ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ?

ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਈਸਾਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਿਆ ਹੈ... ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ?

ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ?

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਕੀ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ? ਕੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ?ਉਤਰ-ਦਿੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ