လူသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္း: ေကာင္းကင္တမန္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မည္က့ဲသို႕ေဖာ္ျပထား သနည္း။

ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ေတြးေတာစဥ္းစားတတ္ေသာစိတ္၊ ၀မ္းနည္း၀မ္းေျမာက္ တတ္ေသာစိတ္၊ ဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္တတ္ေသာစိတ္ စသည္တုိ႕ကို ပုိင္ဆုိင္ေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ေကာင္းေသာေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္ဆိုးေသာေကာင္းကင္တမန္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက ဥာဏ္ပညာပုိင္ဆုိင္ၾကသည္ (မႆဲ ၈း၂၉၊ ၂ေကာ ၁၁း၃၊ ၁ေပ ၁း၁၂)။ သူတုိ႕သည္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ထင္ရွားေစခဲ့ၾကသည္ ( လုကာ ၂း၁၃၊ ယာကုပ္ ၂း၁၉၊ ဗ်ာ ၁၂း၁၇)။ သူတို႕သည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျပဳၾကသည္ (လုကာ ၈း၂၈-၃၁၊ ၂တိ၂း၂၆၊ ယုဒ ၆)။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာကုိယ္ခႏၶာမရွိေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ေဟၿဗဲ ၁း၁၄)။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ရုပ္ခႏၶာကိုယ္မရွိေသာ္လည္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ဖန္ဆင္းထားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕၏သိရွိျခင္းပညာ သည္ အကန္႕အသတ္ရွိသည္။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကဲ့သို႕ အရာအားလံုးကို မသိႏုိင္ဟု ေဖာ္ ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္ (မႆဲ ၂၄း၃၆)။ သူတုိ႕သည္ လူသားမ်ားထက္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေတြးပို၍ ထက္ျမက္ႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ထုိသို႕ထက္ျမက္ျခင္းသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္ သံုးခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ လူသားမ်ားထက္ ပို၍ထက္ျမက္ရန္အတြက္ ဖန္ဆင္းထားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္သူတုိ႕သည္ ေမြးရာပါ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ႂကြယ္၀ျပည့္စံုသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ သမၼာက်မ္း စာအေၾကာင္းႏွင့္ေလာကီေရးရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူသားမ်ားထက္ပို၍ေလ့လာသည္။ ၄င္းမွ သူတုိ႕သည္ ပညာရရွိၾကသည္ (ယာကုပ္ ၂း၁၉၊ ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၁၂)။ တတိယအေနျဖင့္၊ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားသည္ လူေတြ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၾကာရွည္စြာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပညာရ ယူၾကသည္။ လူသားမ်ားကဲ့သို႕ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အတိတ္ကာလအေၾကာင္း၊ သူတို႕ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ၿပီးေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ ပညာ သင္ယူ ရန္ မလိုအပ္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အျခားသူမ်ားက မည္ကဲ့သို႕ျပဳက်င့္ခဲ့သည္ကို၄င္း၊ မည္သို႕က်င့္ရဦးမည္ကို ၄င္း၊ သိရွိခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ ေနာင္လာလတံ့ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ ပ်က္ လိမ့္မည္ကို တိက်မွန္ကန္စြာ ႀကိဳတင္ေဟာၾကားႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အျခားဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားကဲ့သို႕ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ဆႏၵရွိၾက ေသာ္လည္း သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတုိင္းျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ကူညီရန္ ဘုရားသခင္က ေစလႊတ္ခဲ့သည္ (ေဟၿဗဲ ၁း၁၄)။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေတြ႕ရေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေအာက္ပါ အတုိင္းေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကသည္ (ဆာလံ ၁၄၈း၁-၂၊ ေဟရွာယ ၆း၃)။ သူတုိ႕သည္ ဘု ရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ၾကသည္ (ေဟၿဗဲ ၁း၆၊ ဗ်ာဒိတ္ ၅း၈-၁၃)။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ျပဳေသာ အမႈအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ၾကသည္ (ေယာဘ ၃၈း၆-၇)။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အေစကိုခံခဲ့ၾက သည္ (ဆာလံ၁၀၃း၂၀၊ ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၉)။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ထင္ရွားၾက သည္ (ေယာဘ ၁း၆၊ ၂း၁)။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္းအတြက္ အသံုးေတာ္ခံ ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၇း၁၊ ၈း၂)။ သူတုိ႕သည္ ဆုေတာင္းျခင္းအေျဖကိုေပးၾကသည္ (တမန္ ၁၂း၅-၁၀)။ သူတုိ႕သည္ ေပ်ာက္ဆံုးေသာသူမ်ားခရစ္ေတာ္ထံသို႕ပို႕ေဆာင္ျခင္းအတြက္ လည္းအလုပ္လုပ္သည္ (တမန္ ၈း၂၆၊ ၁၀း၃)။ သူတုိ႕သည္ ခရစ္ယာန္မ်ား စနစ္တက်ရပ္တည္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္ (၁ေကာ ၄း၉၊ ၁၁း၁၀၊ ဧဖက္ ၃း၁၀၊ ၁ ေပ ၁း၁၂)။ သူတုိ႕က အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕သည့္အခ်ိန္တြင္ ခြန္အားေပးႏွစ္သိမ့္သည္ (တမန္ ၂၇း၂၃-၂၄)။ သူတုိ႕သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ား ေသဆံုးေသာအခါ ျပဳစုေစာင့္ထိန္းေပးသည္ (လုကာ ၁၆း၂၂)။

ေကာင္းကင္းတမန္မ်ားသည္ ေလာကီသားမ်ားႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျခားနားမႈရွိသည္။ လူသားမ်ား ေသဆံုးေသာအခါ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား လံုး၀မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္လည္း လူသားလံုး၀မျဖစ္ႏုိင္။ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားဖန္ဆင္းသည့္နည္းတူ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ကိုလည္းဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ပံု သဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားသည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။ လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ (ကမာၻ ၁း၂၆)။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္လည္းပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ပါ သည္။ လူသားမ်ားသည္ ရုပ္ခႏၶာကိုယ္ပိုင္ဆုိင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္ေရာစပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားထံမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သင္ယူႏုိင္ ေသာ အႀကီးမားဆံုးေသာ သင္ခန္းစာတစ္ခုသည္ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႕ေတာ္ကို တစ္ခ်က္မလႊဲလုိက္နာေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာက နတ္ဆိုးမ်ားအေၾကာင္းကို မည္သုိ႕ေဖာ္ျပထားသနည္း။

ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၉ ထဲတြင္ နတ္ဆိုးမ်ားအေၾကာင္း သိရိွရန္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ထိုအခါ၊ ဤေလာကတႏုိင္ငံလံုးကို လွည့္ျဖား၍၊ မာရ္နတ္စာတန္အမည္ရွိေသာ ေရွးေႁမြေဟာင္း တည္းဟူေသာ နဂါးႀကီးကို၄ငး္၊ သူႏွင့္အတူသူ၏တမန္တုိ႕ကို၄င္း၊ ေျမႀကီးသို႕ခ်လိုက္ၾက၏။” စာတန္က်ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကို ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၁၄း၁၂-၁၅ ႏွင့္ ေယဇေက်လအနာ ဂတၱိက်မ္း ၂၈း၁၂-၁၅ ထဲတြင္ ပံုေဆာင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ သည္ စာတန္သည္ အျပစ္ျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ေကာင္းကင္တမန္ သံုးပုံတစ္ပံုသည္လည္း သူႏွင့္ အတူပစ္ခ်ျခင္းခံေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ယုဒ အခန္းႀကီး ၆ ထဲတြင္ အျပစ္ျပဳေသာေကာင္း ကင္တမန္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ နတ္ဆိုးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႕က်င္ၿပီး၊ စာတန္ႏွင့္တူေကာင္းကင္မွပစ္ခ်ျခင္းခံေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ယခု စာတန္ႏွင့္သူအေပါင္းအသင္းမ်ားက ဘုရားသခင္ကို ရွာေဖြကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားကို လိမ္ညာ ကာဖ်က္ဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ (၁ေပ ၅း၈၊ ၂ေကာ ၁၁း၁၄-၁၅)။ နတ္ဆိုးမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ဆိုး (မႆဲ ၁၀း၁)၊ ညစ္ညမ္းေသာ၀ိညာဥ္မ်ား (မာကု ၁း၂၇)၊ စာတန္၏ေကာင္းကင္တမန္မ်ား (ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၉) အျဖစ္ေဖာ္ျပထားသည္။ စာတန္ႏွင့္ သူ၏ေနာက္လုိက္မ်ားက လူေတြကို လိမ္ညာ ၾကသည္ (၂ေကာ ၄း၄)။ ခရစ္ယာန္မ်ားကို တုိက္ခုိက္၍ (၂ေကာ ၁၂း၇၊ ၁ေပ ၅း၈)၊ သန္႕ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ၾကသည္ ( ဗ်ာ ၁၂း၄-၉)။ နတ္ဆိုးမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္မ်ား ျဖစ္ၾက ေသာ္လည္း လူခႏၶာကိုယ္ကဲ့သို႕ထင္ရွားႏုိင္သည္ (၂ေကာ ၁၁း၁၄-၁၅)။ နတ္ဆိုးမ်ားသည္ ဘုရား သခင္၏ရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္သူတုိ႕သည္ ႐ႈံးႏွိမ့္ေသာရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေလာက မွာရွိေသာသူမ်ားထက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အထဲ၌ရွိေသာသူသည္ ပို၍ႀကီးသည္ (၁ေယာ ၄း၄)။

ေမးခြန္း: စာတန္သည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၏ယံုၾကည္ျခင္းထဲတြင္ စာတန္မာရ္နတ္သည္ မေကာင္းေသာသူအ ျဖစ္ယံုၾကည္ၾကသည္။ သူသည္ နီရဲေသာအေရာင္ျဖင့္သင္၏ပခံုးေပၚတြင္ ဦးခ်ိဳႏွင့္ ထိုင္၍ သင့္ကို အျပစ္ျပဳရန္ ေစခုိင္းေသာ နတ္ဆိုးျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သူသည္ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္အားလံုးတုိ႕ ၏မူလဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည္ဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ စာတန္သည္မည္ သူျဖစ္ ေၾကာင္းကို၄ငး္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အသက္တာမည္သုိ႕လႊမ္းႏုိင္ေၾကာင္းကို ၄င္း ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ စာတန္သည္ အျပစ္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ေပၚမွက်ဆင္းလာေသာ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ တန္ခိုးႏွင့္လုပ္ေဆာင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စာတန္သည္ သန္႕ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္အျဖစ္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ေဟရွာယ ၁၄း၁၂ ထဲတြင္ စာတန္သည္ ေကာင္းကင္မွ ပစ္ခ်ျခင္းမခံမီ သူ႕ကို လူစီဖါေကာင္းကင္ တမန္ ဟုေခၚသည္။ ေယဇေက်လ ၂၈း၁၂-၁၄ ထဲတြင္ စာတန္သည္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေကာင္းကင္ တမန္၊ ေခ႐ုဗိမ္အျဖစ္ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာသူျဖစ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူသည္ မိမိ လွပမႈကို ၀ါႂကြားကာ သူ၏ပလႅင္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ပလႅင္ေတာ္အထက္တြင္ တင္ထားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ (ေဟရွာယ ၁၄း၁၃-၁၄၊ ေယဇေက်လ ၂၈း၁၅၊ ၁တိ ၃း၆)။ စာတန္သည္ သူ၏ မာန္မာနေထာင္လႊားမႈေၾကာင့္ ပစ္ခ်ျခင္းခံခဲ့သည္။ ေဟရွာယ ၁၄း၁၂-၁၅ ထဲတြင္ “ငါလုပ္မည္” ဟူေသာ စကားစုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ စာတန္သည္သူ၏အျပစ္ေၾကာင့္ ဤေလာ ကသို႕ပစ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

စာတန္သည္ ဤေလာက၏အစိုးရေသာသူႏွင့္ အာကာသေကာင္းကင္၏အစိုးရေသာမင္းျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၁၂း၃၁၊ ၂ေကာ ၄း၄၊ ဧဖက္ ၂း၂)။ သူသည္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သူ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၁၀)၊ စံုးစမ္းေႏွာက္ယွက္သူ (မႆဲ ၄း၃၊ ၁သက္ ၃း၅)၊ လိမ္ညာလွည့္ျဖားသူ (ကမာၻ ၃၊ ၂ ေကာ ၄း၄၊ ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၃)ျဖစ္သည္။ သူ႕နာမည္၏အဓိပၸါယ္သည္ “ရန္သူ” (သို႕) “ပုန္ကန္သူ” ျဖစ္သည္။ အျခားေသာသူ၏နာမည္၊ စာတန္ ၏အဓိပၸါယ္သည္ “သတ္ျဖတ္သူ” ျဖစ္သည္။

သူသည္ ေကာင္းကင္မွပစ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း သူသည္ မိမိပလႅင္ကို ဘုရားသခင္ထက္ျမင့္ ေသာေနရာတြင္ တင္ထားလုိသည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္ျပဳသမွ်အားလံုးအတုခိုးသည္။ လူေတြက သူ႕ကို ကုိးကြယ္လိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ကာ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္ကို အံတု ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ စာတန္သည္ မွားယြင္းေသာအယူ၀ါဒႏွင့္ မွားယြင္းေသာ ဘာသာတရားတုိ႕၏ ျဖစ္လာရာ မူလဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ ဘုရားခင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ေနာက္လုိက္ေသာသူမ်ားကို ပုန္ကန္ႏုိင္ေသာ အရာမ်ားအားလံုးကို သူ၏တန္ခိုးျဖင့္ ျပဳႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ စာတန္၏ေနာက္ဆံုးပန္းတုိင္သည္ ထာ၀ရငရဲမီးအုိင္ျဖစ္သည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၀)။

ေမးခြန္း: နတ္ဆိုးစြဲျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႕ေဖာ္ျပ ထားသနည္း။ ယေန႕ နတ္ဆိုးစြဲႏုိင္ၾကမည္လား။ စြဲႏုိင္ၾကလွ်င္ နတ္ဆိုးစဲြျခင္းလကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ ျပပါ။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ နတ္ဆုိးေရာဂါစဲြျခင္း(သို႕) နတ္ဆိုးႏွိပ္စက္ျခင္းသာဓကအခ်ိဳ႕တုိ႕ ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုဥပမာမ်ားမွ နတ္ဆိုးမ်ားႏွိပ္စက္ျခင္းသာဓကအခ်ိဳ႕ႏွင့္ နတ္ဆိုးမ်ားက လူတစ္ဦးမည္သို႕အႏုိင္က်င့္ႏွိပ္စက္ႏုိင္ျခင္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ နတ္ဆိုးစြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပေသာက်မ္းခ်က္မ်ားသည္- မႆဲ ၉း၃၂-၃၃၊ ၁၂း၂၂၊ ၁၇း၁၈၊ မာကု ၅း၁-၂၀၊ ၇း၂၆-၃၀၊ လုကာ ၄း၃၃-၃၆၊ လုကာ ၂၂း၃၊ တမန္ ၁၆း၁၆-၁၈။ အခ်ိဳ႕ေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ားတြင္ နတ္ဆိုးေရာဂါစဲြျခင္းေၾကာင့္ စကားမေျပာတတ္ျခင္း၊ ၀က္႐ူးျပန္ေရာ ဂါစဲြျခင္း၊ မ်က္စိကန္းျခင္းစေသာ ခႏၶာကုိယ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားျဖစ္ေစ တတ္သည္။ အျခားေသာကစၥမ်ားတြင္ နတ္ဆုိးစဲြျခင္းေၾကာင္းဆုိးသြမ္းမႈမ်ားျပဳၾကသည္။ ယုဒရွာက႐ုသည္ အဓိ က ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္၀တၱဳ ၁၆း၁၆-၁၈ ထဲတြင္ ၀ိညာဥ္ဆုိးက ကၽြန္မအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား သူမကိုယ္တုိင္သင္ယူျခင္းထက္သာလြန္ေသာ အရာမ်ားေဖာ္ျပေပးႏုိင္ေသာ ပညာကို ေပးထားခဲ့သည္။ ဂါဒလျပည္တြင္ရွိေသာနတ္ဆိုးစဲြေသာသူသည္ ေလေဂါင္ ေခၚ နတ္ဆိုးအျမားအ ျပားတုိ႕သည္ သူ႕အထဲတြင္ရွိသည္။ သူသည္ သာမန္လူတစ္ဦးထက္ခြန္အားရွိၿပီး၊ သခ်ႋဳင္းကုန္းမ်ား တြင္ အ၀တ္မပါဘဲေနထုိင္ခဲ့သည္။ ေရွာလုရွင္ဘုရင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္က်င္ဘက္ျပဳခဲ့ၿပီး သည့္ေနာက္ နတ္ဆုိးမ်ားက သူ႕ကို ေႏွာက္ယွက္ခဲ့ၾကသည္ (၁ဓမၼ ၁၆း၁၄၊ ၁၅၊ ၁၈း၁၀-၁၁၊ ၁၉း၉ -၁၀)။ ထို႕ေၾကာင့္သူသည္ အလြန္စိတ္ဆႏၵျပင္းျပလာခဲ့ကာ ဒါ၀ိဒ္ကို ပို၍သတ္လုိခဲ့သည္။

ထိုေၾကာင့္ နတ္ဆုိးစြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားေသာ သာဓကမ်ားစြာရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ စိတ္႐ူးသြပ္သျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ပံုမွန္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းမ်ားကို ခံစားျခင္း၊ အလြန္အားသန္ျခင္း၊ ႐ုိင္း႐ႈိင္းျခင္း၊ အက်င့္ စာရိတၱပ်က္ျပားျခင္း၊ သဘာ၀တရားအားျဖင့္မသိႏုိင္ေသာအရာမ်ားကို ေ၀ငွႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း စသည္ တုိ႕ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ထုိသို႕ေသာလကၡဏာရိွေသာသူမ်ားသည္ နတ္ဆိုးစဲြသည္ဟု အထစ္က် ေျပာ၍မရသည္ ကို မွတ္သားဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းေသာသူမ်ား (သို႕) စိတ္မမွန္ စိတ္ဓါတ္က်ေသာသူမ်ားသည္ နတ္ဆိုးစြဲသည္ဟု မေျပာႏုိင္ေပ။ တနည္းအားျဖင့္၊ အေနာက္တုိင္း သားမ်ားသည္ နတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအတတ္ပညာ၊ စုန္းအတတ္စသည္တုိ႕ကို လူတစ္ဦး၏အ သက္တာတြင္ မ်ားစြာမေတြ႕ရေပ။

ကိုယ္ခႏၶာ (သို႕) စိတ္ပိုင္းဆုိင္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္သည္ နတ္ဆိုးစဲြေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု လူတစ္ဦးက ေျပာႏုိင္ေပသည္။ ထိုသုိ႕စြပ္စဲြျခင္းသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားမရွိျခင္း (၂ေကာ ၂း၁၀-၁၁)၊ အဓိကအားျဖင့္၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မမွန္ေသာခံယူခ်က္မ်ားကို ယံုၾကည္စဲြကိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ (၂ေကာ ၁၁း၃-၄၊ ၁၃-၁၅၊ ၁တိ ၄း၁-၅၊ ၁ေယာ ၄း၁-၃)။

ခရစ္ယာန္မ်ား၏အသက္တာထဲတြင္ နတ္ဆိုးမ်ားပါ၀င္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တမန္ေတာ္ရွင္ေပ တာ႐ုကို ၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ နတ္ဆိုးမ်ားက လႊမ္းမုိးႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပေပးေသာ သာဓကျဖစ္သည္(မႆဲ ၁၆း၂၃)။ နတ္ဆိုး၀ိညာဥ္ဆုိးမ်ားႏွိပ္စက္ျခင္းခံေသာသူမ်ားသည္ “နတ္ ဆိုး” စြဲေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေျပာတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ခရစ္ ေတာ္ထဲ၌ ရွိေသာယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ နတ္ဆိုးစြဲႏုိင္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပေပး ႏုိင္ေသာ သာဓက မေတြ႕ႏုိင္ေပ။ သီအုိေလ်ာ္ဂ်ီတတ္ကၽြမ္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ခရစ္ယာန္မ်ားထဲ တြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ၿပီး (၂ေကာ ၁း၂၂၊ ၅း၅၊ ၁ေကာ ၆း၁၉) ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္က နတ္ဆိုးမ်ားကို ေနရာေပး၍အတူတကြမေနထိုင္လိုေသာေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား သည္ နတ္ဆိုးမစဲြႏုိင္ၾကေပဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

လူတစ္ဦးသည္ နတ္ဆုိးစဲြရန္မည္သို႕ ခြင့္ျပဳထားသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မသိရေပ။ ယုဒရွာကာ႐ုတ္ကို ၾကည့္လွ်င္ သူသည္ ေလာဘႀကီးျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ႏွလံုးသားကို အျပစ္ျပဳရန္ခြင့္လႊတ္ထားပါ သည္ (ေယာဟန္ ၁၂း၆)။ ထိုေၾကာင့္လူတစ္ဦးသည္ အျပစ္ျပဳရန္အတြက္ သူ၏ႏွလံုးသားခြင့္ျပဳ လွ်င္ ထိုသူသည္ နတ္ဆုိး၀င္ရန္ ေခၚဖိတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သာသနာျပဳသူမ်ားအေတြ႕အႀကံဳအ ရ ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားကို ကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ စုန္းအတတ္မ်ားတြင္ ေရာေႏွာပါ၀င္ေသာသူမ်ားသည္ နတ္ဆိုးစဲြေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ကို သိရိွႏုိင္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ႐ုပ္တုကို ကိုးကြယ္ေသာ သူမ်ားသည္ နတ္ဆိုးမ်ားကို ကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ ( ၀တ္ျပဳ ၁၇း၇၊ တရား ၃၂း၁၇၊ ဆာလံ ၁၀၆း၃၇၊ ၁ေကာ ၁၀း၂၀)။ ထိုေၾကာင့္ ႐ုပ္တုကို ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ား သည္ နတ္ဆုိးစဲြေသာသူမ်ားအျဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းသည္ မထူးဆန္းလွေပ။

ထိုေၾကာင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ သာသနာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ အျပစ္အခ်ိဳ႕ျပဳရာတြင္ ပါ၀င္ေသာသူမ်ား (သို႕) စုန္းအတတ္တြင္ ပါ၀င္ေသာသူ မ်ား ( တမင္သက္သက္ပါ၀င္ေသာသူမ်ား၊ မသိဘဲလ်က္ပါ၀င္ေသာသူမ်ား) သည္ သူတုိ႕၏အ သက္တာကို နတ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ၄င္း ထဲတြင္ ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈ၊ အရက္ေသစာမ်ားကို အ႐ူးအမူးေသာက္သံုးျခင္း၊ ပုန္ကန္ ထႂကြျခင္း၊ ခါးသီးစြာေျပာဆုိျခင္း၊ ႏွင့္ အလြန္အကၽြံေတြးေတာျခင္းစသည္တုိ႕ပါ၀င္သည္။

အျခားေသာ ယူဆခ်က္အခ်ိဳ႕တုိ႕ကို လည္းပါ၀င္သည္။ စာတန္ႏွင့္ ၄င္း၏အေပါင္းအေဖာ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ မည္သည့္အရာတစံုတခုမွ်မျပဳႏုိင္ေပ (ယာကုပ္ ၁-၂)။ ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ေရာင္းစားႏိုင္သည့္ကိစၥကဲ့သို႕၊ စာတန္သည္ မိမိ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္သည္ဟု သူ႕ကိုယ္သူယူဆေသာ္လည္း သူ၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းေသာရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ စုန္းအတတ္ႏွင့္ နတ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားျဖင့္ စိတ္ဒုကၡေရာက္တတ္ ၾကသည္။ ထိုသို႕ျပဳျခင္းသည္ မုိက္မဲမႈႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္၏၀တ္လံုေတာ္ကို လြမ္းၿခံဳသည္ျဖစ္ေစ၊ သူ၏ခြန္အားကို အားကိုးသည္ျဖစ္ေစ( ဧဖက္ ၆း၁၀-၁၈) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ နတ္ဆိုးမ်ားကို ေၾကာက္႐ြံ႕ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘုရားသခင္က မေကာင္းေသာ မနိဌါ႐ုပ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ နတ္ဆိုးစဲြႏုိင္မည္လား။

ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ နတ္ဆုိးစဲြနုိင္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္း ကြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးထဲတြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ထားပါ သည္ (ေရာမ ၈း၉-၁၁၊ ၁ေကာ ၃း၁၆၊ ၆း၁၉)။ ထုိေၾကာင့္သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က သူက်ိန္း ၀ပ္ေသာယံုၾကည္သူတစ္ဦး၏အထဲတြင္ အျခားသူတစ္ဦးသည္လည္းက်ိန္း၀ပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ တခါတရံ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ နတ္ဆိုးမစဲြႏုိင္ဟု ခိုင္မာစြာျဖင့္ယံုၾကည္ ျခင္းရွိေသာ္လည္း ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းဆိုဖြယ္ရာအေျမာက္အျမားရွိသည္။ နတ္ဆိုးစဲြကပ္သူမ်ားႏွင့္ နတ္ဆိုႏွိပ္စက္ျခင္းခံရသူတုိ႕သည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားကြာဟမႈရွိသည္ကို လည္းကၽြႏု္ပ္တုိ႕ယံုၾကည္ၾကသည္။ နတ္ဆိုးစဲြျခင္းသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အေတြးအေခၚ (သို႕) အျပဳအမူမ်ားကို နတ္ဆိုးမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကို ဆုိလိုသည္ (လုကာ ၄း၃၃-၃၅၊ ၈း ၂၇-၃၃၊ မႆဲ ၁၇း၁၄-၁၈)။ နတ္ဆိုးႏွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ နတ္ဆိုးမ်ားက လူတစ္ဦး၏ဘ၀ တြင္ မေကာင္းေသာအျပဳအမူမ်ား က်င့္ႀကံႏုိင္ရန္ သူတုိ႕ကို အားေပးျခင္းႏွင့္ သူတုိ႕၏စိတ္၀ိညာဥ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္ (၁ေပ ၅း၈-၉၊ ယာကုပ္ ၄း၇)။ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ တုိက္ပဲြအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို မွတ္ထားပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးထံမွနတ္ ဆိုးမ်ားေမာင္းထုတ္ရမည္ ဟု မေျပာေပ (ဧဖက္ ၆း၁၀-၁၉)။ ယံုၾကည္မ်ားသည္ နတ္ဆိုးမ်ားကို ခု ခံတုိက္လွန္ရမည္ျဖစ္သည္ (၁ေပ ၅း၈-၉၊ ယာကုပ္ ၄း၇)။ နတ္ဆိုးမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ရန္ မဟုတ္ ေပ။

ဘုရားသခင္က ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္အားျဖင့္၀ယ္ယူၿပီး၊( ၁ေပ ၁း၁၈-၁၉) အသစ္ေသာ ဖန္ ဆင္းျခင္းခံရေသာ ( ၁ေကာ ၅း၁၇) သူ၏သားသမီးမ်ားအားနတ္ဆိုးစဲြ၍ သူတို႕၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္အသက္ရွင္လႈပ္ရွားရန္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေပ။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ စာတန္ႏွင့္ သူ၏ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္းတုိက္ခုိက္လ်က္ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အထဲတြင္ စစ္ဆင္ ႏႊဲျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ တမန္ေတာ္ရွင္ ေယာဟန္က ဤကဲ့သို႕ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ခ်စ္သားတုိ႕၊ သင္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ၾက၏။ ထိုသူတုိ႕ကိုလည္းေအာင္ၾကၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႕ဘက္၌ရွိေသာသူသည္ ေလာကဘက္၌ရွိေသာသူထက္ သာ၍ႀကီးေတာ္မူ၏” (၁ေယာ ၄း၄)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အထဲတြင္ ရွိေသာသူသည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္ သည္။ ေလာကထဲတြင္ ရွိေသာသူသည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။ စာတန္ႏွင့္သူ၏အေပါင္းအေဖာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ စာတန္မာရ္နတ္အုပ္စိုးေသာေလာကကို ေအာင္ ၾကသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားနတ္ဆိုးစဲြျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ညီၫြတ္မႈမရွိေပ။

ေမးခြန္း: ကမာၻဦးက်မ္း ၆း၁-၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားႏွင့္ လူ၏သမီးမ်ားသည္ မည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။

ကမာၻဦးက်မ္း ၆း၁-၄ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားႏွင့္လူ၏သမီးမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားသည္ မည္သူေတြျဖစ္သည္ကို၄ငး္၊ သူတုိ႕သည္ လူ၏ သမီးမ်ားႏွင့္အဘယ္ေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ ထြားက်ိဳင္းသန္မာေသာသူမ်ား ေမြးဖြါးခဲ့ၾကသည္ကို ၄င္း ယူဆခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ (ထိုေၾကာင့္ထြားက်ိဳင္းသန္မာေသာသူမ်ားကိုnephilim စကား လံုးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏သားမ်ားအသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ရန္ ႐ႈေထာင့္သံုးခုရွိသည္။ ၄ငး္တုိ႕မွာ ၁။ သူတုိ႕သည္ ေကာင္းကင္မွပစ္ခ်ျခင္းခံရေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၂။ သူတုိ႕သည္ တန္ခိုးၾကီး ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၃။ သူတို႕သည္ ဘုရားတရားကိုင္း႐ႈိင္းေသာ ေရွသ၏အမ်ိဳးအ ႏြယ္မ်ားျဖစ္ၾကကာ ဘုရားတရားမသိေသာ ကာဣန၏သားသမီးမ်ားႏွင့္စံုဖက္ၾကသည္။ ပထမေန ျဖင့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ “ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား” ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ ေကာင္းကင္တမန္ မ်ားကို ရည္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္သည္( ေယာဘ ၁း၆၊ ၂း၁၊ ၃၈း၇)။ သို႕ေသာ္ မႆဲ ၂၂း၃၀ ကိုၾကည့္လွ်င္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမရိွေပဟု ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ သမၼက်မ္းစာထဲတြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ျပန္႕ပြါးႏုိင္ရန္ သူတုိ႕သည္ အထီး အမသဘာ၀မရွိေပ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အျခားေသာအခ်က္ႏွစ္ခုတုိ႕သည္ ဤျပသနာႏွင့္ကင္း လြတ္သည္။

နံပါတ္ ၂ ႏွင့္ ၃ တုိ႕၏ျပသနာသည္ သာမန္အမ်ိဳးသားမ်ားက သာမန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္စံုဖက္၍ “ခြန္အားႀကီးေသာသူမ်ား” (သို႕) “ေရွးေဟာင္း သူရဲေကာင္းမ်ား၊ ေက်ာ္ၾကားေသာသူမ်ား” အ ဘယ္ေၾကာင့္ေမြးဖြြါးႏုိင္သည္ကို စဥ္းစားမရျဖစ္ေနသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခြန္အားႀကီးေသာ ေယာက်ၤားမ်ား (သို႕)ေရွသ၏အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ားက သာမန္မိန္းမမ်ား (သို႕) ကာဣန၏အမ်ိဳးအႏြယ္ မ်ား အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳရန္ မဆီးတားခဲ့ေသာ္လည္း သူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျပဳ ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သနည္း။ ကမာၻဦးက်မ္း ၆း၅-၇ ၌ရွိေသာ တရားစီရင္ျခင္း ကမာၻဦးက်မ္း ၆း၁-၄ ထဲတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ မတရားေသာ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ေကာင္း ကင္မွ ပစ္ခ်ျခင္းခံေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ လူသမီးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳျခင္းကို ညစ္ညမ္းေသာအမႈ၊ တရားစီရင္ျခင္းခံထိုက္ေသာအမႈျဖစ္သည္။

ေစာေစာကေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း၊ပထမအားနည္းခ်က္သည္ မႆဲ ၂၂း၃၀ ထဲတြင္ေဖာ္ျပထား ခ်က္ျဖစ္သည္။ “ထေျမာက္ရာကာလ၌ စံုဘက္ျခင္းကို မျပဳ၊ ထိမ္းျမားေပးစားျခင္ကိုမျပဳ။ ေကာင္း ကင္သားဘုရားသခင္၏ တမန္ေတာ္ကဲ့သို႕ျဖစ္၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ သို႕ေသာ္ ဤက်မ္းပိုဒ္က “ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဘက္မျပဳႏုိင္ေပ” ဟုေဖာ္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။ သို႕ေသာ္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဘက္မျပဳႏုိင္ဟု ေဖာ္ျပလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေန ျဖင့္၊ မႆဲ ၂၂း၃၀ သည္ “ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိေသာ” ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္မွနင္ထုတ္ျခင္းခံေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကုိ ရည္ၫႊန္း လိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ေကာင္းကင္မွပစ္ခ်ျခင္းခံေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ဖန္ ဆင္းထားေသာအရာမ်ားကို ဖ်က္ဆီး၍ ဘုရားသခင္၏စီမံခ်က္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူဖ်က္ဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အိမ္ ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းမျပဳဟုေဖာ္ျပရာတြင္ စာတန္ႏွင့္၄ငး္၏အေပါင္းအသင္းမ်ား သည္ ထုိနည္းတူျပဳျဖစ္ၾကသည္ဟု မဆိုလိုေပ။

ပထမ႐ႈေထာင့္သည္ မွန္ကန္ႏုိင္ေပသည္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အဂၤါမရွိေပ ဟု ေဖာ္ျပထား ျခင္းသည္ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ေသာ္လည္း “ဘုရားသခင္၏သားမ်ား” သည္ ေကာင္းကင္မွက်ေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၊ သူတုိ႕သည္ လူမိန္းမမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ဖန္ဆင္းျခင္းခံေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း (ေဟၿဗဲ ၁း၁၄) သူတုိ႕သည္ လူ သားကဲ့သို႕ ခႏၶာကုိယ္ျဖင့္ ထင္ရွားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (မာကု ၁၆း၅)။ ေသာဒံုႏွင့္ေဂါေမာရ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေလာတႏွင့္အတူေနေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ကာမဆက္ဆံလိုၾက သည္ (ကမာၻ ၁၉း၁-၅)။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ လူပံုသ႑ာန္ယူ၍ လူသားမ်ားႏွင့္ကာမဆက္ ဆံကာ သားသမီးမ်ားထြန္းကားႏုိင္/မထြန္းႏုိင္ျဖစ္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႕မသိရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္မွက်ဆင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ လူေတြႏွင့္ဆက္ဆံကာ သားသမီးမ်ား စြာမထြန္းကားခဲ့သနည္း။ ေကာင္းကင္မွပစ္ခ်ျခင္းခံေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို ဘုရားသခင္က ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ အျခားေသာ ပစ္ခ်ျခင္းခံေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ား နည္းတူ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမျပဳႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ( ယုဒ ၆ ၌ေဖာ္ျပခ်က္ကိုၾကည့္ပါ)။ ေဟၿဗဲ အနက္ဖြင့္သူမ်ား၊ apocryphal ႏွင့္ pseudopigraphal စာေရးဆရာမ်ားက ကမာၻဦးက်မ္း ၆း၁-၄ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ “ဘုရားသခင္၏ သားမ်ား” ျဖစ္ၾက သည္ဟု တခဲနက္ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြါးစရာ မရွိေတာ့ေပ။ ထိုေၾကာင့္ ကမာၻဦးက်မး္ ၆း၁-၄ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေကာင္းကင္မွပစ္ခ်ျခင္းခံ ေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ လူ႕သမီးမ်ားႏွင့္ စံုဖက္၊ ဆက္ဆံၾကသည္ကို အေၾကာင္းအရာ အရျဖစ္ေစ၊ စာလံုးအရျဖစ္ေစ၊ သမုိင္းအေျခခံအရျဖစ္ေစ မွန္ကန္ေၾကာင့္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။