7
Angwafig afa heafna alagag lasug mo
Afa nilite, nengel ati ne nihem anwenafig. Sa hig, eba nofkena elim nihe mo kike lambku. Afa melig pigieg elim eba mas kike labgufi.
Afa ka nem lasug mo osihin, afa nihe mo enaig esog alagag nofkenagafiba heafna angwag sa ma ehi ahgofi. Afa maia lahagba eba ena nihe mo mas ena angwafigim kehlag mo.
Afa alagag nofkenagofiba asa angwafig ming saglag la ikafe enaig angwafig eba mina angwafig. Afa heafna alagag lahagba eba ehe mas nihe mom ahnai skau fenai. Afa ehe ming saglag la ikagba ehe mas amtakwalig nihe feg mo.
O nilite, neba gwenaig fig. Afa neagafa Krais i ahfegim ahlahawagig asa ne mas nihe mo ahnai skaufenig mo. Afa God Sisasim biteg kife nai ilafo lasug asa ne ehena feg asa big Godna suialag gafugagim esigbi asa fug lugug.
Afa maia big eligni amtakwalig sawiegim ahnai skaufeba afa nihe mo bigelni elig nai yi amtakwalig nihem fuklakukug asa bigelni gafugag eba lahagim upugug.
Afa mangwal sa bigim kike lambugu glau ehe mas bigim enaig esenig mo. Afa big lahag asa mas nihe mo ahnai skaufeg mo. Asa big mas nihe mom Moses ginofegim patalfug mo asa Godna gafugag esigim. Eba autunai mina afa glaunai minaba big fligim asa Godna Sungwabugim patalfug.
Nihe mona gafugagba afa amtakwalig nihe i
Atiaho sa big enaig esogoi nihe mo eba amtakwalig nihe me? Amo, big mas enaig esogoi. Afa nihe mo kam ogfunag amtakwalig nihe eba mango maia. Afa nihe mo esog fwainigba nofeka mingnag elni mangwal gawigim membenim eseagi. Afa eba mas ka enam ambala anwenafi enaba eba amtakwalig nihe feg.
Afa ka enag nihe mo onigigim afa ena mina gam amtakwalig nihe kam haig haig onigigim fingi fenagba asa ka elni gawigim membenig. Afa nihe mo fwainigba amtakwalig nihe eba wasneig fwainig.
Afa autunam ka mas nihe mom anwenafena mo asa ka og, kaba suialag nofkenagag el feg. Afa maia nihe mo pugugba asa amtakwalig nihe wasneigni feg.
10 Afa maia amtakwalig nihe gohugba asa kam lahag. Afa nihe mo membenag nofkenagag faig afa enag nihe mo kam esenagba asa kam lahag pugug.
11 Afa ka ambala ati anwenafeg Mosesna nihe mo enaig esog nofeka enaig ese afa amtakwalig nihe ena flagim asa enana kam mwakwalenag. Afa enag mina gam amtakwalig nihe kam tigefatig.
12 Asa nihe mo eba afsug kabag feg afa ehena mo eba afsug kabag feg afa sufniag feg afa suialag feg.
13 Haigsegba, atiaho enag suialag nihe mo kam tigifatig. Amo, eba awai. Afa amtakwalig nihe enag suialag nihe mo flagim asa enaig eseg. Afa enaba amtakwalig nihem ambala ogfug. Afa nihe mo amtakwalig nihem esenagba asa enag fwina amtakwaliageg.
Amtakwalig nihe ka oksigim ka pese eseg
14 Ati big anwenafig Godna nihe mo eba Godna Sungwabug yi nai blog. Eba ka bite nai el asa ka amtakwalig nihem ahnai skaufenag.
15 Afa ka mas enam anwenafeg mo asa ka eseg. Afa mangwal koka ese eba mas ka enam esei. Afa nihe sa ka oksig eba enam ka eseg.
16 Afa mangwal sa ka oksig asa ka eseg enaba ogfug ka enaig esog nihe mo eba suialag feg.
17 Asa kike enaig ese mo eba amtakwalig nihe ka nai yi go enag ehe eseg.
18 Afa ka anwenafig suialag nihe mas kana eligni sawieg la sefu go mo. Afa koka suialag nihe ese eba ka haig ese mo.
19 Afa suialag nihe koka ese ka mas eseg mo. Afa amtakwalig nihe ka oksig enaba ka eseg.
20 Afa nihem sa ka oksig asa enam ka eseg afa enaba ogfug eba kike enaig ese mo eba amtakwalig nihe ka nai yi go enag ehe eseg.
21 Asa ka anwenafeg enaig onigig eba nufunam feg. Afa maia koka suialag nihe ese afa sa amtakwalig nihe muhla go enag kam huguflaukug.
22 Afa kana olug onigig Godna nihe mom sifakalenag.
23 Afa ka anwenafeg ming amtakwalig onigig kana elig nai yi go. Afa enag elig yi nai onigig i afa olug yi nai onigig i ahoflago. Afa amtakwalig onigig kana elig yi gafugafego asa enag kam fwina kikegu.
24 O kasambam, enag eligni sawieg ona kam tigefati. Afa amban sa enam pigifatife.
25 Afa ka Godim suialag onag asa bigelni Ainiyag Sisas Krais nai yi ehe enaig eseg.
Asa ka enaig goheg. Kana onigig Godna nihe mom ahnai skaufegba afa ka patalkug. Afa kana elig amtakwalig nihem ahnai skaufegim afa enam patalkug.