4
Pol Timotim sihina wasneigni sa ne Godna mo sihiage
Afa autunai la Krais Sisas pese blonam asa nofkenagag el mi afa pigieg el mi mungwali kwefihiagefe. Afa enanam ehe mungwali elni misog el fefe. Afa enam pugufe asa Godna i Sisasna i nofla ka nem enag wasneig mo faig.
Sa ne Godna suialag mo sihi. Afa el sifakale flai me awai awai me sa ne wahkig sihinug fiahkafim. Afa elni amtakwalig nihem ambala ogfuni afa amtakwalig onigig safig sa ne laginini afa suialag onigigim eba sa ne wasneihiage. Sa ne aflahlanam ogfunuge afa ne sihini sa ma enam anwenafi.
Afa enaig pugufe asa el nufunam mom higigim yiskosifi. Afa ehengel membig haig haig mwakwal mo higigim asa ehengel kaksag ogfuiag elim awamogonugim og ma ambe ena mwakwal mo sihiagibi ka sa higim.
Afa ehengel nufunam mo fwahinim afa mwakwal mo el asa sihiagig ena mom ugwe onigifi.
Afa nimbefum mo numwehe gofiba mangwal sa pugufe, afa maia kinigbi nem pugunaiba sa ne wasnei goh, afa el Godna suialag mo sihinugeaka sa ne gafa gwenaig gafugafe, eba gafugag God asa nem faig eba neana gafugag sa ne mungwali enaig ese.
Pol enaig esog kam lahagim muhla ofe
Afa osu muhla ofe kaba lahafe eba ofenaiba sis asa suwi la tuhlufugum Godim faig.
Afa gafugag asa God kam faig ka wasneigim mungwali eba enam auguiageg asa ofenaiba el kikini ika gof pugug. Afa kana suialag olug onigig mas ka fwahana mo.
Asa kikini gosena prais kam nengenawo eba ka ika flafe. Afa maia Ainiyag mungwali elim suialag kwefihiage ofefiba afa enanam enag prais ka flafe eba God kam og ne sufniag el feg. Ehe mas kam mungu ese nai amo eba mungwali el heafna pese blogum enam membigim asa nenge afla asa enaig elim gafa gwenaig esenifi.
Pol Timotim sihina og sa ma ikagna bloi
Nofeka oksi, sa ne ikagna ka nangum blo.
10 Afa Demas ehe bitenai gawigim fwina membegim asa kam fwahagim Tesolanaika kembig gam ikag. Afa Kresens ehe Galesia kembig gam ikag afa Taitus ehe Dalmesia kembig gam ikag.
11 Afa Luk mungu ka i hawag. Afa sa ne Makim sugflanam sa ne ahblo asa ehe kam gafugam kweagfui.
12 Afa ka Tikikusim Efesus kembig gam ningihiag.
13 Autunam ka nineg lofug Troas kembig la fakag asa ne Karpusum nangunam asa kana flaublu. Afa kana buk gafa sa ne flaublu. Ka fwina membeg enag buk sa sis lofugna gafugafig, nofeka eteti.
14 Afa Aleksander eba kapa gafugaule el ehe kam fwina amtakwal fiahflag. Afa sumi yi Ainiyag ehem mungwag enaig esenafe.
15 Afa ehe kagelni mom ona fwina pigalampi asa ne ehem numwehenafiba.
16 Afa ilawana ka kot la sihiag ofefnaba ka kike mungofena afa mungwali el embem afuna asa kam mas kwefuni mo. Afa ka membeg God nofeka enag amtakwalig ehengelim mungwag eseni.
17 Afa Ainiyag ka i ahgohugum afa kam wasneig faigba asa ena wasneigni ka mungwali suialag mo afwambanai elim sihinugenaba sa higini. Afa Ainiyag kam kwefugba asa ka lahagna mina nai pugug.
18 Afa Ainiyag kam haig haig amtakwalig kinignai flafe asa kam ugwe wanikifenam heafna heven lanai bog meg la seaifufe. Asa big heafna unehlagim wahkig fingi fi fufum. Eba nufunam.
19 Sa ne Prisila mi afa Akwila mi enaig esogoni ka mas eheningim etetinig mo afa Onesiforusna lala nai el mi gwenaig esogonifi.
20 Erastus ehe Korin kembig la mahi ga. Afa Trofimus ehe gihegba asa ka ehem Miletus kembig la lasug blog.
21 Nofeka mahi fefim masa bu was puguiba asa neana minam kagfufe. Afa Yubulus, Pudens, Linus, Klodia afa hwag el nem enaig esonig ehengel nem mas etetinig mo ehengel nem bwatunug afa mungwali nilite nem gwenaig esonig.
22 Sa ne Ainiyag ninga la gofum afa heafna aflafeg sa ma nengel nai yi mungwali gofi. Gwenaho.