ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မ်ားအစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍သမၼာက်မ္းစာကမည္ကဲ့ သို႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။

ခရစ္ယန္မ်ားအစာေရွာင္ရန္သမၼာက်မ္းစာက ပညတ္မထားေပ။ ခရစ္ယန္မ်ား အစာေရွာင္ရႏ္ ဘုရားသခင္ကမေတာင္းဆုိေပ။ ပညတ္ထားျခင္းလည္းမရွိေပ။ ထိုနည္းတူ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအရာ၊ သင့္ေတာ္ေသာအရာႏွင့္အက်ိဳးရွိေသာအရာျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ ၀တၳဳထဲတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ခုမဆံုးျဖတ္ခင္မွာအစာေရွာင့္ေလ့ရွိသည္ (တမန္ ၁၃း၂၊ ၁၄း၂၃)။ အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းတုိ႔သည္ အၿမဲတမ္းဒြန္တြဲလ်က္ရွိသည္ (လုကာ ၂း၃၇၊ ၅း၃၃) အစာေရွာင္ျခင္းအဓိကေဖာ္ျပခ်က္သည္ စားစာရာမရွိ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အေစာေရွာင္ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေလာကအရာမ်ားကို လံုး၀ပေပ်ာက္ေစကာ ဘုရားသခင္ကိုသာအာရုံျပဳျခင္းျဖစ္ သည္။ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သာဟာရျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရား သခင္အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္ကိုကုိယ္ျဖစ္ေစ ဆႏၵျပျခင္းနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အစာေရွာင္ျခင္းက အသစ္ေသာအျမင္ကိုေပး၍ဘုရားသခင္အေပၚတြင္မွီခိုအားထားရန္ တဖန္ႏႈိးေဆာ္ေပးသည္။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ အစာမစားျခင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အစာ ေရွာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ ခဏအတြင္စိတ္ထဲတြင္ျဖစ္ေပၚေသာေလာကအရာ မ်ားထားခဲ့ကာ ဘုရားသခင္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ အစာေရွာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ (၁ေကာ ၇း၁-၅)။ အစာေရွာင္ေသာအခါ အစာေရွာင္ရမည့္အခ်ိန္ကို ကန္႔သတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဘာမွ်မစားဘဲ အစာေရွာင္ရမည့္အခ်ိန္ကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ ခႏၶာကုိယ္ အတြက္အႏၱရာယ္ရွိသည္။ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ ခႏၶာကုိယ္ၫႇဥ္းဆဲျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ကိုအာရံုျပဳျခင္းသာျဖစ္သည္။အစာေရွာင္ျခင္းကို “က်န္းမာေရး”အျဖစ္ မထင္မွတ္သင့္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာအစာေရွာင္ျခင္းသည္ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ၍နက္နဲစြာမိတ္သာဟာရ ဖြဲ႕ရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။ လူတုိင္းအစာေရွာင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူအခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ အစာေရွာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ (ဥပမာအားျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိေသာသူမ်ား) လူတုိင္း သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္နီးကပ္စြာအသက္ရွင္ႏုိင္ရန္ေခတၱျဖစ္ပ်က္ေသာအရာမ်ား ထားခဲ့ႏိုင္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤေလာကအရာမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို အာရံုစုိက္ရာတြင္ပို၍ေအာင္ျမင္ေသာသူမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအပ္ေသောအရာမ်ားရရွိရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ထံဆႏၵျပျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ အစာေရွာင္ျခင္းက ကၽြနု္ပ္တုိ႔ကိုေျပာင္းလဲေစႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ဘုရားသခင္ကို မေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ပါ။ အစာေရွာင္ျခင္းက အျခားသူမ်ားထက္၀ိညာဥ္ေရးရာတြင္ပို၍ရင့္ က်က္သည္ကိုလည္းမဆိုလိုပါ။ အစာေရွာင္ျခင္းကို စိတ္၀ိညာဥ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ ေသာစိတ္ေနသေဘာထားအားျဖင့္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မႆဲ ၆း၁၆-၁၈ထဲတြင္ ဤသို႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “သင္တုိ႔သည္အစာေရွာင္ျခင္းအက်င့္ကိုက်င့္ေသာအခါ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာသူတုိ႔နည္းတူ မ်က္ႏွာၫႈိးငယ္ျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ ထိုသူတို႔သည္မိမိတုိ႔အစာ ေရွာင္သည္ကို လူအမ်ားေရွ႕မွာထင္ရွားေစျခင္းငွါ မိမိတုိ႔မ်က္ႏွာကိုဖ်က္တတ္ၾက၏။ ငါအမွန္ ဆိုသည္ကား၊ ထိုသူတုိ႔သည္မိမိတုိ႔အက်ိဳးကိုခံရၾက၏။ သင္သည္အစာေရွာင္ေသာအခါ အစာေရွာင္သည္ကို လူမ်ားတုိ႔ေရွ႕မွာ မထင္ရွားေစဘဲ၊ မထင္ရွားေသာအရပ္၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တုိ႔အဘေရွ႕ေတာ္၌သာထင္ရွားေစျခင္းငွါ ေခါင္းကိုလိမ္းက်ံေလာ့။ မ်က္ႏွာကိုလည္း သစ္ ေလာ့။ မထင္ရွားေသာအရာကိုျမင္ေတာ္မူေသာသင္တုိ႔အဘသည္အက်ိဳးကိုထင္ရွားစြာေပး ေတာ္မူလတံ့။”

ေမးခြန္း: သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္မိသားစုအေပၚ ခုခံတုိက္ခုိက္ျခင္းႏွင့္အတင္းအဓမၼ ေသြးေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုမည္သို႔ေ၀ငွေပးႏုိင္မည္နည္း။

ခရစ္ယာန္မ်ားမွာခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာ မိသားစု၀င္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးေသာသူမ်ားရွိတတ္ပါသည္။ သူတိုု႔ႏွင့္သတင္းေကာင္း ေ၀ငွျခင္းသည္အလြန္ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိတ္ေဆြအေတြးအေခၚထက္ ျမင့္ေသာသူမ်ားအေပၚသတင္းေကာင္းေ၀ငွျခင္းသည္ပို၍ခက္ခဲပါသည္။ လူအခ်ိဳ႕တု႔ိသည္ သတင္းေကာင္းကိုခုခံေျပာတတ္ၾကသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပ ထားပါသည္(လုကာ ၁၂း၅၁-၅၃)။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔သည္ သတင္းေကာင္းေ၀ငွရန္ အမိန္႔ေပးထားသည္။ သတင္းေကာင္းမေ၀ငွျခင္းအတြက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမရွိေပ (မႆဲ ၂၈း၁၉-၂၀၊ တမန္ ၁း၈၊ ၁ေပ ၃း၁၅)။

ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မိသားစု၀င္မ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွင့္အေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚ မည္သို႔ဧ၀ံေဂလိေ၀ငွႏုိင္ၾကမည္နည္း။ အလြန္အေရးႀကီး ဆံုးေသာအရာသည္ သူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔၏ႏွလံုးသားမ်ားေျပာင္းလဲေစကာ သတင္းေကာင္းသမၼာတရားသိျမင္(၂ေကာ ၄း၄) ႏုိင္သူတုိ႔၀ိညာဥ္မ်က္စိဖြင့္ေပးရန္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါ။ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုသိရွိၿပီး၊ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ သခင္ေယရႈခရစ္ ေတာ္လုိအပ္ေၾကာင္း (ေယာဟန္ ၃း၁၆)ဘုရားသခင္ကဖြင့္ျပေပးရန္ဆုေတာင္း ေပးလုိက္ပါ။သူတုိ႔ထံ ဧ၀ံေဂလိတရားေ၀ငွနည္းသိရိွရန္ ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္း လုိက္ပါ (ယာကုပ္ ၁း၅)။ ဆုေတာင္းေပးျခင္းအျပင္ သူတုိ႔ေရွ႕တြင္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအ ျဖစ္ပံုသက္ေသျပသျခင္းအားျဖင့္အသက္ရွင္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကမိတ္ေဆြအ သက္တာေျပာင္းလဲေပးျခင္းကို သူတုိ႔ကျမင္ေတြ႕ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္ ( ၁ေပ ၃း၁-၂)။ Saint Francis of Assisi က “စကားလံုးအားျဖင့္လုိအပ္ေသာေနရာတြင္အသံုးျပဳနုိင္ သည့္အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းေ၀ငွလုိက္ပါ” ဟုေျပာခဲ့ဘူးသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကိုေ၀ငွရာ တြင္ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ေ၀ငွရန္ဆႏၵရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈအားျဖင့္ရရွိေသာကယ္ တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို မိတ္ေဆြ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ားထံေ၀ငွလုိက္ ပါ (ေရာမ ၁၀း၉-၁၀)။ မိတ္ေဆြ၏ယံုၾကည္ျခင္းေ၀ငွရန္အသင့္ရွိပါ (၁ေပ ၃း၁၅)။ စိတ္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္းႏွင့္ရိုေသမႈျဖင့္ေ၀ငွလုိက္ပါ။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခ်စ္ေသာသူမ်ား အေပၚဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းခ်ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လူေတြကိုကယ္တင္ျခင္း သည္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အရာသည္ သူတုိ႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ သက္ေသခံျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔ေရွ႕တြင္ သက္ေသပံုဥပမာျပသျခင္းျဖင့္အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္ကိုဆန္႔က်င္ေသာသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မည္နည္း။

လူတုိင္းသည္ မွားႏုိင္သည္။ လူေတြကိုဆန္႔က်င္ႏုိင္သည္။ အျပစ္လည္းျပဳနုိင္ သည္။ ထိုသို႔ေသာ္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားျဖစ္လာေသာအခါ ခရစ္ယန္မ်ားက မည္ကဲ့သို႔တံု႔ျပန္ ရၾကမည္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာအရ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခြင့္လႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဖက္ ၄း၃၂ ထဲ တြင္ “အခ်င္းခ်င္းေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သနားစံုမက္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ သင္တုိ႔၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔အခ်င္းခ်င္းအျပစ္လႊတ္ျခင္းရွိၾကေလာ့”ဟုေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထိုနည္းတူ၊ ေကာေလာသဲ ၃း၁၃ ထဲတြင္ “တေယာက္၌တေယာက္အျပစ္တင္ စရာအခြင့္ရွိလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းသည္းခံ၍အျပစ္ကိုလႊတ္ၾကေလာ့။ ခရစ္ေတာ္သည္သင္တုိ႔၏ အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ထိုနည္းတူျပဳၾကေလာ့” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဓိကေဖာ္ ျပလိုေသာအခ်က္သည္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုခြင့္လႊတ္သည့္နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းခြင့္လႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္အဘယ္ေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္ ရမည္နည္း။အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယန္မဟုတ္ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကသူတုိ႔ကိုခြင့္မလႊတ္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ သူတို႔မွာအျခားသူမ်ားကိုခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေသာတန္ခိုးႏွင့္ဆႏၵမရွိၾကေပ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚျပစ္မွားေသာသူမ်ားသည္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းႏွင့္ေနာင္တတ ရားျဖင့္လာေသာအခါ သူတုိ႔ကိုခြင့္လႊတ္ရန္လြယ္ကူသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေပၚျပစ္မွားေသာသူမ်ားကို အေျခအေနေပၚမၾကည့္ဘဲခြင့္လႊတ္ရန္ ေျပာထားသည္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမရွိေသာလူတစ္ဦးသည္ ခါးသီးမႈ၊ နာက်င္မႈႏွင့္အမ်က္ေဒါသမ်ားကိုျပသ ေနလွ်င္ ထိုသူတုိ႔စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္လကၡဏာကိုထင္ရွားေစႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ပဌနာ ေတာ္ထဲတြင္ သူတပါးသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုျပစ္မွားေသာအျပစ္မ်ားကို အကၽြႏု္ပ္သည္လႊတ္ ကဲ့သို႔အကၽြႏု္ပ္အျပစ္မ်ားခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကသည္ (မႆဲ ၆း၁၂)။ သခင္ေယရႈက မႆဲ ၆း၁၄-၁၅ ထဲတြင္ ဤသို႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “သင္တုိ႔သည္ သူတပါးတုိ႔၏အျပစ္ကိုလႊတ္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာသင္တုိ႔အဘသည္ သင္တုိ႔အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူမည္။ သင္တုိ႔သည္သူတပါးတုိ႔၏အျပစ္ကိုမလႊတ္လွ်င္၊ သင္တုိ႔အဘသည္သင္တုိ႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မမူ”ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ မႆဲ ၆း၁၄-၁၅ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အျခားေသာသူမ်ားကိုခြင့္မလႊတ္တတ္ေသာသူသည္ သတုိ႔ကိုယ္တုိင္ကဘုရားသခင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းမရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကိုထင္ရွား

လ်က္ရွိသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ကိုနာခံျခင္းမရွိေသာအခါတုိင္းတြင္ သူ႔ကိုျပစ္မွားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူတစ္ဦးေပၚတြင္အျပစ္ျပဳေသာအခါတုိင္းတြင္ သူတုိ႔အေပၚ၌သာအျပစ္ျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲဘုရားသခင္ေပၚတြင္လည္းအျပစ္ျပဳျခင္းျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္အားလံုးကိုဘုရားသခင္ကခြင့္လႊတ္သည့္အေၾကာင္းကိုကၽြနု္ပ္တုိ႔ စဥ္းစားေသာအခါ ထိုေက်းဇူးတရားကိုအျခားသူမ်ားအေပၚမျပဳဘဲေနျခင္းသည္တရားေသာ အမႈမဟုတ္သည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိနားလည္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေပၚတြင္ လူေတြျပဳေသာ အျပစ္ထက္ဘုရားသခင္အေပၚကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပဳေသာအျပစ္ကပို၍ႀကီးမားသည္။ ဘုရာသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႀကီးမားေသာအျပစ္မ်ားကိုခြင့္လႊတ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚအနည္းငယ္သာျပစ္မွား ေသာသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဘယ္ေၾကာင့္ခြင့္မလႊတႏုိင္ဘဲေနရမည္နည္း။ ဤအေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မႆဲ ၁၈း၂၃-၃၅ ထဲတြင္သခင္ေယရႈေဖာ္ျပထားေသာပံုဥပမာသည္ အလြန္ေကာင္းေသာဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုတုိ႔သည္ဘုရားသခင္ထံလာေသာအခါ ဘုရားသခင္က ခြင့္လႊတ္ေပးသဘ္ (၁ေယာ ၁း၉)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူေတြအေပၚအကန္႔ အသတ္မရွိခြင့္လႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္း တရား သည္ အကန္႔အသတ္မရိွေပ (လုကာ ၁၇း၃-၄)။

ေမးခြန္း: ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းဟူသည္အဘယ္နည္း။

၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းဟူသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပို၍တူေအာင္ အစဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သခင္ေယရႈကိုယံုၾကည္ ေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သခင္ေယရႈႏွင့္တူေအာင္စတင္ပံုသြင္းသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂ေပ ၁း၃-၈ထဲတြင္ အေကာင္းဆံုးေဖာ္ျပထား သည္။ ၄င္းက်မ္းပိုဒ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာအသက္ရွင္ႏုိင္ရန္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ “လုိအပ္သမွ်အရာအားလံုး”ရရွိသည္။ ထိုအရာသည္ လည္း ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္း၏ပန္းတုိင္ျဖစ္သည္။ “သူ၏အေၾကာင္းကိုကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိ” ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းကို သတိခ်ပ္ေစလုိသည္။ ၄င္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအပ္သမွ်ရရွိႏုိင္ေသာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ သူ႕အေၾကာင္းကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိျခင္းပညာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လာသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ႀကီးထြားျခင္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဂလာတိ ၅း၁၉-၂၃ ထဲတြင္ စာရင္းႏွစ္ခုရွိသည္။ အခန္းငယ္ ၁၉-၂၁ ထဲတြင္ “ဇာ တိအေသြးအသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား”ကိုေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ဤအရာမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိ ရန္အတြက္ခရစ္ေတာ္ထံသို႔မလာမွီ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀ကိုုအသိအမွတ္ျပဳေပးေသာအရာမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ ဇာတိအေသြးသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္၀န္ခ်ရမည့္အရာ၊ ေနာင္တရမည့္အရာျဖစ္သည္။ ၄င္းကိုေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ဘုရားသခင္ထံအကူ အညီေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္၀ိညာဥ္ေရးရာတြင္တုိးတက္ႀကီးထြားလွ်င္ “ဇာတိအေသြးအသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား”တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္တာတြင္သက္ေသထူရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယစာရင္းသည္“၀ိညာဥ္အသီး”ျဖစ္ သည္ (အခန္းငယ္ ၂၂-၂၃)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ကယ္တင္ ျခင္း ရရွိေၾကာင္းအသက္တာအားျဖင့္ေဖာ္ျပရမည့္အရာျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦး၏အသက္ တာတြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အသီးမ်ားကိုထုတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းကို သက္ေသျပရမည္ျဖစ္သည္။

ကယ္တင္ျခင္းေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းအစျပဳ လာပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထဲတြင္က်ိန္း၀ပ္သည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၁၆-၁၇)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (၂ေကာ ၅း၁၇)။ ဘ၀ေဟာင္းကိုအသစ္ျဖင့္အစားထိုးသည္ (ေရာမ ၆-၇)။ ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြား ျခင္းသည္ အခ်ိန္ေစာင့္ရမည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္းေပၚတြင္မူတည္သည္။ (၂တိ ၃း၁၆-၁၇) ၀ိညာဥ္ေတာ္ ထဲတြင္ေလွ်ာက္ လွမ္းမႈေပၚတြင္လည္းမူတည္သည္ (ဂလာတိ ၅း၁၆-၁၇)။ ၀ိညာဥ္ေရးရာတုိးတက္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရွာေဖြေသာအခါ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ အတုိင္းႀကီးထြားရန္ ဘုရားသခင္ထံညာဥ္ပညာေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ညာဏ္ပညာႀကီးထြားရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းမ်ားမ်ားသိရွိရန္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားရန္ အလိုေတာ္ရွိသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုိအပ္ေသာအရာမ်ား ဘုရားသခင္က ေပးခဲ့သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အကူအညီျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရာကိုေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ၿပီး၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပို၍ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တူလာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း: ၀ိညာဥ္တုိက္ပဲြအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးက်မ္းစာကမည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထား သနည္း။

။၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိကမွားယြင္မႈႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ အလြန္အမင္းအေလးထားျခင္းႏွင့္အေလးမထားျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက အျပစ္ဟူမွ်၊ ျပသနာဟူသမွ်ႏွင့္တုိက္ခုိက္မႈဟူမွ် နတ္ဆုိးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွင္ ထုတ္ရမည္ဟု ျပစ္တင္တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကမူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တုိက္ပဲြသည္ ၀ိညာဥ္တန္ခိုးမ်ားျဖစ္သည္ဟုသမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ တြင္ ပါ၀င္ဖို႔မလုိသည္ဟု ၀ိညာဥ္ေရးရာကိုလ်စ္လ်ဴရႈထားၾကသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ၀ိ ညာဥ္တုိက္ပြဲသည္ သမၼာက်မ္းစာကို ညီညြတ္စြာခံျခင္းအားျဖင့္ရရွိႏုိင္သည္။ သခင္ေယရႈ သည္ တခါတရံလူေတြထဲမွနတ္ဆိုးမ်ားနင္ထုတ္ခဲ့သည္။ တခါတရံ နတ္ဆိုးအေၾကာင္း မရွိဘဲလူေတြကိုက်န္းမာေစခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ခရစ္ယာန္မ်ားအား သူတုိ႔ ထဲတြင္ရွိေသာအျပစ္တရားမ်ားႏွင့္ျပိဳင္တုိင္ရန္ (ေရာမ ၆)ႏွင့္ နတ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္တုိက္ ခိုက္ရန္ (ဧဖက္ ၆း၁၀-၁၈)လမ္းညြန္ထားသည္။

ဧဖက္ ၆း၁၀-၁၂ တြင္ “ၾကြင္းေသာစကားဟူမူကား၊ ညီအစ္ကိုတုိ႔သခင္ဘုရားအား ျဖင့္၄င္း၊တန္ခုိးေတာ္အရွိအားျဖင့္၄င္း၊ခုိင္ခံျခင္းရွိၾကေလာ့။မာရ္နတ္၏ပရိယာယ္တုိ႔ကို ဆီး တားႏုိင္မည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာလက္နက္စံုကို ၀တ္ဆင္ၾက ေလာ့။ အေၾကာင္းမ၏ဆကား၊ ငါတုိ႔သည္ အေသြးအသားရွိေသာရန္သူတုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ျပိဳင္ တုိက္လွန္ ၾကသည္မဟုတ္။အထြဋ္အျမတ္တုိ႔ႏွင့္၄င္း၊ အာဏာစက္တုိ႔ႏွင့္၄င္း၊ ေလာကီ ေမွာင္မုိက္၌အ စိုးတရျပဳေသာမင္းတုိ႔ႏွင့္၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္၌ေနေသာ နတ္ဆိုးတုိ႔ႏွင့္၄င္း၊ ဆုိင္ၿပိဳင္တုိက္လွန္ရၾက၏”ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ အလြန္အေရးႀကီး ေသာအရာကိုသြန္သင္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္အားျဖင့္ သာလွ်င္ အားသန္ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုကာကြယ္ေပးေသာ လက္နက္သည္ ဘုရားသခင္၏လက္နက္ျဖစ္သည္။ ဤေလာကတြင္ ၀ိညာဥ္ဆုိးမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပိဳင္ဆုိင္ တုိက္လွန္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယုဒအခန္းႀကီး ၉ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေကာင္းကင္တမန္အႀကီးဆံုး မုိက္ကဲလ္သည္ ဘုရားသခင္၌တန္ခိုးအႀကီးမားဆံုးျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္ တမန္အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာမုိက္ကဲလ္ကေတာင္မွ သူ၏တန္ခုိးအားျဖင့္ စာတန္ကိုမနင္ထုတ္ ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ သူက “ဘုရားသခင္က သင့္ကိုနင္ထုတ္သည္”ဟုေျပာခဲ့သည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၇-၈ တြင္ ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္တြင္ မိုက္ကဲလ္က စာတန္ကိုအႏုိင္ယူလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ပင္မုိက္ကဲလ္သည္ စာတန္ကို ဘုရားသခင္၏နာမႏွင့္ အမိန္႔ေတာ္အားျဖင့္အႏုိင္ယူမည္ျဖစ္သည္။ သူ၏တန္ခိုးအားျဖင့္အႏုိင္ယူမည္မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း စာတန္ႏွင့္သူ၏အေပါင္းအသင္းမ်ားကို သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏နာမအားျဖင့္အႏုိင္ယူမည္ျဖစ္သည္။တန္ခုိးဟူသမွ်အႏုိင္ယူႏုိင္ ေသာနာမသည္ သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဧဖက္ ၆း၁၃-၁၈ထဲတြင္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၀တ္စံုကိုေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သမၼာတရားခါးပတ္ကို၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရင္အုပ္ကို၄င္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို၄င္း၊ ကယ္တင္ျခင္းဦးထုတ္ကို၄င္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဓါးကို ၄င္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုေတာင္းျခင္းကို၄င္းစဲြကိုင္က မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤ၀ိညာဥ္ေတာ္၀တ္စံုမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲတြင္ မည္သည့္အရာကိုဆိုလိုသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စာတန္မာရ္နတ္၏လိမ္ညာမႈမ်ားကို သမၼာတရားေျပာျခင္းအားျဖင့္ဆန္႔က်င္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္အေသခံခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ေျဖာင့္မတ္သူ မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္၀ပ္စြာေနရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္မွ်ပင္တုိက္ခံျခင္းခံေနပါေစ သတင္းေကာင္းအေၾကာင္းကိုေ၀ငွရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္မည္မွ်ပင္တုိက္ခုိက္မႈခံေစကာမူ ယံုၾကည္ျခင္းယိမ္းယိုင္ျခင္းမရွိရေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေနာက္ဆံုးတုိက္ခုိက္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရရွိေသာကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈျဖစ္ သည္။ ၄င္းသည္ ၀ိညာဥ္တုိက္ပဲြတြင္ ရႈံးႏွိမ့္မႈမရွိေစသည္ဟု အာမခံထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၏လက္နက္သည္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အႀကံအဥာဏ္ႏွင့္ခံ စားခ်က္မ်ားမဟုတ္ေပ။ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ၀ိညာဥ္တုိက္ပဲြေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္ကို သခင္ေယရႈ၏နမူနာလုိက္ေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲအတြက္ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔၏ျပည့္စံုေသာဥပမာသည္ သခင္ေယရႈျဖစ္သည္။ ေတာထဲတြင္ စာတန္သည္သခင္ေယရႈကိုစံုစမ္းေသြးေဆာင္ေသာအခါ သခင္ေယရႈက သူ႕ ကိုမည္ကဲ့သို႔အႏုိင္ယူခဲ့သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္ (မႆဲ ၄း၁-၁၁)။ စံုစမ္း ေႏွာက္ယွက္ျခင္းဟူသမွ်ကို “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္”ဟူေသာအခ်က္ ျဖင့္အႏုိင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ေသာဘုရားသခင္၏စကားေတာ္အားျဖင့္ စာတန္မာရ္နတ္၏စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကိုအႏုိင္သူႏုိင္ေသာတန္ခုိးရွိသည္ဟု သခင္ေယ ရႈက သိရွိခဲ့သည္။ စာတန္မာရ္နတ္၏တုိက္ခုိက္မႈကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သခင္ေယရႈ ကအႏုိင္ယူႏုိင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္းထိုနည္းတူျပဳႏုိင္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။

၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳရန္တုိက္တြန္းေပးေသာဥပမာသည္ သေက၀၏သားခုနစ္ ေယာက္ျဖစ္သည္။ “ထိုအခါအရပ္ရပ္သို႔လွည့္လည္၍ဓိဠာန္သစၥာေပးတတ္ေသာယုဒလူအ ခ်ိဳ႕တုိ႔က၊ ေပါလုေဟာေျပာေသာေယရႈကို ငါတုိင္တည္၍သင္တုိ႔ကိုဓိဠာန္သစၥာေပး၏ဟု ဆုိလ်က္ နတ္ဆိုးစြဲေသာသူတု႔ိ၏အေပၚ၌ သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္ကို ၿမြက္စမ္းၾက၏။ သေက၀အမည္ရွိေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏သားခုနစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ထိုသို႔ျပဳၾက၏။ နတ္ဆိုးကလည္းေယရႈကိုငါသိ၏။ ေပါလုကိုလည္းငါသိ၏။ သင္တုိ႔မူကား၊ အဘယ္သူနည္း ဟုေျပာဆုိၿပီးလွ်င္၊ နတ္ဆိုးစြဲေသာသူသည္ ထိုသူတုိ႔အေပၚသို႔ခုန္တက္၍ႏုိင္သျဖင့္ လုယက္ႏွိပ္စက္ေသာေၾကာင့္ ထိုအိမ္မွအ၀တ္မပါဘဲအနာမ်ားႏွင့္ထြက္ေျပးေစ၏” (တမန္ ၁၉း၁၃-၁၆)ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ သေက၀၏သားခုနစ္ေယာက္တုိ႔သည္ သခင္ေယရႈ၏နာ မကိုအသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳျခင္းသည္မလံုေလာက္ေသးပါ။ သူတုိ႔သည္ သခင္ေယရႈႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိခဲ့ၾကေပ။ ထိုေၾကာင့္ သူတုိ႔အသံုးျပဳေသာစကားမ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ျဖစ္ကာ တန္ခုိးအာဏာမရွိေပ။ သေက၀၏သားခုနစ္ေယာက္တုိ႔ သည္ နည္းစနစ္ကိုသာမွီခုိခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ သခင္ေယရႈကို သူတို႔၏အရွင္သခင္ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္မမွီခိုခဲ့ၾကေပ။ သူတုိ႔သည္ ၀ိညာဥ္တုိက္ပဲြတြင္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ကိုအသံုးမျပဳခဲ့ၾကေပ။ ေနာက္ဆံုးရလဒ္သည္ သူတုိ႔သည္ ထုရုိက္ျခင္းကိုခံ ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ဆုိးေသာဥပမာကိုသင္ယူခဲ့ၾကၿပီး၊ သမၼာက်မ္းစာညြန္ၾကားေသာ ၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳမႈျခင္းအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရၾကသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္၊ ၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲတြင္ေအာင္ျမင္ျခင္းရရွိရန္ ေသာ့ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။ ပထမအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏တန္ခိုးကို မမီွခိုဘဲ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကိုမွီခိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ နတ္ဆိုးမ်ားကို ကုိယ့္နာမည္ျဖင့္မဟုတ္၊ သခင္ေယရႈနာမေတာ္အားျဖင့္ႏွင္ ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တတိယအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ဘုရားသခင္၀တ္လက္နက္၀တ္လံုးကို၀တ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ စတုတၳအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သည္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ျဖစ္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဓါးျဖင့္၀ိညာဥ္တုိက္ပဲြဆင္ႏႊဲရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စာတန္ႏွင့္သူ၏နတ္ဆိုးမ်ားႏွင့္၀ိညာဥ္ တုိက္ပဲြဆင္ႏႊဲေနေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကို သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ဟူသမွ် (သို႔) ျပ သာနာဟူသမွ် ႏွင္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း: ။ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္ကဲ့သို႔သိရွိမည္နည္း။

။ဤေမးခြန္းကို အေရးတြက္ႏုိင္ေသာသူမ်ားကအခ်ိန္တုိင္းေမးေနေသာေမးခြန္းျဖစ္ သည္။ ရွေမြလသည္ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကိုၾကားေသာ္လည္း ဧလိညႊန္ၾကားသည့္အ ခ်ိန္မွာပဲဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္ (၁ဓမၼ ၃း၁-၁၀)။ ဂိေဒါင္သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆုိင္ရာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရရွိခဲ့သည္။ သူၾကားေသာအသံသူက သံသယရွိေသာေၾကာင့္ အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာကိုေတာင္းခဲ့ သည္။ တစ္ႀကိမ္တည္းမဟုတ္၊ သံုးႀကိမ္အထိေတာင္းခဲ့သည္ (တရားသူႀကီး ၆း၁၇-၂၂၊ ၃၆-၄၀)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကိုၾကားေသာအခါ သူေျပာဆုိေသာအသံေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မည္ကဲ့သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ ပထမအေနျဖင့္၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ရွေမြလတုိ႔အရွိေသာအရာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ ေလ့လာရန္၊ အာရံုျပဳရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာက်မ္းစာရွိသည္။ “ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားျဖင့္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္၏ လူသည္စံုလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုျပဳစုျခင္းအလိုငွါ ျပင္ဆင္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ၾသ၀ါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကိုေဖာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ ျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကိုသြန္သင္ျခင္းေက်းဇူးမ်ားကိုျပဳတတ္၏။” (၂တိ ၃း၁၆-၁၇) တစံုတခု အေၾကာင္းအရာ (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ေသာအခါ သမၼာက်မ္းစာ ကမည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထားသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သူသြန္သင္ခဲ့ေသာအရာ (သို႔) သူ၏စကားေတာ္ထဲတြင္သူဂတိျပဳခဲ့ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ဆက္က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာလမ္းသို႔ဦးေဆာင္ျခင္းမရွိေပ။ (တိတု ၁း၂)

ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ၾကားႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ထိုအသံ ေတာ္ကိုအသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈက “ငါ့သိုးတုိ႔သည္ ငါ့စကားသံကိုနား ေထာင္၍ငါ့ေနာက္သို႔လုိက္ၾက၏။ထိုသိုးတုိ႔ကိုငါသိ၏” (ေယာဟန္ ၁၀း၂၇) ဟုေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ၾကားေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ပိုင္ဆုိင္ေသာသူ မ်ား၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ ျခင္းရရွိေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ဤသိုးတုိ႔သည္ သူ၏အသံေတာ္ကိုၾကားကာ သိရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔က သူ႕ကို သူတုိ႔၏သိုးထိန္အျဖစ္သိရွိ ကာသူတုိ႔အသံကိုလည္းသိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အသံ ေတာ္ကိုၾကားလိုလွ်င္ သူပုိင္ဆုိင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

တတိယအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းႏွင့္ သူ၏ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္ကိုအာရံုျပဳရန္တိတ္ဆိတ္ခ်ိန္ကိုယူေသာအခါ သူ၏အသံေတာ္ၾကားၾက သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တုိ႔ႏွင့္ရင္းႏွီးစြာအခ်ိန္ယူေလေလ သူ၏ အသံေတာ္ကိုသိရွိရန္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀အတြက္ သူ၏လမ္းျပပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားကိုသိ ရွိရန္လြယ္ကူေလေလျဖစ္သည္။ ဘဏ္တစ္ခုတြင္ ၀န္ထမ္းလုပ္မည့္လူမ်ားသည္ ေငြအတု အစစ္ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ခြဲျခားႏုိင္ရန္ သင္တန္းတက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာေငြအတုမ်ားကို ေကာင္း မြန္စြာခဲြျခားႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျခင္းရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားစကားေျပာ ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ လမ္းျပေသာအခါ တြင္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြနု္ပ္တုိ႔ေကာင္းမြန္စြာသိရွိႏုိင္ၾက မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားစကားေျပာ မွသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သမၼာတရားကိုသိရွိႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကစကား ေျပာေသာအခါ သူ၏စကားေတာ္အားျဖင့္အဓိကစကားေျပာေလ့ရွိသည္။ တခါတရံ ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္ႏွလံုးသားမ်ားထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပတ္၀န္းက်င္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာလူေတြမ်ားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ စကားေျပာတတ္ပါ သည္။ကၽြႏု္္ပ္တို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာတရားကိုၾကားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အသိေတာ္ကိုသိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။