JA' TZET AK'BIL CAN YOTAJNE EL NAJ JUAN YU JESUCRISTO
1
Ja' Wan Tzet Chi Yak' Cristo Kotajne El Oj
Ja' jun libro ti' chi alontej wan tzet ak'bil tet Jesucristo yu Dios, yu yak'on kotajne el mac jon yak'omal jon servil. Ja' wan chi yaltej ti', sowalil tuxa oj yune'. Jix chejletej jun ángel yu Jesucristo e in an, yu yak'on wotajne el wan ti'. Jain Juan jin ti' an, ẍejab jin naj Jesucristo. Ja' masanil tzet jix wil an, chi wal an. Ja' sk'ane Dios chi wal an. Ja' wan oj wal ti', jix yak' sba Jesucristo testigoal yin. Ja' jun libro ti', ey oj to chi yalon can tzettaj yetal oj jul oj. Ja' mac chi awten a tzet chi yala, c'al eb chi abeni, caw watx' yet eb, ta chi sjije eb tzet chi yala, yutol tuxa oj yun tzet chi yal an ti'.
Ja' An Scarta Naj Juan Jix Yatoj Tet Jujeb Iglesia
Jain Juan jin ti' an, jain ton chin tz'ibetoj e ex, jex creyente bey jujeb iglesia bey yul yet Asia. Chi woche chi x'ox swatx' c'ulal Dios e ex, catu' ey watx' c'ulal snan je xol yu Dios. Ey ec' Dios tinani', ey c'al ta' ec' naj yet tax yichbanil, catu' t'inan oj jul oj. Chi woche pax chi x'ox swatx' c'ulal eb jujwan espíritu ey ec' sattaj sdespacho e ex. Ja' Jesucristo, ja' caw testigo. Chi woche pax chi x'ox swatx' c'ulal e ex, catu' yu naj yuxan ey watx' c'ulal snan je xol. Ja' naj babel pitzc'unaj a xol eb camnaj. Ja' naj Yaaw ye yiban eb rey yul yiban k'inal ti'. Caw ey scam c'ulal naj e on. Jix yi' el cu penail naj yetoj ẍiq'uil. Ja' naj jix cu aon oc reyal. Jix yak' kopiso naj jun jun jon yin ao oc ti'e tet Dios, naj Smam. Caw mimanbanebil ojab naj, ey ojab yipal naj yin tobal k'inal. Amén. Ila, tuxa oj jul Cristo xol asun. Masanil ánima oj ilon sjuli, tol tax eb jix mak'on cam naj, oj yil sjul naj eb. Ja' yet oj yilon ánima bey jun jun conob yul yiban k'inal ti' oj ok' eb. Caw yel oj yune'. Jix yalon naj Kaawil jaxca ti': “Jain ton babel jin sattaj masanil, catu' slawubal jin pax oj. Jaxca yak'on letra A, yetoj Zeta, quey jin tu' an,” ẍi naj Kaawil, naj chi ske' yu masanil. Ey ec' naj tinani', ey c'al ta' ec' naj yet tax yichbanil, catu' ja' ton naj oj jul oj.
Jix Yil Yin Cristo Naj Juan Snan Xol Sejejial
Jain Juan jin ti' an, wuẍtaj jin ba yin Cristo je yetoj. Ketbi cu ba kaben sya'il. Catu' ketbi pax cu ba yalan Yaawil Dios. Jun laan chi kute cu cha'on cu tec'anil chi yak' Jesucristo. Ja' yet junel, bet ak'bil jin can bey jun lugar chi yij Patmos ey can snan xol ja', yu c'al walon el sk'aneal Dios, c'al yu wak'on jin ba testigoal yin Jesucristo. 10 Ja' yet jun sc'ual naj Kaawil, ja' ton yet domingo, jix jul yipal naj Espíritu win an. Catu' jix wabeni, ey jun aw caw ip yoc wintaj jix wab an, jaxca yok' ch'en trompeta. 11 Jix yalon e in jaxca ti':
[—Jain ton babel jin sattaj masanil, catu' slawubal jin pax oj. Jaxca yak'on letra A, yetoj Zeta, quey jin tu'.] Ja' wan tzet oj ja wil ti', tz'ibe can yul junoj libro. Catu' cha waontoj tet eb creyente bey wan jujeb iglesia [bey yul yet Asia], tet eb a Efeso, tet eb a Esmirna, tet eb a Pérgamo, tet eb a Tiatira, tet eb a Sardis, tet eb a Filadelfia, c'al tet eb a Laodicea, ẍi e in an. 12 Jix lawi c'al tu', catu' jix jin meltzotoj tanan wintaj wilon mac txequel jun chi alon e in tu' an. Catu' jix wilon an, ey jujeb lámpara oro. 13 Ja' snan xol wan lámpara tu', ey jun mac txequel jaxca yili ánima. Ey oc jun jojan pichile yin, chi ta' eyol yin yajan. Ey oc jun miman sat cincho oro yin xam sc'ul. 14 Ja' xil, caw saj jaxca saj lana, ma jaxca sajil sajbat. Ja' sbak' sat, laan yili jaxca xaj k'ak'. 15 Ja' yajan, caw chi tzejeji jaxca ch'en bronce jix tz'a' yul horno, catu' chi nijle el s'ilal, tuxa c'al chi tz'ejlabi yili. Ja' snuk', tuxa c'al chi nilili sbilwi jaxca sbey mimej ja'. 16 I'bil a jujeb weycan yu naj yul swatx' k'ab. Ey eltej jun espada caab ye caw eel yul sti'. Chi kopopi sat naj jaxca kopopial yajan c'u yet chuman c'u. 17 Ja' yet jix wilon yin tu', jix jin ey telna yajantaj jaxca junoj camnaj. Pero jix yatoj sk'ab wiban. Catu' jix yalon e in jaxca ti':
—Manchej jaach xiwi. Jain ton babel jin sattaj masanil catu' slawubal pax jin. 18 Jain ton ti', ja' caw iquis jin. Cax c'al jix jin camle, pero iquis jin yin junelne tinani'. Jainti', yaawil jin camich, yaaw jin pax jun lugar bey yaman ec' spixan eb camnaj. 19 Tz'ibe can wan tzet jix ja wil ti', wan ey ec' yet jun tiempoal ti', c'al wan tol to oj jul oj. 20 Oj wal e ach tzet chi yal yel oc apnoj wan jujeb weycan jix ja wil yul jin watx' k'ab, c'al wan jujeb lámpara oro jix ja wila. Ja' wan jujeb weycan tu', yechel eb jujwan jin chejab bey jujeb iglesia. Jal jujeb lámpara tu' xin, yechel jujeb iglesia tu' ye eb.