ਬਾਈਬਲ

ਕਿਤਾਬ ਚਲ ਚਿੱਤਰ ਸੁਣਨ ਚਿੱਤਰਸ਼ਾਲਾ ਬਾਬਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਏਆਸ੍ਯ ਤੋ ਰਾਦ ਬਾਈਬਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਏਆਸ੍ਯ ਤੋ ਰਾਦ ਬਾਈਬਲ

Punjabi: Easy to Read Bible

ਓਲ੍ਡ ਤੇਸ੍ਤਾਮੇੰਟ

Old Testament

ਉਤਪਤ

Genesis

ਕੂਚ

Exodus

ਲੇਵੀਆਂ

Leviticus

ਗਿਣਤੀ

Numbers

ਬਿਵਸਥਾ

Deuteronomy

ਯਹੋਸ਼ੁਆ

Joshua

ਨਿਆਂਈਆਂ

Judges

ਰੂਥ

Ruth

1 ਸਮੂਏਲ

1 Samuel

2 ਸਮੂਏਲ

2 Samuel

1 ਰਾਜਿਆਂ

1 Kings

2 ਰਾਜਿਆਂ

2 Kings

1 ਇਤਹਾਸ

1 Chronicles

2 ਇਤਹਾਸ

2 Chronicles

ਅਜ਼ਰਾ

Ezra

ਨਹਮਯਾਹ

Nehemiah

ਅਸਤਰ

Esther

ਅੱਯੂਬ

Job

ਜ਼ਬੂਰ

Psalms

ਕਹਾਉਤਾਂ

Proverbs

ਉਪਦੇਸ਼ਕ

Ecclesiastes

ਸਲੇਮਾਨ

Song of Songs

ਯਸਾਯਾਹ

Isaiah

ਯਿਰਮਿਯਾਹ

Jeremiah

ਵਿਰਲਾਪ

Lamentations

ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ

Ezekiel

ਦਾਨੀਏਲ

Daniel

ਹੋਸ਼ੇਆ

Hosea

ਯੋਏਲ

Joel

ਆਮੋਸ

Amos

ਓਬਦਯਾਹ

Obadiah

ਯੂਨਾਹ

Jonah

ਮੀਕਾਹ

Micah

ਨਹੂਮ

Nahum

ਹਬਕੱੂਕ

Habakkuk

ਸਫ਼ਨਯਾਹ

Zephaniah

ਹੱਜਈ

Haggai

ਜ਼ਕਰਯਾਹ

Zechariah

ਮਲਾਕੀ

Malachi

ਨ੍ਯੂ ਤੇਸ੍ਤਾਮੇੰਟ

New Testament

ਮੱਤੀ

Matthew

ਮਰਕੁਸ

Mark

ਲੂਕਾ

Luke

ਯੂਹੰਨਾ

John

ਰਸੂਲਾਂ

Acts

ਰੋਮੀਆਂ

Romans

1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ

1 Corinthians

2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ

2 Corinthians

ਗਲਾਤੀਆਂ

Galatians

ਅਫ਼ਸੀਆਂ

Ephesians

ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ

Philippians

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ

Colossians

1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ

1 Thessalonians

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ

2 Thessalonians

1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ

1 Timothy

2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ

2 Timothy

ਤੀਤੁਸ

Titus

ਫ਼ਿਲੇਮੋਨ

Philemon

ਇਬਰਾਨੀਆਂ

Hebrews

ਯਾਕੂਬ

James

1 ਪਤਰਸ

1 Peter

2 ਪਤਰਸ

2 Peter

1 ਯੂਹੰਨਾ

1 John

2 ਯੂਹੰਨਾ

2 John

3 ਯੂਹੰਨਾ

3 John

ਯਹੂਦਾਹ

Jude

ਪਰਕਾਸ਼

Revelation