દીગીતાલ બીબ્લે સોચીએત્ય

બુક્સ વીડિઓ ઔદીઓ પીચ્તુરે ગલ્લેર્ય અબોઉંત ઉસ
બીબ્લે લીબ્રર્ય ન્કુઇરેર્સ લીબ્રર્ય

ન્કુઇરેર્સ લીબ્રર્ય

Seekers Library

ફિલ્મ

Films

ઇસુ ફિલ્મી

Jesus Film

માગ્દાલીના

Magdalena

ભગવાન ધ મેચ

God Man

વૈશ્વિક રેકોર્ડિંગ્સ નેટવર્ક

Global Recordings Network

જીવન શબ્દો 1

Words of Life

જીવન શબ્દો 2

Words of Life

બાઇબલનાં પ્રશ્નોનાં જવાબ

Got Questions?

સારા સમાચાર

Good News

બીબ્લે લીબ્રર્ય

Bibles and Commentaries

ગુજરાતી બીબ્લે

Gujarati Bible

ગુજરાતી: વાંચવા માટે સરળ

Gujarati: Easy to Read Version

ઓઠેર બીબ્લે

Other Bibles

ન્યુ અમેરિકન સ્ટાન્ડર્ડ બાઇબલ

New American Standard Bible

હીબ્રુ: હીબ્રુ બાઇબલ

Westminster Leningrade Codex

ગ્રીક: તીસ્ચેન્ડોર્ફ

Tischendorf