အျပစ္တရားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္အေျဖေပးေသာဆုေတာင္းျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္သည္မည္သို႔ပိုင္ဆုိင္ ႏုိင္မည္နည္း။

အေျဖေပးေသာဆုေတာင္းခ်က္သည္ ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္ေသာဆု ေတာင္းျခင္းအေျဖျဖစ္သည္ဟု လူမ်ားစြာတုိ႔ကယံုၾကည္ၾကသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းတစ္ခုကို မေပးခဲ့လွ်င္ ၄င္းသည္ “အေျဖမရေသာဆုေတာင္းျခင္း”ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ထုိသုိ႔နားလည္မႈသည္ ဆုေတာင္းျခင္းအေပၚအျမင္မွားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူ႕ထံေရာက္ရွိလာေသာဆုေတာင္းသံမ်ားကို နားေညာင္းအေျဖေပးခဲ့သည္။ တခါတရံ ဘုရာသခင္က “မေပးဘူး” (သို႔) “ေစာင့္ပါ” ဟုေျပာတတ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီဆုေတာင္းမွသာဘုရားသခင္ကအေျဖေပးမည္ဟု ကတိေပး ခဲ့သည္။ “ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္ ၌ ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္းဟူမူကား၊ ငါတုိ႔သည္အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ တစံုတခုေသာဆုကိုေတာင္းလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္နားေတာ္မူ၏။ ဆုေတာင္းသမွ်ေသာစကားတုိ႔ကို နားေထာင္ေတာ္မူ သည္ကို ငါတုိ႔သိလွ်င္၊ အထံေတာ္၌ေတာင္းေသာဆုတုိ႔ကိုရမည္ဟုသိၾက၏။” (၁ေယာဟန္ ၅း၁၄-၁၅)။

ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ႏွင့္အညီဆုေတာင္းျခင္းသည္ မည္သည့္အရာကိုဆုိလုိ သနည္း။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထား ေသာဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္အတုိင္း ဘုရားသခင္ကုိဂုဏ္ျပဳေသာ၊ သူ၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွား ေစေသာဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကိုမထင္ရွား ေစေသာဆုေတာင္းျခင္း (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသက္တာအတြက္ ဘုရားသခင္၏အလိုုေတာ္ႏွင့္မ ညီေသာဆုေတာင္းမ်ဳိးျဖင့္ဆုေတာင္းလွ်င္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းသံကိုနား ေညာင္းမည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို မည္ကဲ့သို႔သိရွိႏုိင္ ၾက မည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဥာဏ္ပညာအတြက္ဆုေတာင္းေသာအခါ ဘုရားသခင္ကညာဏ္ ပညာကိုေပးထားမည္ဟု ဂတိေတာ္ရွိသည္။ယာကုပ္ ၁း၅ ထဲတြင္ “သင္တုိ႔တြင္ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ပညာကိုလုိလွ်င္၊ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္ျခင္းကိုျပဳေတာ္မမူဘဲ၊ ခပ္သိမ္း ေသာသူတုိ႔အား ေစတနာစိတ္ႏွင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ကိုေတာင္ေစ”ဟုေၾကြး ေၾကာ္ထားပါသည္။ ၁သက္ ၅း၁၂-၂၄ ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိရွိေလေလ၊ အဘယ္အရာ မ်ားကိုေတာင္းေလွ်ာက္မည္ကိုသိရွိေလေလျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္ (ေယာဟန္ ၁၅း၇)။ ဆုေတာင္းျခင္းအတြက္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ သိရွိေလေလ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ေတာင္းဆုိမႈအေပၚ ဘုရားသခင္က “ဟုတ္ကဲ့”ဟု ေျပာကအေျဖေပးေလေလျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္း: အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးသလား။ တစ္ ေယာက္တည္းဆုေဆာင္ျခင္းထက္ အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းကပို၍တန္ခိုးရွိသလား။

။အဖြဲ႕လုိက္ စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းသည္ အသင္းေတာ္၏ရွင္သန္ျခင္းတြင္ အေရးႀကီး ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ဒြန္တဲြသည္။ ေကာင္းေသာခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။ တလံုးတ၀ျဖစ္ေစသည္။ မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ေစသည္။ ကနဦးယံုၾကည္သူမ်ားသည္ တမန္ေတာ္မ်ား၊ မုန္႔ဖဲ့ျခင္း ႏွင့္အတူတကြဆုေတာင္းျခင္း မ်ား၏ခံယူခ်က္သင္ယူႏုိင္ရန္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္ (တမန္ ၂း၄၂)။ ယံုၾကည္သူမ်ား အတူတကြဆုေတာင္းေသာအခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာအက်ိဳးတက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း၌စိတ္တလံုးတ၀ရွိသည္နည္းတူ အဖဲြ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းက အသိအ မွတ္ျပဳေစကာစည္းလံုးမႈျဖစ္ေစသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ကယ္တင္ရွင္အရွင္သခင္ ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီး၊ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္မေတြ႕ရေသာ မိတ္သာဟာရ၌ အတူတကြစိတ္တ လံုးတ၀စုရုးသည့္နည္းတူ အအယံုၾကည္သူမ်ားအေယာက္စီတုိင္း၌ ကိန္း၀ပ္ေသာ တူညီေသာသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလံုးသားထဲတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားေပးခဲ့သည္။

အထီးက်န္ဘ၀ခံစားေနရေသာသူမ်ားႏွင့္ ၀န္ပိုး၀န္ထုတ္ထမ္းကာဘ၀ရုန္းကန္ေသာ သူမ်ားက ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္ေတာ္နားတြင္ အျခားသူမ်ားျပဳေသာဆုေတာင္းသံကိုသူတုိ႔ၾကား ေသာအခါ သူတုိ႔သည္ အလြန္အမင္းစိတ္ႏွစ္သိမ့္မႈရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္အျခား သူမ်ားအတြက္ဆုေတာင္းေပးသည့္နည္းတူ သူတပါးအပၚ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိေစၿပီးအျခား သူမ်ားအတြက္စဥ္းစားေပးတတ္ေသာညာဥ္ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ထုိနည္းတူ၊ အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္း ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ပါ၀င္ေသာသူမ်ား၏ႏွလံုးသားထဲတြင္ရွိေသာအရာမ်ားထင္ရွားေစသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း (ယာကုပ္ ၄း၁၀)၊ သမၼာတရား (ဆာလံ ၁၄၅း၁၈)၊ နာခံျခင္း (၁ေယာ ၃း၂၁-၂၂)၊ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း( ဖိလိပၸိ ၄း၆)ႏွင့္ ရဲရင့္မႈ (ေဟၿဗဲ ၄း၁၆) တုိ႔ျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္းစရာတစ္ခုမွာ အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆု ေတာင္းျခင္းသည္ စင္ျမင့္ေပၚမွဘုရားသခင္ထံ သို႔မေရာက္ေသာဆုေတာင္းျခင္း၊ ၾကားနာေသာသူမ်ားအတြက္သာဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္သည္။ ရွင္မႆဲ ၅း၆-၈ ထဲတြင္ သခင္ေယရႈက ဤကဲ့သို႔ေသာအျပဳအမႈမ်ားအသံုးမျပဳရန္သတိေပးထားခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ အျခားသူမ်ားျမင္သာေသာေနရာ၊ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံႏွင့္ မတရားေသာအမႈအရာစိတ္ထားမ်ားျဖင့္ဆုမေတာင္းရေပ။ သို႔ေသာ္ မတရားေသာ အျပဳအမူမ်ားအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖစ္ေစႏုိင္ေသာအရာမ်ားေရွာင္ရွား ႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အခန္းထဲတြင္ တိတ္ဆိတ္စြာဆုေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္မ်ားလႈပ္ရွားျခင္းတြင္ တစ္ဦးတည္းဆုေတာင္းျခင္းထက္ လူအမ်ား ပူးေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းက “ပို၍တန္ခိုး”ရွိသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ ေပ။ ထို႔ျပင္ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာတုိ႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္းကို “ဘုရားသခင္ထံမွေကာင္းခ်ီးခံစား ျခင္း”ျဖစ္သည္ဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ အဖြဲ႕လုိက္ဆုေတာင္းျခင္းသည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လို ခ်င္ေသာအရာမ်ား ထပ္ခါတလဲလဲတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္းယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာဆုေတာင္းျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၊ျပည့္စံုေသာ၊ ေျဖာင့္ မတ္ေသာကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘုရားသခင္ရွိေသာေနရာတြင္ သူႏွင့္ရင္းႏွီးစြာစကားေျပာရန္အတြက္ စိတ္ ႏွလံုုးအၾကြင္းမဲ့သူရွိေသာေနရာသို႔တုိး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူဖန္ဆင္းထားေသာသူမ်ား ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာစကားသံမ်ားကိုနားေညာင္းအေျဖေပးျခင္းသည္ ၾကြယ္၀ျခင္း (ဆာလံ ၂၇း၄၊ ၆၃း၁-၈)၊ အျပစ္ေနာင္တရျခင္း (ဆာလံ ၅၁၊ လုကာ ၁၈း၉-၁၄)၊ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာျခင္း (ဖိလိပၸိ ၄း၆၊ ေကာေလာသဲ ၁း၁၂) ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ရိုးသားျဖဴစင္စြာ ကိုယ္စားျပဳ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား (၂သက္ ၁း၁၁၊ ၂း၁၆) ျဖစ္ေစတတ္သည္။

ထုိေၾကာင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ သူႏွင့္အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအင္ဆႏၵတစ္ခုတည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အေျခအေနကို သိရွိၿပီး၊ “မိတ္ေဆြမေတာင္းေလွ်ာက္မီ သိရွိေသာဘုရားသခင္” (မႆဲ ၆း၈)ထံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လုိအပ္မႈမ်ားပံုအပ္ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားသည္ အျမင့္ဆံုးေသာေနရာသို႔ေရာက္ရွိပါလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီဆုေတာင္းျခင္းကို လူတစ္ေယာက္ကေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အေယာက္တစ္ေထာင္ကေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ကအၿမဲတမ္းနားေညာင္းသည္။

လူအမ်ားအဖြဲ႕လုိက္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ပို၍လႈပ္ရွားေစ သည္ဟုမွားယြင္းစြာအဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုျခင္း( ရွင္မႆဲ ၁၈း၁၉-၂၀)ကို မွားယြင္းစြာခံယူျခင္းျဖစ္ သည္။ “တဖန္ငါဆုိသည္ကား၊ ေျမႀကီးအေပၚမွာသင္တုိ႔တြင္ ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ သေဘာ ခ်င္းတူ၍ဆုေတာင္းလွ်င္၊ ေတာင္းသမွ်ေသာဆုတုိ႔ကိုေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ ခမည္း ေတာ္သည္ ေပးေတာ္မူလတံ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္အရပ္၌လူႏွစ္ဦးသံုးဦးတုိ႔သည္ ငါ ၏နာမကိုေထာက္၍စည္းေ၀းၾက၏။ထိုအရပ္၌သူတုိ႔အလယ္မွာ ငါရွိသည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။” ဤ က်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ အျပစ္ျပဳသူမ်ားပါ၀င္ေသာအသင္းေတာ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကိစၥမ်ားတြင္ လုိက္နာရမည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ တစ္စံုတစ္ခုကို စိတ္သေဘာထားညီညြတ္စြာေတာင္းေလွ်ာက္လွ်င္ သူတုိ႔သည္အျပစ္ဘယ္ေလာက္ဘဲရွိရွိ၊ ဘယ္ေလာက္ဘဲအအ၊ အသင္းေတာ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုဘယ္ေလာက္ဘဲခ်ိဳးေဖာက္ခ်ိဳး ေဖာက္ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားခ်ေပးမည္ဟုဂတိေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔ကိုအနက္ဖြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အထူးသျဖင့္ဘုရားသခင္၏အုပ္စိုးမႈျဖစ္ေသာအ ျခားက်မ္းပို္ဒ္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳးကိုတားျမစ္ထားသည္။

၄င္းအျပင္၊ “ႏွစ္ဦးသံုးဦးတုိ႔စုရံုး”ဆုေတာင္းျခင္းျပဳေသာအခါ အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ထြန္းသည္ဟုယံုၾကည္ျခင္းက ကၽြနု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ မညီညြတ္သည္ကို ခ်က္ခ်င္းေဖာ္ျပထားသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ႏွစ္ဦးသံုးဦးတို႔အတူတကြစု ရံုးေသာေနရာတြင္ ရွိသည္။ ထိုနည္းတူ၊ သူသည္ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္မိုင္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ေ၀းလံေသာေနရာတြင္ရွိေသာ လူတစ္ႏွင့္ႏွင့္လည္းအတူရွိသည္။ အဖြဲ႕လုိက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းသည္ စည္းလံုးမႈကိုျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္အေရးႀကီးသည္ (ေယာဟန္ ၁၇း၂၂-၂၃)။ ၄င္းသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခြန္အားေပးႏုိင္ေသာေသာ့ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ (၁သက္ ၅း၁၁)။ အခ်င္းခ်င္းေမတၱာတုိးပြါးေစ ၿပီးေကာင္းေသာအရာမ်ားျပဳလုပ္ေစသည္ (ေဟာၿဗဲ ၁၀း၂၄)။

ေမးခြန္း: ။ ပဌနာေတာ္သည္အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ပဌနာေတာ္ အတုိင္းဆုေတာင္းသင့္သလား။

ပဌနာေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္မ်ားအေပၚသခင္ေယရႈသြန္သင္ေသာဆုေတာင္း ျခင္းျဖစ္သည္။ မႆဲ ၆း၉-၁၃နွင့္လုကာ ၁၁း၂-၄ထဲတြင္ေတြ႕ရသည္။ မႆဲ ၆း၉-၁၃ ထဲတြင္ “သင္တုိ႔ုဆုေတာင္းရမည္မွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။ ‘ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အားရုိေသေလးျမတ္ျခင္းရွိပါေစေသာ။ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ ေထာင္ပါေစေသာ။ အလိုေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ျပည့္စံုသ ကဲ့သို႔ေျမႀကီးေပၚမွာျပည့္စံုပါေစေသာ။ အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာကို အကၽြႏု္ပ္တို႔အားယေန႔ေပးသနားေတာ္မူ ပါ။ သူတပါးသည္အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုျပစ္မွား ေသာအျပစ္မ်ားကို အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လြတ္သကဲ့သို႔ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ား ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔မလုိက္မပါေစဘဲ မေကာင္းေသာအမႈအရာ မွလည္းကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ။’“ ပဌနာေတာ္ဆုေတာင္းျခငး္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၄င္းစကားလံုးအတုိင္း တိတိက်က်ေတာင္းေလွ်ာက္ရမည္ဟု မွားယြင္းစြာ ခံယူတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ပဌနာေတာ္ဆုေတာင္းျခင္းကို အလြန္ေကာင္း ေသာနိယာမတစ္ခုအျဖစ္ထင္မွတ္ၾကသည္။ ထိုစကားလံုးမ်ားသည္ တန္ခိုးရွိၿပီး ဘုရားသခင္ကိုလႊမ္းမိုးေစႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

သမၼာက်မ္းစာက ထိုသို႔မေဖာ္ျပထားေပ။ ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွလံုးသားထဲ တြင္ရွိေသာစကားလံုးမ်ားထက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏နွလံုးသားမ်ား ကိုပို၍စိတ္၀င္စားသည္။ “သင္တုိ႔ဆုေတာင္းေသာအခါ ဆိတ္ညံရာအခန္းသို႔၀င္၍ တံခါးကို ပိတ္ၿပီးမွ၊ မထင္ရွားေသာအရပ္၌ရွိေတာ္မူေသာသင္၏အဘကိုဆုေတာင္းေလာ့။ မထင္ရွား ေသာအရာကိုျမင္ေတာ္မူေသာ သင္၏အဘသည္ အက်ိဳးကိုထင္ရွားစြာေပးေတာ္မူလတံ့။ သင္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ သာသနာပလူတုိ႔နည္းတူ အခ်ည္းႏွီးေသာစကားျဖင့္ အထပ္ထပ္မၿမြက္ၾကႏွင့္။ ထိုသူတုိ႔သည္မ်ားစြာေသာစကားအားျဖင့္ မိမိအလိုျပည့္စံုမည္ ဟုထင္မွတ္ၾက၏” (မႆဲ ၆း၆-၇)။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ဘုရားသခင္ထံ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ႏွလံုး သားမ်ားဖြင့္ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ (ဖိလိပၸိ ၄း၆-၇) ဘုရားသခင္ထံ အလြတ္က်က္ထားေသာ အရာမ်ားရြတ္ဆုိျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။

ပဌနာေတာ္သည္ ဥပမာ၊ နည္းစနစ္၊ ဆုေတာင္းနည္းအျဖစ္နားလည္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ၄င္းထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းေသာအခါပါ၀င္ရမည့္“အခ်က္အလက္မ်ား” ပါ၀င္ ထားသည္။ “ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အဘ”သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ခံေတာင္းေလွ်ာက္ရမည္ကိုျပသသည္။ “နာမေတာ္အားရိုေသ ေလးျမတ္ျခင္းရွိပါေစေသာ”က ဘုရားသခင္ကိုကိုးကြယ္ရန္ နွင့္သူျဖစ္သည့္အတုိင္းခ်ီးမြမ္း ရန္ျဖစ္သည္ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ပါေစေသာ။အလုိေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ျပည့္စံုသကဲ့သို႔ေျမႀကီးေပၚမွာလည္းျပည့္စံုပါေစေသာ”စကားစုသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အသက္တာအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေလာကအရာမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္အတုိင္းဆုေတာင္းရမည္ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အၾကံအ စည္အတုိင္းဆုမေတာင္းသင့္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆႏၵျပည့္စံုရန္အတြက္ မဟုတ္ဘဲဘုရားသ ခင္၏အလုိေတာ္ျပည့္စံုရန္အတြက္ ဆုေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္ တို႔လုိအပ္ေသာ အရာမ်ား ေတာင္းေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ “အသက္ေမြးေလာက္ေသာအ စာကို အကၽြႏု္ပ္အားယေန႔ေပးသနားေတာ္မူပါ”ဟုဆုေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ “သူတစ္ပါး သည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုျပစ္မွားေသာအျပစ္မ်ားကိုအကၽြႏု္ပ္သည္ခြင့္လႊတ္သကဲ့သို႔အကၽြႏု္ပ္အျပစ္ ကိုခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ”ဟုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ထံကၽြႏု္ပ္အျပစ္မ်ား၀န္ခ်ေတာင္း ပန္ရန္ႏွင့္ အျပစ္တရားကိုစြန္႔ပစ္ရန္ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုခြင့္လႊတ္သည့္နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္းအျခားသူမ်ားကိုခြင့္လႊတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ “အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔မလုိက္မပါေစဘဲမေကာင္းေသာအမႈအရာမွလည္း ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ”ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အျပစ္တရားအေပၚေအာင္ျမင္ျခင္းရရွိရန္ ေတာင္းဆုိးျခင္းျဖစ္ၿပီး နတ္ဆုိး၀ိညာဥ္ဆုိးမ်ား၏တုိက္ခုိက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ေတာင္း ေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ပဌနာေတာ္ကို အလြတ္က်က္ကာ ဘုရားသခင္ထံရြတ္ရန္အတြက္မ ဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္မည္က့ဲသို႔ဆုေတာင္းရမည္ကိုလမ္းျပေပးေသာဥပမာျဖစ္သည္။ ပဌနာေတာ္ကိုအလြတ္က်က္ျခင္း၌မွားယြင္းမႈရွိသလား။ မရွိေပ။ ပဌနာေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ဆုေတာင္းလွ်င္ မွားယြင္းျခငး္ရွိမည္လား။မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ မိတ္ေဆြစိတ္ထဲတြင္ရွိေသာစကားလံုးမ်ားသည္ တကယ္အစစ္အမွန္ျဖစ္ဖို႔လုိအပ္သည္။ မွတ္သားစရာတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္သည္ လွပေသာစကားလံုးမ်ားၿမြက္ဆုိကာဆု ေတာင္းျခင္းထက္ သူႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွလံုးသားထဲတြင္ရွိေသာအရာမ်ား ၿမြက္ဆိုျခင္းကို ပို၍စိတ္၀င္စားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖိလိပၸိ ၄း၆-၇ ထဲတြင္ “အဘယ္အမႈကိုမွ် စိိုး ရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ အရာရာ၌ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳေသာအား ျဖင့္ သင္တုိ႔ေတာင္းပန္လိုေသာအရာတုိ႔ကို ဘုရားသခင္အားၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ်ႀကံ၍မမီွႏုိင္ေသာ ဘုရားသင္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္သင္တုိ႔၏စိတ္ႏွလံုးတုိ႔ကို ေစာင္မလိမ့္မည္”ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေမးခြန္း: သခင္ေယရႈနာမအားျဖင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အဘယ္အရာကိုဆုိလို သနည္း။

ေယဟန္ ၁၄း၁၃-၁၄ ထဲတြင္ သခင္ေယရႈနာမအားျဖင့္ဆုေတာင္းရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “သင္တုိ႔သည္ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳလ်က္ ဆုေတာင္းသမွ်အတုိင္း ငါျပဳ မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခမည္းေတာ္သည္သားေတာ္အားျဖင့္၊ ဘုန္းထင္ရွားေတာ္မူျခင္း ရွိမည္အေၾကာင္းတည္း။ သင္တုိ႔သည္ ငါ၏နာမကိုအမီွျပဳ၍ တစံုတခုေသာဆုကိုေတာင္း လွ်င္ေတာင္းသည့္အတုိင္းငါျပဳမည္။” အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ဆုေတာင္းေသာအခါ “သခင္ေယရႈနာမေတာ္အားျဖင့္”ဟုေျပာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းသမွ်ဘုရားသခင္က ေပးမည္ဟု လႊဲမွားစြာအသံုးခ်တတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ယူဆျခင္းသည္ “သခင္ေယရႈ၏ နာမ ေတာ္ကို” အံ့ၾသဖြယ္တစ္ခုအျဖစ္ခံယူျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ညီၫႊတ္မႈမရွိေပ။

သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္အားျဖင့္ဆုေတာင္းျခင္းအဓိပၸါယ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သားေတာ္သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္အားျဖင့္ဘုရားသခင္ထံလာေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းျခင္းကိုဘုရားသခင္ကအေျဖေပးရန္ သခင္ေယရႈအမိန္႔ေတာ္အားျဖင့္ေတာင္း ေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈ၏နာမအားျဖင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတုိင္းဆုေတာင္းျခင္းအဓိပၸါယ္ရသည္။ “ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္ ၌ ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္းဟူမူကား၊ ငါတုိ႔သည္အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ တစံုတခုေသာဆုကိုေတာင္း လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္နားေတာ္မူ၏။ ဆုေတာင္းသမွ်ေသာစကားတုိ႔ကို နားေထာင္ေတာ္မူ သည္ကို ငါတုိ႔သိလွ်င္၊ အထံေတာ္၌ေတာင္းေသာဆုတုိ႔ကိုရမည္ဟုသိၾက၏။” (၁ေယာဟန္ ၅း၁၄-၁၅)။ သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္အားျဖင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သခင္ေယရႈကို ဂုဏ္ျပဳေသာ၊ သူ၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေသာဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဆုေတာင္းျခင္းအဆံုးတြင္ “သခင္ေယရႈနာမေတာ္အားျဖင့္” ဆုေတာင္းျခငး္ဟု ေျပာ ျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းေသာ နိယာမတစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔သည္ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖုိ႔ရန္မဟုတ္၊ သူ၏အလိုေတာ္အတုိင္းလည္းမဟုတ္ဘဲဆုေတာင္းၿပီး၊ “သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္”ဟုေျပာျခင္းသည္အဓိပၸါယ္မရွိေပ။ သခင္ေယရႈနာမေတာ္အား ျဖင့္မွန္ကန္စြာဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္သူ၏ဘုန္းေတာ္အတြက္ဆုေတာင္းျခင္းသည္အလြန္အ ေရးႀကီးသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းအဆံုးတြင္ အျခားေသာစကားလံုးမ်ားထည့္သြင္းရန္မလုိ အပ္ေပ။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔ၿမြက္ဆုိေသာစကားလံုးသည္ အေရးမႀကီးေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ပို၍အေရးႀကီးသည္။ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ႏွင့္ဆု ေတာင္းျခင္းသည္ သခင္ေယရႈနာမေတာ္အားျဖင့္ဆုေတာင္းျခင္း၏အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း: တူညီေသာဆုေတာင္းခ်က္ကိုႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေတာင္းျခင္းသည္ လက္ခံဖြယ္ ျဖစ္ သလား။ (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ႀကိမ္တည္းေတာင္းေလွ်ာက္ရမလား။

လုကာ ၁၈း၇-၉ ထဲတြင္ ဆုေတာင္းေသာအခါ စိတ္ရွည္ျခင္းရွိျခင္း၏အေရးပါမႈပံုဥပ မာကို သခင္ေယရႈကေျပာခဲ့သည္။ မုဆိုးမတစ္ဦးသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာတရားသူႀကီးထံ သူမ၏အမႈကိုတရားစီရင္ေပးရန္ေတာင္းဆုိသည့္အေၾကာင္းကို သခသင္ေယရႈကေျပာသည္။ သူမ၏မရပ္စတမ္းေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ သူမကို လုိက္ေလ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈေျပာၾကား လုိေသာအခ်က္သည္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာတရားသူႀကီးေတာင္မွ မရပ္မနားေတာင္းဆုိေသာ လူတစ္ဦး၏အမႈကိုစီရင္ေပးရင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို “သူေရြးေကာက္ေသာသူမ်ား”(အခန္းငယ္ ၇) ခ်စ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းဆုိေသာအရာမ်ားကိုပိုၿပီး လုိက္ေလ်ာ့ မည္မဟုတ္ေလာ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းသံကိုနားမေညာင္းဘဲေနမည္ေလာ။ ဤပံုျပင္ထဲတြင္ မၾကာခဏေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ မွားယြင္းျခင္းရိွသည္ဟု မေဖာ္ျပထားေပ။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ အားေပးဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္မွာတာ၀န္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္သူေရြးေကာက္ထားေသာသူမ်ားကို ဒဏ္ခံရန္၊ မွားေၾကာင္းသက္ေသထူရန္၊ သူတုိ႔ျပဳေသာအမွားမ်ားျပဳျပင္ေပးရန္၊ တရားေသာအ မႈျပဳရန္၊ သူတုိ႔၏ရန္သူမ်ားမွသူတုိ႔ကိုကယ္တင္ရန္ ဘုုရားသခင္က ကတိေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ဤသို႔ျပဳရျခင္းအေၾကာင္းမွာ သူ၏တရားမွ်တမႈ၊ သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္အျပစ္တရားကို မုန္း တီးမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အေျဖေပးရာတြင္ သူ၏ကတိေတာ္မ်ားႏွင့္ကို ေစာင့္ထိန္းၿပီး၊ သူ၏တန္ခိုးကိုလည္းျပသသည္။

လုကာ ၁၁း၅-၁၂ ထဲတြင္ သခင္ေယရႈက ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအျခားေသာ ဥပမာတစ္ခုကိုေပးခဲ့သည္။ ထိုဥပမာသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာတရားသူႀကီးပံုျပင္ႏွင့္ဆင္ တူသည္။သခင္ေယရႈေျပာၾကားခ်က္မွာ လူတစ္ေယာက္သည္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ၏လိုအပ္မႈမ်ားကို အဆင္မေျပသည့္ၾကားထဲမွာျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာသူမ်ားကိုပို၍ေကာင္းခ်ီးေပးမည့္အေၾကာင္းျဖစ္ သည္။ ဤေနရာတြင္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မရပ္မနားေတာင္းသမွ်ဘုရားသခင္ကခ်ေပးမည္ဟူ ေသာဂတိေတာ္ကိုမဆိုလိုေပ။ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားအေပၚဘုရားသခင္ကတိေတာ္ သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လိုခ်င္ေသာအရာမ်ားေပးအပ္ရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုိအပ္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအပ္မႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထက္ပိုသိသည္။ တူညီေသာဂတိေတာ္ကို မႆဲ ၇း၇-၁၁ ႏွင့္လုကာ ၁၁း၁၃ ထဲတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ထိုေနရာတြင္ “ေကာင္းေသာဆုေက်းဇူး”သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤက်မ္းပိုဒ္ႏွစ္ခုတုိ႔သည္ ဆုေတာင္းရန္ႏွင့္မရပ္မနားေတာင္းေလွ်ာက္ရန္အတြက္ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ တူညီေသာအခ်က္ကို မၾကာခဏေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း၌မွားယြင္း မႈမရွိေပ။ မိတ္ေဆြဆုေတာင္းျငခ္းသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္ညီညြတ္ရန္ (၁ေယာ ၅း၄-၁၅)လုိအပ္သည္။ မိတ္ေဆြေတာင္းေလွ်ာက္ေသာအရာမ်ားဘုရားေပးသည့္အထိေတာင္း ရမည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြႏွလံုးသားဆႏၵမ်ားကိုဖယ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တခါတရံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာအရာမ်ားေပးအပ္ရန္ ဘုရားသခင္၏အခ်ိန္မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားအေျဖရရွိသည့္အထိေစာင့္ခုိင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ တခါတရံ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္မညီညြတ္ေပ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ဘုရားသခင္က “မလုိဘူး”ဟုေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိတ္ေဆြလုိအပ္ေသာအရာမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွလံုးသားထဲတြင္ သူ၏အလိုေတာ္မ်ားကိုဖြင့္ဟမည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ အရာမ်ားမရမခ်င္းဘုရားသခင္ထံဆက္လက္ဆုေတာင္းပါ။ ဆက္လက္တံခါးေခါက္လုိက္ပါ။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီဆုေတာင္းတတ္ရန္ အတြက္ လည္းဘုရားသခင္ ထံေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။

ေမးခြန္း: အဘယ္ေၾကာင့္ဆုေတာင္းရမည္နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ေနာက္လာမည့္ အရာမ်ားကိုသိရွိၿပီး သူသည္အရာခပ္သိမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္သူျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘာဆု ကိုေတာင္းေလွ်ာက္ရဦးမည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကိုမေျပာင္းလဲ ေစႏုိင္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုေတာင္းရဦးမည္နည္း။

ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အသက္ရွဴျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္း ျခင္းသည္ မေတာင္းျခင္းထက္ပိုလြယ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အလြန္ႀကီးမားေသာအရာမ်ား အတြက္ဆုေတာင္းၾကသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကိုအေစခံျခင္းပံုစံ (လုကာ ၂း၃၆-၃၈)ႏွင့္သူ႔ကိုနာခံျခင္းပံုစံျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကဆုေတာင္းရန္ပညတ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္(ဖိလိပၸိ ၄း၆-၇)။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သခင္ေယရႈႏွင့္ကနဦးယံုၾကည္သူမ်ားခ်ေပးထားေသာ နမူနာတစ္ခုျဖစ္သည္ (မာကု ၁း၃၅၊ တမန္ ၁း၁၄၊ ၂း၄၂၊ ၃း၁၊ ၄း၂၃-၃၁၊ ၆း၄၊ ၁၃း၁၃)။ သခင္ေယရႈကိုယ္တိုင္က ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းသည္ဟုထင္မွတ္ခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း ထင္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏အလိုေတာ္အတုိင္း ဆုေတာင္းလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္းပို၍ေတာင္းသင့္သည္မဟုတ္ေလာ။

ဆုေတာင္းျခင္းအတြက္အျခားယူဆခ်က္တစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္က အေျခအေနမ်ားစြာကိုေျဖရွင္းေပးလိုေသာခါ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ေျဖရွင္းေပးသည္ဟု အႀကံရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ အေရးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာအခ်ိန္ တြင္ျဖစ္ေစ (လုကာ ၆း၁၂-၁၃)၊ နတ္ဆိုးမ်ားကိုေအာင္ျမင္လိုအေသာအခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ (မႆဲ ၁၇း၁၄-၂၁)၊ ၀ိညာဥ္ရိတ္သိမ္းပြဲအတြက္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားစုရံုးေနေသာအခါ တြင္ျဖစ္ေစ (လုကာ ၁၀း၂)၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကိုေအာင္ျမင္ရန္ ခြန္အားလုိအပ္ေန ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ (မႆဲ ၂၆း၄၁)၊ အျခားသူမ်ားကိုခြန္အားေပးရန္ ၀ိညာဥ္ခြန္အားလို အပ္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ(ဧဖက္ ၆း၁၈-၁၉) ဆုေတာင္းတတ္ၾကသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းဆုိေသာဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကုိ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားအားလံုး ဘုရားသခင္ကအေျဖမေပးေသာ္လည္း (မႆဲ ၆း၆၊ ေရာမ ၈း၂၆-၂၇) သူက ကၽြနု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းခ်က္ မ်ားကိုအခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေစရဟုကတိေတာ္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီဆုေတာင္းလွ်င္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းဆုိ ေသာအရာမ်ားခ်ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားပါသည္။ (၁ေယာ ၅း၁၄-၁၅)။ တခါတရံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေကာင္းမႈအတြက္ႏွင့္သူသိေသာအရာမ်ားအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆု ေတာင္းခ်က္ကို ဘုရားသခင္က ေႏွးေကြးစြာအေျဖေပးတတ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မရပ္မနားဆုေတာင္းရန္လုိအပ္သည္ (မႆဲ ၇း၇၊ လုကာ ၁၈း၁-၈)။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ေလာကတြင္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအပ္ေသာအရာမ်ားဘုရားသခင္ထံမွရရွိ ရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္သည္ ေျမႀကီးေပၚတြင္ ျပည့္စံုေစရန္အ တြက္သာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ညာဏ္ပညာေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ထက္အဆမတန္ ထက္ျမက္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ကို တိတိက်က်မသိေသာအေျခအေနမ်ိဳး တြင္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကိုသိရွိရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ရွမရိအမ်ိဳးသမီးသည္ သူမ၏သမီးနတ္ဆုိးစြဲျခင္းအတြက္ ခရစ္ေတာ္ထံဆုမေတာင္းလွ်င္ သူမ၏သမီးသည္ က်န္းမာျခင္းရမည္မဟုတ္ေပ (မာကု ၇း၂၆-၃၀)။ ေယရိေခၚၿမိဳ႕ျပင္တြင္္ ရွိေသာမ်က္စိကန္းေသာလူတစ္ဦးသည္ခရစ္ေတာ္ကိုမေခၚခဲ့လွ်င္ သူသည္ မ်က္စိျမင္ႏုိင္ မည္မဟုတ္ေပ (လုကာ ၁၈း၃-၄၃)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ အရာမ်ားကိုေတာင္ရရွိၾကသည္ဟု ဘုရားသခင္ကေျပာခဲ့သည္(ယာကုပ္ ၄း၂)။ တဘက္တြင္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ လူေတြႏွင့္သတင္းေကာင္းေ၀ငွျခင္းႏွင့္တူပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းမေ၀ငွလွ်င္ မည္သူေတြကကယ္တင္ျခင္း ယံုၾကည္မည္ကိုမသိခဲ့ၾကေပ။ ထုိနည္းတူ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ဆုမေတာင္းလွ်င္ ဆုေတာင္းခ်က္ မည္မွ်အေျဖေပးမည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မသိႏုိင္ၾကေပ။

ဆုေတာင္းျခင္း၌နားနည္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ယံုၾကည္ျခင္း ႏွင့္ကိုးစားျခင္း၌အားနည္းျခင္းကိုျပသသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ ေၾကာင္းဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ထင္ရွားေစပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္သူ၏ကတိေတာ္ အတုိင္းအမႈျပဳၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းေလွ်ာက္ႏုိင္ေသာအရာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားထက္ ဘုရားသခင္က ကၽြနု္ပ္တုိ႔အသက္တာတြင္ ေကာင္းခ်ီးၾကြယ္၀စြာေပးမည္ျဖစ္သည္ (ဧဖက္ ၃း၂၀)။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အျခားေသာသူမ်ားအသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ျပဳေသာအ မႈမ်ားေတြ႔ျမင္ေစေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ “ထုတ္လြင့္”ေသာအခါ စာတန္ႏွင့္သူ၏ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား ရႈံးႏွိမ့္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္နတ္ဆိုးမ်ားေပၚတြင္အႏုိင္ယူႏုိင္ရန္တန္ခိုးမရွိ ၾကေပ။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားသူ၏ပလႅင္ေတာ္ေရွ႕တြင္ ျမင္ေတြ႕ၾက ပါေစ။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူဆု ေတာင္းေနေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႀကီးရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ (ေဟၿဗဲ ၄း၁၅-၁၆)။ အရပ္ မနားစိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ဆုေတာင္းေသာေျဖာင့္မတ္သူမ်ားကိုအေျဖရရွိၾကလိမ့္မည္ဟူေသာ ဂတိေတာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာရွိသည္။(ယာကုပ္ ၅း၁၆-၁၈) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ယံုၾကည္ျခင္းအျပည့္အ၀ျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ သည့္နည္းတူ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႔အသက္တာမ်ားအားျဖင့္ ဘုန္းႀကီးျခင္း ရွိပါေစေသာ။