ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಬ್ಲೆ ಸೊಸೈಟಿ

ಬುಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೊ ಆಡಿಯೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್
ಪರಿಚಯ ಕನ್ನಡ ಪರಿಚಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್

Kannada Treasures

Digital Bible Society

Introduction:

The Digital Bible Society is pleased to present the Kannada Treasures Bible Library™.Our purpose is to provide free quality biblical libraries for inspiration, instruction and discipleship for those who speak this or minority languages related to Kannada. To that end, the Digital Bible Society has partnered with hundreds of like-minded organizations who have agreed to share valuable content of the highest quality for personal and community growth in faith in Jesus Christ.


Each of the Digital Bible Society Treasures Libraries™ are unique and contain Bibles (in different formats for different uses or devices), audio scripture (when available), and a wide variety of resources including commentaries, books, worship music, and many hours of discipleship and inspirational material in video and audio formats, with children’s youth and family materials, and over a thousand Bible images and maps.  They are living libraries that grow as great ministries create and contribute material for use by those like yourself, who are wanting to know more about Christ, making disciples, sharing the Gospel, or serving the local church.


Treasures Bible Libraries™ are available in various sizes from www.DigitalBibleSociety.org where you can order additional copies and to obtain updates.


DVD - Bible Library
USB or Micro SD-4GB - Bible Library
USB or Micro SD- from 8 up to 32GB - Church Library


Kannada Treasures is free to distribute as a gift. It may not be sold, altered, added to, or posted in whole or in part on the Internet without the written permission of the Digital Bible Society. Kannada Treasures is copyrighted by the Digital Bible Society © with all rights reserved.

Instructions:

Kannada Treasures Libraries are available in a variety of media types and sizes and can be used on a variety of devices. If you are using a Micro-SD chip, thumb drive, DVD, or hard drive, you will find that this media is compatible with a growing number of devices such as computers, tablets, hand held projectors and cell phones.  Since changes in the computer world are advancing so rapidly, we cannot guarantee that this media will work on every device and in every application. But we have created the file directory system for quick and simple access to content for devices may simply play audio or video.
The Digital Bible Society is committed to pursue wide compatibility, as much as possible, so please, check back from time to time on our website (www.DigitalBibleSociety.org) for updates to Kannada Treasures.


To use Kannada Treasures simply use your devices to look at the files on the media and click on the index.html located here in the root folder.  You can also open the directories in this folder and open resources directly.  The results of such will vary depending upon the settings and software on your computer.


We strongly recommend you use (or install) Safari or Mozilla Firefox for either PC, Mac or Linux.  If you desire to use Kannada Treasures with mp3 devices, tablets or pocket projectors, we suggest you use the Media SD chip versions. We create the file structure of our libraries to quickly display data files for devices with very basic systems.  Should your browser or operation system have difficulty displaying our index, simply “explore” the file folders with a file manager such as Windows Explorer (PCs), File Manager (Android) or Finder (Mac).  


You may find much better results by copying the entire project to a folder on your computer and running the startup page from that folder.  Any PDFs or ePubs can be copied over to your ePub book reader for use of for sharing. The Mp3 audio can be copied over to audio players to take with you as you listen on the move.


These products were intentionally created to run directly in browsers without installing software. For optimal use, however, download and install these Plug-Ins for Firefox (ePub Reader, Adobe Flash, Adobe Acrobat, and QuickTime.)

Feedback

We welcome your comments, corrections and suggestions.  And we welcome your help in insuring that translated materials are accurate and understandable. If you would like to assist in the maintenance, growth, translation and advancement of Kannada Treasures, we invite you to contact us from our website at www.DigitalBibleSociety.org.

ಕನ್ನಡ ನಿಧಿಗಳನ್ನು

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ

ಪರಿಚಯ:

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕನ್ನಡ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ™ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೂಚನಾ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಉಚಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೈಬಲ್ನ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿರುವ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೂರಾರು ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದೆ.


ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ™ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ಗಳು (ವಿವಿಧ ಬಳಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ), ಆಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ (ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ), ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪೂಜೆ ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿವಿಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಯುವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ, ಮತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಬಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮಾಡುವ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಹಂಚಿಕೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಚರ್ಚ್ ಸೇವೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೀತಿಯ ಆ, ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ™ www.DigitalBibleSociety.org ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಲಿ. <ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಬಿಆರ್>

ಡಿವಿಡಿ - ಬೈಬಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ
ಯುಎಸ್ಬಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ SD-4GB - ಬೈಬಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ
ಯುಎಸ್ಬಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ SD-ರಿಂದ 32GB 8 ಅಪ್ - ಚರ್ಚ್ ಲೈಬ್ರರಿ


ಕನ್ನಡ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟ ಬದಲಾಯಿಸಿತು, ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇಡೀ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಇದೆ © ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆ.

ಸೂಚನೆಗಳು:

ಕನ್ನಡ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳ ವಿವಿಧ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ-SD ಚಿಪ್, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಡ್ರೈವ್, ಡಿವಿಡಿ, ಅಥವ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಕೈ ನಡೆದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಸಾಧನಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಬಲ್ಲ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ರಿಂದ, ನಾವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಸಾಧನಗಳು ಕೇವಲ ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ವಹಿಸಬಹುದು ವಿಷಯ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸರಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತ ಕೋಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ (
www.DigitalBibleSociety.org ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ) ಕನ್ನಡ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಫಾರ್.

ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಡತಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ index.html ಕ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು
. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಬಲವಾಗಿ (ಅಥವಾ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು) ನೀವು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು
ಎರಡೂ PC ಗಾಗಿ ಸಫಾರಿ ಅಥವಾ ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಲಿನಕ್ಸ್. ನೀವು MP3 ಸಾಧನಗಳು, ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಕೆಟ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕಗಳು ಕನ್ನಡ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ವೇಳೆ, ನಾವು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ SD ಚಿಪ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಕಡತ ರಚನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ರಚಿಸಲು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕ್ಲಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಸರಳವಾಗಿ ಅಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೋರರ್ (PC), ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) ಅಥವಾ ಫೈಂಡರ್ (ಮ್ಯಾಕ್) ಎಂಬ ಕಡತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕವನ್ನು ಜೊತೆ ಫೈಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು "ಅನ್ವೇಷಿಸಲು".


ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯ ನಕಲು ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡರ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಪುಟ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾವುದೇ PDF ಗಳು ಅಥವಾ ePubs ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ EPub ಪುಸ್ತಕ ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದು. MP3 ಆಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಡಿಯೋ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದು.


ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಔಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸೂಕ್ತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ (EPub ರೀಡರ್, ಅಡೋಬ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, ಅಡೋಬ್ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ಟೈಮ್.) ಈ ಪ್ಲಗ್ಇನ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅನುವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗುವ ಎಂದು ವಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಹಾಯ ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು www.DigitalBibleSociety.org ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಆಮಂತ್ರಿಸಲು .