ഡിജിറ്റൽ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി

ബുക്സ് വീഡിയോ ഓഡിയോ പിക്ചർ ഗല്ലേരി എബൌട്ട്‌ അസ്‌
മലയാളം: ഈസി ടോ റീഡ് സത്യവേദപുസ്തകം

മലയാളം: ഈസി ടോ റീഡ്

The Malayalam Easy to Read Version

ഉല്പത്തി

Genesis

പുറപ്പാടു്

Exodus

ലേവ്യപുസ്തകം

Leviticus

സംഖ്യാപുസ്തകം

Numbers

ആവർത്തനം

Deuteronomy

യോശുവ

Joshua

ന്യായാധിപന്മാർ

Judges

രൂത്ത്

Ruth

ശമൂവേൽ-1

1 Samuel

ശമൂവേൽ -2

2 Samuel

രാജാക്കന്മാർ 1

1 Kings

രാജാക്കന്മാർ 2

2 Kings

ദിനവൃത്താന്തം 1

1 Chronicles

ദിനവൃത്താന്തം 2

2 Chronicles

എസ്രാ

Ezra

നെഹെമ്യാവു

Nehemiah

എസ്ഥേർ

Esther

ഇയ്യോബ്

Job

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ

Psalms

സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ

Proverbs

സഭാപ്രസംഗി

Ecclesiastes

ഉത്തമ ഗീതം

Song of Songs

യെശയ്യാ

Isaiah

യിരേമ്യാവു

Jeremiah

വിലാപങ്ങൾ

Lamentations

യേഹേസ്കേൽ

Ezekiel

ദാനീയേൽ

Daniel

ഹോശേയ

Hosea

യോവേൽ

Joel

ആമോസ്

Amos

ഓബദ്യാവു

Obadiah

യോനാ

Jonah

മീഖാ

Micah

നഹൂം

Nahum

ഹബക്കൂക്‍

Habakkuk

സെഫന്യാവു

Zephaniah

ഹഗ്ഗായി

Haggai

സെഖർയ്യാവു

Zechariah

മലാഖി

Malachi

മത്തായി

Matthew

മർക്കൊസ്

Mark

ലൂക്കോസ്

Luke

യോഹന്നാൻ

John

പ്രവൃത്തികൾ

Acts

റോമർ

Romans

കൊരിന്ത്യർ 1

1 Corinthians

കൊരിന്ത്യർ 2

2 Corinthians

ഗലാത്യർ

Galatians

എഫെസ്യർ

Ephesians

ഫിലിപ്പിയർ

Philippians

കൊലൊസ്സ്യർ

Colossians

തെസ്സലൊനീക്യർ 1

1 Thessalonians

തെസ്സലൊനീക്യർ 2

2 Thessalonians

തിമൊഥെയൊസ് 1

1 Timothy

തിമൊഥെയൊസ് 2

2 Timothy

തീത്തൊസ്

Titus

ഫിലേമോൻ

Philemon

എബ്രായർ

Hebrews

യാക്കോബ്

James

പത്രൊസ് 1

1 Peter

പത്രൊസ് 2

2 Peter

യോഹന്നാൻ 1

1 John

യോഹന്നാൻ 2

2 John

യോഹന്നാൻ 3

3 John

യൂദാ

Jude

വെളിപ്പാടു

Revelation