Bybel - Afrikaans Bible - [version: 1953]

Kies 'n boek van die Bybel in Afrikaans taal


Die Ou Testament - O.T.
[English Book Refs.]

Die Nuwe Testament - N.T.