Bibla e Shenjtë - Albanian Bible

Ju lutem zgjidhni një libër nga të Biblës së Shenjtë në gjuhën shqipe


Dhjata e Vjetër - O.T.
[English Book Refs.]

Dhjata e Re - N.T.