ગુજરાતી (Gujarati)
guj_2009 પવિત્ર બાઇબલ
English
NASB New American Standard Bible
TSKe Treasury of Scripture Knowledge (Enhanced)
Ελληνική (Greek)
Tischendorf Η Καινή Διαθήκη
עִבְרִית (Hebrew)
WLC Westminster Leningrad Codex