દીગીતાલ બીબ્લે સોચીએત્ય

બુક્સ વીડિઓ ઔદીઓ પીચ્તુરે ગલ્લેર્ય અબોઉંત ઉસ
ગુજરાતી: વાંચવા માટે સરળ

ગુજરાતી: વાંચવા માટે સરળ

Gujarati: Easy to Read

ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ

Old Testament

ઉત્પત્તિ

Genesis

નિર્ગમન

Exodus

લેવીય

Leviticus

ગણના

Numbers

યહોશુઆ

Deuteronomy

પુનર્નિયમ

Joshua

ન્યાયાધીશો

Judges

રૂથ

Ruth

1 શમુએલનું

1 Samuel

2 શમુએલનું

2 Samuel

1 રાજાઓનું

1 Kings

2 રાજાઓનું

2 Kings

1 કાળવૃત્તાંતનું

1 Chronicles

2 કાળવૃત્તાંતનું

2 Chronicles

એઝરા

Ezra

નહેમ્યા

Nehemiah

એસ્તેર

Esther

અયૂબ

Job

ગીતશાસ્ત્ર

Psalms

નીતિવચનો

Proverbs

સભાશિક્ષક

Ecclesiastes

ગીતોનું ગીત

Song of Songs

યશાયા

Isaiah

યર્મિયા

Jeremiah

યર્મિયાનો વિલાપ

Lamentations

હઝકિયેલ

Ezekiel

દાનિયેલ

Daniel

હોશિયા

Hosea

યોએલ

Joel

ઓબાદ્યા

Amos

યૂના

Obadiah

આમોસ

Jonah

નાહૂમ

Micah

મિખાહ

Nahum

હબાક્કુક

Habakkuk

હાગ્ગાય

Zephaniah

સફાન્યા

Haggai

માલાખી

Zechariah

ઝખાર્યા

Malachi

ન્યુ ટેસ્ટામેન્ટ

New Testament

માર્ક

Matthew

માથ્થી

Mark

લૂક

Luke

યોહાન

John

પ્રેરિતોનાં કૃત્યો

Acts

રોમનો

Romans

1 કરિંથીઓ

1 Corinthians

2 કરિંથીઓ

2 Corinthians

ગલાતીઓ

Galatians

ફિલિપ્પીઓ

Ephesians

એફેસીઓ

Philippians

કલોસ્સીઓ

Colossians

1 થેસ્સલોનિકીઓ

1 Thessalonians

2 થેસ્સલોનિકીઓ

2 Thessalonians

તિતસ

1 Timothy

1 તિમોથી

2 Timothy

2 તિમોથી

Titus

ફિલેમોન

Philemon

યાકૂબ

Hebrews

1 પિતર

James

હિબ્રૂઓ

1 Peter

2 પિતર

2 Peter

1 યોહાન

1 John

2 યોહાન

2 John

3 યોહાન

3 John

યહુદા

Jude

પ્રકટીકરણ

Revelation