ခင္ေယ႐ႈက မာကု ၃း၃၀ ထဲတြင္ သူတုိ႕ကို “သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေသာသူမ်ား”ျဖစ္ ၾကေၾကာင္း ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤကဲ့သို႕ေသာျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ သည္ ဟု ေဖာ္ျပမည့္အစား၊ သူသည္ နတ္ဆုိးစြဲသူအျဖစ္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယေန႕သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ ခြင့္လႊတ္၍မရေပ။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာက ၌ မရွိေတာ့ေပ။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏လက်္ာဘက္မွာ ထုိင္ခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈျပဳေသာအ့ံၾသဘြယ္ နိ မိတ္လကၡဏာမ်ားကို မည္သူမည္၀ါကမွ မျပဳႏုိင္ေပ။ သူသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္သည္ဟု ေျပာမည့္အစား စာတန္၏တန္ခိုးကို အသံုးျပဳ၍အံ့ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာျပဳသည္ဟု မစြပ္ စဲြႏုိင္ေပ။ ယေန႕အနီးစပ္ဆံုးေသာ သာဓကသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာ လူတစ္ဦးသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ျခင္းအျဖင့္ ျဖစ္သည္ဟုေျပာမည့္အစား၊ စာတန္၏တန္ခိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆ ျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႕ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ၄ငး္သည္ ခြင့္လႊတ္၍မရေသာအျပစ္၊ သည္ သခင္ ေယ႐ႈကို မယံုၾကည္ေသာအျပစ္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈကို မယံုၾကည္ဘဲ ေသေသာသူမ်ားကို ခြင့္လႊတ္၍မ ရေပ။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံရန္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အမႈျပဳျခင္းကို ျငင္းပယ္ ေသာသူတုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ဆန္႕က်င္ျပစ္တင္ေသာ၊ခြင့္လႊတ္၍မရႏုိင္ေသာ အျပစ္ ျဖစ္သည္။ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ၃း၁၆၌ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို သတိရပါ။ “ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႕သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႕မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႕ေတာ္မူသည့္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။” ထပ္မံ၍ အခန္းႀကီး ၃ ထဲတြင္ ဤသို႕ေဖာ္ျပထားသည္။ “သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ သည္ ထာ၀ရအသက္ကိုရ၏။ သားေတာ္ကို ပယ္ေသာသူမူကား၊ အသက္ကို မေတြ႕ရ။ ထိုသူ၏အေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္တည္ေနသည္ဟု ေယာဟန္ေဟာေလ၏” (ေယာဟန္ ၃း၃၆)။ လူတစ္ဦးသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအခြင့္မရျခင္းအေၾကာင္းမွာ သူသည္ “သားေတာ္ကို ျငင္းပယ္”ခဲ့သျဖင့္ သူသည္ “ခရစ္ေတာ္ ကိုယံုၾကည္ေသာသူမ်ား” ၾကားထဲတြင္ ပါ၀င္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မည္သို႕ျပည့္၀ႏုိင္မည္နည္း။

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ျခင္းအေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ႏုိင္ရန္ အဓိကေဖာ္ျပေပး ထားေသာက်မ္းပိုဒ္သည္ ေယာဟတ္ ၁၄း၁၆ ျဖစ္သည္။ ၄င္းက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈက ယံုၾကည္သူ မ်ားထဲတြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္၍ ထိုက်ိန္း၀ပ္ျခင္းသည္ ထာ၀ရျဖစ္ေၾကာင္း ဂတိေပး ထားပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျပည့္၀ျခင္းႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ က်ိန္း၀ပ္ျခင္းမ်ားကို ေကာင္း မြန္စြာပိုင္းျခင္းတတ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အစဥ္အၿမဲက်ိန္း ၀ပ္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာယံုၾကည္သူအနည္းငယ္အတြက္သာမဟုတ္ေပ။ သို႕ေသာ္ ယံုၾကည္ သူအားလံုးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္သက္ ေသမ်ားစြာရွိသည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ရွိေသာယံုၾကည္သူအားလံုးအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိ ညာဥ္ေတာ္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ လူပုဂၢိဳလ္ေရြးခ်ယ္၍ေပးအပ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဤဆုသည္ ခရစ္ေတာ္ထဲတြင္မရွိ ေသာသူမ်ား ထံေပးအပ္ေသာဆုေက်းဇူးမဟုတ္ေပ (ေယာဟန္ ၇း၃၇-၃၉)။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ကယ္တင္ ျခင္းရရွိသည္ႏွင့္ တျပိဳင္တည္း သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ရရွိသည္ (ဧဖက္ ၁း၁၃)။ ဂလာတိ ၃း၂ထဲ တြင္ ထိုအေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တံဆိပ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ က်ိန္း၀ပ္ ျခင္းတုိ႕သည္ ယံုၾကည္သည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တတိယအေနျဖင့္၊ ယံုၾကည္ သူမ်ားထဲတြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အစဥ္က်ိန္း၀ပ္လ်က္ရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ယံုၾကည္ သူမ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္၀င္စားျခင္းျဖစ္ေၾကာင့္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာသိရိွႏုိင္ရန္အတြက္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ (၂ေကာ ၁း၂၂၊ ဧဖက္ ၄း၃၀)။

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ျခင္းသည္ ဧဖက္ ၅း၁၈ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ျပည့္၀ျခင္းႏွင့္ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုျပည့္စံုစြာ ပိုင္ဆိုင္ ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည့္၀ႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ထံသို႕ လံုး၀ဆက္ကပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရာမ ၈း၉ႏွင့္ ဧဖက္ ၁း၁၃-၁၄ တုိ႕တြင္ ယံုၾကည္သူအေယာက္စီတုိင္းမ်ားထဲတြင္ သန္႕ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႕ေသာ္သူသည္ ၀မ္းနည္းႏုိင္သည္ (ဧဖက္ ၄း၃၀)။ သူ၏လႈပ္ရွား မႈသည္ေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္ (၁သက္ ၅း၁၉)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ကို၀မ္းနည္းေစ၍ သူ၏လႈပ္ရွားမႈေလ်ာ့နည္းေစေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္၏အမႈျပဳျခင္းႏွင့္ သူ၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ျပည့္စံုစြာခံစားႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အသက္တာတစ္ခုလံုးသူအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ လမ္းျပ ျခင္းႏွင့္ဦးေဆာင္ျခင္းတို႕ကို ဆုိလိုသည္။ ထိုေနာက္သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခုိးေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႕အားျဖင့္ အရွိန္ျမင့္မား လာကာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လုပ္ေဆာင္သမွ်ေသာအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အတြက္ အသီးအပြင့္မ်ားကိုျဖစ္ထြန္း ေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ျခင္းသည္ အျပင္ပန္းသဏာၭန္အားျဖင့္ ထင္ရွားမည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အနက္႐ႈိင္းဆံုးေသာအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏လႈပ္ရွားအသက္ရွင္ ျခင္းအားျဖင့္ထင္ရွားမည္ျဖစ္သည္။ ဆာလံ ၁၉း၁၄ ထဲတြင္ “အကၽြႏု္ပ္ေျပာ ေသာစကားႏွင့္ စိတ္ႏွလံုး၏အ ႀကံအစည္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ႏွစ္သက္ဘြယ္ျဖစ္ပါေစေသာ။ အိုထာ၀ရဘုရား၊ အကၽြႏု္ပ္၏ေက်ာက္၊ အကၽြႏု္ပ္ ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာဘုရား” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

အျပစ္တရားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ရန္ပိတ္ပင္ဆီးတားေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို နာခံျခင္းသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ျခင္းကို ထင္ရွားေစသည္။ ဧဖက္ ၅း၁၈ ထဲတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ရန္ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ သို႕ေသာ္၊ သန္႕ ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ျခင္းသည္ ဆုေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ အျပည့္စံုႏုိင္ေပ။ ဘုရားသခင္မိန္႕ေတာ္ မူေသာစကားမ်ားကို နာခံျခင္းရွိမွသာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အထဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျပစ္တရား၏ကူးစက္ျခင္းကို ခံရေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ အၿမဲတမ္းျပည့္၀ႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျပစ္ျပဳမိေသာအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ထံမိမိအျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရမည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ႏုိင္ရန္ႏွင့္ သန႕္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏လမ္းျပမႈကို ခံယူႏုိင္ရန္အသစ္ေသာ ဆက္ကပ္အပ္ ႏွံျခင္းရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္၏၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးသည္ မည္သည့္ဆုေက်းဇူးျဖစ္သည္ကို မည္သို႕သိရွိႏုိင္မည္ နည္း။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ပုိင္ဆုိင္ေသာ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးသည္ မည္သည့္ဆုေက်းဇူးျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပ ေပးႏုိင္ေသာ နိယာမမရွိေပ။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က သူဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ဆုေက်းဇူးကို ေ၀မွ် သည္ (၁ေကာ ၁၂း၇-၁၁)။ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ သာမန္ျပသနာသည္ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးရရွိသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ထင္ျမင္ယူေသာအားျဖင့္သာ ဘုရားသခင္ကို အေစခံရန္သာ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိကာ ဆႏၵရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူး၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မဟုတ္ေပ။ ဘုရား သခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား အရာခပ္သိမ္းတုိ႕ျဖင့္ နာခံစြာအေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ေခၚဖိတ္ထားပါသည္။ ဘုရားသခင္က သူေပးထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးျပည့္စံုႏုိင္ရန္အတြက္ ၀ိညာဥ္ဆု ေက်းဇူးတစ္ခု (သို႕) ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ပုိင္ဆုိင္ေသာဆုေက်းဇူးမ်ားသည္ မည္သို႕ေသာအရာျဖစ္သည္ကို နည္းလမ္းမ်ိဳး စံုျဖင့္သိရွိႏုိင္သည္။ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးဆန္းစစ္ျခင္း(သို႕) အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ သို႕ေသာ္ထို၀ိညာဥ္ဆု ေက်းဇူးေပၚတြင္ မွီခိုအားထားမႈမရွိျခင္းက ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးသည္ မည္သည့္ေနရာမွလာသည္ ကို သိရွိရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အျခားေသာသူမ်ား၏အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏၀ိညာဥ္ဆုေက်း ဇူးမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ျမင္ေတြ႕ေသာဘုရားသခင္ကို အေစခံသူမ်ားက ကၽြႏု္္ပ္ တုိ႕သတိမထားမိခဲ့ေသာ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားအသိအမွတ္ျပဳရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးကို အမွန္အကန္သိရွိေသာသူသည္ ၀ိညာဥ္ဆုေက်း ဇူးေပးပုိင္ရွင္၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိရရွိေသာ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ား ကို သိၿပီး၊ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖုိ႕ရန္အတြက္ ပို၍အသံုးခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ထံဆု ေတာင္းပါ။

ဟုတ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကို သြန္သင္ဆရာအျဖစ္ ေခၚ၍၊ သူတုိ႕ကို သြန္သင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆုေက်းဇူးကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ကအခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကို ေစခံျဖစ္ရန္ေခၚ၍၊ သူတုိ႕ကို ကူညီေသာဆုေက်းဇူးကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိရရွိေသာ၀ိညာဥ္ ဆုေက်းဇူးကို တိက်စြာသိရွိေသာ္လည္း ထို၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးအျပင္အျခားေသာနည္းလမ္းအားျဖင့္ ဘုရား သခင္ကို အေစမခံႏုိင္ဟု အဆုိလုိေပ။ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး(သို႕) ဆုေက်းဇူးမ်ား သိရွိျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိသလား။ အက်ိဳးရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိရရွိေသာ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးအားျဖင့္ သာဘုရားသခင္ကို အေစခံ၍ အျခားေသာနည္းလမ္းအားျဖင့္ေစမခံျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈရွိသလား။ ရွိပါ သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို အေစခံရန္ မိမိအသက္တာဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လုိအပ္ေသာဆုေက်းဇူးမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း: သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အံ့ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာျပဳႏုိင္ေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ား သည္ ယေန႕အတြက္ ျဖစ္သလား။

ပထမအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႕အ့ံၾသဘြယ္ရာနိမိတ္လကၡဏာမ်ား ျပဳေသးသလား ဟုေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမဟုတ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။ ယေန႕ ဘုရားသခင္သည္ လူေတြကို က်န္းမာျခင္းအခြင့္မေပးျခင္း၊ လူေတြကို စကားမေျပာျခင္း၊ ႏွင့္ အ့ံၾသဘြယ္ေကာင္းေသာနိမိတ္ လကၡဏာမ်ားမျပဳျခင္းဟု ေႂကြးေၾကာ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ျခင္းႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိ၊ မိုက္မဲေသာ ေတြးေခၚျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းသည္ ၁ေကာ ၁၂-၁၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္အတုိင္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အံ့ၾသဘြယ္ျပဳႏုိင္ေသာနိမိတ္လကၡဏာသည္ ယေန႕ယံုၾကည္ေသာသူမ်ား တြင္ တည္ရွိေနသလား ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယေန႕ အ့ံၾသဘြယ္ ေကာင္းေသာနိမိတ္လကၡဏာဆုေက်းဇူးမ်ား ေ၀ေသးပါသလား ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္သည္ မိမိဆႏၵအတုိင္း ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ေပးေ၀ေနသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္သည္ (၁ေကာ ၁၂း၇-၁၁)။

တမန္ေတာ္၀တၳဳႏွင့္ အျခားေသာေပးစာေစာင္မ်ားထဲတြင္ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႕၏ရင္းႏွီးေသာ အေပါင္း အေဖာ္မ်ားက အ့ံၾသဘြယ္ေကာင္းေသာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ထိုနိမိတ္လကၡ ဏာျပဳျခင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ရွင္ေပါလုက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “အကယ္စင္စစ္ သည္းခံျခင္းႏွင့္တကြ နိ မိတ္လကၡဏာအံ့ဘြယ္ေသာအမႈ၊ ထူးဆန္းေသာတန္ခိုးမ်ားအားျဖင့္ တမန္ေတာ္၏လကၡဏာတုိ႕ကို သင္တုိ႕တြင္ ထင္ရွားစြာျပၿပီ” (၂ေကာ ၁၂း၁၂)။ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ယံုၾကည္ေသာသူတုိ႕သည္ အံ့ၾသဘြယ္နိ မိတ္လကၡဏာမ်ားျပဳႏုိင္လွ်င္ အံ့ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသည္ တမန္ေတာ္မ်ား၏ အမွတ္အသားျဖစ္ မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ တမန္ေတာ္၀တၳဳ ၂း၂၂ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈက“အံ့ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာ ျပဳေသာသူအျဖစ္ “အသိအမွတ္” ျပဳခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ၊ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ သူတုိ႕ျပဳေသာနိမိတ္လကၡ ဏာအားျဖင့္ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ သတင္းေကာင္းယူေဆာင္လာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း “အ သိအမွတ္”ျပဳျခင္းခံခဲ့ၾကသည္။ တမန္ေတာ္၀တၳဳ ၁၄း၃ က ေပါလုႏွင့္ဗာနဗတုိ႕ျပဳခဲ့ေသာအ့ံၾသဘြယ္ေကာင္း ေသာနိမိတ္လကၡဏာက သူတုိ႕ေဟာေျပာေသာ သတင္းေကာင္းသည္ “မွန္ကန္ေၾကာင္းအသိအမွတ္”ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေကာရိ ႏၱဳၾသ၀ါဒစာ ပဌမေစာင္ အခန္းႀကီး ၁၂-၁၄သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူးအေၾကာင္း မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တခါတရံ“သာမန္”ခရစ္ယာန္မ်ားအေပၚ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေသာနိမိတ္လ ကၡဏာျပဳနုိင္ ေသာဆုေက်းဇူးေပးအပ္ထားဖြယ္ရွိသည္ (၁၂း၈၊ ၂၈-၃၀)။ မည္သို႕ေသာသာမန္ဆုေက်းဇူး ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မသိရေပ။ အထက္၌ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း၊ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ အံ့ၾသဘြယ္နိ မိတ္လကၡဏာမ်ားအားျဖင့္ “အသိအမွတ္” ျပဳျခင္းခံရသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သိရွိရသည္။ “သာမန္” ခရစ္ယာန္မ်ားကို အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူးေပးအပ္ျခင္းသည္ ႁခြင္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းခ်က္မဟုတ္ေပ။ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႕ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားကလႊဲ၍ အံ့ၾသ ဘြယ္ေကာင္းေသာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူးေပးအပ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဓမၼသစ္ က်မ္းထဲ တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

ကနဦးယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကဲ့သုိ႕ျပည့္စံုေသာ သမၼာက်မ္းစာအုပ္မရွိခဲ့သည္ကို သိရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ (၂တိ ၃း၁၆-၁၇)။ ထိုေၾကာင့္ ပေရာက္ဖက္ျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူး၊ ဥာဏ္ပညာဆု ေက်းဇူး၊ အတတ္ပညာဆုေက်းဇူး စသည္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္က ကနဦးယံုၾကည္သူမ်ားအေပၚအမႈျပဳႏုိင္ ရန္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပေရာဖက္ျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူးက ယံုၾကည္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္ထံ မွလာေသာ အသစ္ေသာ သမၼတရားႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားသည္။ ယခုဘုရားခင္ဗ်ာဒိတ္ေတာ္သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ျပည့္စံုခဲ့သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာထဲတြင္ ေနထုိင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ “ပေရာဖက္ျပဳျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ” ဆုေက်းဇူးသည္ မလုိအပ္ေတာ့ေပ။

ဘုရားသခင္က လူေတြကို ေန႕တုိင္း က်န္းမာျခင္းအခြင့္ေပးထားပါသည္။ ယေန႕ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား အသံအားျဖင့္၄င္း၊ စိတ္ထဲ၌၄င္း၊ ခံစားခ်က္ႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳအားျဖင့္၄င္း စကားေျပာေန သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အလြန္တရာ အ့ံၾသဘြယ္ေကာင္းေသာအမႈမ်ား ျပဳေနသည္။တခါတရံ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးအားျဖင့္ ထုိအံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေသာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားျပဳေနသည္။သို႕ရာတြင္ ဤအရာမ်ားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေသာ နိမိတ္လကၡဏာျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူးမ်ားမဟုတ္ ေပ။ အ့ံၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူးမ်ား၏အေျခခံက်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သတင္း ေကာင္းႏွင့္ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ သတင္းေကာင္းယူေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည္ကို သက္ေသျပသရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက အ့ံၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူး မ်ားသည္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္ဟု တုိက္႐ိုက္မေဖာ္ျပခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ အဘယ္ ေၾကာင့္ဤအံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေသာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူးမ်ား မလုိအပ္ေတာ့သည့္အ ေၾကာင္းအရာအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်ေပးထားပါသည္။

ေမးခြန္း: အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္း ဆုေက်းဇူးသည္ အဘယ္နည္း။

အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ တမန္ေတာ္၀တၳဳ၊ ၂း၁-၄၊ ပင္ေတဂု ေတၱေန႔တြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္မ်ားသည္သြား၍ မိိမိဘာသာစကားကို အသံုးျပဳ၍ လူမ်ားအားတရားေဒသနာေ၀ငွခဲ့ပါသည္။ “ငါတုိ႕အမ်ိဳးဘာသာစကားအားျဖင့္ ေဟာေျပာသည္ကို ၾကားရပါသည္တကားဟု အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆုိၾက၏” (တမန္၊ ၂း၁၁)။ ဂရိဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ဘာသာစကားကို ဘာသာျပန္ဆုိလွ်င္ “အျခားေသာဘာသာစကား” ဟုဘာသာျပန္ဆုိရေပမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ အျခားေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏စကားကို အသံုးျပဳ၍ ထိုသူတုိ႕ထံဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို ေ၀ငွသက္ေသခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁ေကာ၊ ၁၂-၁၄ ထဲတြင္ ရွင္ေပါလုက ဆုေက်းဇူး အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ “ ညီအစ္ကိုတုိ႕၊ ငါသည္ သင္တုိ႕ရွိရာသုိ႕လာ၍၊အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ေဟာေျပာ ေသာ္လည္း၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုျပန္ျခင္း၊ ပညာအတတ္ကိုသင္ျခင္း၊ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း၊ ဆံုးမၾသ၀ါဒ ေပးျခင္း တခုခုမျပဳဘဲလွ်က္၊ သင္တုိ႕အားေျပာလွ်င္ အဘယ္အက်ိဳးရွိအံ့နည္း” (၁ေကာ၊ ၁၄း၆) ရွင္ေပါလုေဖာ္ျပခ်က္အရ၎၊ တမန္ေတာ္၀တၱဳထဲ၌ေဖာ္ျပခ်က္အရ အျခားေသာဘာသာ စကား ေျပာေသာအခါ နားေထာင္ေသာသူမ်ားက ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ သုိ႕နားေထာင္ေသာသူက နားမလည္လွ်င္ မိမိေျပာဆုိေသာ စကားကို ဘာသာျပန္ေပးရမည္ျဖစ္ သည္။

အျခားေသာဘာသာစကားကို အနက္ဖြင့္ျခင္းဆုေက်းဇူးရရွိေသာသူ (၁ေကာ၊ ၁၂း၃၀) သည္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာၾကားေသာသူ၏စကားကုိ တခါမွ်မၾကားဘူးေသာ္လည္း အနက္ဖြင့္ဆိုတတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာဘာသာစကားကို အနက္ဖြင့္တတ္ေသာသူက အျခားေသာဘာသာစကားေျပာေသာသူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေ၀ငွျခင္းကို အနက္ဖြင့္ေပးရေပမည္။ သို႕မွသာ နားေထာင္ေသာသူမ်ားက ေဟာေျပာေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုသိရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ “ထို႕ေၾကာင့္အျခားေသာဘာသာစကားကိုျပန္ေျပာေသာသူသည္၊ အနက္ကိုလည္းေဖာ္ျပႏုိင္မည္ အေၾကာင္းဆုေတာင္းေစ။ “ (၁ေကာ၊ ၁၄း၁၃)။ ရွင္ေပါလုက အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိ ရာတြင္ အနက္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါက အက်ိဳးမရွိေပဟု ဤသို႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ သို႕ေသာ္လည္း အသင္းေတာ္၌ အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ စကားတေသာင္းကို ေျပာႏုိင္သည္ထက္၊ သူတပါးတုိ႕ကုိသြန္သင္ျခင္းငွါ စကားငါးခြန္းကုိ ဥာဏ္ႏွင့္ေျပာႏုိင္ေသာ အခြင့္ကိုသာ၍အလုိရွိ၏။” (၁ေကာ၊ ၁၄း၁၉)။

အျခားေသာဘာသာစကားေျပာတတ္ေသာဆုေက်းဇူးသည္ အေန႕အတြက္ျဖစ္သလား။ ၁ေကာ၊ ၁၃း၈ထဲတြင္ ရွင္ေပါလုက အျခားေသာဘာသာစကားဆုေက်းဇူးသည္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁ေကာ၊ ၁၃း၁၀ ၌ေဖာ္ျပထားေသာ “ၿပီးျပည့္စံုျခင္း” ႏွင့္အတူ၊ အျခားေသာ ဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္လည္းရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါသည္။ ဂရိဘာသာစကားအား ျဖင့္ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းႏွင့္ ညာဥ္ပညာဆုေက်းဇူးတုိ႕၏ရပ္တန္႕ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာဘာသာစကား ၏ရပ္တန္႕ျခင္းသည္ အနည္းငယ္ကြာဟမႈရွိသည္။ အျခားေသာဘာသာစကားသည္ “ၿပီးျပည့္စံု” ေသာအခ်ိန္မေရာက္မီ ရပ္တန္႔သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ အျခားေသာဘာ သာစကားသည္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္ ဟု ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဟရွာ၊ ၂၈း၁၁ ႏွင့္ ေယာလ၊ ၂း၂၈-၂၉ တုိ႔တြင္ အျခားေသာဘာသာ စကားသည္ ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္မည့္နိမိတ္လကၡဏာ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁ေကာ၊ ၁၄း၂၂ ထဲတြင္ အျခားေသာဘာသာစကားသည္ “မယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ အံ့ၾသဘြယ္ နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္သည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ေမရွ ယအျဖစ္လက္ခံျခင္းမရွိလွ်င္ တရားစီရင္မည္ဟု ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို သတိျပဳရန္အတြင္ အျခားေသာ ဘာသာစကားေျပာျခင္းဆုေက်းဇူးကို ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ဘုရားသခင္က ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားကို အျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ (A.D.70 တြင္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕ကို ေရာမမ်ားက ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္) အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆိုျခင္းဆုေက်းဇူး၏ ပန္းတုိင္ကို ရပ္တန္႔သြား ခဲ့ပါသည္။ ၎ေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းဆုေက်းဇူး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ျပည့္စံုခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ ရပ္တန္႕သြားျခင္းျဖစ္ သည္။ သို႕ေသာ္သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ ရပ္တန္႔သြား ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မရွိေပ။

ထုိုနည္းတူ၊ ယေန႔အသင္းေတာ္အသီးသီးတြင္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းကို အသံုးျပဳလွ်င္ သမၼက်မ္းစာ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ စစ္မွန္၍ နာလည္ႏုိင္ေသာ စကားျဖစ္ရေပမည္ (၁ေကာ၊ ၁၄း၂၇-၂၈)။ ၁ေကာ၊ ၁၄း၃၃ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ ညီၫႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္သည္ ႐ုန္းရင္းခတ္ေသာအမႈျပဳေတာ္မမူ။ သန္႕ရွင္း ေသာ သူတုိ႕၏အသင္းေတာ္အေပါင္းတုိ႔၌ျဖစ္သကဲ့သို႕ အသင့္အသင့္ျငီမ္၀ပ္ျခင္းျပဳစု ေတာ္မူ၏”

ဘာသာစကားမတူေသာသူမ်ားထံ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ေဟာေျပာႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းဆုေက်းဇူး ေပးအပ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ၀ိညာဥ္ဆုိေက်းဇူးမ်ားကို ေ၀မွ်ေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါ သည္ (၁ေကာ၊ ၁၂း၁၁)။ သာသနာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြင္ တျခားတုိင္းတပါးသို႕ သြား ေရာက္အမႈေတာ္ေဆာင္ေသာအခါ ထုိေနရာေဒသ၏ဘာသာစကားကုိ တတ္ကၽြမ္းရန္ ဘယ္ ေလာက္ အေရးႀကီးသည္ ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သူသည္ ဘာသာစကားသင္ေက်ာင္းသို႕သြား၍ ဘာသာစကားသင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ္လည္း ဓမၼသစ္ယံုၾကည္သူမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္အရ၊ အျခားေသာဘာသာ စကားေျပာဆုိုျခင္းသည္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ ယေန႔ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းကို က်င့္သံုးေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အထက္ကေဖာ္ျပထားေသာ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈမရွိေပ။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္၊ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ အဆံုးသတ္ သြားခဲ့ၿပီး၊ အဆံုးမသတ္လွ်င္လည္း ယေန႔အသင္းေတာ္ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏အ ႀကံအစည္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းထက္ တျခားအေရးႀကီးေသာအရာမ်ား စြာ ရွိသည္။