दिगीतल बिबळे सोसायट्य

बुक्स विदेओ औदिओ लीब्रार्य पिक्टुरे गल्लेर्य अबोउत उस
बायबल वाचण्यास सोपे

मराठी: बायबल वाचण्यास सोपे

Marathi: Easy to Read Bible

जुना मृत्युपत्र

Old Testament

उत्पत्ति

Genesis

निर्गम

Exodus

लेवीय

Leviticus

गणना

Numbers

अनुवाद

Deuteronomy

यहोशवा

Joshua

शास्ते

Judges

रूथ

Ruth

1 शमुवेल

1 Samuel

2 शमुवेल

2 Samuel

1 राजे

1 Kings

2 राजे

2 Kings

1 इतिहास

1 Chronicles

2 इतिहास

2 Chronicles

एज्रा

Ezra

नहेम्या

Nehemiah

एस्तेर

Esther

ईयोब

Job

स्तोत्रसंहिता

Psalms

नीतिसूत्रे

Proverbs

उपदेशक

Ecclesiastes

गीतरत्न

Song of Songs

यशया

Isaiah

यिर्मया

Jeremiah

विलापगीत

Lamentations

यहेज्केल

Ezekiel

दानीएल

Daniel

होशेय

Hosea

योएल

Joel

आमोस

Amos

ओबद्या

Obadiah

योना

Jonah

मीखा

Micah

नहूम

Nahum

हबक्कूक

Habakkuk

सफन्या

Zephaniah

हाग्गय

Haggai

जखऱ्या

Zechariah

मलाखी

Malachi

नवीन मृत्युपत्र

New Testament

मत्तय

Matthew

मार्क

Mark

लूक~

Luke

योहान

John

प्रेषितांचीं कृत्यें

Acts

रोमकरांस

Romans

1 करिंथकरांस

1 Corinthians

2 करिंथकरांस

2 Corinthians

गलतीकरांस

Galatians

इफिसकरांस

Ephesians

फिलिप्पैकरांस

Philippians

कलस्सैकरांस

Colossians

1 थेस्सलनीकाकरांस

1 Thessalonians

2 थेस्सलनीकाकरांस

2 Thessalonians

1 तीमथ्याला

1 Timothy

2 तीमथ्थाला

2 Timothy

तीताला~

Titus

फिलेमोना

Philemon

इब्री लोकांस

Hebrews

याकोब

James

1 पेत्र

1 Peter

2 पेत्र

2 Peter

1 योहान

1 John

2 योहान

2 John

3 योहान

3 John

यहूदा

Jude

प्रकटीकरण

Revelation