သီအုိေလာ္ဂ်ီႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္မ်ိဳးရွိသလား။ (သို႔) သံုးမ်ိဳးရွိသလား။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ တုိ႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ၾကသလား။ (သို႔) ကိုယ္ခႏၶာ ၊စိတ္(ေခၚ)၀ိညာဥ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္တည္ေဆာက္ၾကသလား။

ကမၻာဦးက်မ္း ၁း၂၆-၂၇ ကိုဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ လူသားမ်ားဖန္ဆင္းျခင္း သည္အျခားေသာဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားႏွင့္မတူညီဘဲတမူထူးျခားမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ လူသား မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပဳရန္ရည္ရြယ္၍ ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကလူသားမ်ားကို ရုပ္ခႏၶာႏွင့္၀ိ ညာဥ္အားျဖင့္ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ျမင္ႏုိင္ေသာရုပ္ခႏၶာ ကုိယ္သည္ ပ်က္စီးလြယ္သည္။- ကုိယ္ခႏၶာ၊ အရုိးမ်ားႏွင့္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ လူတစ္ဦးအသက္ရွင္ေနသေရြ႕တည္ရွိေနေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ သာမန္မ်က္စိ ျဖင့္မျမင္ႏုိင္ ေသာအရူပအရာမ်ားသည္ မပ်က္စီးႏုိင္ေပ။ ၄င္းတုိ႔မွာ- စိတ္၊ ၀ိညာဥ္၊ စဥ္းစားဆင္ ျခင္ႏုိင္ျခင္း၊ ဆႏၵရွိျခင္း၊ အေတြးအေခၚ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤအရာမ်ားသည္ လူတစ္ဦးေသဆံုး ၿပီးလွ်င္ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာအရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

လူေတြအားလံုးက ျမင္ႏုိင္္ေသာအရာမ်ားႏွင့္မျမင္ႏုိင္ေသာအရာႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတုိ႔ကိုပိုင္ဆုိင္ သည္။ ထိုေၾကာင့္လူေတြအားလံုးမွာ ၾကြက္သား၊ အေသြး၊ အရိုးမ်ား၊ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ႏွင့္ၾကြက္သားမ်ားရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားရွိျခင္းအားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာသည္မဟုတ္ဟု ျငင္းဆိုမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ဤအရာမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ကမၻာဦးက်မ္း ၂း၇တြင္ လူသည္ ၀ိညာဥ္အသက္ရွင္ေသာ သတၱ၀ါအျဖစ္ဖန္ ဆင္းထား ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေတာလည္ရာက်မ္း ၁၆း၂၂ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ “၀ိညာဥ္မ်ား၏ဘုရား” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းတုိ႕ကို လူတုိင္းကပိုင္ဆုိင္ထားသည္။ သုတၱံ ၄း၂၃ ထဲတြင္ ”ႏွလံုးသည္အသက္၏အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ႏွလံုးကိုအထူးသျဖင့္ေစာင့္ ေရွာက္ေလာ့”ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္က ႏွလံုးသည္ လူတစ္ေယာက္၏လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ အေတြးအေခၚ၏ဗဟုိျဖစ္ျခင္းကိုေဖာ္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္၀တၳဳ ၂၃း၁ ထဲတြင္ ”ေပါလုသည္ လႊတ္အရာရွိတုိ႔ကိုေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ၍၊ ညီအစ္ကိုတုိ႔၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ဘုရား၀တ္ကို ျပဳျခင္းအမႈမွာ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသည္ကိုယ္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ျပဳပါသည္ဟု ေျပာ ဆုိ၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ဤေနရာတြင္ ေပါလုေဖာ္ျပလိုေသာအရာသည္ လူ႕အဂၤါအစိတ္အပိုင္း တြင္ရွိေသာအမွားႏွင့္အမွန္ခဲြျခားႏိုင္္ေသာစိတ္သည္ အေတြးအေခၚျဖစ္သည္။ ေရာမ ၁၂း၂ ထဲတြင္ ”သင္တုိ႔သည္ ေလာကီပံုသ႑ာန္ကိုအေဆာင္ၾကႏွင့္။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊ စံုလင္ေသာအရာ တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိေသာအရာသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကိုသိႏုိင္မည္ အေၾကာင္း၊ စိတ္ႏွလံုးကိုအသစ္ျပင္ဆင္၍ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ေရာက္ၾကေလာ့”ဟုေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္အျခားေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ားစြာတုိ႔သည္ လူေတြထဲတြင္ မျမင္ႏုိင္ေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုးသည္ ျမင္ႏုိင္္ေသာအရာ မ်ားႏွင့္မျမင္ႏုိင္ေသာအရာမ်ားႏွစ္ခုစလံုုးကိုပိုင္ဆုိင္ၾကသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္အေၾကာင္းကို မ်ားစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ အျခားတဘက္တြင္ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္၊ ႏွလံုး၊ အေတြးအေခၚႏွင့္စိတ္တုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္ ႏြယ္ထားေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္၊ အေတြးအေခၚတုိ႔သည္ လူသားမ်ား၏မျမင္ ႏုိင္ေသာအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လူေတြသည္ ခႏၶာ၊ စိတ္၀ိညာဥ္ႏွစ္ပါးတုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႕စည္း ထားျခင္းႏွင့္ လူေတြသည္ ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ႏွင့္၀ိညာဥ္သံုးပါးတုိ႔ျဖင့္ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းဟုသိရွိႏုိင္ျခင္းသည္ လည္း စိတ္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ မွားသည္/မွန္သည္ဟု တစ္ျဖစ္ခ်မေျပာႏုိင္ေပ။ ထိုအျမင္ႏွစ္ခုစ လံုးသည္္ ေကာင္းပါသည္။ အဓိကေသာ့ခ်က္သည္ ေဟၿဗဲ ၄း၁၂ ျဖစ္သည္။ ”ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ ကပတ္တရားေတာ္သည္အသက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္လ်က္တကာတုိ႔ထက္ထက္ ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ အသက္ႏွင့္၀ိညာဥ္ကို၄င္း၊ အရုိးအဆစ္ႏွင့္ျခင္ဆီကို၄င္းပိုင္းျခား၍ ထုတ္ ခ်င္းခြင္းတတ္၏။ စိတ္ႏွလံုးအႀကံအစည္မ်ားကိုလည္းသိျမင္တတ္၏။” ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ အဓိ ကအျမင္ႏွစ္ခုကိုေဖာ္ျပထားသည္။ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႔သည္ခြဲႏုိင္သည္။ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႔၏ပိုင္းျခား မႈသည္ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ သိကၽြမ္းႏုိင္သည္။ ကၽြႏုု္ပ္တုိ႔သည္စိတ္ရႈပ္ေထြးမည့္အ စား ဖန္ဆင္းရွင္ကိုသာအားကိုးရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို “အလြန္အံၾသ ဘြယ္ေကာင္းစြာ”ျဖင့္ဖန္ဆင္းခဲ့သူျဖစ္သည္ (ဆာလံ ၁၃၉း၁၄)။

ေမးခြန္း: လူသားမ်ား၏စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တို႔၏ျခားနားခ်က္သည္မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။

စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႔သည္ လူသားမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပထား ေသာ မျမင္ႏုိင္သည့္အဓိကက်ေသာအရာႏွစ္ခုျဖစ္သည္။ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႔၏ျခားနားမႈကို ဃဂန ဏ ပုိင္းျခားသိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနလွ်င္ပို၍ရႈပ္ေထြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ “၀ိညာဥ္” စကားလံုးသည္ လူေတြအသက္တာတြင္ မျမင္ႏုိ္င္ေသာအရာျဖစ္သည္။ လူေတြအားလံုးမွာ ၀ိညာဥ္ ေတြရွိၾကေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္မ်ားမဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာအသက္ရွင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္( ၁ေကာ ၂း၁၁၊ ေဟၿဗဲ ၄း၁၂၊ ယာကုပ္ ၂း၂၆)။ မယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာေသေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ( ဧဖက္ ၂း၁-၅၊ ေကာေလာသဲ ၂း၁၃)။ ေပါလုေရးထားေသာစာေစာင္မ်ားထဲတြင္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦး ၏အသက္တာတြင္ ၀ိညာဥ္ေရးရာသည္ အဓိကက်သည္ ( ၁ေကာ ၂း၁၄၊ ၃း၁၊ ဧဖက္ ၁း၃၊ ၅း၁၉၊ ေကာေလာသဲ ၁း၉၊ ၃း၁၆)။ လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ရင္းႏွီးစြာႏွင့္ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၀ိညာဥ္သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ “၀ိညာဥ္” စကားလံုးကိုအသံုးျပဳတုိင္း ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္ေသာဘုရားသခင္ႏွင့္ “ဆက္သြယ္”ႏုိင္ရန္ လူေတြအတြင္းတြင္ လက္ျဖင့္ကိုင္တြင္ ၍မရေသာအရာကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၄း၂၄)။

“စိတ္”စကားလံုးသည္ လူေတြထဲတြင္ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏုိင္ေသာအရာႏွင့္မျမင္ႏုိင္ေသာအရာကို ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ လူေတြအတြင္းတြင္ ၀ိညာဥ္ရွိသည္။ လူေတြသည္ စိတ္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ “စိတ္”ဟုဆိုရာတြင္ “အသက္”ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္၄င္း၏မူရင္းအဓိပၸါယ္အ ျပင္သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ရႈေထာင့္မ်ားစြာေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုသည္ အျပစ္ျပဳရန္လူေတြ၏စိတ္ဆႏၵျပင္းျပမႈျဖစ္သည္(လု ၁၂း၂၆)။ လူသားမ်ားသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူေတြစိတ္ထဲတြင္ အျပစ္ျပဳလိုသည့္ စိတ္ အလိုအေလ်ာက္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိယ္ခႏၶာေသျခင္းျဖစ္ေပၚေနေသာအခ်ိန္တြင္ စိတ္အသက္ရွင္ျခင္းနိယာမဆံုးရႈံးသြားခဲ့သည္ (ကမၻာ၃၅း၁၈၊ ေယရမိ ၁၅း၂)။ စိတ္သည္လည္း ၀ိညာဥ္ကဲ့သို႔ ၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ား၏အခ်က္အျခာက်ေသာေနရာျဖစ္သည္(ေယာဘ ၃၀း၂၅၊ ဆာလံ ၄၃း၅၊ ေယရမိ ၁၃း၁၇)။ “စိတ္”စကားလံုးကိုအသံုးျပဳေသာအခါ အသက္ရွင္ေန ေသာသူ(သို႔) ေသၿပီးေနာင္တမလြန္ဘ၀ကိုရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။

စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႔သည္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ခြဲျခားႏုိင္သည္( ေဟၿဗဲ ၄း၁၂)။ စိတ္ သည္ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဓိကက်သည္။ ထိုေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လူျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္သည္ လူျဖစ္ျခင္း၏အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ျဖင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည္။

ေမးခြန္း: ကမာၻဦးက်မ္းထဲတြင္ လူေတြကအဘယ္ေၾကာင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ရွင္ခဲ့ၾက သနည္း။

ကမာၻဦးက်မ္းထဲတြင္ရွိေသာသူမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ရွင္ခဲ့ ၾကျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လွွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဆင္ျခင္ခ်က္ မ်ားေပးခဲ့သည္။ ကမာၻအခန္းႀကီး ၅ ထဲတြင္ အာဒံ၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအေၾကာင္းကိုမွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ အာဒံ၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္မ်ားမွ ကယ္တင္ရွင္ေမရွီယေမြးဖြါးမည္ဟုမွတ္တမ္းတင္ ထားသည္။ သူတုိ႔ျပဳေသာကုသိုလ္ႏွင့္နာခံျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကသူတုိ႔ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ရွင္ေစျခင္းအားျဖင့္ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည္။ ၄ငး္သည္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္သည္။ ကမာၻ ဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၅ ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုင္း ဘုရားသခင္က လူေတြအသက္ရွင္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလကိုသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ထိုျပင္ ဧႏုတ္ကလႊဲ၍အျခားေကာင္းေသာသူမရွိဟု ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းႀကီး ၅ ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္အသက္ရွင္ခဲ့ေသာသူ မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ရွင္ခဲ့ၾကပံုရသည္။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ဆင္ျခင္စရာ မ်ားစြာရွိသည္။

ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၆-၇ ထဲတြင္ေရမ်က္ႏွာျပင္ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ကမာၻႀကီးကိုေရက ၀ုိင္းရံထားခဲ့သည္။ ထိုေရမ်ားက ကုန္းမ်ားကိုဖန္ဆင္းထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ယခုတြင္ ပင္လယ္ေရ မ်ားက ကုန္းေျမမ်ားကို တုိက္စားခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူအသက္ရွင္ျခင္းသည္လည္း ထိုသို႔ေသာ အ ေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ေပမည္။ ကမာၻဦးက်မး္ ၇း၁၁ တြင္ ေရလႊမ္းမိုးေသာအခ်ိန္တြင္ ေရမ်ားသည္ ကုန္းေျမမ်ားေပၚသို႔ဒလေဟာသြန္းေလာင္းထားကာ အသက္ရွိေသာသတၱ၀ါအားလုံုးေသေၾကပ်က္ ဆီးသြားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းမတုိင္မီ အသက္ရွင္ေသာအခ်ိန္( ကမာၻ ၅း၁-၃၂) ႏွင့္ ေရလႊမ္းမိုးၿပီးအသက္ရွင္ေသာအခ်ိန္ (ကမာၻ ၁၁း၁၀-၃၂)ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ေရလႊမ္းမုိးၿပီး သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ လူအသက္သည္ ခ်က္ခ်င္းတိုသြားခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

အျခားေသာစဥ္းစားစရာတစ္ခုသည္ လူဖန္ဆင္းၿပီးသည္ႏွင့္ လူေတြအေပၚတြင္ ထိခုိက္နာ က်င္မႈသိပ္မရွိေပ။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔သည္ ျပည့္စံုေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔မွာ ေရာဂါစြဲကပ္ ျခင္းႏွင့္ဖ်ားနာျခင္းဟူ၍မရွိေပ။ သူတုိ႔၏မ်ိဳးရုိးသည္လည္း ၄င္းအက်ိဳးေက်းဇူးကိုဆက္ခံႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္မ်ားလာေသာအခါ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ အျပစ္ တရားေၾကာင့္ လူေတြမွာ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ လူေတြမွာခုခံအားနည္းပါးၿပီး ေသလြယ္၊ ေရာဂါရလြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူေတြ၏အသက္တာတျဖည္းျဖည္းတုိေတာင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ေမးခြန္း: လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားသည္ဟုေဖာ္ျပ ရာတြင္ မည္သည့္အရာကိုဆိုလိုသနည္း။ (ကမာၻ ၁း၂၆-၂၇)

ဖန္ဆင္းျခင္းေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ဘုရားသခင္က “ငါတုိ႔ပံုသ႑ာေတာ္ႏွင့္အညီလူကိုဖန္ ဆင္းႀကစို႔”(ကမာၻ ၁း၂၆) ဟုေျပာထားခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လုပ္ငန္းကို “သူ ကိုယ္တုိင္ကိုင္တြယ္ျခင္းအားျဖင့္” ၿပီးဆံုးသြားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖင့္လူကိုဖန္ဆင္း ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ၏ႏွာေခါင္းထဲတြင္ ဇီ၀အသက္ကိုမႈတ္သြင္းျခင္းအားျဖင့္လူသည္အသက္ရွင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္လာခဲ့သည္ (ကမာၻ ၂း၇)။ ထိုေၾကာင့္ လူသည္ အျခားေသာဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားႏွင့္မတူညီ ဘဲ တမူထူးျခားျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႕မွာ ထိေတြ႕ႏုိင္ေသာကိုယ္ခႏၶာႏွင့္မျမင္ႏုိင္ေသာ၀ိညာဥ္ရွိသည္။

ဘုရားသခင္၏“ပံုသ႑ာေတာ္ႏွင့္” တူျခင္းအဓိပၸါယ္သည္ အရွင္းဆံုးျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ လူေတြ သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္တူေအာင္ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူအာဒံသည္ အေသြးအသားရွိျခင္း၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္တူျခင္းမဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ “ဘုရားသခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္သည္” (ေယာဟန္ ၄း၂၄)ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေၾကာင့္သူ႕မွာ ခႏၶာကုိယ္မရွိေပ။ အာဒံသည္ ျပည့္စံု က်န္းမာေသာသူအျဖစ္ဖန္ဆင္းထားေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ဘ၀အတြက္ ၾကည့္ မွန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ လံုး၀ေသရမည္မဟုတ္ေပ။

ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာေတာ္ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ လူ႕အထဲတြင္ရွိေသာအမျမင္ႏုိင္ေသာ အစိတ္ အပိုင္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္းလိုျခင္းျဖစ္သည္။ လူသည္ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္မတူညီေပ။ဘုရားသခင္က ဤ ေလာကတစ္ခုလံုးကိုအုပ္စိုးရန္အတြက္ လူကိုဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ (ကမာၻ ၂း၇)။ ဘုရားသ ခင္က လူကိုသူ၏ပံုသ႑ာန္ႏွင့္တူေအာင္ဖန္ဆင္းထားသည္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္တူညီသည္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ - လူသည္ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္ေသာသူအျဖစ္ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္း အားျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ လူသည္ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္၍ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ၄င္းသည္ ဘုရား သခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရယူပုိင္ဆုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးသည္ စက္တစ္ခုကို ဖန္ တီးေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ စာအုပ္တစ္ခုေရးသားေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေဆးပန္းခ်ီခ်ယ္ထားေသာ အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေတးဂီတစပ္ဆိုေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ သခ်ၤာဂဏန္းတြက္ေနေသာအခါတြင္ ျဖစ္ ေစ၊ နာမည္မွည့္ေခၚေနေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ကိုပိုင္ဆုိင္ ေၾကာင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္က်င့္တရား- လူကို ေျဖာင့္မတ္သူႏွင့္အျပစ္အနာအဆာမရွိျပည့္စံုသူအျဖစ္ဖန္ဆင္းထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားအပါ၀င္ သူ ဖန္ဆင္းသမွ်ေသာအရာတုိ႔ကိုၾကည့္က “ေကာင္းသည္”(ကမာၻ ၁း၃၁)ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စိတ္ထဲတြင္ အေကာင္းအဆုိးခြဲျခားႏုိင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးသည္ ဥပေဒေရးသားေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျပစ္တရားကိုေရွာင္လႊဲေသာအခါတြင္ျဖစ္ ေစ၊ ေကာင္းေသာအက်င့္တရားကိုခ်ီးမြမ္းေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျပစ္ရွိသည္ဟုထင္မွတ္ေသာအ ခါတြင္ျဖစ္ေစ ဤကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္း ထားေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။

လူမႈေရး- မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ႏုိင္ရန္အတြက္လူကိုဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းက သံုးပါး တစ္ဆူႏွင့္သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကိုထင္ရွားေစသည္။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္တြင္ လူသည္ ဘုရားသခင္ ႏွင့္မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ခဲ့သည္ (ကမာၻ၃း၈) ။ “ေယာကၤ်ားသည္ တစ္ေယာက္တည္းမေနေကာင္းေသာ ေၾကာင့္” ဘုရားသခင္ကလူမိန္းမဧ၀ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ (ကမာၻ ၂း၁၈)။ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအခါ တြင္ျဖစ္ေစ၊ မိတ္ဖြဲ႕ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကေလးတစ္ေယာက္ကိုဘက္ယမ္းေသာအခါတြင္ျဖစ္ ေစ၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္ေရာက္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပံုသ႑ာန္ တူေၾကာင္းထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။

ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဒံမွာ ေရြး ခ်ယ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အ၀ရွိသည္။ အာဒံမွာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသဘာ၀ထည့္သြင္းေပးထားေသာ္လည္း သူသည္ ဘုရားသခင္ကိုဆန္႔က်င္က အျပစ္တရားကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သူအထဲတြင္ရွင္ေသာဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ကို သူဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ သူမွဆင္းသက္လာ ေသာလူသားအားလံုးတုိ႔သည္လည္းအျပစ္သားဘ၀ျဖစ္ေစခဲ့သည္( ေရာမ ၅း၁၂)။ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္ သည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ကိုသယ္ေဆာင္သြားၾကသည္ (ယာကုပ္ ၃း၉)။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သ္ အျပစ္တရား၏အမာရြက္ကိုလည္းသယ္ၾကသည္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ကုိယ္က်င့္တရား ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ကိုယ္ခႏၶာပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းထင္ရွားသည္။

သတင္းေကာင္းသည္ ဘုရားသခင္က လူတုိင္းကိုကယ္တင္ေသာအခါ သူ၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ မူရင္းအတုိင္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။ “ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္သန္႔ရွင္းျခင္း၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပံုသ႑ာန္တူရန္ အသစ္ေသာသတၱ၀ါအျဖစ္ဖန္ဆင္းထားသည္” (ဧဖက္ ၄း၂၄)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ဘုရားသခင္ကြဲကြာ ေစသာအျပစ္တရားမွ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူး ေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္းျဖစ္သည္ (ဧဖက္ ၂း၈-၉)။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ကၽြႏု္္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္တူေအာင္အသစ္ေသာသတၱ၀ါအျဖစ္ဖန္ဆင္းျခင္းခံေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ (၂ေကာ ၅း၁၇)။

ေမးခြန္း: မ်ိဳးရိုးျခားနားမႈမူလအစသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။

လူေတြထဲတြင္ မ်ိဳးရုိးကြဲျပားမႈႏွင့္ အသားအရည္ကြဲျပားမႈမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ အမွန္အကန္ေဖာ္ျပရလွ်င္ လူမ်ိဳးတစ္ခုတည္းပဲရွိ သည္။ ၄င္းလူမ်ိဳးတစ္ခုတည္းတြင္ အသားအရည္ကြဲျပားျခင္းႏွင့္ကုိယ္က်င့္တရားကြဲျပားျခင္းမ်ား သာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ဗာဗုလုန္ရဲတုိက္ႀကီးတည္ေဆာက္ေသာအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသ ခင္က ဘာသာစကားရႈပ္ေထြးေစရာမွ လူမ်ိဳးကြဲျပားမႈျဖစ္လာသည္( ကမာၻ ၁၁း၁-၉) ဆင္ျခင္ေပးခဲ့ ၾကသည္။ လူေတြကသူတုိ႔ေနထုိင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အသက္ရွင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ သည္သူတုိ႔၏အသားအရည္မ်ားေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ အဖရိကတြင္ေနထုိင္ႏုိင္ရန္အ တြက္ အဖရိကသားမ်ားသည္ ေနပူဒဏ္ခံႏုိင္ေအာင္အသားမည္းၾကသည္။ ဤရႈေထာင့္အရ ဘုရား သခင္သည္ လူေတြ၏စကားမ်ားကို ရႈပ္ေထြးေစေသာအခါ လူေတြ၏ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း ကြဲျပားေစခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ လူေတြက သူတုိ႔ေနထုိင္ေသာေနရာေဒသကြဲျပားေသာေၾကာင့္ သူ တုိ႔ေနထုိင္ေသာေနရာတြင္ အသက္ရွင္ႏုိင္ရန္ သူတုိ႔၏အသားအရည္မ်ားကိုလည္းေျပာင္းလဲေပး ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ အသားအရည္ကြဲျပားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗာဗုလုန္ရဲတုိက္ႀကီးတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ လံုး၀မရွိေပ။

ေရလႊမ္းမိုးျခင္းၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ ဘာသာစကားမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ တူညီေသာ စကားမ်ားသည္ တစ္ေနရာတြင္စုရံုးၾကကာ သူတုိ႔သည္အျခားေသာေနရာတစ္ခုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ ေန ထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအခ်ိန္မွစ၍ တူညီေသာဘာသာစကားေျပာေသာသူမ်ားသည္ အျခားေသာ သူ မ်ားႏွင့္ေရာေထြးမႈမရွိဘဲ ေနရာတစ္ခုတြင္ သူတုိ႔ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာျဖစ္ေပၚမႈသည္ လည္းအနီးစပ္ဆံုးေဖာ္ျပရလွ်င္ဤသို႔ေသာအေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ လူမ်ိဳးအနည္းစုမ်ား ေနထုိင္ရာမွ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားတူညီေသာလူမ်ားစုရံုးရာမွ သူတို႔၏အသားအရည္မ်ားသည္လည္း အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္မတူဘဲကဲြျပားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားေသာေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုသည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔မွဆင္းသက္လာေသာသားသမီးမ်ား သည္ မည္းေသာ၊နီေသာ၊ ျဖဴေသာအသားအရည္မ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ (အသားအရာအမ်ားစြာေရာ ေထြးထားသည္) ထိုေၾကာင့္ အသားအရည္မတူေသာ လူမ်ိဳးမ်ားေပါင္းဖက္ေသာအခါ သူတုိ႔သား သမီးမ်ား၏အသားအရည္သည္လည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအား ကြဲျပားရန္အလိုေတာ္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မအာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔အားအသားအရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏုိင္ ရန္ အစြမ္းအစမ်ားေပးခဲ့သည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနာဧႏွင့္သူ၏ဇနီး သားသံုးေယာက္ႏွင့္သူတုိ႔၏ ဇနီးမ်ားသာက်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။ အားလံုးေပါင္း ရွစ္ေယာက္ရွိသည္ (ကမာၻ ၇း၁၃)။ ေနာဧ၏ေခ်ြးမ မ်ားသည္ လူမ်ုိဳးေပါင္းစံုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေနာဧ၏ဇနီးသည္လည္း ေနာဧႏွင့္လူမ်ိဳးျခားနားႏုိင္သည္။ သူတုိ႔ရွစ္ေယာက္စလံုးသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထိုေၾကာင့္သူတုိ႔သည္ မတူညီေသာ သား သမီးမ်ားထြန္းကားႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးသည္ လူမ်ိဳးတစ္ မ်ိဳးျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ ရွားဖို႕ရန္အတြက္ တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းထားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာက စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္း၊ ဘက္လုိက္ျခင္းႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား အေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေဖာ္ျပခဲ့သနည္း။

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားမေဆြးေႏြးမီ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းရွိေၾကာင္း ေရွးဦးစြာနားလည္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ခူခင္းရွန္း၊ အဖရီကန္၊အာရွ၊ အိႏၵိယ၊ အာရပ္(ဖ္)၊နွင့္ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မတူညီ ေသာလူမ်ိဳးမ်ားမဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္သူတုိ႔သည္ အျခားေနရာတစ္မ်ိဳးစီတြင္ေနထုိင္ေသာသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ လူသားအားလံုးမွာ အက်ုင့္စရုိက္တစ္မ်ိဳးစီရွိၾကသည္။ (မတူညီေသာအရာမ်ားသည္ မေျပာပေလာက္ေသာအရာမ်ားသာျဖစ္သည္။) ပို၍အေရးႀကီးေသာအရာသည္ လူသားအားလံုး သည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ (ကမာၻ ၁း၂၆-၂၇)။ ဘုရားသခင္က ေလာကီသားတုိ႔ကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္အေသခံရန္ သူ၏တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ပစ္ခဲ့သည္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆)။ “ေလာကီသား” ဟုေျပာ ေသာအခါ လူမ်ိဳးအားလံုးကိုဆိုလိုသည္။

ဘုရားသခင္သည္ လူမ်ိဳးခြဲျခားသည့္စိတ္ဓါတ္မရွိခဲ့ေပ (တရားေဟာ ၁၀း၁၇၊ တမန္ေတာ္ ၁၀း၃၄၊ ေရာမ ၂း၁၁၊ ဧဖက္ ၆း၉)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးကို တန္းတူရည္တူဆက္ဆံသည္။ ယာကုပ္ ၂း၄ တြင္ “မတရားေသာအရာမ်ားအားျဖင့္တရားစီရင္ျခင္း” အမႈျပဳေသာသူမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ ျပထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာသူမ်ားကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခ်စ္သကဲ့သို႔ခ်စ္ရ မည္ျဖစ္သည္(ယာကုပ္ ၂း၈)။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ဘုရားသခင္က ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္တပါး လူမ်ိဳးမ်ားဟူ၍လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယဇ္ပေရာဟိတ္အမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾက ကာ ေဟလသလူမ်ိဳးမ်ားထံအမႈေတာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ျဖစ္သည္။ အ မ်ားအားျဖင့္ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သူတုိ႔၏အေျခအေနေၾကာင့္မာနေထာင္လႊားကာ တပါးအမ်ိဳးသား မ်ားကို အထီမဲ့ျမင္ျပဳခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္က သူတုိ႔ခြဲျခားမႈအုတ္တံတုိင္းကို ခ်ဳိးျဖတ္ခဲ့ သည္။ ၄င္းသည္ေနာက္ဆံုးျဖစ္သည္( ဧဖက္ ၂း၁၄)။ စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္း၊ ဘက္လုိက္ျခင္း၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းစသည္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္အေသခံေသာအခ်ိန္တြင္ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

သခင္ေယရႈကကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုခ်စ္သည္နည္းတူအခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကရန္ မိန္႔မွာထားခဲ့သည္ (ေယာဟန္ ၁၃း၃၄)။ ဘုရားသခင္သည္ မ်က္ႏွာလုိက္ကာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုခ်စ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း အဆင့္ျမင့္ေသာသူမ်ားကိုသာခ်စ္ရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ မႆဲအခန္းႀကီး ၂၅ ထဲတြင္ အငယ္ဆံုးေသာသူမ်ားထံျပဳသမွ်ေသာအရာကို ငါ့ေပၚတြင္ျပဳသည္ဟု သခင္ေယရႈက မိန္႔မွာထားခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူတစ္ေယာက္ကိုအႏုိင္က်င့္လွ်င္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ ႏွင့္တူေသာလူမ်ားကိုအႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ခ်စ္ေတာ္မူေသာ၊ သခင္ေယရႈအေသခံေသာသူ မ်ားအေပၚအႏုိင္က်င့္ျခင္းျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးႀကီးစိတ္၀င္ျခင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက လူသားမ်ားအေပၚစြဲ ကပ္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ခ်စ္ေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္စိတ္ႀကီးမ၀င္သင့္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚမတရားဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ ဘက္လုိက္ျခင္းႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံေသာသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခြင့္လႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဖက္ ၄း၃၂ ထဲတြင္ “အခ်င္းခ်င္းေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သနားစံုမက္ ျခင္း၊ဘုရားသခင္သည္ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္သင္တုိ႔၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔အခ်င္းခ်င္းအျပစ္ လႊတ္ျခင္းရွိၾကေလာ့”ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ မတရားျပဳေသာသူမ်ားသည္ မိတ္ေဆြ၏ခြင့္လႊတ္ျခင္း ႏွင့္မထုိက္တန္ပါ။ သို႔ေသာ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းရရွိရန္ထုိက္တန္သည္။ မတရားျပဳေသာသူမ်ား၊ လူမ်ိဳးခြဲတတ္ေသာသူမ်ား၊ ဘက္လုိက္တတ္ေသာသူမ်ားေနာင္တရရန္လုိ အပ္သည္။ “သင္တုိ႔၏ကိုယ္အဂၤါမ်ားကိုဒုစရုိက္လက္နက္ျဖစ္ေစ၍၊ အျပစ္တရားအားမဆက္ၾက ႏွင့္။ ေသျခင္းမွထေျမာက္၍အသက္ရွင္ေသာသူကဲ့သို႔၊ ဘုရားသခင္အားကိုယ္ကိုကိုယ္ဆက္ၾက ေလာ့” (ေရာမ ၆း၁၃)ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဂလာတိ ၁၃း၂၈ “ခရစ္ေတာ္၌ယုဒလူမရွိ၊ ေဟလသ လူမရွိ၊ ကၽြန္မရွိ၊ လူလြတ္မရွိ၊ ေယာက်ၤားမရွိ၊ မိန္းမမရွိ၊ ထိုသခင္၌သင္တုိ႔အေပါင္းသည္တလံုးတ၀ တည္းျဖစ္ၾက၏” ကိုနားလည္ၾကပါေစ။