ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ၊ ငရဲမီးအိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္း: အျပစ္၏အဓိပၸါယ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

အျပစ္တရားသည္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (၁ေယာ ၃း၄) ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကိုပုန္ကန္ျခင္း (တရားေဟာ ၉း၇၊ ေယာရႈ ၁း၁၈)ျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္း စာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အျပစ္တရားသည္ လူစီဖါအားျဖင့္စတင္ခဲ့သည္။ သူသည္ အလွပဆံုးႏွင့္တန္ခိုးမရွိဆံုးေသာေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ သူသည္ မိမိရာထူး အဆင့္အတန္းႏွင့္ေရာင့္ရဲမႈမရွိေပ။ သူသည္ ဘုရားသခင္ထက္ပုိၿပီးျမင့္ေသာေနရာတြင္ ေနလိုသည္။ ထိုေၾကာင့္ သူသည္ နိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ အျပစ္တရား၏မူလအစျဖစ္လာ ခဲ့သည္ (ေဟရွာယ ၁၄း၁၂-၁၅)။ သူသည္ စာတန္ဟုနာမည္မွည့္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ သူက ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ၿခံထဲရွိ လူသားမ်ားအေပၚအျပစ္တရားကိုယူေဆာင္လာခဲ့သည္။ သူက အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔အား “သင္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္တူလိမ့္မည္”ဟူေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ၿခံထဲတြင္ အာဒံႏွင့္ဧ၀ကို လွည့္ျဖားခဲ့သည္။ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၃ ထဲ တြင္ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔က ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ၏ပညတ္ေတာ္မ်ားကိုဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းမွတဆင့္ လူသားအားလံုးမ်ားဆီသို႔အျပစ္တရားကူးစက္လာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၊ အာဒံမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားအားလံုးအေပၚ အာဒံမွတဆင့္ အျပစ္တရားကူးဆက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာမ ၅း၁၂ ကအာဒံအားျဖင့္ဤေလာကသို႔အ ျပစ္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ “အျပစ္၏အခကားေသျခင္း” (ေရာမ ၆း၂၃) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသာားအား လံုးသည္ ေသျခင္းအျပစ္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

အာဒံအားျဖင့္ လူသားအားလံုးအေပၚအျပစ္တရား၀င္ေရာက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူ သားအားလံုးသည္ အျပစ္သားမ်ားအလုိအေလ်ာက္ျဖစ္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အာဒံသည္ အျပစ္ျပဳေသာအခါပုန္ကန္ျခင္းအျပစ္တရားက သူ၏အတြင္းႏွလံုးကို အဆုိးသုိ႔ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ့သည္။ သူေနာက္မွေမးဖြါးလာမည့္လူသားအားလံုး အေပၚသို႔ ၀ိညာဥ္ေသျခင္းႏွင့္ပ်က္ ႆံုးျခင္းမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပဳေသာအျပစ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္သားမ်ားမဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ အျပစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာပ်က္ဆီးျခင္းကို အာဒံမွအေမြဆက္ခံလာေသာအျပစ္ ဟု သိရွိရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မိဘမ်ားထံမွ ကုိယ္ကာယပိုင္းဆုိင္ရာအက်င့္စ ရုိက္မ်ားအေမြဆက္ခံသည့္နည္းတူ၊ အျပစ္တရားကို အာဒံထံမွဆက္ခံလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။လူသားအားပ်က္စီးျခင္းအေၾကာင္းကို ဆာလံ ၅၁း၅ ထဲတြင္ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးက သီခ်င္းအားျဖင့္သီကံုးစပ္ဆုိထားပါသည္။ “အကၽြႏု္ပ္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါလ်က္ရွိ၏။ အမိ၀မ္းထဲမွာ ပဋိသေႏၶယူစဥ္ပင္အျပစ္စြဲပါ၏။”

အျခားေသာအျပစ္အမ်ိဳးအစားမွာ အျပစ္အတြက္ကိုယ္စားျပဳဒဏ္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ခုစလံုး တုိ႔သည္ ေငြေၾကးႏွင့္ဥပေဒ ကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားသည္။ ဂရိ စကားလံုးကို “အျပစ္အတြက္ကိုယ္စားျပဳဒဏ္ခံျခင္း”ဟုဘာသာျပန္ထားသည္။ “လူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္၏ပိုင္ဆုိင္မႈကိုယူၿပီး အျခားလူတစ္ေယာက္ထံေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳး” အဓိပၸါယ္ဆုိလုိ သည္။ လူေတြသည္ အျပစ္အတြက္ကိုယ္စားျပဳဒဏ္ခံျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾက ေသာ္လည္း ေမာေရွပညတ္ေတာ္မေပးမွီ လူေတြေပၚမွာအျပစ္အတြက္ကိုယ္ စားျပဳဒဏ္ခံျခင္းမရွိေသးေပ။ ပညတ္ေတာ္ေပးခဲ့ၿပီးေသာအခါ အျပစ္ျပဳေသာသူမ်ားသည္ အျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ကိုေတြ႔ရွိႏုိင္သည္ (ေရာမ ၅း၁၃)။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကိုလူ ေတြထဲတြင္မေရာက္မွီ အျပစ္တရား(ေသျခင္း)က ဆက္လက္အုပ္စိုးေနသည္ကိုေတြ႕ရွိ ႏုိင္ သည္ (ေရာမ ၅း၁၄)။ အာဒံမွေမာေရွေခတ္အထိေနထုိင္ခဲ့ေသာသူမ်ားသည္ ေမာေရွပညတ္ေတာ္ကိုဆန္႔က်င္ျခင္း(သူတုိ႔မပုိင္ဆိုင္ေသာပညတ္) အျပစ္ေၾကာင့္မဟုတ္၊ အေမြဆက္ခံေသာအျပစ္တ ရားေၾကာင့္သူတုိ႔သည္ ေသျခင္းအားျဖင့္ဒဏ္ခတ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကသည္။ ေမာေရွၿပီးေနာက္ လူေတြက အာဒံထံမွဆက္ခံေသာအျပစ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ ၏ပညတ္ေတာ္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအျပစ္ေၾကာင့္ ေသျခင္းအားျဖင့္ဒဏ္ခတ္ျခင္းခံခဲ့ၾကသည္။

သခင္္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ အျပစ္အတြက္ျပစ္ေၾကြးေပး ဆပ္ရန္အေသခံေသာအခ်ိန္တြင္ သူ႔အေပၚတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားအျပစ္ကို ဘုရားသခင္က တင္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ လူသားမ်ားအက်ိဳးအတြက္ကိုယ္စားျပဳျပစ္ေၾကြးခံေစျခင္းနိယာမကို ဘုရားသခင္ကအသံုးျပဳထားသည္။ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္သားမဟုတ္ေသာ္လည္း ဘုရား သခင္ကသူ႕ကိုအျပစ္သားတစ္ဦးကဲ့သို႔ဆက္ဆံခဲ့သည္။ သူသည္ ဤေလာကတစ္ခုလံုးအ တြက္အေသခံခဲ့သည္ (၁ေယာ ၂း၂)။ ခရစ္ေတာ္အေပၚအျပစ္မ်ားတင္ျခင္းကိုနားလည္ျခင္း သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ အာဒံထံမွအျပစ္တရားကိုအေမြမခံခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္သူသည္ အျပစ္အတြက္ဒဏ္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ အျပစ္သားတစ္ဦးမဟုတ္ ေပ။ သူ၏ျဖဴစင္ၿပီးျပည့္စံုေသာဘ၀ကိုအျပစ္တရားကမထိႏုိင္ေပ။ သူသည္ လူသားအားလံုး ျပဳခဲ့ေသာအျပစ္သားကဲ့သို႔ဆက္ဆံျခင္းခံရေသာ္လည္း သူသည္ အျပစ္လံုး၀မျပဳခဲ့ေပ။ ဘုရားသခင္က ခရစ္ေတာ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုယံုၾကည္သူမ်ားအေပၚတြင္ တင္ခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔တင္ေသာ ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္သည္အျပစ္သားတစ္ဦးျဖစ္ေစသည္ (၂ေကာ ၅း၁၁)။

တတိယအႀကိမ္အျပစ္အမ်ိဳးအစားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီျပဳေသာအျပစ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ လူေတြေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းျပဳေသာအျပစ္တရားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အာဒံထံမွအျပစ္တ ရားကိုအေမြခံေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္ျပဳၾကသည္။ လူ႔အသက္ကိုေတာင္သတ္ ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုမယံုၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ အေမြဆက္ခံေသာအျပစ္ႏွင့္လက္ဆက္ကမ္းရရွိေသာ သူတုိ႔ျပဳသည္ဤအျပစ္တရား ေၾကာင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းဒဏ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အျပစ္တရားစီရင္ဒဏ္ခတ္ျခင္းမွလႊတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ ငရဲႏွင့္၀ိညာဥ္ေရးရာေသျခင္းမွ လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ယခုတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ အျပစ္တရားကိုခုခံႏုိင္ေသာ တန္ခိုးရွိသည္။ ယခုကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထဲတြင္ က်ိန္း၀ပ္ေသာသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္တန္ခိုးကိုခုခံႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာတန္ခိုးရွိေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္ျပဳျခင္းကိုေရြးႏုိင္သည္။အျပစ္ကိုလည္းေရွာင္ႏုိင္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ထံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားကိုအပ္ႏွံေသာအခါ သူက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစသည္။ နားလည္သိရွိေစသည္ (ေရာမ ၈း၉-၁၁)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္အမ်ားအတြက္ေနာင္တရကာ ခြင့္လႊတ္ရန္ေတာင္းေလွ်ာက္ ေသာအခါ သူႏွင့္အတူျပန္လည္မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ႏုိင္ၿပီးစည္းလံုးႏုိင္ၾကသည္။ “ကိုယ့္အျပစ္ တုိ႔ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားကို လႊတ္၍ဒုစရုိက္ရွိသမွ်ႏွင့္ကင္းစင္ေစျခင္း ငွါ ဘုရားသခင္သည္သစၥတရားႏွင့္၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၄င္း၊ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။” (၁ေယာ ၁း၉)။

ယခုကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာအျပစ္တရားကိုခုခံႏုိင္ရန္တန္ခိုးရွိေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္အ ျပစ္တရားကိုေရွာင္ႏုိင္သည္။ အျပစ္လည္းျပဳႏုိင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးသည္ အျပစ္တရားသံုးခုျဖစ္ေသာ အေမြခံေသာအျပစ္၊ ကူးစက္ေသာအျပစ္၊ တစ္ဦးခ်င္းျပဳေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခံၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အျပစ္တရား၏အခသည္ေသျခင္းျဖစ္သည္ (ေရာမ ၆း၂၃)။ ခႏၶာကုိယ္ေသျခင္းမဟုတ္ဘဲထာ၀ရေသျခင္းျဖစ္ေစသည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၁-၁၅)။ အေမြခံေသာအျပစ္၊ ကူးစက္ေသာအျပစ္ႏွင့္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီျပဳေသာအျပစ္ မ်ားကိုခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္အေသသတ္ျခင္းခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ “ခပ္သိမ္းေသာသတိပညာ ေတာ္ႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ငါတုိ႔၌အတုိင္းထက္အလြတ္မ်ားလွစြာေသာ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုသည္ႏွင့္အညီ။ထုိသားေတာ္၏အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း တည္းဟူေသာေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ငါတုိ႔သည္ခံ ရၾက၏။” (ဧဖက္ ၁း၇)

ေမးခြန္း: ဤအရာသည္အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္ကဲ့သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။

။ဤေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္ႏွစ္ခုရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အျပစ္ျဖစ္ သည္ဟုတိတိက်က်ေဖာ္ျပခ်က္နွင့္ တုိက္ရုိက္မေဖာ္ျပထားေသာအျပစ္မ်ားျဖစ္သည္။ သမၼာ က်မ္းစာအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအျပစ္မ်ားကိုေဖာ္ျပရာတြင္ သုတၱံ ၆း၁၆-၁၉၊ ဂလတိ ၅း၁၉-၂၁၊ ႏွင့္၁ေကာ ၆း၉-၁၀ တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဆုိးသြင္းမႈမ်ားသည္ အျပစ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္မႏွစ္သက္ေသာအရာမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း သံသယရွိရန္ မလုိိေတာ့ေပ။ လူ႕အသက္ကိုသတ္ျခင္း၊ သူမ်ားမယားႏွင့္ျပစ္မွားျခင္း၊ လိမ္ေျပာျခင္း၊ ခုးိျခင္း စသည္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာအရာမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ပို၍ခက္ခဲေသာအရာသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္မေဖာ္ျပထားေသာအျပစ္မ်ားသိရွိ ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေဖာ္ ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ကၽြနု္ပ္တုိ႔ကိုသြန္သင္ႏုိင္ေသာ ေယဘုယ် နည္းဥပေဒသမ်ားရွိသည္။

ပထမေနျဖင့္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ တစံုတခုသည္မွားယြင္း ျခင္းရွိသည္ဟုကၽြနု္ပ္တုိ႔မေျပာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔မွားသည္ဟုေျပာေသာအရာသည္ အလြန္ေကာင္းေသာအရာလည္းျဖစ္တတ္သည္။ ဥပမာ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ “ရရွိေသာအခ်ိန္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိအသံုးျပဳတတ္ ရန္” (ေကာေလာသဲ ၄း၅) တုိက္တြန္းထားပါသည္။ ဤေလာကတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခဏတျဖဳတ္အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ထာ၀ရကာလႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိကာ ထာ၀ရကာအတြက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းအခြင့္ကို ထိုခဏအေတာအတြင္းဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္အတၱသေဘာျဖင့္အသက္ရွင္ကာ အခ်ိန္မျဖဳန္းသင့္ေပ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အခ်ိန္နာရီမ်ားကို “အျခားသူမ်ားလုိအပ္မႈကိုျဖည့္ဆည္းျခင္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း” (ဧဖက္ ၄း၂၉) အတြက္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းေသာစံုစမ္းျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားအျပည့္စံုျခင္းအတြက္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ဘုရားသခင္ထံ ရုိးသားစြာ၊ ေကာင္းျမတ္ ေသာစိတ္ထားျဖင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ၿပီး၊ အသံုးေတာ္ခံရန္လိုအပ္သည္။ “သင္တုိ႔သည္ စား ေသာ္၄င္း၊ ေသာက္ေသာ္၄င္း၊ မည္သည့္အမႈကိုျပဳေသာ္၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမႈကိစၥကိုျပဳၾကေလာ့” (၁ေကာ ၁၀း၃၁)။ ဘုရားသခင္၀မ္းေျမာက္ ေစႏုိင္မည္လားဟု သံသယရွိလွ်င္ အရႈံးေပးရန္အလြယ္ကူသည္။ “ယံုၾကည္ျခင္းမွမျဖစ္လာ ေသာအရာဟူသမွ်သည္ အျပစ္ျဖစ္သည္” (ေရာမ ၁၄း၂၃)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႔ ကို ဘုရားသခင္ကေရြးႏႈတ္ခဲ့ၿပီး၊ သူပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္သည္ကို ကၽြနု္ပ္တုိ႔သိရွိရန္လုိအပ္သည္။ “အဘယ္သို႔နည္း။ သင္တုိ႔ကိုယ္ခႏၶာသည္ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ၊ သင္တုိ႔အထဲ၌က်ိန္း၀ပ္၍ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၄င္း၊ မိမိတို႔ကို မပိုင္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ မသိၾကသေလာ။ သင္တုိ႔သည္ အဘိုးႏွင့္၀ယ္ေတာ္မူ ေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ပိုင္ေတာ္မူေသာသူတုိ႔၏ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္၀ိညာဥ္ အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကိုထင္ရွားေစၾကေလာ့” (၁ေကာ ၆း၁၉-၂၀)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအားျဖင့္ ဤသမၼာတရားကို ထင္ရွားေစရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ ေဆြမ်ား၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေကာင္း သည္မေကာင္းသည္ကို တန္ဖိုးျဖတ္ရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဒုကၡေပးေသာအရာမဟုတ္၊ အျခား လူတစ္ဦးကို ဒုကၡေရာက္ေစကာ လႊမ္းမိုးျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္။ “အမဲသားကိုစားျခင္း၊ စပ်စ္ရည္ကိုေသာက္ျခင္းကိစၥမွစ၍၊ ညီအစ္ကိုထိမိ၍လဲစရာအေၾကာင္း၊ မွားယြင္းစရာအ ေၾကာင္း၊ အားနည္းစရာအေၾကာင္းမ်ားကိုေရွာင္အပ္၏။… သို႔ျဖစ္ႆအားရွိေသာငါတုိ႔သည္ ကိုယ္အလိုသို႔မလုိက္၊ အားနည္းေသာသူတုိ႔၏အားနည္းျခင္းကိုသည္းခံရၾကမည္” (ေရာမ ၁၄း၂၁၊ ၁၅း၁)။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏သခင္ႏွင့္အရွင္ျဖစ္သည္ ကိုသတိရပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူ႕အလိုကိုလုိက္ေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္ တားဆီးပိတ္ပင္ေသာအရာ တစ္ခုမွ်မရွိေပ။ အက်င့္စာရိတၱ၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္သာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ခရစ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ အခြင့္အာဏာ ရွိသည္။ “ငါသည္အျပစ္မသင့္ဘဲလ်က္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာကိုျပဳႏုိင္သည္မွတ္ေစေတာ့။ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာကို ျပဳသင့္သည္မဟုတ္။အျပစ္မသင့္ဘဲလ်က္ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာ ကို ျပဳႏုိင္သည္မွတ္ေစေတာ့။ အဘယ္သူမွ်၌ ငါသည္ကၽြန္မခံ” (၁ေကာ ၆း၁၂)။ “စကားေျပာ ေသာ္၄င္း၊ အမႈေဆာင္ရြက္ေသာ္၄င္း၊ သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္ကိုေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို ျပဳမူလ်က္၊ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါ၏ဟု ထိုသခင္ကိုအမွီျပဳ၍ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင့္ေရွ႕ ၌၀န္ခံၾကေလာ့” (ေကာေလာသဲ ၃း၁၇)

ေမးခြန္း: ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေစေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းအျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေသာ ရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းသည္အျပစ္ျဖစ္သလား။

ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေစေသာရုပ္ပံုမ်ားကို အင္တာနက္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႕ရွိ နုိင္သည္ကို သုေတသနျပဳၾကသည္။ ယေန႕ေလာကတြင္ ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေစေသာရုပ္ ပံုမ်ားသည္ လူေတြစိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္မရေလာက္ေအာင္ဖ်က္စီးေပးေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ သည္။ စာတန္သည္ လူေတြကိုဖ်က္ဆီးေသာအခါ အျခားေသာအရာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း ထက္ ကာမဆက္ဆံေရးကို အလႊဲသံုးစားျပဳကာ ကာမစိတ္ျဖစ္ေစျခင္းအားျဖင့္ လူေတြကို ဖ်က္ဆီးေနသည္။ စာတန္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာနွင့္မွန္ကန္ေသာအရာမ်ား( လင္မယားခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေသာလိင္ဆက္ဆံေရး)ကို ကာမဂုဏ္တပ္မက္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္း၊ အဓမၼ က်င့္ျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ျခင္းႏွင့္လိင္တူဆက္ ဆံျခင္းမ်ားအားျဖင့္ေျပာင္းျပန္လွန္ခဲ့သည္။ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ျဖစ္ကာ ဆုိးသြမ္းမႈျပဳျခင္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားျခင္းမ်ားတုိးတက္ျခင္းအတြက္ ပထမေျခလွမ္းသည္ မေကာင္းေသာ ရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ရႈျခင္းျဖစ္သည္ (ေရာမ ၆း၁၉)။ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ရႈလွ်င္ ပို၍ၾကည့္ခ်င္သည့္ဆႏၵရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ အရက္သမားတစ္ေယာက္သည္ အရက္စြဲ လာေသာအခါ ပို၍ “ျမင့္ေသာ”အရက္၊ ပိုျပင္းေသာအရက္ေသစာမ်ားေသာက္သံုးခ်င္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ထိုနည္းတူ လူတစ္ေယာက္သည္ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားတခါ ၾကည့္လွ်င္ပိုၿပီးၾကည့္ခ်င္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွဆင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ကာ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ျပစ္မွားျခင္းႏွင့္မေကာင္းေသာအက်င့္မ်ားက်င့္ၾကံျခင္းမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္ပါ သည္။

အျပစ္သံုးမ်ိဳးသံုးစားရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ- ကိုယ္ခႏၶာတပ္မက္ျခင္အျပစ္၊ မ်က္စိတပ္ မက္ျခင္းအျပစ္၊ ႏွင့္ မာန္မနေထာင္လႊားေသာအျပစ္ (၁ေယာဟန္ ၂း၁၆)စသည္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာတပ္မက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစ တတ္သည္။ မ်က္စိတပ္မက္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဖိလိပၸိ ၄း၈အရ ကၽြနု္ပ္တုိ႔စဥ္းစားေသာအရာမ်ားသည္ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ား ၾကည့္ရႈျခင္းမေျမာက္ေပ။မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းသည္ စြဲေဆာင္ႏုိင္သည္ (၁ေကာ ၆း၁၂၊ ၂ေပ ၂း၁၉)။ ဖ်က္ဆီးေစႏုိင္သည္ (သုတၱံ ၆း၂၅-၂၈၊ ေယဇေက်လ ၂၀း၃၀၊ ဧဖက္ ၄း၁၉)။ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ရာမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စိတ္ထဲတြင္ အျခားသူမ်ားျပစ္မွားျခင္းက ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္သိကၡာကိုေစာ္ကားသည္ (မႆဲ ၅း၂၈)။ လူတစ္ေယာက္ အသက္တာတြင္ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းအက်င့္ရွိေသာအခါ ထိုသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈမရွိေသးသည္ကို ျပသထားသည္ (၁ေကာ ၆း၉)။

မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာသူမ်ားကို ဘုရားသခင္ကခြင့္လႊတ္ႏုိင္သည္။ သူတုိ႔အေပၚေအာင္ျမင္မႈလည္းေပးႏုိင္သည္။မိတ္ေဆြသည္ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ ျခင္း၌ပါ၀င္ၿပီး ၄င္းမွလႊတ္ေျမာက္လိုသလား။ ေအာင္ျမင္ျခင္းေပးႏုိင္ေသာေျခလွမ္းအဆင့္ မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၁) ဘုရားသခင္ထံ အျပစ္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ (၁ေယာ ၁း၉)။ (၂) မိတ္ေဆြ၏စိတ္ကို ေဆးေၾကာရန္၊ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ပံုသြင္းေပးရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္းလုိက္ပါ (ေရာမ ၁၂း၂)။ (၃) ဖိလိပၸိ ၄း၈ကို ဘုရားသခင္သည္ မိတ္ေဆြႏွလံုး သားထဲတြင္ က်ိန္း၀ပ္ရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။ (၄) မိတ္ေဆြ၏ကိုယ္ ခႏၶာသည္သန္႔ရွင္းျခငး္ရွိရန္ ေလ့လာပါ (၁သက္ ၄း၃-၄)။ (၅) လိင္ဆက္ဆံျခင္းအဓိပၸါယ္ ကိုေကာင္းမြန္စြာသိရွိၿပီး၊ မိတ္ေဆြ၏ဇနီးႏွင့္သာလိင္ဆက္ဆံျခင္းျပဳပါ (၁ေကာ ၇း၁-၅)။ (၆) မိတ္ေဆြသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္အသက္ရွင္လွ်င္ ဇာတိအေသြးအသားေတာင့္တ ျခင္းမွလႊတ္ေျမာက္လိမ့္မည္ကို သိရွိနားလည္ပါ (ဂလာတိ ၅း၁၆)။ (၇) ရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ မိတ္ေဆြ၏ကာမဆက္ဆံလုိသည့္စိတ္ပေပ်ာက္သြားေစရန္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ ပါ။ မိတ္ေဆြ၏ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားထည့္ျခင္း၊ တီဗီြမ်ား၊ ဗီြဒီယိုမ်ား တြင္ၾကည္ျခင္းမ်ားမျပဳရပါ။ မိတ္ေဆြအတြက္ဆုေတာင္းေပးမည့္သူတစ္ဦးကိုရွာေဖြ၍ မိတ္ေဆြအတြက္ဆုေတာင္းေစပါ။

ေမးခြန္း: ေသေစေသာအျပစ္ခုနစ္မ်ိဳးတုိ႔သည္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။

ေသေစေသာအျပစ္ခုနစ္မ်ိဳးတုိ႔သည္ ကနဦးအသင္းေတာ္တြင္ လူသားမ်ားမ်ား သည္အျပစ္ႏြံထဲသို႔က်ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေနာက္လုိက္သူမ်ားကို ပညာေပး ရန္ႏွင့္သြန္သင္ရန္အတြက္အသံုးျပဳထားေသာအခ်က္ခုနစ္ခုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ “ေသေစေသာ” အျပစ္ခုနစ္ခုတုိ႔အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အယူအဆလႊဲမွားျခင္းသည္ ၄င္းတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ေသာအျပစ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ေသာအျပစ္သည္ မယံုၾကည္ျခင္းမျပစ္ျဖစ္ သည္ဟုေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ ေပၚတြင္အေသ ခံျခင္းအားျဖင့္ရရွိေသာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရရွိျခင္းကို သူတို႔သည္ျငင္းဆုိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

ေသေစေသာအျပစ္ခုနစ္မ်ိဳးတုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီၫႊတ္သေလာ။ ညီၫႊတ္သည္။ မညီညြြတ္ေပ။ သုတၱံ ၆း၁၆-၁၉ ထဲတြင္ “ ထာ၀ရဘုရားမုန္းေတာ္မူေသာအရာ ေျခာက္ပါးမက၊ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာေတာ္မူေသာအခုနစ္ပါးဟူမူကား၊ (၁) ေထာင္လႊားေသာမ်က္ႏွာ တစ္ပါး၊ (၂) မုသာ၌က်င္လည္ေသာလွ်ာတပါး၊ (၃) အျပစ္မရွိေသာသူ၏အသက္ကိုသတ္ ေသာလက္တပါး၊ (၄) မေကာင္းေသာအႀကံကိုႀကံစည္ေသာႏွလံုးတပါး၊ (၅) အျပစ္ျပဳရာသို႔ အလ်င္အျမန္ေျပးတတ္ေသာေျခတပါး၊ (၆) မုသားစကားကိုေျပာ၍မမွန္ေသာသက္ေသတပါး၊ (၇) အေပါင္းအေဘာ္ခ်င္းရန္ေတြ႕ေစျခင္းငွါျပဳတတ္ေသာသူတပါးတည္း။” သို႔ေသာ္လူအမ်ားစု တုိ႔သည္ အျပစ္ခုနစ္ပါးတုိ႔သည္ ေသေစေသာအျပစ္အျဖစ္မသိရွိခဲ့ၾကေပ။

ရာစုႏွစ္ ၆ တြင္ Pope Gregory the Great က ေသေစေသာအျပစ္သည္ေအာက္ပါအ တုိင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ- မာန္မာနေထာင္လႊားျခင္း၊ မနာလိုျဖစ္ျခင္း၊ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္း၊ ကာမဂုဏ္တပ္မက္ျခင္း၊ စိတ္ဆုိးျခင္း၊ အစားႀကီးျခင္းႏွင့္ခိုးျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ဤအရာမ်ားသည္ မျငင္းပယ္ႏုိင္ေသာအျပစ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ “ေသေစေသာအျပစ္မ်ား”အျဖစ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ေသေစေသာ အျပစ္ခုနစ္ခုစာရင္းျပဳစုျခင္းမွတဆင့္အျခားေသာအျပစ္မ်ားစြာရွိေသးသည္။ မည္သည့္အျပစ္ မဆုိ မျပစ္ခုနစ္ပါးတုိ႔၏အစိတ္အပိုင္းတြင္ပါ၀က္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ ပို၍အေရးႀကီးေသာအ ရာတစ္ခုသည္ ဤေသေစအျပစ္ခုနစ္ပါးတုိ႔သည္ “ေသေစေသာ” အျပစ္မဟုတ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နားလည္သိရွိရမည္ျဖစ္ည္။ အျပစ္ဟူသမွ်သည္ ေသျခင္းျဖစ္ ေစသည္ (ေရာမ ၆း၂၃)။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ “ေသေစေသာအျပစ္မ်ား” အပါအ၀င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အျပစ္ဟူသမွ်တုိ႔သည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းလုိက္စမ္းပါ ( မႆဲ ၂၆း၂၈၊ တမန္ ၁၀း၄၃၊ ဧဖက္ ၁းရ)။

ေမးခြန္း: အျပစ္အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္အေပၚတူညီသလား။

မႆဲ ၅း၂၁-၂၈ ထဲတြင္ မိတ္ေဆြႏွလံုးသားထဲတြင္ တပ္မက္ျခင္းရွိလွ်င္ ထိုသူႏွင့္ျပစ္မွားၿပီး၊ မိတ္ေဆြ၏ႏွလံုးသားထဲတြင္ မုန္းတီးသည့္စိတ္ရွိလွ်င္ လူ႕အသက္ကို သတ္ခဲ့ၿပီဟု သခင္ေယရႈက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျပစ္အားလံုးသည္ တူညီသည္ ကိုေဖာ္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဖါရိရွဲမ်ားထံ သခင္ေယရႈေဖာ္ျပလိုေသာအရာသည္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျပဳလုပ္ခ်င္သည့္ဆႏၵရွိလွ်င္ ၄င္းသည္အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပလုိျခင္းသာျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳေသာ ဆႏၵမ်ားအားးလံုးသည္ လက္ေတြ႕မျပဳမခ်င္းအျပစ္မဟုတ္ေၾကာင္းကို သခင္ေယရႈေခတ္ကာ လတြင္ရွိေသာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက သြန္သင္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူတစ္ေယာက္၏အေတြးအေခၚႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုတရားစီရင္ေၾကာင္း သခင္ေယရႈ ကေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စိတ္ႏွလံုးသားထဲ တြင္ရွိေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု သခင္ေယရႈက ေၾကြးေၾကာ္ထားပါသည္ (မႆဲ ၁၂း၃၄)။

တပ္မက္ျခင္းႏွင့္မိန္းမႏွင့္ျပစ္မွားျခင္းတုိ႔သည္အျပစ္မ်ားျဖစ္ၾကသ္ညဟု သခင္ေယရႈက ေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႔သည္တူညီေသာအျပစ္ျဖစ္သည္ဟု မဆိုလိုေပ။ လူ႔အသက္ သတ္ျခင္းနွင့္မုန္းတီးျခင္းတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္တြင္အျပစ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မုန္းတီးျခင္းသည္ လူ႔အသက္သတ္ျခင္းထက္ပို၍မွားယြင္းမႈရွိသည္။ အျပစ္အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအျပစ္မ်ားသည္ အျခားေသာအျပစ္မ်ားထက္ပိုဆုိးသည္။ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္တရား၏မကုန္ဆံုးႏုိင္ေသာကြင္းဆက္မ်ားကိုၾကည့္လဆင္ အျပစ္အားလံုးသည္အတူတူ ျဖစ္သည္။ အျပစ္ဟူသမွ်တုိ႔သည္ေသျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္ (ေရာမ ၆း၂၃)။ အျပစ္တရားသည္ မည္မွ်ပင္ “ေသး”ေစကာမူ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကိုဆန္႔က်င္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အျပစ္တရား အားလံုးသည္ ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ထုိက္တန္သည္။ ထို႔ျပင္ဘုရားသခင္ခြင့္လႊတ္ ျခင္းမရွိေသာ အျပစ္တရားတစ္ခုမွ်မရွိေပ။ ခရစ္ေတာ္သည္အျပစ္အားလံုးေပးဆပ္ေက်ေအးေစ ရန္အတြက္ အေသခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ (၁ေယာဟန္ ၂း၂)။ သခင္ေယရႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္ အားလံုး အတြက္အေသခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ (၂ ေကာ ၅း၂၁)။ အျပစ္အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ အတြက္တူညီသလား။ တူညီသည္။ မတူညီေပ။ ျပင္းထန္သလား။ မျပင္းထန္ေပ။ ျပစ္ဒဏ္ခံ ထုိက္သလား။ ခံထုိက္ပါသည္။ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မည္လား။ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ပါသည္။

ေမးခြန္း: ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးခရစ္ယာန္မ်ားအျမင္သည္ အဘယ္အရာ ျဖစ္သနည္း။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သလား။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို တုိက္ရုိက္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ရည္ၫႊန္လုိေသာ နိယာမမ်ားရိွသည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ တစံုတခုသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ကိုယ္ခႏၶာမ်ားအေပၚ “သခင္”မျပဳေစရန္အတြက္ သမၼာက်မ္းစာ က အမိန္႔ေပးထားသည္။ “ငါသည္ အျပစ္မသင့္ဘဲလ်က္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာကိုျပဳႏုိင္ သည္မွန္ေစေတာ့။ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာကို ျပဳသင့္သည္မဟုတ္။ အျပစ္မသင့္ဘဲလ်က္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာကိုျပဳႏုိင္သည္မွန္ေစေတာ့။ အဘယ္အမႈအရာ၌မွ် ငါသည္ ကၽြန္မခံ” (၁ေကာ ၆း၁၂)။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္းမီသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တူညီေသာက်မ္းပုိဒ္မ်ားကိုလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ “အဘယ္သို႔နည္း။ သခင္တုိ႔ကိုယ္ခႏၶာသည္ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ သင္တုိ႔အထဲ၌က်ိန္း၀ပ္၍ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ မိမိတုိ႔ကို မိမိမပိုင္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ မသိၾကသေလာ။ သင္တုိ႔သည္အဘိုးႏွင့္၀ယ္ေတာ္မူေသာသူျဖစ္ ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ပိုင္ေတာ္မူေသာသင္တုိ႔၏ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ဘု ရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကိုထင္ရွားေစၾကေလာ့” (၁ေကာ ၆း၁၉-၂၀)။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း သည္က်န္းမာေရးကို အလြန္အမင္းထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက အဆုပ္ႏွင့္ႏွလံုးကိုပ်က္ဆီးေစႏုိင္ပါသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ “အက်ိဳး” ရွိသည္ဟုေျပာႏုိင္မလား(၁ေကာ ၆း၁၂)။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္ေဆြကိုယ္ခႏၶာကို အမွန္ဂုဏ္ျပဳသည္ဟု ေျပာႏုိင္မလား (၁ေကာ ၆း၂၀)။ “ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႔ရန္” အတြက္ လူတစ္ဦးသည္ ရုိးသားစြာေဆးလိပ္ေသာက္ႏုိင္မလား (၁ေကာ ၁၀း၃၁)။ ဤေမးခြန္းမ်ား အားလံုး၏အေျဖသည္ “မဟုတ္”ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္ၾကသည္။ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္လုိက္တပည့္ေတာ္မ်ားက ေဆးလိပ္မေသာက္သင့္ေပ။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ဆိုးေသာအရာမ်ားႏွင့္စိတ္ၿငိမ္သက္မႈျဖစ္ ေစတတ္ေသာ က်န္းမ်ားေရးထိခုိက္ေသာအစားစာမ်ားကိုသံုးစြဲသည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ ဤအျမင္ကိုဆန္႔က်င္ေျပာဆုိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ အက်ိဳးမျပဳႏုိင္ ေသာ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းကာထုိင္ေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ မနက္တုိင္းတြင္ ေကာက္ဖီတစ္ခြက္မေသာက္ဘဲမေနႏုိင္ၾကေပ။ ဤအရာသည္မွန္ကန္သည္။ သို႔ေသာ္၄င္း ေၾကာင့္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္မည္ကဲ့သို႔မွန္ကန္ႏုိင္မည္နည္း။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အစားႀကီးျခငး္ႏွင့္က်န္းမာေရးႏွင့္မညီၫႊတ္ေသာအရာမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ ယာန္မ်ားသည္ အျပစ္တစ္ခုကိုျပစ္ဒဏ္စီရင္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕တုိ႔ကို တခါတရံခြင့္လႊတ္တတ္ၾက သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းက ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက ဘုရားသခင္ကုိဂုဏ္ျပဳသည္ကို မဆိုလိုေပ။

ဤအျမင္ကိုေစာဒကတက္ျငင္းဆိုသူမ်ားက ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ေသာသူမ်ားပင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ၾကသည္ဟု ျငင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိတိသွ်တရားေဟာဆရာ စီအိပ္ခ်္ စပုိ(ရ္)ဂ်င္ သည္ ေဆးလိပ္သံုးစြဲသူအျဖစ္ထင္ရွားခဲ့သည္။ ဤအဆိုသည္လည္း ထိေရာက္ မႈရွိေသာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔မယံုၾကည္ႏုိင္ၾကေပ။ စပို(ရ္)ဂ်င္သည္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးျခငး္အတြက္ မွားသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္ၾကသည္။ သူသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀သူ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အားရႏွစ္ေထာင္းစြာသြန္သင္သူျဖစ္ခဲ့ သလား။ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အက်င့္စာရိတၱမ်ားက ဘုရားသခင္ကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့သလား။ မဂုဏ္ျပဳခဲ့ေပ။

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္အျပစ္ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပေသာအခါ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈမရေသးေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဟု ေဖာ္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္သူေသာသူမ်ားေဆးလိပ္ ေသာက္သူအမ်ားအျပားရွိသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကလူတစ္ေယာက္ကို ကယ္တင္ျခင္းမရရွိႏုိင္ရန္မတားျမစ္ႏုိင္ေပ။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကိုလည္းမဆံုးရႈံးေစႏုိင္ ေပ။ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အျခားေသာအျပစ္မ်ားႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္လာေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ ထိုအျပစ္အတြက္ ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ခြင့္လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္ (၁ေယာ ၁း၉)။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ လ်စ္လ်ဴမရႈအပ္ေသာအျပစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းကိုေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္းလွ်င္ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏုိင္မည္ကို ကၽြနု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ၾကသည္။