ေကာင္းကင္မန္၊နတ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္း: ေနာက္ဆံုးခ်ိတ္အတြက္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ မည္မည့္အ ရာမ်ားျဖစ္ပ်က္လိမ့္မည္နည္း။

ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေျပာၾကာခ်က္အျမားအျပား ရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးတြင္ရွိေသာ က်မ္းစာအုပ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ခ်ိန္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုပေရာဖက္မ်ားအားလံုးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အသိ အမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕တုိ႕ သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေနာက္ဆံုးခ်ိန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထား သည့္အတုိင္း အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်ီေဆာင္ျခင္း အခ်ိန္တြင္ ခရစ္ေတာ္က ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံယူေသာ ယံုၾကည္သူအားလံုးကို ဤေလာကမွ ဖယ္ရွားပါလိမ့္မည္ (၁သက္ ၄း၁၃-၁၈၊ ၁ေကာ ၁၅း၅၁-၅၄)။ခရစ္ေတာ္၏တရားစီ ရင္ျခင္းပလႅင္ေတာ္တြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္စဥ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေသာေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားႏွင့္ သစၥရွိျခင္းအတြက္ ဆုေပး/ဒဏ္ေပးစနစ္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုတရားစီရင္ျခင္းသည္ ထာ၀ရကာလအတြက္ မဟုတ္ေပ။ သူတုိ႕၏နာခံျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအတြက္သာ တရားစီရင္ျခငး္ ျဖစ္သည္ ( ၁ေကာ ၃း၁၁-၁၅၊ ၂ေကာ ၅း၁၀)။

အႏၱီခရစ္ ( ေတာသားရဲ) သည္ တန္ခိုးအာဏာရရွိလာၿပီး၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ခုနစ္ႏွစ္ အတြက္ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိလိမ့္မည္ (ဒံေယလ ၉း၂၇)။ ထိုခုနစ္ႏွစ္ကာလကို “ေဘးဒဏ္ႀကီး ကာလ” ဟု သိရသည္။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလတြင္ ထိတ္လန္႕စရာေကာင္းေသာစစ္ပြဲမ်ား၊ အစာေရ စာေခါင္းပါးမႈမ်ား၊ ကာလနာေဘးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္က အျပစ္တရားျပဳေသာသူမ်ား၊ ဆိုးသြမ္းေသာသူမ်ားႏွင့္ ေကာက္က်စ္ေသာသူမ်ား အေပၚ သူ၏အမ်က္ေဒါသကို သြန္းေလာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ Apocalypse ေခၚျမင္းစီးေယာက်ၤားေလးေယာက္ေပၚလာေသာအခ်ိန္ႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္း တံဆိပ္၊ တံပိုးႏွင့္ ခြက္ဖလား ခုနစ္ခုသြန္းေလာင္းေသာအခ်ိန္တြင္ အဆံုးသတ္ပါလိမ့္မည္။

ခုနစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္ခြဲအေတာအတြင္း၊ အႏၱီခရစ္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဋိ ညာဥ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး၊ ထိုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ကာ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲပါလိမ့္မည္။ အႏၱီခရစ္က “အလြန္ ညစ္ညမ္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ” တစ္ခုကို ျပဳပါလိမ့္မည္။ သူသည္ မိမိ႐ုပ္ပံုကို ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ဗိမာန္ ေတာ္ထဲတြင္ တည္ေဆာက္ကာ လူေတြ႕ကိုကိုးကြယ္ေစပါလိမ့္မည္( ဒံေယလ ၉း၂၇။ ၂သက္ ၂း၃-၁၀)။ ထိုဗိမာန္ေတာ္သည္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမည့္ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ခုနစ္ႏွစ္မွ ေနာက္ ဆံုးသံုးႏွစ္ခြဲသည္ “ႀကီးမားေသာ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ” (ဗ်ာဒိတ္ ၇း၁၄) ႏွင့္ “ယာကုပ္၏အမ်ိဳး၌ အမႈေရာက္ေသာေန႕ရက္” (ေယရမိ ၃၀း၇) ဟု သိရသည္။

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလခုနစ္ႏွစ္ကုန္ဆံုးသြားေသာအခ်ိန္တြင္ အႏၱီခရစ္သည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္ဆံုးေသာစစ္ပြဲဆင္ႏြဲပါလိမ့္မည္။ ၄င္းကို အေမဂဒုန္စစ္ပြဲဟု သိရသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ တ ဖန္ျပန္လာ၍ အႏၱီခရစ္ႏွင့္၄င္း၏စစ္ဗိုလ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပါလိမ့္မည္။ သူတုိ႕ကို ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႕ပစ္ ခ်ပါလိမ့္မည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၁၁-၂၁)။ ထိုေနာက္ခရစ္ေတာ္က စာတန္ကို ခ်ည္ေႏွာင္၍ အႏွစ္တစ္ ေထာင္အတြင္း အဆံုးမရွိေသာတြင္းထဲသို႕ ပစ္ခ်မည္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဤေလာကတြင္ သူ၏ႏုိင္ငံအႏွစ္ တစ္ေထာင္ကို အုပ္စိုးပါလိမ့္မည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁-၆)။

အႏွစ္တစ္ေထာင္ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ စာတန္ကို ျပန္လည္လႊတ္ခဲ့ၿပီး၊ သူသည္ တဖန္႐ႈံးႏွိမ့္ ကာ ငရဲမီးအုိင္ထဲတြင္ ထာ၀ရပစ္ခ်ျခင္းကိုခံရပါလိမ့္မည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၇-၁၀)။ ခရစ္ေတာ္က ႀကီး မားေသာ ပလႅင္ေတာ္ေပၚတြင္ မယံုၾကည္သူမ်ားကို တရားစီရင္၍ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၀-၁၅) သူတုိ႕ကို ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႕ ပစ္ခ်ပါလိမ့္မည္။ ထိုေနာက္ခရစ္ေတာ္က ယံုၾကည္သူမ်ားထာ၀ရစိုးစံမည့္ေနရာ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သစ္မွ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါလိမ့္မည္။ အျပစ္၊ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ေသျခင္းရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၁-၂၂)။

ေမးခြန္း: ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မ်ား၏ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ၾကသနည္း။

မႆဲ ၂၄း၅-၈ ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕တုိ႕ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “အမ်ားေသာသူတုိ႕က၊ ငါသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏ဟုဆုိလ်က္၊ ငါ၏အေယာင္ကို ေဆာင္၍ေပၚလာသျဖင့္ လူအမ်ားတုိ႕ကို လွည့္ျဖား ၾကလိမ့္မည္။ သင္တုိ႕သည္ စစ္တုိက္ျခင္းအေၾကာင္းကို၄င္း၊ စစ္တုိက္အံ့ေသာ သိတင္းစကားကို ၄င္း၊ ၾကားရၾကလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္လည္းတုန္လႈပ္ျခင္းမရွိေစျခင္းငွါ၊ သတိျပဳၾကေလာ့။ ထိုအမႈအ ရာမ်ားသည္ ျဖစ္ရမည္။ သို႕ေသာ္လည္း အဆံုးသည္ မျဖစ္ေသး။ လူတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး၊ တႏုိင္ငံႏွင့္တ ႏုိင္ငံရန္ ဘက္ျပဳၾကလိမ့္မည္။ အရပ္ရပ္တုိ႕၌ အစာေခါင္းပါးျခင္း၊ ကာလနာမ်ားျပားျခင္း၊ ေျမႀကီးလႈပ္ျခင္းတုိ႕သည္ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအမႈအရာတုိ႕သည္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း၏အစအဦးျဖစ္ သတည္း။” မွားယြင္းေသာေမရွီယမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း၊ အစာေရစာ ေခါင္းပါးမႈမ်ား၊ ကာလနာေဘးမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း စသည္တုိ႕ သည္ ေနာက္ဆံုးကာ၏လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို သတိေပးထား ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လွည့္ျဖားျခင္းကို ခံစားရၾကမည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ နာက်င္မႈ၏အစသာျဖစ္သည္။ အဆံုးသည္ ေရာက္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ္ ဘာသာျပန္သူမ်ားက ေျမငလွ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးကေသာင္းကနင္းျဖစ္ျခင္း၊ ႏွင့္ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚတုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကာလကို နီးကပ္ေနၿပီ ဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေသာေန႕ရက္မ်ားကို နီးကပ္ ေနျခင္းကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီဟု ေဖာ္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ ေပ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္တြင္ မွားယြင္းေသာပေရာဖက္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အတည့္အလင္းဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္ မူသည္ကား၊ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ယံုၾကည္ျခင္းစြန္႕လႊတ္၍ နတ္ဆိုးမ်ား၏သြန္သင္ျခင္းသို႕ လုိက္ၾကလိမ့္မည္” (၁တိ ၄း၁) ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေသာေန႕ရက္ကို “ႀကီးမားေသာ အႏၱရာယ္အခ်ိန္မ်ား” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအခ်ိန္တြင္ လူေတြက အ က်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားလာကာ “သမၼာတရားကို ခုခံေတာ္လွန္” ၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ (၂တိ ၃း၁-၉၊ ၂သက္ ၂း၃ကိုလည္းႀကည့္ပါ)။

အျခားေသာလကၡဏာသည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ယုဒလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဗိမာန္ေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ရန္ၿငိဳးပြါးလာမည္။ တစ္ကမာၻလံုးကို ဘုရင္တစ္ပါးက အုပ္ခ်ဳပ္ မည္ျဖစ္သည္။ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ကာလသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားေပၚတြင္ အမ်ားစု သက္ ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ ဣသေရလႏုိင္ငံသည္ အစိုးရေသာ ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေအဒီ ၇၀ မွစ၍ ပထမအႀကိမ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ မွတ္သားစရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က အျဗဟံအား ခါနန္ျပည္သည္ သင့္၏ “ ထာ၀ရ ပိုင္ဆုိင္မႈ” ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကတိ ထားခဲ့သည္ ( ကမာၻ၊ ၁၇း၈)။ ထို႕ျပင္ ေယဇေက်လကလည္း ဣသေရလမ်ား၏ကာယပိုင္းႏွင့္၀ိ ညာဥ္ပိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းကို ကတိေပးခဲ့သည္ ( ေယဇေက်လ အခန္းႀကီး ၃၇)။ ဣသေရလလူ မ်ိဳးမ်ားသည္ အနာဂတ္ကာလႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ပေရာဖက္ဆုိင္ရာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးေသာေန႕ရက္သည္ သူတုိ႕၏နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီး သည္ (ဒံေယလ ၁၀း၁၄၊ ၁၁း၄၁၊ ဗ်ာဒိတ္ ၁၁း၈)။

ထိုနိမိတ္လကၡဏာမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ေနာက္ဆံုးေသာေန႕ရက္ကာလႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစြာပိုင္းျခားသိျမင္ႏုိင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီဟု ကၽြႏု္ပ္တို႕ အထစ္ခ် အေျပာႏုိင္ေပ။ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ျပင္ဆင္မႈျပဳ ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အား လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ားကို ေပးခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းရွိရန္အတြက္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိသည္။

ေမးခြန္း: အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။

“ခ်ီေဆာင္ျခင္း” စကားလံုးသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မေတြ႕ရေပ။ သို႕ေသာ္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းယူဆခ်က္ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ အသင္းေတာ္ခ်ီ ေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူမ်ားအားလံုးကို ေလာကမွဖယ္ရွားကာ သူ၏ေျဖာင့္ မတ္ျခင္းအမ်က္ေတာ္ကို ဤေလာကသို႕သြန္းေလာင္းေသာအခ်ိ္န္ကို ရည္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်ီေဆာင္ျခငး္ကို ၁သက္ ၄း၁၃-၁၈ ႏွင့္ ၁ေကာ ၁၅း၅၀-၅၄ ထဲတြင္ အဓိကေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္က ေသၿပီးေသာသူမ်ားကို ထေျမာက္ေစၿပီး၊ သူတုိ႕ကို ဘုန္းတန္းခိုးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ခႏၶာကိုယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ေသးေသာသူမ်ားကိုလည္း ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ ခႏၶာကုိယ္ေပးကာ ေသၿပီး ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူမ်ားႏွင့္ ေလာကမွ ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္သည္။ “သခင္ဘုရားသည္ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တ မန္မင္းအသံေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏တန္ပိုးေတာ္ကိုမုတ္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွကိုယ္တုိင္ ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍၊ ခရစ္ေတာ္၌ေသလြန္ေသာသူတုိ႕သည္ အဦးထ ေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါ အသက္ရွင္၍ က်န္ႂကြင္းေသာငါတုိ႕သည္အာကာသေကာင္းကင္၌ သခင္ဘုရားထဲေတာ္သို႕ ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ ထိုသူတုိ႕ႏွင့္တကြ မုိဃ္းတိမ္ေပၚသို႕ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံရေသာအားျဖင့္ သခင္ ဘုရားႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ေနရၾကလိမ့္မည္” (၁သက္ ၄း၁၆-၁၇)။

ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ တကယ့္တကယ္ျဖစ္ပ်က္မည့္အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႕သည္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ေသာခႏၶာကုိယ္အျဖစ္သို႕ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ “နက္နဲ ေသာအရာတစ္ခုကိုငါျပဦးမည္။ ငါတို႕ရွိသမွ်သည္ အိပ္ေပ်ာ္ရၾကမည္မဟုတ္။ သို႕ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ဆံုးေသာတံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ တခဏျခင္းတြင္ မ်က္စိတမွိတ္၌ ငါတုိ႕ရွိသမွ်သည္ ေျပာင္း လဲျခင္းသို႕ေရာက္ရၾကမည္” (၁ေကာ ၁၅း၅၁-၅၂)။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လုိခ်င္ေတာင့္တ ေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အျပစ္တရားႏွင့္ ကင္းကြာသြားလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အစဥ္ထာ၀ရေနရလိမ့္မည္။ ၄င္း အျပင္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းႏွင့္ယူဆခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ထိုသို႕ျငင္း ဆုိျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ျငငး္ခံုၾကမည့္အစား၊ “အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ခြန္အား ေပးျခင္း” သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ျဖစ္သည္(၁သက္ ၄း၁၈)။

ေမးခြန္း: ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ ေနာက္ ဆံုးေသာခုနစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္ ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မည္သို႕သိရွိႏုိင္ၾကမည္နည္း။

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ ဘုရားသခင္ကဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ဆံုးမသြန္သင္ျခင္း ႏွင့္ေနာက္ဆံုးတြင္ မယံုၾကည္သူမ်ားအေပၚသူ၏တရားစီရင္ျခင္းအားျဖင့္အဆံုးသတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ အနာဂတ္ကာလတြင္ျဖစ္ပ်က္လာမည့္ ခုနစ္ႏွစ္ကာလကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈခ ရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ား၊ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ေသာ အသင္းေတာ္ သည္ အျပစ္တရားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းမွလႊတ္ေျမာက္၍ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလအတြင္း သူတုိ႕ သည္ ပါ၀င္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အသင္းေတာ္သည္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းတြင္ ေလာကမွ ဖယ္ရွားျခင္း ခံရၾကမည္ျဖစ္သည္ ( ၁သက္ ၄း၁၃-၁၈၊ ၁ေကာ ၁၅း၅၁-၅၃)။ အသင္းေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ၏အမ်က္ေတာ္မွ လႊတ္ေျမာက္ရၾကမည္ျဖစ္သည္ (၁သက္ ၅း၉)။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဘးဒဏ္ ႀကီးကာလကို ဘုရားသခင္၏ေန႕ရက္ ( ေဟရွာယ ၂း၁၂၊ ၁၃း၆-၉၊ ေယာလ ၁း၁၅၊ ၂း၁-၃၁၊ ၃း၁၄၊ ၁သက္ ၅း၂)၊ ဆင္းရဲဒုကၡခံျခင္း (သို႕) ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ ( တရားေဟာ ၄း၃၀၊ ေဇဖနိ ၁း၁)၊ ႀကီးမားေသာေဘးဒဏ္ႀကီး၊ ၄င္းကို ခုနစ္ႏွစ္ကာလ၏ေနာက္ဆံုးေသာ အပိုင္းျဖစ္သည္ ( မႆဲ ၂၄း၂၁)၊ ဆင္းရဲဒုကၡခံေသာေန႕ရက္ကာလ (ဒံေယလ ၁၂း၁၊ ေဇဖနိ ၁း၁၅)၊ ယာကုပ္အမ်ိဳး ၌အမႈေရာက္ေသာေန႕ရက္ (ေယဇမိ ၃၀း၇) ဟု ကင္ပြန္းတပ္ထားပါသည္။

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အခ်ိန္ကို သိရိွရန္ အတြက္ ဒံေယလ ၉း၂၄-၂၇ ကိုသိရိွနား လည္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ “သင္၏လူမ်ား” ကုိဆန္႕က်င္သည္ ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေသာ သိတင္း ၇၀ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒံေယလ၏လူမ်ားသည္ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ား၊ ဣသေရ လလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဒံေယလ ၉း၂၄ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ “လြန္က်ဴးျခင္းအမႈကိုဆီးတား၍ အျပစ္ကို တံဆိပ္ခတ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ ကိုေျဖရွင္း၍ ထာ၀ရကုသုိလ္ကိုသြင္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဗ်ာဒိတ္႐ူပါ႐ံုႏွင့္အနာဂတၱိဗ်ာဒိတ္ေတာ္တုိ႕ကို တံဆိတ္ခတ္၍၊ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာဌာနကိုလိမ္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သိတင္းခုနစ္ဆယ္ကို သင္၏ အမ်ိဳးသားခ်င္းတုိ႕အဘို႕ႏွင့္ သင္၏သန္႕ရွင္းေသာၿမိဳ႕အဘို႕ ဆံုးျဖတ္ျခင္းရွိ၏။” “သိတင္း ခုနစ္ဆယ္ ခုနစ္ႀကိမ္” အေတာအတြင္ ဤအမႈအရာမ်ားျပည့္စံုလိမ့္မည္ဟု ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ၄င္းသည္ ခုနစ္ဆယ္ ခုနစ္ႀကိမ္ႏွစ္ျဖစ္ကာ၊ ႏွစ္ေပါင္း ၄၉၀ ျဖစ္သည္။ (အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာျပန္သူမ်ားက သိတင္းခုနစ္ဆယ္ႏွစ္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္)။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မွန္ကန္ သည္ဟု အျခားေသာ ဒံေယလက်မ္းထဲတြင္ ေထာက္ခံထားပါသည္။ အခန္းငယ္ ၂၅ႏွင့္ ၂၆ ထဲတြင္ “ခုနစ္ ခုနစ္လီ ႏွင့္ ေျခာက္ဆယ္ႏွစ္ ခုနစ္လီ” (စုစုေပါင္း ၆၉)၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ျပန္လည္ စတင္တည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ ေမရွီယသည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရမည္ဟု ဒံေယလက ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ တနည္းအားျဖင့္၊ ၆၉ ခုနစ္လီ ႏွစ္ (၄၈၃ႏွစ္္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕တဖန္တည္ေဆာက္ၿပီး ေနာက္ ေမရွီယသည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံပါလိမ့္မည္။ သမၼာက်မ္းစာ သမုိင္းေလ့လာသူမ်ားက ႏွစ္ေပါင္း ၄၈၃ သည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းမွ သခင္ေယ႐ႈအေသခံေသာအခ်ိန္ထိ ျဖစ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ခရစ္ယာန္က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုက သူတုိ႕၏ အနာဂတ္ ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ ျဖစ္ပ်က္မည့္အရာမ်ား႐ႈေထာင့္က လႊဲ၍၊ ဒံေယလထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၇၀ ခု နစ္လီကို သိရွိခဲ့ၾကသည္။

ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းမွ ေမရွီယအေသခံေသာအခ်ိန္အထိသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၈၃ျဖစ္ရာ ဒံေယလ ၉း၂၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားျပည့္စံုဖို႕ ခုနစ္ႏွစ္ တစ္လီ က်န္ေသးသည္။ “လြန္က်ဴးျခင္းအမႈကိုဆီးတား၍ အျပစ္ကို တံဆိပ္ခတ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ ကိုေျဖရွင္း၍ ထာ၀ရကုသုိလ္ကိုသြင္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဗ်ာဒိတ္႐ူပါ႐ံုႏွင့္အ နာဂတၱိဗ်ာ ဒိတ္ေတာ္တုိ႕ကို တံဆိတ္ခတ္၍၊ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာဌာနကိုလိမ္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သိတင္းခုနစ္ ဆယ္ကို သင္၏ အမ်ိဳးသားခ်င္းတုိ႕အဘို႕ႏွင့္ သင္၏သန္႕ရွင္းေသာၿမိဳ႕အဘို႕ ဆံုးျဖတ္ျခင္းရွိ၏။” ေနာက္ဆုံုးက်န္ေသးေသာ ခုနစ္ႏွစ္တစ္လီကို ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို သူတုိ႕၏အျပစ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္တရားစီရင္ မည္ျဖစ္သည္။

ဒံေယလ ၉း၂၇ ထဲတြင္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလအတြက္ ျဖစ္ပ်က္ရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိကေဖာ္ျပထားပါသည္။ “တသိတင္းတြင္ လူအမ်ားတုိ႕ႏွင့္ပဋိညာဥ္ဖြဲ႕ျခင္းရွိ၍၊ ထိုသိတင္းတ ၀က္တြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္ျခင္းကိုပေပ်ာက္ေစလိမ့္မည္။ ရြံရွာဘြယ္ေသာအရာ၏ အထြဋ္ေပၚသို႕ ဖ်က္ဆီးေသာသူသည္ေရာက္၍၊ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေသာသုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းသည္ ပ်က္ဆီးအပ္ေသာသူတုိ႕ကို မလႊမ္းမိုးမွီတုိင္ေအာင္ထိုသုိ႕ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ၾကားေျပာ၏။” ဤက်မ္း ပိုဒ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လူသည္ သခင္ေယ႐ႈျဖစ္သည္။ သူ႕ကို “ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာရြံရွာဖြယ္ အရာ” (မႆဲ ၂၄း၁၅) ႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္၁၃ ထဲတြင္ “ေတာသားရဲ” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒံေယလ ၉ း၂၇ထဲတြင္ ထိုသားရဲက ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ဆုိလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ သိတင္းတစ္ပတ္ အလယ္ (ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၏ ၃ ၁/၂ႏွစ္၊)တြင္ သူသည္ ထိုပဋိညာဥ္ကိုခ်ိဳးဖ်က္ကာ ယဇ္ပူေဇာ္ ျခင္းအမႈကိုလည္းဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၃ ထဲတြင္ ထိုသားရဲသည္ မိမိပံုသ႑ာန္ ရုပ္ တုကို တည္ေဆာက္ကာ လူေတြကို ကုိးကြယ္ေစလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၁၃း၅ ထဲတြင္ ထိုကာလသည္ ၄၂ လ၊ ၄ငး္သည္ သံုးႏွစ္ခြဲ ၾကန္႕ၾကာလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ ဒံေယလ ၉း၂၇ ထဲတြင္ ထုိအခ်ိန္သည္ သိတင္း၏အလယ္ခန္႕တြင္ျဖစ္ပ်က္လိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားကာ ဗ်ာဒိတ္ ၁၃း၅ ထဲတြင္ သားရက ၄၂ လအတြင္ ထိုအမႈျပဳလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထား ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္စုစုေပါင္းသည္ ၈၄ လ (သို႕) ခုနစ္ႏွစ္ ၾကာလိမ့္မည္ဟု လြယ္လင့္တကူသိရွိ ႏုိင္ပါသည္။ ဒံေယလ ၇း၂၅ ကိုလည္းၾကည့္ပါ။ “အခ်ိန္၊ အခ်ိန္၊ အခ်ိန္တစ္၀က္” (အခ်ိန္= ၁ ႏွစ္၊ အခ်ိန္=၂ ႏွစ္၊ တစ္၀က္= ၆လ၊ စုစုေပါင္း ၃ႏွစ္ခြဲ နွစ္)ျဖစ္သည္။ “ႀကီးမားေသာ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာ လ” ကုိေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ခုနစ္ႏွစ္ကာလ၏ေနာက္ဆံုး သံုးႏွစ္ခြဲအတြင္း သားရဲသည္ အလြန္ တန္ခိုးႀကီးလာမည္ျဖစ္သည္။

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလကို ဗ်ာဒိတ္ ၁၁း၂-၃ တြင္လည္းေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ထိုက်မ္းပုိဒ္ထဲတြင္ ၁၂၆၀ ရက္ႏ်င္ ၄၂ လ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒံေယလ ၁၂း၁၁-၁၂ ထဲတြင္ ၁၂၉၀ ရက္ ႏွင့္ ၁၃၃၅ ရက္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေန႕ရက္မ်ားသည္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာ အလယ္ပိုင္းကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ဒံေယလ ၁၂ ထဲတြင္ ရွိေသာ ေန႕ရက္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ တရား စီရင္ျခင္းအဆံုးပိုင္းလည္းပါ၀င္သည္ (မႆဲ ၂၅း၃၁-၄၆)။ ထိုအခ်ိန္သည္ ခရစ္ေတာ္အႏွစ္တစ္ ေထာင္အုပ္စိုးရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာအခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၄-၆)။

ေမးခြန္း: ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာခ်ီေဆာင္ျခင္း ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္နည္း။

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ခ်ီေဆာင္ျခင္းအခ်ိန္သည္ ယေန႕အသင္းေတာ္ ေခတ္ကာလတြင္ စကားအခ်ည္အတင္ ျငင္းခံုျခင္းရွိေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈေတာင့္ သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ ၄ငး္တုိ႕မွာ- pre-tribulational ( ေဘးဒဏ္ ႀကီးကာလမတုိင္မီ ခ်ီေဆာင္ျခင္း)၊ mid-tribulational (ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလႏွင့္အလြန္နီးကပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေပၚျခင္း)၊ ႏွင့္ post- tribulational (ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ခ်ီေဆာင္ျခင္း) စသည္တုိ႕ျဖစ္သည္။ စတုတၳအခ်က္သည္ pre-wrath (အမ်က္ေဒါသမတုိင္မီ) ဟု သိရသည္။ ၄င္းသည္ mid-tribulaiton ႏွင့္ နီးစပ္မႈရိွသည္။

ပထမအေနျဖင့္၊ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာရည္ရြယ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဒံေယလ ၉း၂၇ အရ ရက္သတၱပတ္ခုနစ္ဆယ္ေျမာက္ “ခုနစ္” ( ခုနစ္ႏွစ္) သည္ ေနာက္ကာလတြင္ ျဖစ္လာ မည့္အရာျဖစ္သည္။ ဒံေယလျမင္ေသာ ခုနစ္ဆယ္ခုနစ္ ပေရာဖက္မ်ားသည္ (ဒံေယလ ၉း၂၀-၂၇) ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ဘုရားသခင္က ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္ေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ခုနစ္ဆယ္ ခုနစ္ေျမာက္အ ပတ္သည္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၊ အထူးသျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ဆံုးမသြန္သင္မည့္အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ယေန႕ယံုၾကည္သူအသင္းေတာ္မ်ား ရွိေတာ့မည္အဟုတ္ေပ။ ထိုအခ်ိန္အတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဤေလာကတြင္ ေနရန္လုိအပ္ေသးမည္နည္း ဟု ေမးရန္ရိွသည္။

ခ်ီေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ၁သက္ ၄း၁၃-၁၈ ထဲတြင္ အဓိကေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုက်မ္းပုိဒ္ထဲ တြင္အသက္ရွင္ေသးေသာယံုၾကည္သူအားလံုးမ်ားႏွင့္ ေသၿပီးေသာယံုၾကည္သူအားလံုးတုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ မိုဃ္းတိမ္ေပၚတြင္ ေတြ႕၍ သူႏွင့္အတူ ထာ၀ရစိုးစံေတာ္မူၾကမည္ျဖစ္သည္။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဤေလာကမွ ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။ ၁သက္ ၅း၉ ထဲတြင္ ရွင္ေပါလုက “ အမ်က္ေတာ္ကိုခံေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕ကို ခန္႕ ထားေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ငါတုိ႕သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္၊ ကယ္တင္ျခင္းကို ပုိင္ရေစျခင္းငွါ၊ ခန္႕ ထားေတာ္မူ၏” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္းထဲတြင္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၏အစပိုင္း ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄ငး္ထဲတြင္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလတြင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အမ်က္ေဒါ သကို ေလာကသို႕ မည္သို႕သြန္းေလာင္းသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို သူ၏အမ်က္ေဒါသသြန္းေလာင္းျခင္းမွ ကယ္တင္လိမ့္မည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ေလာကမွ ဖယ္ရွားသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေဘးဒဏ္ ႀကိးကာလအစျပဳလာမည္ျဖစ္သည္။

ခ်ီေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍အျခားအေရးႀကီးေသာ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ဗ်ာဒိတ္ ၃း၁၀ ထဲ တြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ၄ငး္ထဲတြင္ခရစ္ေတာ္က ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဤေလာကသို႕ ေရာက္လာမည့္ “ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းခံရေသာအခ်ိန္” တြင္ ကယ္တင္လိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိႏုိင္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဒုကၡမ်ားထဲမွ ကြယ္ကာမည္။ (သို႕) သူက ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဒုကၡမ်ားထဲမွ ကယ္တင္မည္။ ဂရိဘာသာစကားေဖာ္ျပခ်က္မွ ၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္ခုစလံုးတုိ႕သည္ မွန္ကန္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ မည္သည့္အရာမွ ကယ္တင္မည့္ကတိေတာ္ကို သိရွိျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမွ ကယ္တင္ ျခင္းသက္သက္မဟုတ္ဘဲ၊ ဆင္းရဲဒုကၡခံရေသာ “အခ်ိန္” တြင္ ကယ္တင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ခရစ္ေတာ္က ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဆင္းရဲဒုကၡခံရေသာအခ်ိန္၊ အဓိကအားျဖင့္ ေဘးဒဏ္ႀကီးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာအခ်ိန္တြင္ ကယ္တင္လိမ့္မည္ဟု ကတိျပဳထားပါသည္။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ခ်ီေဆာင္ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ၁သက္ ၅း၉ ၏ေဖာ္ျပခ်က္၊ ဗ်ာဒိတ္ ၃း၁၀ ၏အနက္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ pre-tribulation (ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလမတုိင္မီ ခ်ီေဆာင္ျခင္း) သည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို တိက်မွန္ကန္စြာျဖင့္ အနက္ဖြင့္လွ်င္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလမတုိင္မီ ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္အၫြတ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိ ႏုိင္ပါသည္။

ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခငး္သည္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သ နည္း။

သခင္ေယ႐ႈဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူအားလံုးတုိ႕၏ေျမာ္လင့္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ သူသည္ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကတိေတာ္မ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားျပည့္စံုရန္ သစၥာတရားႏွင့္ျပည့္ စံုသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဒုတိယႂကြလာသည့္အခ်ိန္တြင္ သူသည္ ပေရာဖက္ေဟာေျပာခဲ့ သည့္အတုိင္း ဗက္လဟင္ၿမိဳ႕ ႏြားစားခြက္ ထဲတြင္ သူငယ္အျဖစ္ႏွိမ့္ခ်စြာ ဖြါးျမင္ခဲ့သည္။ သခင္ ေယ႐ႈသည္ သူ၏ေမြးဖြါးျခင္း၊ အသက္ရွင္းျခင္း၊ သာသနာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အေသခံျခင္း၊ ႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေမရွီယႏွင့္ပတ္သက္ေသာပေရာက္ဖက္ျပဳခ်က္မ်ားစြာ ျပည့္စံုေစ ခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ေမရွီယႏွင့္ပတ္သက္၍မျပည့္စံုရေသးေသာပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား စြာရွိေသးသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းသည္ ထိုမျပည့္စံုရေသးေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈပထမအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းထဲ တြင္ သူသည္ ေစခံတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေသာအခါ သူသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘုရင္အျဖစ္ႂကြလာမည္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ပထမအႀကိမ္ႂကြ လာသည့္အခ်ိန္တြင္ သူသည္ ႏွိမ့္ခ်ေသာအသက္တာျဖင့္ႂကြလာခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈဒုတိယအ ႀကိမ္ႂကြလာေသာအခါ သူသည္ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခမ်ားႏွင့္ႂကြဆင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။

ဓမၼေဟာင္းထဲတြင္ရွိေသာ ပေရာဖက္မ်ားက သခင္ေယ႐ႈ၏ပထမအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းႏွင့္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ႂကြလာျခင္းတုိ႕၏ျခားနားမႈကို တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သခင္ေယ႐ႈႂကြလာျခင္းအ ေၾကာင္းကို ေဟရွာယ ၇း၁၄၊ ၉း၆-၇ ႏွင့္ ဇာခရိ ၁၄း၄ ထဲတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္ထဲ တြင္ သခင္ေယ႐ႈၾကြလာျခင္းသည္ မတူညီေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအျဖစ္ႂကြလာလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ ယုဒလူမ်ိဳးက်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံေသာ ေမရွီယႏွင့္ ေအာင္ျမင္ ေသာေမရွီယရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သတုိ႕မသိေသာအခ်က္တစ္ခုသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ျခင္းခံေသာ ေမရွီယႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာေမရွီယသည္ တစ္ဦးတည္းအားျဖင့္ျပည့္စံုမည္ကုိ မသိ ျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ပထမအႀကိမ္ႂကြလာေသာအခ်ိန္တြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံ ေသာေမရွီယအခန္းက႑ကို ျပည့္စံုေစခဲ့သည္ (ေဟရွာယ အခန္းႀကီး ၅၃)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ႂကြလာေသာအခါ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ အခန္းက႑မ်ား ကို ျပည့္စံုေစမည္ျဖစ္သည္။ ဇာခရိ ၁၂း၁၀ ႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္ ၁း၇ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈ ၏ဒုတိယအႀကိမ္ ႂကြလာျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏နာက်င္ထိုးနက္ျခင္း ခံျခင္းကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေလာကတြင္ရွိေသာလူသားအား လံုးတုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈ ပထမအႀကိမ္ႂကြလာေသာအခါသူတုိ႕က မလကၡံခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ ေနာင္တ ရၾကမည္ျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက တမန္ ေတာ္မ်ားထံ ဤသို႕ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ “အိုဂါလိလဲလူတုိ႕၊ အဘယ္ေၾကာင့္ေကာင္းကင္သို႕ ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ေနၾကသနည္း။ သင္တို႕ႏွင့္ခြါ ၍ေကာင္းကင္သို႕ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာ ထိုေယ႐ႈသည္ သင္တုိ႕မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္သို႕ႂကြသြားေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ တဖန္ႂကြလာ ေတာ္မူလတံ့ဟု ေျပာဆုိ၏” (တမန္ ၁း၁၁)။ ဇာခရိ ၁၄း၄ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈဒုတိယအႀကိမ္ႂကြ လာမည့္ေနရာကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မႆဲ ၂၄း၃၀ ထဲတြင္ “ထိုအခါလူသား၏နိမိတ္လကၡဏာ သည္ ေကာင္းကင္၌ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာလူအေပါင္းတုိ႕သည္ ငိုေႂကြျမည္တမ္းၾက၍၊ လူသားသည္ ႀကီးစြာေသာ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ကိုေဆာင္လ်က္၊ မိုဃ္းတိမ္ကိုစီး၍ႂကြလာေတာ္ မူသည္ကို ျမင္ရၾကလိမ့္မည္” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ တိတု ၂း၁၃ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ဒုတိယ အႀကိမ္ႂကြလာျခင္းကို “ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္အားျဖင့္ထင္ရွားျခင္း” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၁၁-၁၆ ထဲတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းအေၾကာင္းကို စံုလင္စြာျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ “ထိုအခါေကာင္းကင္ဘံုဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည္ကို ငါျမင္လွ်င္၊ ျမင္းျဖဴရွိ၏။ ျမင္းစီးေသာသူ သည္ သစၥာဟူေသာအမည္၊ သမၼာဟူေသာအမည္ရွိသတည္း။ ထိုသူသည္ တရားသျဖင့္စီရင္တတ္ ၏။ တရားသျဖင့္စစ္တုိက္တတ္၏။ မ်က္စိေတာ္သည္ မီးလွ်ံကဲ့သို႕ျဖစ္၏။ ေခါင္းေတာ္ေပၚ၌ သရ ဖူမ်ားကို ေဆာင္း၏။ ကိုယ္တုိင္မွတပါး၊ အဘယ္သူမွ်မသိေသာနာမေတာ္သည္ ေရးထားလ်က္ရွိ ၏။ အေသြး၌ႏွစ္ၿပီးေသာအ၀တ္ကို၀တ္၏။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူေသာ အမည္ရွိ၏။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခတုိ႕သည္ ျမင္းျဖဴကိုစီးလ်က္၊ စင္ၾကယ္ေသာပိတ္ေခ်ာျဖဴကို၀တ္လ်က္၊ ေနာက္ေတာ္သို႕လုိက္ၾက၏။ လူမ်ိဳးတုိ႕ကို ဒဏ္ခတ္စရာဘို႕၊ ထက္ေသာသန္လ်က္သည္ ခံတြင္းေတာ္ထဲက ထြက္၏။ သူတုိ႕ကို သံလွံတံႏွင့္ အုပ္စိုးေတာ္မူမည္။ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ေဒါသအမ်က္ေတာ္၏ စပ်စ္နယ္ရာတန္ဆာကို ဖိနင္းေတာ္မူမည္။ ဘု ရင္တို႕၏ဘုရင္၊ သခင္တုိ႕၏သခင္ ဟု ဘဲြ႕နာမေတာ္သည္ အ၀တ္ေတာ္၌၄င္း၊ ေပါင္ေတာ္၌ ၄င္း ေရးထားလ်က္ရွိ၏။”

ေမးခြန္း: အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။ ၄င္းကို တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ အျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္ေလာ။

အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္က ဤေလာကတြင္ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္ စိုးျခင္းကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက အႏွစ္တစ္ေထာင္ကို ပံုဥပမာအျဖစ္ ဘာသာျပန္ဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက အႏွစ္တစ္ေထာင္ကို “ရွည္လ်ားေသာကာလတစ္ခု” ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထိုကာသည္ ခရစ္ေတာ္အုပ္စုိးေသာကာလျဖစ္ကာ အႏွစ္တစ္ေထာင္သည္ တကယ့္အႏွစ္တစ္ေထာင္မဟုတ္ေပဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၂-၇ ထဲတြင္ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းသည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ျဖစ္ေၾကာင့္ကို တိတိ က်က် ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္က “ရွည္လ်ားေသာကာလ” ကုိေဖာ္ျပလုိလွ်င္ သူက အခ်ိန္ကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ခရစ္ေတာ္တဖန္ျပန္ႂကြလာေသာအခါ သူသည္ သူကိုယ္တုိင္ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ရွိ ဒါ၀ိဒ္၏ပလႅင္ေတာ္ေပၚတြင္ ထုိင္ရလိမ့္မည္ ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (လုကာ ၁း၃၂-၃၃)။ အေျခအေနေပၚတြင္ မမူတည္ေသာ ပဋိညာဥ္က ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကသို႕တ ဖန္ႂကြလာ၍ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးမည္ ဟု ေဖာျပထားပါသည္။ အာျဗဟံႏွင့္ခ်ဳပ္ဆုိေသာ ပဋိညာဥ္စာခဳဳပ္ထဲတြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ နယ္ေျမ၊ ပစၥည္းဥစၥာဓန၊ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ ၀ိ ညာဥ္ပိုင္းဆုိင္ရာေကာင္းႀကီးမဂၤလာ (ကမၻာ ၁၂း၁-၃) မ်ားကို ဂတိေပးထားသည္။ ဖိလစ္တုိင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ဣသေရလလူမ်ားမ်ားသည္ မိမိနယ္ေျမ၌ျပန္စုံစည္းမည့္အ ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ေျမကို ျပန္လည္သိမ္းယူမည့္အေၾကာင္း (တရားေဟာ ၃၀း၁-၁၀) ဂတိျပဳထားပါသည္။ ဒါ၀ိဒ္ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆုိေသာစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ခြင့္လႊတ္ ျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသို႕ခြင့္လႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႕သည္ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာခံစားၾကမည္ျဖစ္သည္ (ေယရမိ ၃၁း၃၁-၃၄)။

သခင္ေယ႐ႈဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေသာအခါ ထိုပဋိညာဥ္မ်ားသည္ ျပည့္စံုသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လူမ်ိဳးအသီးသီးမွ ျပန္လည္စု႐ံုးၾကကာ (မႆဲ ၂၄း၃၁) သူတုိ႕သည္ ေျပာင္းလဲၾက၍ (ဇာခရိ ၁၂း၁၀-၁၄)ေမရွီယျဖစ္ေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အုပ္စိုးမႈေအာက္ တြင္ ျပန္လည္စု႐ံုးၾကမည္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆုိင္းရာျပည့္စံုျခငး္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအခ်ိန္ (မိကၡာ ၄း၂-၄၊ ေဟာရွာယ ၃၂း၁၇-၁၈)၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအခ်ိန္ (ေဟရွာ ၆၁း၇၊ ၁၀)၊ ႏွစ္သိမ့္မႈခံယူေသာအခ်ိန္ (ေဟာရွာယ ၄၀း၁-၂)၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းမရွိေသာအ ခ်ိန္ (အာမုတ္ ၉း၁၃-၁၅၊ ေယာလ ၂း၂၈-၂၉) ျဖစ္သည္။ အႏွစ္တေထာင္အုပ္စိုးျခင္းထဲတြင္ ယံု ၾကည္သူမ်ားသာ ၀င္ေရာက္ရမည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ ထိုအခ်ိန္သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (မႆဲ ၂၅း၃၇၊ ဆာလံ ၂၄း၃-၄)၊ နာခံျခင္းရွိ ျခင္း (ေယရမိ ၃၁း၃၃)၊ သန္႕ရွင္းျခင္း (ေဟရွာယ ၃၅း၈)၊ သမၼာတရားႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း (ေဟရွာယ ၆၅း၁၆) ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ျပည့္စံုးေသာအမႈျပဳျခင္း (ေယာလ ၂း၂၈-၂၉) စသည့္ တုိ႕ျဖစ္ေပၚေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးေနရာတြင္ ထုိင္၍ (ေယရမိ ၃၃း၁၅-၃၁၊ အာမုတ္ ၉း၁၁) ရွင္ဘုရင္တပါးကဲ့သို႕အုပ္စိုးမည္ျဖစ္သည္ (ေဟရွာယ ၉း၃-၇၊ ၁၁း၁-၁၀)။ ျမင့္ျမတ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာဘုရင္မ်ားကလည္း အုပ္စိုးပါလိမ့္မည္ (ေဟရွာယ ၃၂း၁၊ မႆဲ ၁၉း၂၈)။ ထို႕ျပင္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သည္ တစ္ကမာၻလံုး၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ (ဇာခရိ ၈း၃)။

ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၂-၇ ထဲတြင္ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍နိဒါန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤ က်မ္းပုိဒ္ကလႊဲ၍ ေမရွီယ၏အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေသာ က်မ္းပိုဒ္အျမား အျပားတုိ႕ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္မ်ားႏွင့္ ဂတိေတာ္ မ်ားသည္ မ်က္၀ါးထင္ထင္၊ ႐ုပ္ခႏၶာႏွင့္အနာဂတ္ႏုိင္ငံအတြက္ ျပည့္စံုမႈမ်ားစြာရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိ ႏုိင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍၊ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုး ျခင္းသည္ ပံုေဆာင္ခ်က္ျဖစ္၍ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိဖြယ္မရွိေပ။