2
God mungwali elim kwefihiagefe
Sa onigim afa sa ne mingnagim kwefihianugefe afa mas ne esoi ka mas haig eseg mo. Afa maia ne mingnagim kwefihianugeba afa ne gwenaig nihe feg asa ne nimbefum kufeg.
Afa God maia el enaig amtakwalig nihe fig enaig elim kwefihianugegba afa big anwenafig eba sufniag nemug feg.
Afa maia ne mingnagim kwefihianugeba afa ne gwenaig nihe feg eba haig onigig ne feg? God mas nem gafa kwefihianage me?
Afa God nem suialag esenag afa nem nengigim fenago asa mas nem ikagna susug mungwag fai masa ne enam esegim oksife. Sa ne anwenafe God enaig nem esenagba asa ne olug waikefe.
Afa ne tonbusug el asa ne mas olug waikefei. Asa ne enaig esegba maia Godna olug kakageg osuna puguiba neana susug eba kwania nemug feg. Afa enanam God ogfug heafna kwefihiageg eba sufniag nemug feg.
Afa mangwal el esig eba God ehem gwenaig mungwag faifi.
Afa mingnag el membeg God ehem fingi finigim afa suialag unehlag i afa nufunam nofkenagag i fli asa ehe suialag nihem wahkig eseafu. Afa God enaig elim wahkig nofkenagag faifi.
Afa mingnag el hefum onigigim afa nufunam mo oksigim asa amtakwalig nihem patalfug. Afa God heafna olug kakageg enaig elim faig.
Afa mungwali el amtakwalig esig eba kinig i afa susug i ehengelim pugunifi. Afa Ju elim lasflam afa afwambanai elim gafa pugunifi.
10 Afa mungwali el suialag esig eba God enaig elim fingi fenig afa suialag unehlag afa olug enesieg faife. Afa Ju elim lasflam afa afwambanai elim gafa faife.
11 Afa God mungwali elim mungwalofug la kwefihianugeg.
12 Afa afwambanai el Mosesna nihe mom flig fwainig afa ehengel sa amtakwalig nihe fig eba ehengelim awaiegim. Afa Ju el ati nihe mom flig afa ehengel sa amtakwalig nihe esig eba nihe mo ehengelim kwefihianugefe.
13 Afa el nihe mom sa higig enag mas ehem Godna nof la afsug kabag fei. Amo, el sati nihe mom higigim patalfug eba God enaig elim og ne afsug kabag el.
14 Afa maia afwambanai elni sawieg buihiagba asa mungwalofug esig sa nihe mo esog eba enag ogfug ehengel Mosesna nihe mom fig fwainig afa ati anwenafig suialagim amtakwaligim.
15 Afa enag ogfug eba nihe mo ehengelni olug yi go. Afa olug yi gafa ehengelim enaig pugufenig enag ogfug eba nufunam asa ansiaba ehengelni onigig hefum sehtigig afa ansiaba onigig og ne suialag eseg.
16 Afa suialag mo ka sihig eba enaig esog maia God Sisas Kraisim sihinaiba sa elim kwefihianugegim asa ehe gafa elni olmegam onigigim kwefihianugefe.
Nufunam Ju el ambangel maia?
17 Afa nengel Ju el ne enaig esogog, kagelba Ju el afa kagelni onigig Mosesna nihe mo la afohie asa God kagelim membenig.
18 Afa ne anwenafifi mangwal God asa membeg sa ne esi. Afa nihe mo nengelim ogfunig mangwal suialag sa goseg asa ma ne suialag nihem patalfug.
19 Afa ne enaig onigig fig nengel Ju sa ma noftet elim kwagani afa nengel ofenai ombusug fig asa elim si megam afohie.
20 Afa ne enaig esog, el onigig auwiauwigim nengel Ju sa ma ehengelim ogfunugei afa ne kwablog elim numwehenugeg. Afa ne ati enaig onigigfig ne nihe mom anwenafig asa ne mungwali anwenafig afa neana mo ne sihig eba nufunam.
21 Afa ne mingnag elim ogfunig asa ne mas nimbeafna mo patalkug mo afa ne esog nofeka ukwefi asa nimbe mo ne ukwefeg.
22 Afa ne elim esonig nofeka aga taitufi asa nimbe mo ne enaig eseg. Afa ne mwakwal Godim oksiageg asa ne ikagim ehengelni lala nai ukwefeg.
23 Afa ne nimbeafum fingi fig asa Godna nihe mo nem pugunig. Afa ne enag nihe mom filafatig asa afwambanai el enag mom amtakwalig mo sihinig afa ehengel Godna mom oksinig.
24 Afa Godna ginof enaig esog, “Afa nengel Ju el amtakwalig nihe esig asa afwambanai el Godna unehlagim memp kusufinig.”
25 Sa ne Ju el nihe mom numwehe patalfufife asa nihig lofug kokohiage nihem ogfug ne Godna suialag Ju el feg. Asa ne nihe mom filafefe eba ogfug nimba gwenaig afwambanai el lofug mas nihig lofug kokohiageg mo.
26 Afa afwambanai el asa mas nihig lofug kokohiageg mo afa enaig el nihe mom numwehe patalfuiba asa God ehem nangugim onigig asa ofenai el nihig ati kwafog.
27 Afa enaig el mas nihig lofug kokohiageg mo afa ehe Godna nihe mom patalfugba asa heafna nihe ambala ogfug nengel Ju el mas suialafig mo. Afa ne Mosesna ginof kehlig afa nimbeafgelni nihig lofug kokohiageg asa nihe mom filafatig.
28 Afa el Ju elni nihe eseg afa enag nihe ehem mas enaig esenag mo asa ehe mas nufunam Ju el feg mo. Afa nihig lofug kokohiageg nihe mas elim enaig esenag mo asa ehe Godna el feg.
29 Amo, Mosesna ginof elim mas enaig esenag mo eba Godna Sungwabug elni olug megam seaifugba ogfug ehe Godna el feg afa enaig el eba nufunam Ju el feg. Afa el mas enaig elim fingi fenai afa God ehem fingi feg.