သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္း: ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ စီမံေပးျခင္းသည္ အဘယ္နည္း?

မိတ္ေဆြသည္ မြတ္သိပ္မႈကို ခံစားသလား? ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မြတ္သိပ္ျခင္း မဟုတ္ပဲ မိတ္ေဆြတစ္သက္တာ၌ တစ္စံုတစ္ခုကို မြတ္သိပ္ေနပါသလား? မိတ္ေဆြအသက္တာထဲ၌ အားရေက်နပ္မႈမရွိႏိုင္ေသာ တစ္စံုတစ္ခုခံစားဘူးပါသလား? ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ သခင္ေယရွဳသည္ လမ္း ခရီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳက “ငါသည္ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။ ငါ့ထံသို႔လာေသာသူသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ အဆာအမြတ္မခံရ။ ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ေရငတ္မခံရ” (ေယာဟန္၊ ၆:၃၅)။

စိတ္ရႈပ္ေနပါသလား? ေအာင္ျမင္ျခင္းလမ္းေၾကာင္း (သို႔) အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀တစ္သက္တာ မ်ိဳးမေတြ႔ဘူးေသာဘ၀မ်ိဳးခံစားခဲ့ဘူးပါသလား? ထို႔သို႔ျဖစ္လွ်င္ သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳက “ငါသည္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ေသာသူသည္ ေမွာင္မိုက္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏အလင္းကို ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ (ေယာဟန္၊ ၈:၁၂)။

မိတ္ေဆြသည္ ဘ၀အေမွာင္ထုထဲ၌ က်င္လည္ျခင္းဘ၀မ်ိဳးကို ခံစားဘူးပါသလား? ထြက္ ေပါက္ရွာသည့္အခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပါက္ကိုမေတြ႕ႏိုင္ဘဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ အနတၱ၊ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ ဘ၀မ်ိဳးကိုခံစားပါသလား? ျပည့္စံုေသာဘ၀ရရွိရန္ မိတ္ေဆြသည္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ပါသလား? ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳက “ငါသည္ တံခါး၀ျဖစ္၏၊ ငါျဖင့္၀င္ေသာသူသည္ ေဘးႏွင့္ကင္းလႊတ္လ်က္ ထြက္၀င္၍က်က္စားရာ ကိုေတြ႕ရ လိမ့္မည္” (ေယာဟန္၊ ၁၀:၉) ။

တျခားသူတို႔က မိတ္ေဆြကိုနိမ့္က်ေအာင္ အျမဲတမ္းျပဳေနပါသလား? မိတ္ေဆြ၏ လူမႈေရး သည္က်ဆင္း၍ ေဟာင္းေလာင္းျဖစ္ေနပါသလား? လူတဦးက မိတ္ေဆြထံမွ အခြင့္အေရးအျမဲတမ္း ရယူပါသလား? ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ ေယရွဳက “ငါသည္ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းျဖစ္၏။ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းသည္ သိုးတို႔အဖို႔အလိုငွာ မိမိအသက္ကိုစြန္႔တတ္၏…ငါသည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းျဖစ္၏။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုသိေတာ္မူ၍ ငါသည္လည္း ခမည္းေတာ္ကို သိသကဲ့သို႔ ငါ၏သိုးတို႔ကိုပါသိ၏။ ငါ့သိုးတို႔သည္လည္း ငါ့ကိုသိၾက၏၊ (ေယာဟန္၊ ၁၀:၁၁၊၁၄) ။

ေနာင္တစ္မလြန္ဘ၀တြင္ မည္သို႔ျဖစ္မည္ကို မိတ္ေဆြသိသလား? ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးယိုယြင္း တတ္ေသာအရာမ်ားကို ရွာေဖြ၍အသက္ရွင္ရန္ မိတ္ေဆြႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနပါသလား? ဘ၀သည္ အဓိပၸါယ္မရွိဘူးဟု မိတ္ေဆြေတြးေတာေနပါသလား? ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္ အသက္ရွင္လိုပါ သလား? ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳက “ငါသည္ ျပန္ရွင္ျခင္း အေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုယံၾကည္၍ အသက္ရွင္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ေသျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။” (ေယာဟန္၊ ၁၁:၂၅ -၂၆)

လမ္းခရီးသည္အဘယ္နည္း? သမၼတမ်ားသည္ အဘယ္နည္း? ထာ၀ရအသက္သည္ အဘယ္ နည္း? သခင္ေယရွဳက “ ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏” ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ” (ေယာဟန္၊ ၁၄:၆)။

မိတ္ေဆြ၏ မြတ္သိပ္မႈသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာမြတ္သိပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ မြတ္သိပ္ျခင္း မ်ိဳးကို သခင္ေယရွဳကသာ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည္။ အေမွာင္ထုႀကီးကိုဖယ္ရွားေပးႏိုင္ေသာသူသည္ သခင္ေယရွဳပဲျဖစ္ပါသည္။ ျပည့္စံုႀကြယ္၀ေသာအသက္တာသို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေသာဂိတ္၀သည္ သခင္ ေယရွဳပဲျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယရွဳသည္ မိတ္ေဆြရွာေဖြေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြႏွင့္ သိုးထိန္း ျဖစ္သည္။ ဤဘ၀၌ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္ဘ၀၌ျဖစ္သည္ သခင္ေယရွဳသာလွ်င္ ထာ၀ရအသက္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြသည္ ဆာေလာင္မြတ္သိမ့္မႈကို ခံစားျခင္း၊ အေမွာင္ထုထဲ၌ လမ္းေပ်ာက္ျခင္း၊ ဘ၀ အဓိပၸါယ္ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္း မရွိႏိုင္ျခင္းအေၾကာင္းသည္ မိတ္ေဆြသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူသားအားလံုးတို႔သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းကြာခဲ့သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာခဲ့သည္(မႆဲ၊ ၇:၂၀၊ ေရာမ၊ ၃:၂၃)။ မိတ္ေဆြ၏ႏွလံုးသားထဲ၌ ဟာတာတာ ျဖစ္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြ၏အသက္တာထဲ၌ ဘုရားသခင္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ူပ္တို႔အားလံုး တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာဖြဲ႕ရန္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျပစ္တရားေၾကာင့္ ကၽြႏူ္ပ္ တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းကြာခဲ့ၾကသည္။ ဒုကၡကိုယ္အျပစ္ႏွင့္ ဗီဇအျပစ္တို႔က ယခုဘ၀ႏွင့္ေနာင္ တလြန္ဘ၀တြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာ၀ရခြဲခြာေစခဲ့ပါသည္။ (ေရာမ၊ ၆း၂၃၊ ေရာ၊ ၃း၃၆)။

ျပႆနာကို ကၽြႏ္ူ္ပ္တို႔သည္ မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္နည္း? သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္ သခင္ေယရွဳကမိမိကိုယ္တိုင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္ကို ယုူေဆာင္သြားခဲ့သည္(၂ေကာ၊ ၅:၂၁)။ သခင္ေယရွဳသည္ ကၽြႏ္ူပ္ကိုယ္စားအေသခံခဲ့သည္ (ေရာမ၊ ၅း၈) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ အျပစ္ဟူသမွ် သူယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ သူသည္ေသျခင္းမွထေျမာက္ ၍အျပစ္တရားႏွင့္ေသျခင္းတရားတုိ႔အေပၚတြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းကိုသက္ေသထူသည္(ေရာမ၊ ၆း၄၊၅)။ အဘယ္ေၾကာင့္သခင္ေယရွဳ ဤသို႔ျပဳသနည္း။ သခင္ေယရွဳကဤသို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ “ကိုယ္အေဆြတို႔ အဖို႔အလို႔ငွာ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔ျခင္းေမတၱာထက္သာ၍ ျမတ္ေသာေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌မွ်မရွိ” (ေယာဟန္၊ ၁၅း၁၃) ။ သခင္ေယရွဳသည္ အေသခံေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူပ္တို႔အသက္ ရွင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ူပ္တို႔သည္သခင္ေယရွဳကို ယံုၾကည္၍ကၽြႏ္ူပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရ၍ အျပစ္ဟူသမွ်ေဆးေၾကာပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ကၽြႏ္ူပ္တို႔ သည္၀ိညာဥ္ေရးရာမြတ္သိပ္ျခင္းမွ လႊတ္ေျမာက္ပါလိမ့္မည္။ အလင္းလင္းသြားပါလိမ့္မည္။ ၾကြယ္၀ ေသာအသက္တာ ရယူပါလိမ့္မည္။ကၽြႏ္ူပ္တို႔၏ အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြႏွင့္ သိုးထိန္းကို ကၽြႏ္ူပ္တို႔သိရွိ ပါလိမ့္မည္။ ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ူပ္တို႔သိရွိပါလိမ့္မည္။ သခင္ေယရွဳ ႏွင့္အတူအသက္ရွင္၍ ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ ထာ၀ရကာလစိုးစံပါလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္။ ထာ ၀ရအသက္ကိုရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္ တိုင္ေအာင္ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ (ေယာဟန္၊ ၃း၁၆)။

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

ေမးခြန္း: ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိသေလာ (သုိ႔) ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ ရရွိသေလာ?

ခရစ္ယာန္ သီအုိေလ်ာ္ရီအားလုံးထဲတြင္ ဤေမးခြန္းသည္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤ ေမးခြန္းေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေပၚေပါက္လာျခင္း(Reformation)ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ Protestant အသင္းေတာ္ႏွင့္ Catholic အသင္းေတာ္တုိ႔၏ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤေမးခြန္းသည္ သမၼာက်မး္စာကို စြဲကုိင္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ႏွင့္ “ခရစ္ယာန္” အယူ၀ါဒ လြဲမွားသူ အမ်ားစုတုိ႔အၾကား ကြာဟမႈျဖစ္ေစေသာ ေသာ့ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ယုံၾကည္ျခင္း တစ္ခုျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိသေလာ၊ (သုိ႔) ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔ျဖင့္ ရရွိပါသေလာ။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသေလာ။ (သုိ႔) ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္၍ တျခားေကာင္းမႈ ကုသုိလ္တုိ႔ကုိ လည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သေလာ။

ယုံၾကည္ျခင္းသာလွ်င္ (သုိ႔) ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ရွိေသာ စာပုိဒ္မ်ားကုိ ၫႇိႏႈိင္းစြာၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေျဖၾကားေပးႏုိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ ေရာမ၊ ၃း၂၈၊ ၅း၁ ႏွင့္ ဂလာ၊ ၃း၂၄၊ ယာကုပ္၊ ၂း၂၄ တုိ႔ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ေပါလုတင္ျပေသာ အခ်က္ (ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိ သည္) ႏွင့္ ယာကုပ္တင္ျပေသာ အခ်က္ (ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ရရွိသည္) တုိ႔၏ ကြာဟမႈတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ေပါလုႏွင့္ ယာကုပ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ကြဲျပားမႈမရွိေပ။ တခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြ ယူဆေသာ မတူညီျခင္းအခ်က္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာကုိ ေျဖ ရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ယာကုပ္တင္ျပေသာ အရာသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကုိ ေသခ်ာစြာသိရွိရန္ လုိအပ္သည္။ ေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ား မရွိဘဲ ယုံၾကည္ရွိသည္ဟု ေျပာဆုိေသာ သူတုိ႔ကုိ ယာကုပ္က ျငင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္ (ယာ၊ ၂း၁၇-၁၈)။ ခရစ္ ေတာ္၌ စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းရွိမွသာ ေျပာင္းလဲေသာ အသက္တာ ပုိင္ဆုိင္၍ ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယာကုပ္က အဓိကတင္ျပလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္ (ယာ၊ ၂း၂၀-၂၆)။ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရရွိသည္ဟု ယာကုပ္ေျပာလုိျခင္းမဟုတ္ပဲ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ရရွိေသာ သူတုိ႔ သည္ မိမိအသက္တာ၌ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေျပာလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္၍ မိမိအသက္တာ၌ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မရွိလွ်င္ ထုိသူသည္ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းရွိေသာသူ လုံး၀ မျဖစ္ႏုိင္ေပ (ေယာ၊ ၂း၁၄၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၆)။

ေပါလုက သူေရးသားထားေသာ စာေစာင္ထဲတြင္ ယာကုပ္ေရးထားသည့္အတုိင္း ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ ေသာ အသီးသီးေသာ ယုံၾကည္သူတုိ႔သည္ မိမိ အသက္တာ၌ ဂလာက္ၾသ၀ါဒစာ၊ ၅း၂၂-၂၃ ထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ၀ိညာဥ္ အသီးတုိ႔ ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိေကာင္းမႈကုသုိလ္ေၾကာင့္ မဟုတ္၊ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသည္ဟု ေပါလုက ေျပာၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ (၆၊ ၂း၈-၉) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းေသာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖန္ ဆင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလုက ဆက္လက္ၫႊန္ၾကားထားပါသည္ (ဧဖတ္၊ ၂း၁၀)။ ေပါလုက ယာကုပ္ေရးထားသည့္ အတုိင္း အသက္တာေျပာင္းလဲသူတုိ႔သည္ အသက္တာ ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ “လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္၌ ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာ အရာတုိ႔ကုိ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကၿပီ” (၂ေကာ၊ ၅း၁၇)။ ေပါလုႏွင့္ ယာကုပ္တုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း သြန္သင္ရာတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမရွိေပ။ သူတုိ႔သည္ တူညီေသာ အခ်က္ကုိ မတူညီေသာရႈေထာင့္မွ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ေပါလုက ယုံၾကည္ ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရရွိသည္ဟု အဓိကတင္ျပလုိျခင္းျဖစ္၍ ယာကုပ္က ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ရွိေသာသူတုိ႔သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္စာရိတေကာင္းမြန္ျခင္းရွိရမည္ဟု အဓိကတင္ျပလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္း: ထာ၀ရအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သလား။

လူေတြက သခင္ေယ႐ႈကုိ မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံၾကေသာအခါ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ခြင့္ ရရွိကာ ထာ၀ရအသက္အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယုဒ၊ ၂၄ ထဲတြင္ “ထိမိ၍လဲျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း သင္တုိ႕ကို ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းငွါ၄င္း၊ အျပစ္မရွိဘဲ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိေသာ သင္တုိ႕ကုိ ဘုန္းအသေရေတာ္ေရွ႕၌ ဆက္သ ျခင္းငွါ၄င္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္က ယံုၾကည္သူ မ်ားကို အျပစ္မျပဳရန္ ေစာင့္ထိန္းကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ သူသည္ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္မႂကြလာမီ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူပါရိွမည္/မပါရိွမည္ ကုိ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္ သက္ ဆုိင္မႈမရွိေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ ဘုရားသခင္၏ေစာင့္ထိန္းကြယ္ကာမႈ ရလဒ္ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိရရွိေသာကယ္တင္ျခင္းတရားကို ကိုယ္တုိင္ထိန္းသိမ္း၍ မရေပ။

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က “ထာ၀ရအသက္ကိုလည္း ငါေပး၏။ ထိုသိုးတုိ႕သည္ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ် ထိုသိုးတုိ႕ကို ငါ့လက္မွမႏႈတ္မယူရာ။ ထုိသုိးတုိ႕ကိုငါ၌ အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ငါ႔ခမည္းေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႕ထက္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ်ထိုသိုးတုိ႕ကုိ ခမည္းေတာ္၏လက္မွမႏႈတ္မယူႏုိင္ရာ” (ေယာ၊၁၀း၂၈-၂၉)။ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္က သူ၏လက္ထဲတြင္ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဆုပ္ကုိင္ထားပါသည္။ ခမည္းေတာ္ဘု ရားသခင္ႏွင့္သခင္ေယ႐ႈ၏လက္မွ မည္သူမည္၀ါက ယံုၾကည္သူမ်ားကို ႏႈတ္ယူႏုိင္မည္နည္း။

ဧဖက္၊ ၄း၃၀ တြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ “ေ႐ြႏႈတ္ျခင္းေန႕ရက္တုိင္ေအာင္ တံဆိတ္ခတ္ျခင္းကို” ခံခဲ့ၾကပါသည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈမရွိလွ်င္ ထုိသူတုိ႔က ထုိတံဆိတ္ခတ္ျခင္းကို ေ႐ြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းေန႕တုိင္ေအာင္ အမွန္ရိွလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုတံဆိတ္ခတ္ ျခင္းကို အျပစ္ျပဳမိသည့္ခ်ိန္ထိ၊ လမ္းလႊဲသြားသည့္ခ်ိန္ထိ၊ ယံုၾကည္ျခင္းကြယ္ေပ်ာက္သြားသည့္ခ်ိန္ထိ အတြက္သာ အက်ံဳး၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ေယာ၊ ၃း၁၆ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအ ေပါင္းတုိ႕သည္ “ထာ၀ရအသက္ ရရွိ” လိမ့္မည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအားထာ၀ရ မသက္ကို ဂတိေပးထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထာ၀ရအသက္ကုိ ထုိသူထံမွ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္လွ်င္ “ထာ၀ရ” ကုိ တဖန္ အစျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႕ျဖစ္လွ်င္၊ ထာ၀ရလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ မွန္ကန္ေသာအရာ မဟုတ္ ေတာ့ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ဂတိျပဳထားခဲ့ေသာ ထာ၀ရအသက္သည္လည္း မွားယြင္းမႈ ရွိပါလိမ့္မည္။

ထာ၀ရ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆံုးေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးႏုိင္ေသာက်မ္းပုိဒ္သည္ ေရာမ၊ ၈း၃၈-၃၉ ျဖစ္ပါသည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တ မန္ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာလတ့ံေသာ အရာျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍ အဘယ္နိမိၼတအရာမွ်သည္၊ ငါတုိ႕သခင္ေယ႐ႈခ ရစ္ေတာ္အားျဖင့္ခံရေသာဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ငါတို႕ကို မကြာေစႏုိင္ဟု ငါသည္သေဘာက် လ်က္ရွိ၏။” ကၽြႏု္ပ္တို႕၏လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ ေ႐ြးေကာက္ခဲ့ၿပီးေသာသူမ်ားအေပၚ ဘုရားသခင္ထားရွိေသာ ေမတၱာတရားေပၚတြင္ အေျချပဳထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ေတာ္အားျဖင့္ ရရိွၿပီး၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္က ဂတိျပဳခဲ့ကာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က တံဆိတ္ ခတ္ထားခဲ့ပါသည္။

ေမးခြန္း: တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းရရွိလွ်င္ ထာ၀ရအတြက္ လံုေလာက္သေလာ။

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာအခါ ထာ၀ရအတြက္ လံုေလာက္ပါသလား။ လူေတြက သခင္ေယ႐ႈကို မိမိ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံလာၾက ေသာ အခါ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႕ကာ သူတုိ႕ရရွိေသာကယ္တင္ျခင္းတရား သည္ ထာ၀ရအတြက္လံုေလာက္သည္ဟု အာမခံခ်က္ရွိပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကယ္တင္ျခင္း သည္ ထာ၀ရလံုၿခံဳမႈရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားစြာရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ (က) ေရာမ၊ ၈း၃၀ တြင္ “ထုိသို႕ခဲြခန္႔မွတ္သားႏွင့္ေသာသူတုိ႕ကို ေခၚေတာ္မူ၏။ ေခၚေတာ္မူေသာသူတုိ႕ကိုလည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေတာ္မူ၏။ ထိုသို႕တည္ေစေတာ္မူေသာသူတုိ႕ကိုလည္း ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကို ေရြးေကာက္ေသာ အခ်ိန္မွစ၍ သူက်ိမ္း၀ပ္ ေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ခ်ီးေျမႇာက္သည္ဟု ဤက်မ္းပိုဒ္က ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ ထားရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တေန႕ေန႕က်ရင္ ယံုၾကည္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကို ဘယ္သူကမွ ပိတ္ပင္ တားဆီးႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ လူတစ္ဦးသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရရိွေသာအခါ ထိုသူ၏ကယ္တင္ျခင္းသည္ လည္း ထာ၀ရစိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈရွိသည္။ ထုိသူသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရၿပီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ထိုသူရရိွေသာ ကယ္တင္ျခင္းသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိသည္။

(ခ) ေရာမ၊ ၈း၃၃-၃၄ တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကို ေမးျမန္းထားပါသည္။ “ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာသူတုိ႕ကို အဘယ္သူသည္ အျပစ္တင္ မည္နည္း။ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေသာသူကား၊ ဘုရားသခင္ေပတည္း။ အျပစ္စီရင္ေသာသူကား၊ အဘယ္သူနည္း။ အေသခံ၍ ခံသည္သာမက၊ ေသျခင္းမွထေျမာက္၍ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ ဘက္၌ ေနလ်က္၊ ငါတုိ႕အဘုိ႕ဆုေတာင္းေသာသူကား၊ ခရစ္ေတာ္ေပတည္း”။ အဘယ္သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ေရြးေကာက္ျခင္းကို ဆန္႕က်င္ႏုိင္မည္နည္း။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုယ္စား ေရွ႕ေနလုိက္ေပးေသာေၾကာင့္ မည္သူမည္၀ါက ဘုရားသခင္၏ေရြးေကာက္ျခင္းကို ဆန္႕က်င္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သူက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို တရားစီရင္ႏုိင္မည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ အေသခံေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ သည္ တရားစီရင္သူျဖစ္ေသာေၾကာ္ မည္သူမည္၀ါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို တရားစီရင္ ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကယ္တင္ရွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကုိယ္စား ေရွ႕ေနလုိက္ေပးသူႏွင့္ လူတုိင္းကို တရားစီရင္မည့္တရားသူႀကီးျဖစ္သည္။

(ဂ) လူေတြက သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ေသာအခါ ဒုတိယေမြဖြါးျခင္းရရွိသည္ (ေယာ၊ ၃း၃၊ တိတု၊ ၃း၅)။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနျဖင့္၊ မိမိရရိွေသာ ကယ္တင္ျခင္း ဆံုး႐ံႈးႏုိင္လွ်င္ ထုိသူသည္ ကယ္ တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ မရရိွျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼက်မ္းစာထဲတြင္ ဒုတိယေမြးဖြါးျခင္းသည္ ကုန္းဆံုးႏုိင္မည္ ဟု ေဖာ္ျပခ်က္မရိွေပ။ (ဃ) သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားထဲတြင္ က်ိမ္း၀ပ္လ်က္ ရွိ၍ (ေယာ၊ ၁၄း၁၇၊ ေရာမ၊ ၈း၉)၊ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ထဲ၌ ဗတၱိဇံ ေပးလ်က္ရိွ သည္ (၁ေကာ၊ ၁၂း၁၃)။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းဆံုး႐ံႈးသြားႏုိင္လွ်င္ ထုိသူ၏အထဲ၌ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မက်ိမ္း၀ပ္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္မွ ႏႈတ္ပစ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(င) ေယာ၊ ၃း၁၅ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႕သည္ “ထာ ၀ရအသက္” ရရိွလိမ့္မည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ မိတ္ေဆြသည္ ယေန႕ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ မနက္ျဖန္ ဆံုး႐ံႈးသြားလွ်င္ “ထာ၀ရ” ဟု မေခၚႏုိင္ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္မိတ္ေဆြသည္ မိမိရရွိခဲ့ ေသာ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို ဆံုး႐ႈံးႏုိင္လွ်င္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ထာ၀ရအသက္ တြက္ ဂတိျပဳထားခ်က္တုိ႕သည္ မွားယြင္းျခင္းသက္သက္ ျဖစ္ပါသည္။ (စ) ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ကို အေကာင္းဆံုးၾကည့္ၾကပါစို႕။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာလတံ့ေသာအရာျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍ အဘယ္နိမိၼတအရာမွ်သည္၊ ငါတုိ႕သခင္ေယ႐ႈခရစ္အား ျဖင့္၊ ခံရေသာဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ငါတုိ႕ကို မကြာေစႏုိင္ဟု ငါသည္ သေဘာက်လ်က္ရွိ၏” (ေရာမ၊ ၈း၃၈-၃၉)။ မိတ္ေဆြကို ကယ္တင္ေသာဘုရားသည္ မိ္တ္ေဆြကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာဘုရား သခင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိလွ်င္ ထာ၀ရအတြက္ လံုေလာက္ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းသည္ ထာ၀ရအတြက္လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရိွသည္။

ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို မည္သို႕ရရွိႏုိင္မည္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေၾကာင္း မည္သို႕သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ ၁ေယာဟန္ ၅း၁၁-၁၃ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို စဥ္စားၾကည့္ပါ။ “သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္ သည္ ငါတုိ႕အား ထာ၀ရအသက္ကို ေပးေတာ္မူ၍၊ ထိုအသက္သည္လည္း သားေတာ္၍ပါ၏။ သားေတာ္ကို ရေသာသူသည္ အသက္ကိုရ၏။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကိုမရေသာသူမူကား၊ အသက္ကိုမရ။ ဘုရားသ ခင္၏သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ သင္တုိ႕သည္ ထာ၀ရအသက္ကို ကုိယ္တုိင္ရသည္ဟုသိေစျခင္းငွါ၊ ဤ အရာမ်ားကို သင္တုိ႕အားငါေရး၍ေပးလုိက္၏။” သားေတာ္ကို ရေသာသူသည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ သူ႕ကို လက္ခံေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ေယာဟန္ ၁း၁၂)။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈကိုရလွ်င္ အသက္ကိုရသည္။ ယာယီအသက္ရွင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ထာ၀ရအ သက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိရန္ အလိုေတာ္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေန႕ရက္စဥ္တုိင္း ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိသည္/မရရွိသည္ ေပၚတြင္မူတည္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ခရစ္ယာန္အ အသက္တာတြင္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာဘ၀ႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လွန္႕ဖြယ္ေကာင္းေသာဘ၀ျဖင့္အ သက္ရွင္ႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကယ္တင္ျခင္း၏အႀကံအစည္ကို ေသခ်ာ စြာေဖာ္ ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈကုိ ယံုၾကည္မွသာ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ (ေယာဟန္ ၃း ၁၆၊ တမန္ ၁၆း၃၁)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ မိတ္ေဆြ၏အျပစ္အတြက္ ကုိယ္စားျပဳအေသ ခံခဲ့ေသာ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သလား (ေရာမ ၅း၈၊ ၂ေကာ ၅း၂၁)။ မိတ္ေဆြသည္ကယ္တင္ ျခင္းရရွိရန္အတြက္ သခင္ေယ႐ႈကုိသာ ကုိးစားပါသလား။ မိတ္ေဆြသည္ ကုိးစားပါသည္ဟု ေျဖလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈအဓိပၸါယ္သည္ “သံသယကင္းမဲ့ေသာယံုၾကည္ျခင္း” ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၏ႏွလံုးသားထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သိုထားလွ်င္ “သံသယစိတ္မ်ား ေအာင္ႏုိင္”မည္ျဖစ္သည္။ သို႕မွသာ မိတ္ေဆြသည္ ထာ၀ရကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈအမွန္ကို ရရွိသည္။

သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တုိင္က သူ႕ကိုယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ဟု ခိုင္မာစြာ ေျပာခဲ့သည္။ “ထာ၀ရအသက္ကိုလည္းငါေပး၏။ ထိုသိုးတုိ႕သည္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္အစဥ္မျပတ္ကင္းလြတ္ၾက လိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ်ထိုသိုးတုိ႕ကို ငါ႔လက္မွမႏႈတ္မယူရာ။ ထိုသိုးတုိ႕ကို ငါ၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ငါ႔ခမည္းေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႕ထက္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အဘယ္သူမွ်ထိုသိုးတုိ႕ကို ငါ႔ခ မည္းေတာ္၏လက္မွမႏႈတ္မယူႏုိင္ရာ” (ေယာဟန္ ၁၀း၂၈-၂၉)။ ထာ၀ရအသက္သည္ ထာ၀ရျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈေပးအပ္ခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ဆုေက်းဇူးကယ္တင္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြအပါအ၀င္ မည္သူမည္ ၀ါကမွ မိတ္ေဆြထံမွ ႏႈတ္ယူႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ခပတ္တရားေတာ္ကို မိမိႏွလံုးသားထဲတြင္ သိုထားလွ်င္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႕က်င္ေသာအျပစ္ ျပဳၾကမည္မဟုတ္ေပ (ဆာလံ ၁၁၉း၁၁)။ ထိုအျပစ္ထဲတြင္ သံသယ၀င္ျခင္းအျပစ္မ်ား လည္းပါ၀င္သည္။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို စိတ္ႏွလံုးသားထဲ၌သိုထားျခင္းသည္ သံသယျဖင့္အ သက္ရွင္မည့္အစား ေရာင္ရဲမႈျဖင့္အသက္ရွင္ႏုိင္ၾကမည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ ၏စကားကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို ရရွိႏုိင္သည္။ သို႕မွသာကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးခြန္းထုတ္ရန္လိုအပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေပၚဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေတာ္ေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။

ေမးခြန္း: ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ အျပစ္ျပဳရန္ “လုိင္စင္” ျဖစ္သလား။

ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈခံယူခ်က္ေၾကာင့္လူေတြက ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိေသာ္လည္း မိမိစိတ္ ႀကိဳက္အသက္ရွင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ထုိသို႕ျဖစ္ျခင္းသည္ “အခ်က္အလက္မ်ား”အားျဖင့္မွန္ကန္ ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာမွန္ကန္မႈမရွိေပ။ သခင္ေယ႐ႈေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ခဲ့ၿပီးေသာသူမ်ားသည္ အျပစ္တ ရားထဲတြင္ လံုး၀က်င္လည္ေတာ့ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ မည္သို႕အသက္ရွင္သင့္သည္ ကို၄င္း၊ လူတစ္ဦးသည္ မည္သို႕ကယ္တင္ျခင္းရႏုိင္သည္ကို၄င္း ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေသခ်ာစြာပိုင္းျခားသိျမင္ ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကယ္တင္ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုသာ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္၄င္း ရရွိ သည္ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေသခ်ာစြာေဖာ္ျပထားပါသည္(ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ဧဖက္ ၂း၈-၉၊ ေယာဟန္ ၁၄း၆)။ လူတစ္ဦးသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မွန္ကန္စြာယံုၾကည္လက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုသူသည္ ကယ္ တင္ျခင္းရရွိၿပီး၊ ထိုကယ္တင္ျခင္းသည္လည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းတစ္ခုတည္းအားျဖင့္သာ လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းမရေပ။ သို႕ေသာ္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္/မရရွိသည္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ထင္ ရွားသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ဂလာတိ ၃း၃ ထဲတြင္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူက “ဤမွ်ေလာက္ ပညာမဲ့ၾကသေလာ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုအမွီျပဳ၍လုပ္စရွိျပီးမွ၊ ဇာတိကိုအမွီျပဳ၍ၿပီးေစ ၾကသေလာ” ဟုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းရရွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ျပသခဲ့၍ လံုၿခံဳမႈရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းမရႏုိင္ေပ။ ထုိေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ကယ္တင္ျခင္းကို မထိန္း သိမ္းႏုိင္ၾကေပ။ ဘုရားသခင္ကသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းထားသည္ (ယုဒ ၂၄)။ ဘုရားသခင္၏လက္်ာေတာ္က ကၽြနု္ပ္တို႕ကို ခုိင္မာစြာစဲြကိုင္ထားပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၀း၂၈-၂၉)။ မည္သူ မည္၀ါကမွ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို မခဲြခြါေစႏုိင္ေပ (ေရာမ ၈း၃၈-၃၉)။

ထာ၀ရကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိျခင္းကို ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားသည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းကို ေစာင့္ထိန္းႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္း အားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေၾကာင့္မဟုတ္ေပ(ေရာမ၄း၃-၈)။ ထိုသို႕ ျဖစ္လွ်င္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကိုနာခံျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ ျခင္း ေစာင့္ထိန္းရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအသက္တာျဖင့္အသက္ရွင္ျခင္းတုိ႕ကို လုိအပ္သည္ဟုေဖာ္ျပ ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္အတြက္ သခင္ေယ႐ႈ၏အေသခံျခင္းသည္ မလံုေလာက္ေပဟုေျပာၾကားကာ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္းျဖစ္သည္။သခင္ေယ႐ႈအေသခံျခင္းသည္ အတိတ္ကာလ၊ ပစၥဳပၸန္ကာလႏွင့္အနာဂတ္ကာ လမ်ားတြင္ရွိေသာကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ျပစ္ေႂကြးအားလံုးေပးဆပ္ေက်ေအးရန္ လံုေလာက္သည္။ သူ၏အေသခံျခင္း သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းမရမွီအျပစ္မ်ားႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေသာအျပစ္မ်ားအတြက္ ျပစ္ေႂကြး အားလံုးေပးဆပ္ရန္လုံေလာက္သည္ (ေရာမ ၅း၈၊ ၁ေကာ ၁၅း၃၊ ၂ေကာ ၅း၂၁)။

ထိုသို႕ဆုိေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အျပစ္အားလံုးမိမိစိတ္ႀကိဳက္ျပဳႏုိင္သည္ကို ဆုိလုိသေလာ။ ထိုသို႕ေမးျမန္းျခင္းသည္ မလြန္ဆိုးရြားေသာေမးခြန္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သမၼာက်မ္းစာက စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္မ်ားသည္ “သူတုိ႕ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိး”သည့္အတုိင္းအသက္မရွင္ႏုိင္ ဟုအတည့္အလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အသစ္ေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာသူမ်ားျဖစ္ ၾကသည္(၂ေကာ ၅း၁၇)။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အသီးမ်ားကိုထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္ (ဂလာ ၅း၂၂-၂၃)။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဇာတိအေသြးအသားတပ္မက္ျခင္းအားျဖင့္အသက္မရွင္ရေပ (ဂလာ ၅း၁၉-၂၁)။ ၁ေယာဟန္ ၃း၆-၉ထဲတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အျပစ္ျပဳျခင္းျဖင့္အသက္မရွင္ရ ဟုေဖာ္ျပထား သည္။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ အျပစ္ျပဳရန္အတြက္ျဖစ္သည္ဟု အလြဲသံုးစားျပဳေနေသာသူမ်ားအတြက္ တမန္ ေတာ္ရွင္ေပါလုက ဤသို႕မိန္႕ဆိုထားပါသည္။ “ထိုသို႕မွန္လွ်င္၊ အဘယ္သို႕ေျပာရမည္နည္း။ ေက်းဇူးေတာ္ ပြါးမ်ားေစျခင္းငွါ အျပစ္တရားကိုက်င့္၍ ေနရမည္ေလာ။ ထိုသို႕မေနရ။ အျပစ္တရားမွ စုေတ့ေသာသူသည္ ထိုတရား၌အဘယ္သို႕ရွင္ရဦးမည္နည္း” (ေရာမ ၆း၁-၂)။

ထာ၀ရကယ္တင္ျခင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ အျပစ္ျပဳရန္အတြက္ လုိင္စင္လက္မွတ္မဟုတ္ေပ။ ၄င္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကို အာမခံျခင္း သိရွိျခင္းလံုၿခံဳမႈ ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ၿပီးျပည့္စံုေသာကယ္တင္ျခင္းသိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ အျပစ္ျပဳ ရန္လုိင္စင္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ေပးဆပ္ေပးခဲ့ေသာ တန္ဖိုး ကို သိရွိေသာသူမ်ားသည္ မိမိအသက္တာ၌အျပစ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ မည္သို႕အသက္ရွင္ႏုိင္မည္နည္း(ေရာမ ၆း၁၅-၂၃)။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ သူ၏ႏႈိင္းတု၍မရေသာေမတၱာေတာ္ကို ဘုရားသ ခင္၏မ်က္ႏွာေပၚသို႕ မည္သို႕လႊင့္ပစ္ႏုိင္မည္နည္း။ ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ အျပစ္ျပဳႏုိင္ရန္ လုိင္စင္ျဖစ္ သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္မ်မႈမရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။ “ကိုယ္ေတာ္ ၌တည္ေနေသာသူမည္သည္ကား၊ ဒုစ႐ုိက္ကိုမျပဳတတ္။ ဒုစ႐ုိက္ကိုျပဳတတ္ေသာသူမည္ သည္ကား၊ ကုိယ္ ေတာ္ကို မသိမျမင္ရေသး” (၁ေယာ ၃း၆)။

ေမးခြန္း: ကယ္တင္ျခင္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏အစိုးရေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လူသားမ်ား၏ ေရြးခ်က္မႈ မည္သို႕ပါ၀င္သနည္း။

ဘုရားသခင္၏အစိုးရေသာကိုယ္ပုိင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္လူသားမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ လံုး၀ဥႆံုမသိ၊နားလည္ႏုိင္မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ထိုအရာႏွစ္ခုတုိ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ထဲတြင္ မည္သို႕အတူတတြ အလုပ္လုပ္သည္ကို ဘုရားသခင္ကသာသိရွိသည္။ အျခားေသာခံယူခ်က္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဤစာေစာင္ထဲ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏သဘာ၀တရားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏သူႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ျပည့္စံုစြာနားမလည္ႏုိင္ၾကသည္ကို သိရွိႏုိင္ရန္အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ကယ္တင္ျခင္းအ ေၾကာင္းကို လြန္ကဲစြာေတြးေတာလွ်င္ တဘက္စြန္းေရာက္သြားႏုိင္သည္။

ဘုရားသခင္က ကယ္တင္ျခင္းရရွိမည့္သူမ်ားကို သိရိွသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားပါ သည္ (ေရာမ ၈း၂၉၊ ၁ေပ ၁း၂)။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို “ကမၻာမတည္မရွိမွီ ေရြးေကာက္ခဲ့သည္” ဟု ဧဖက္ ၁း၄ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ “ေရြးေကာက္ျခင္း” ခံရေသာသူမ်ား (ေရာ မ ၈း၃၃၊ ၁၁း၅၊ ဧဖက္ ၁း၁၁၊ ေကာေလာသဲ ၃း၁၂၊ ၁သက္ ၁း၄၊ ၁ေပ၊ ၁း၂၊ ၂း၉) ႏွင့္ “ေရြးခ်ယ္မႈ”ခံရေသာ သူမ်ား (မႆဲ၂၄း၂၂၊ ၃၁၊ မာကု ၁၃း၂၀၊ ၂၇၊ ေရာမ ၁၁း၇၊ ၁တိ ၅း၂၁၊ ၂တိ ၈း၂၉-၃၀၊ တိတု ၁း၁၊ ၁ေပ ၁း၁) ျဖစ္ၾကသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ေရြးေကာက္ ျခင္းခံရေသာသူမ်ား (ေရာမ ၈း၂၉-၃၀၊ ဧဖက္ ၁း၅၊ ၁၁)ႏွင့္ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာသူမ်ား (ေရာမ ၉း၁၁၊ ၁၁း၂၈၊ ၂ေပ ၁း၁၀)ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လကၡံရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားလံုးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ရန္ ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္ျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ေရာမ ၁၀း၉-၁၀)။ ဘုရားသခင္က မည္သူ သည္ကယ္တင္ျခင္းရမည္ကို သိရွိခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာသူမ်ားကို ေရြးေကာက္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ကို ေရြးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို အရာသံုးခုတို႕သည္ မည္သုိ႕လႈပ္ရွားသည္ကို လူ႕ညာဏ္ျဖင့္ျပည့္စံုစြာသိႏိုင္ရန္ အျဖစ္ႏုိင္ေပ (ေရာမ ၁၁း ၃၃-၃၆)။ ကၽြနု္ပ္တို႕၏တာ၀န္၀တၱရားသည္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ကမၻာေနရာအႏွံ႕အျပား သို႕ေ၀ငွျခင္းျဖစ္သည္(မႆဲ ၂၈း၁၈-၂၀၊ တမန္ ၁း၈)။ ဘုရားသခင္၏ႀကိဳတင္သိရွိျခင္း၊ ေရြးေကာက္ျခင္း ႏွင့္ ခြဲခန္႕မွတ္သားထားျခင္းတုိ႕ကို ဘုရားသခင္ေပၚမွာပဲထားရွိကာ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ေ၀ငွ ျခင္းတြင္ နာခံျခင္းရွိရန္ လိုအပ္သည္။

ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကိုမသိေသးေသာသူမ်ားအေပၚ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ မည္နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕အေၾကာင္းမၾကားဘူးေသးေသာသူမ်ားသည္ တရားစီရင္းျခင္းခံရၾက မည္လား။

လူတုိင္းအားလံုးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို “ၾကားဖူး” သည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကာဖူးသည္ ျဖစ္ေစ သူ႕ကိုရွာေဖြရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ သဘာ၀တရား(ေရာမ ၁း၂၀)ႏွင့္ လူေတြ၏ႏွ လံုးသားမ်ား (ေဒသနာ ၃း၁၁)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိကုိယ္ကိုယ္တည္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထား သည္။ ျပသနာသည္ ေလာကီသားမ်ားသည္ အျပစ္သားျဖစ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကို ပုန္ကန္ၾက၍ သူ႕ကို ဆန္႕က်င္ဘက္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ (ေရာမ ၁း၂၁-၂၃)။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္မရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ႏွလံုးသားေတာင့္တေသာအျပစ္တရားကို လြတ္လပ္စြာျပဳ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္အေပါင္းေဖာ္ ျခင္းအခြင့္မရဘဲ အသံုးမရေသာစိတ္ပ်က္ႏုံျခာဖြယ္ေကာင္းေသာဘ၀ကို ပိုင္ဆုိင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရား သခင္က သူ႕ကို ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ား အေပၚတြင္ ထိုသို႕ေသာအမႈဆိုးမ်ားသက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၁း၂၄-၃၂)။

အစစ္အမွန္ေဖာ္ျပရလွ်င္၊ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို မၾကားျခင္းမဟုတ္ေပ။ သူတို႕သည္ သူတုိ႕ၾကားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျငင္းပယ္ျခင္း၊ သူတုိ႕ျမင္ေတြ႕ေသာအရာမ်ားျငင္းပယ္ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၄း၂၉ထဲတြင္ “သို႕ေသာ္လည္းထိုအရပ္၌ သင္တုိ႕၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကို တဖန္ရွာလုိေသာအခါ၊ စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ရွာလွ်င္ ေတြ႕ၾကရလိမ့္မည္” ဟုေဖာ္ျပထား သည္။ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ရွာလွ်င္ ေတြ႕ၾကလိမ့္မည္ဟု ဤက်မ္းပုိဒ္က ဆုိထားပါသည္။ လူ တစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္ကို အမွန္သိလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ ထင္ရွားမည္ျဖစ္သည္။

ျပသနာတစ္ခုသည္ “နားလည္ေသာသူမရွိ၊ ဘုရားသခင္ကိုရွာေသာသူမရွိ” (ေရာမ ၃း၁၁)ျဖစ္သည္။ လူေတြက ဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္ၾကသည္။ ၄င္းသည္သူတုိ႕၏ ပင္ကူစိတ္ထားႏွင့္ သူတို႕၏ကိုယ္ပုိင္ႏွလံုး သားျဖစ္သည္။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို ကုိးကြယ္မည့္အစား၊ ဖန္ဆင္းျခင္းခံေသာ “႐ုပ္တု” မ်ားကို ကိုး ကြယ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို မၾကားဖူးေသာသူမ်ား ငရဲမီးအုိင္ထဲ သို႕အဘယ္ေၾကာင့္ပစ္ခ်သနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းသည္ ႐ူးသြပ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူသည္ တည္ရွိေၾကာင္း ဖြင့္ျပခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူေတြက သူ႕ကိုသိရွိရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ လူေတြက ဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရားခင္ကသူတုိ႕ကို ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႕ ပစ္ခ်ျခင္းအားျဖင့္တ ရားစီရင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို မၾကားသိေသးေသာသူမ်ားအတြက္ စဥ္းစားကာ ေစာဒကတက္ေနမည့္အစား၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ လူတုိင္းကဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ၾကားသိရန္ အတတ္ႏုိင္ဆံုးႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ၾကရေပမည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးသို႕သြား၍ သတင္းေကာင္းေ၀မွ်ရန္ ေခၚျခင္းခံ ရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (မႆဲ ၂၈း၁၉-၂၀၊ တမန္ ၁း၈)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လူေတြက ဘုရားခင္တည္ရွိ ေၾကာင္းကို သဘာ၀အျဖင့္ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအားျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တို႕သည္ သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ရရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းေ၀ငွရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို လကၡံျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိအျပစ္မွလႊတ္ေျမာက္ျခင္း ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာ၀ရခြဲကြာျခင္းမွ လႊတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ သတင္းေကာင္းကိုမၾကားရေသးေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ ေက်းဇူး ေတာ္ရရွိသည္ဟု ယူဆလွ်င္ ထိတ္လွန္႕စရာေကာင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားစြာတုိ႕ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရၾကမည္ျဖစ္ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို မၾကားရေသးေသာသူမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိခဲ့လွ်င္ ကယ္ တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းေ၀ငွသက္ေသခံရန္ လုိအပ္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသုိ႕မဟုတ္ဘဲ ကယ္တင္ျခင္းေ၀ငွ သက္ေသခံေသာအခါ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို ၾကားေသာသူတစ္ဦးဦးကို လကၡံႏုိင္မည္ (သို႕) ျငင္းပယ္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ျငင္းပယ္ခဲ့လွ်င္ သူတုိ႕သည္ တရားစီရင္ျခင္းခံရၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္း ေ၀ငွသက္ေသခံျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းမၾကားရေသးေသာသူမ်ားသည္ တရားစီရင္ျခင္းခံရၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းမၾကားေသးေသာသူမ်ားသည္ သူတုိ႕ က ကယ္တင္ျခင္းမၾကားရေသးေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ဟု ထင္ေသာအခါ အဘယ္ေၾကာင့္ လူေတြက ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ျငင္းပယ္၍မိမိကုိယ္ကိုယ္ တရားစီရင္ခဲ့ၾကသနည္း။

ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အျပစ္အတြက္ အေသမခံမွီ လူေတြက မည္သို႕ကယ္တင္ ျခင္းရရွိခဲ့ၾကသနည္း။

လူေတြသည္ အျပစ္တရားလက္ေအာက္သို႕က်ဆံုးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏုိင္ေသာအ ေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္အေသမခံမွီအခ်ိန္ႏွင့္ ေသေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့သမုိင္းတေလွ်ာက္တြင္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာသူတစ္ဦးမွ်မရွိေသးခဲ့ေပ။ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္းသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ရွိေသာ သန္႕ရွင္းသူမ်ားႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ရွိမည့္သန္႕ရွင္းသူအားလံုးတုိ႕၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ျပစ္ေၾကြးဆပ္ေပးခဲ့သည္။

ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိမႈသည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိ ရန္အတြက္ လူတစ္ဦး၏ယံုၾကည္ျခင္း၏အဓိကပုဂၢိဳလ္သည္ ဘုရားသခင္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆာလံဆရာက “သားေတာ္ကို ကုိးစားေသာသူအေပါငး္တုိ႕သည္ မဂၤလာရွိၾက၏” (ဆာလံ ၂း၁၂) ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကမၻာဦးက်မ္း ၁၅း၆ထဲတြင္ အျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ဘုရားသခင္ က သူ႕ကုိ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ လံုေလာက္မႈရွိခဲ့သည္။ (ေရာမ ၄း၃-၈ ကိုလည္း ၾကည့္ပါ)။ ေဟၿဗဲ ၁၀း၁-၁၀ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းက အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္ ၄င္းသည္ ဘုရားသခင္၏သား ေတာ္ကို အျပစ္သားမ်ားအတြက္ သူ၏ေသြးေတာ္သြန္းေလာင္းျခင္းေန႕ရက္ကာလကို ၫႊန္ျပလိုျခင္းျဖစ္ သည္။

ကာလအပိုင္းအျခားတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေနေသာအရာသည္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦး၏ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္ေတာင္းဆုိေသာ ယံုၾကည္ရမည့္အရာသည္ ယခုခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ၄င္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအဆင့္ဆင့္တုိးတက္ေျပာင္းလဲ မႈဟုေခၚသည္။ အာျဗဟံသည္ ကမၻာဦးက်မ္း ၃း၁၅ ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ မ်ိဳးမအမ်ိဳးအႏြယ္မွဘြားေသာ မ်ိဳးေစ့က စာတန္ကို အႏုိင္ယူလိမ့္ဟု ဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ အာၿဗဟံက ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ ၄ငး္ကို ဧ၀ဟုအမည္မွည့္ျခင္းအားျဖင့္ (အခန္းငယ္ ၂၀) ထင္ရွားေစခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က သူတုိ႕ကို သိုးသားေရလႊမ္းၿခံဳေစျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ယံုၾကည္ျခငး္ကို ခ်က္ခ်င္းလက္ခံေၾကာင္း (အခန္းငယ္ ၂၁) ထင္ရွားေစခဲ့သည္။ ဟာျဗဟံက ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ ေတာ္မ်ားကို အကုန္အစင္ ႀကိဳတင္မသိခဲ့ေသာ္လည္း သူက ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ခဲ့သည္။

ကမၻာဦးက်မ္း ၁၂ႏွင့္ ၁၅ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိငး္ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ဂတိ ေတာ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားအရ သူက ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ ေမာေရွမတုိင္မွီ သမၼာက်မ္းစာမရွိေသးခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေသာ အရာမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ ရွိေသာယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္က တေန႕ေန႕က်ရင္ သူတုိ႕၏အျပစ္မ်ားကို ယူေဆာင္သြားလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းရွိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိခဲ့ၾက သည္။ ယေန႕ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ သခင္ေယ႐ႈျပဳခဲ့ၿပီးေသာ ကၽြနု္ပ္တို႕၏အျပစ္ မ်ားယူေဆာင္ခဲ့ျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ေဟၿဗဲ ၉း၂၈)။

ခရစ္ေတာ္ကားတုိင္းတင္သတ္ျခင္းမခံမွီႏွင့္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမရွိမွ ခရစ္ေတာ္၏ေခတ္ကာလတြင္ ရွိ ေသာသူမ်ားသည္ မည္သို႕ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။ သူတုိ႕က ခရစ္ေတာ္သည္ သူတုိ႕အတြက္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ ေတာ္ေပၚတြင္ အေသခံလိမ့္မည္ဟု သိရွိသလား။ ခရစ္ေတာ္၏သာသနာလုပ္ငန္းၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ “ထုိမွတပါး ကုိယ္ေတာ္သည္ ေယ႐ႈရွလင္ၿမိဳ႕သို႕သြားရမည္။ လူအႀကီးအကဲ၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္အႀကီး၊ က်မ္း ျပဳဆရာတုိ႕လက္၌ မ်ားစြာခံရမည္။ အေသသတ္ျခင္းကိုလည္းခံရမည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႕၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို ထိုအခါမွစ၍ တပည့္ေတာ္တုိ႕အားျပေတာ္မူ၏။” (မႆဲ ၁၆း ၂၁-၂၂)။ ထိုအခါ တပည့္ေတာ္မ်ားက ဤသို႕တံု႕ျပန္ခဲ့သည္။ “ထိုအခါေပတ႐ုသည္ ကုိယ္ေတာ္ကို မိမိႏွင့္အတူေခၚ၍၊ သခင္၊ ကုိယ္ေတ္၌ဤသို႕မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ဤအမႈသည္ ကိုယ္ေတာ္၌ အေရာက္ရာဟု အျပစ္တင္ေသာစကားကို ေလွ်ာက္၏။”ေပတ႐ုႏွင့္ အျခားေသာတပည့္ေတာ္မ်ားက ျပည့္စံုေသာသမၼာတ ရားမ်ားကို နားမလည္ခဲ့ၾကေပ။ သို႕ေသာ္သူတုိ႕သည္ မိမိအျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္က ယူေဆာင္သြားသည္ ဟုယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရိွခဲ့ၾကသည္။ အာဒံ၊ အျဗဟံ၊ ေမာေရွႏွင့္ ဒါ၀ိဒ္မ်ားသိရွိသည့္ အတုိင္း သူတို႕သည္ ဘုရားသခင္က ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို မည္သို႕ျပည့္စံုေစေတာ္မူသည္ကို မသိခဲ့ၾက ေသာ္လည္း သူတို႕သည္ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႕ ကၽြႏု္ပ္တို႕မွာ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမတုိင္မွီအသက္ရွင္ေသာသူမ်ားထက္ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ပို ၍သိရွိခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းကို ျပည့္စံုစြာ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ “ေရွး လြန္ေလၿပီးေသာအခါ ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ ဘုိးေဘးတုိ႕အား အထပ္ထပ္အနည္းနည္းဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ ေသာ ဘုရားသခင္သည္၊ ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလအခါ မိမိသားေတာ္အားျဖင့္ ငါတုိ႕အားဗ်ာဒိတ္ေပး ေတာ္မူၿပီ။ ထိုသားေတာ္ကို အလံုးစံုတို႕၏ အေမြခံသခင္အရာ၌ခန္႕ထားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္အားျဖင့္ လည္း ေလာကဓာတ္တုိ႕ကို တည္ေတာ္မူ၏” (ေဟၿဗဲ ၁း၁-၂) ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္းေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုထားေသာအရာျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တို႕၏ယံုၾကည္ျခင္းအေျခခံအုတ္ ျမစ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႕ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ အေသခံျခင္း၊ သၿဂိဳဟ္ျခင္းခံရျခင္း၊ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႕တြင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ (၁ေကာ ၁၅း၃-၄)။

ေမးခြန္း: ကိုယ္စားျပဳျပစ္ေၾကြးေက်ေအးေပးဆပ္ျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ကုိယ္စားျပဳျပစ္ေၾကြးေက်ေအးေပးဆပ္ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို္ အျပစ္သားမ်ားအ တြက္ ကုိယ္စားျပဳအေသခံျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ေရာမ ၃း၉-၁၈။ ၂၃) ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္အခကား ေသျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာမ ၆း၂၃ ထဲတြင္ “အျပစ္၏အခကား၊ေသျခင္းေပတည္း။ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတုိ႕သ ခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္က သြန္သင္စရာမ်ား စြာရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္မရွိလွ်င္၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ေသေသာအခါ မိမိအျပစ္တရားအားျဖင့္ ငရဲမီးအုိင္ထဲတြင္ ထာ၀ရေနထုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေသျခင္းသည္ “ခြဲခြါျခင္း”ျဖစ္သည္။ လူသားအားလံုးအေသခံရမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူေကာင္းကင္ႏုိင္ငံတြင္ ထာ၀ ရ ေနရၾကမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမူကား၊ ငရဲမီးအုိင္ထဲတြင္ ထာ၀ရေနထုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာေသျခင္းသည္ ငရမီးအုိင္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္၊ ဒုတိယအေနျဖင့္ ဤက်မ္းပိုဒ္သြန္သင္ေသာအရာသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ရရွိ ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အျပစ္တရားအတြက္ ကုိယ္စားျပဳအေသခံျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ အေသခံေသာအခါ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကိုယ္စားအေသခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျပစ္သားဘ၀ျဖင့္အသက္ရွင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ကားတုိင္ေပၚ တြင္အေသခံထုိက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေနရာတြင္ က်ိန္ျခင္းအ မဂၤလာကို ခံခဲ့သည္။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကုိယ္စားအေသခံခဲ့၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္ထုိက္တန္ေသာအရာမ်ားကို သူယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းလြတ္ေသာသူ ကို ငါတုိ႕အတြက္ေၾကာင့္အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႕သည္ ထုိသူအားျဖင့္၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း” (၂ေကာ ၅း၂၁)။

“ငါတို႕သည္ အျပစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာအရာ၌ အေသျဖစ္၍၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအရာ၌အသက္ရွင္ေစမည္အေၾကာင္း၊ ငါတုိ႕အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္တုိင္သစ္တုိင္မွာခံေတာ္မူၿပီ။ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္မ်ားအားျဖင့္ သင္တုိ႕သည္ အနာ ေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏” (၁ေပ ၂း၂၄)။ ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ျပဳခဲ့ေသာအျပစ္မ်ားအ တြက္ ျပစ္ေၾကြးမ်ားကို ေပးဆပ္ေၾကေအးေစေၾကာင္းကို တဖန္ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕က်မ္းပိုဒ္အခ်ိဳ႕ တုိ႕ကို ၾကည့္ၾကပါစို႕။ “ခရစ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံ၍၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသို႕ေရာက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ငါတုိ႕ကို ဘုရားသခင့္အထံေတာ္သို႕ ပို႕ေဆာင္ျခင္းငွါ၊ ေျဖာင့္ မတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႕အတြက္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ တခါခံေတာ္မူ၏” (၁ေပ ၃း၁၈)။ ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားက ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ေၾကာင့္အေသခံခဲ့သည္ဟုေဖာ္ျပ သည္ သာမက သူသည္ ပူေဇာ္ျခင္းခံရေသာယဇ္ေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူသည္ အျပစ္သားမ်ားအတြက္ ျပစ္ ေၾကြးမ်ားအားလံုးေပးဆပ္ေက်ေအးေစခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ကုိယ္စားျပဳအျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ရန္အေသခံသည္ဟုေဖာ္ျပေသာက်မ္းပိုဒ္တစ္ခုသည္ ေဟ ရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၅၃း၅ ျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အျပစ္အတြက္ အေသခံမည့္ခရစ္ ေတာ္ၾကြလာမည့္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုပေရာဖက္ျပဳျခင္းသည္ အလြန္ေစ့စပ္ေသခ်ာသည္။ ႀကိဳတင္ေျပာၾကားခ်က္အတုိင္း သခင္ေယ႐ႈသည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့သည္။ “ထိုသူသည္ ငါတုိ႕လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္စြာထုိးျခင္း၊ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရေလ၏။ ငါတုိ႕၏ၿငိမ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူ႕အေပၚသို႕ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႕သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိ၏။” ကုိယ္စားျပဳအေသခံျခင္းကို မွတ္သားပါ။ ဤေနရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြနု္ပ္ တုိ႕အတြက္အေသခံျခင္းအားျဖင့္ျပစ္ေၾကြးမ်ားေပးဆပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျပစ္တရားအတြက္ ျပစ္ေၾကြးမ်ားကို ငရဲထဲသို႕ထာ၀ရ ပစ္ဒဏ္ခံျခင္းအားျဖင့္ မိမိကုိယ္ ကိုယ္ေပးဆပ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကသို႕ ၾကြဆင္း၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္အတြက္ ျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အျပစ္မ်ားလႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာျခင္းအခႊင့္ရ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာ၀ရေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈကို ျပဳျခင္းျဖစ္ သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ျပဳခဲ့ၿပီးေသာ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို ယံုၾကည္ လကၡံရန္လိုအပ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မကယ္တင္ႏုိင္ၾကေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုယ္စားလူတစ္ဦး အေသခံရန္ လုိအပ္ၾကသည္။ သခင္ေယ႐ႈကားတုိင္ေပၚတြင္အေသခံျခင္းသည္ ျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ေက်ေအး ေစရန္ျဖစ္သည္။