Lời cầu nguyện của Giô-na
2
Khi đang ở trong bụng cá, Giô-na cầu nguyện cùng CHÚA là Thượng-Đế như sau,
“Lúc gặp nguy biến,
tôi kêu cầu cùng CHÚA,
thì Ngài trả lời tôi.
Tôi sắp chết
nên tôi kêu xin cùng Ngài,
Ngài liền nghe tiếng tôi.
Ngài ném tôi vào biển cả,
vào biển sâu thẳm.
Nước bao phủ tôi,
các lượn sóng dữ dội của Ngài
ào ạt trùm qua tôi.
Tôi thưa, ‘Tôi bị đuổi khỏi trước mặt CHÚA,
nhưng tôi vẫn hi vọng
lại được nhìn Đền Thánh Ngài.’
Nước biển ngập lên đến cổ họng tôi.
Biển sâu bao trùm tôi;
các rong biển quấn trên đầu tôi.
Tôi đi xuống đáy biển, nơi nền của các núi.
Tôi tưởng sẽ bị nhốt trong ngục nầy mãi mãi,
nhưng Ngài cứu tôi ra khỏi hố sự chết,
lạy CHÚA là Thượng-Đế tôi.
Khi đời tôi sắp tàn,
thì tôi nhớ lại CHÚA.
Tôi cầu nguyện cùng Ngài,
Ngài nghe tiếng tôi từ Đền Thánh Ngài.
Những kẻ thờ lạy các thần tượng
vô ích quay mặt khỏi Đấng đã tỏ lòng nhân từ đối với họ.
Nhưng tôi sẽ ca ngợi và cảm tạ Ngài
trong khi dâng của lễ cho Ngài.
Tôi sẽ giữ trọn lời hứa tôi cùng Ngài.
Sự cứu rỗi đến từ CHÚA!”
10 Sau đó CHÚA phán cùng con cá, nó liền mửa Giô-na ra trên đất khô.