9
God afa Israel la nai el
Kaba Kraisna el asa kana mo nufunam feg afa ka mas mwakwale afa Godna Sungwabug gafa kana onigigim sihinag ka mas mwakwale.
Afa ka kikeafgel nai elim fwina kusgunigim afa kana olug gwese fwina kinig gofufe.
Afa koka kikeafna nilitem Israel la nai elni kug la gohonam sa kwagan. Asa God ka kefim amtakwalig la nai fwahag afa ka mas Krais nai yi go mo. Afa enag mas pugui.
Afa ehengel eba Israel la nai el afa God ehengelim enaig onigig fenig kana luwalig asa heafna kwania unehlag ehengelim faig. Afa God mo sihi kike fwahag ehengelim faigim afa nihe mo ehengelni ninga la fwahag. Afa ehengel ati anwenafig Godim fingi fig minam afa Godna sihi fwahagim flig.
Afa ehengelni simbianigagna unehlagba kwania feg afa Krais eba ena simbianigag la nai afa ehe God fegim asa mungwali gawigim sisi yi fenig. Asa el ehem wahkig fingi fufum. Eba nufunam.
Afa ka mas enaig esoi Godna mo sihi fwahag tigefu peg. Amo, eba mungwali Israel la nai el mas enanai saiye Godna el afohie mo.
Afa mungwali Abrahamna simbiangag mas Godna luwalig fig mo. Amo, God enaig Abrahamim esona og, “Neana nufunam simbiangag Aisak nai yi puguiagefe.”
Asa enaig moba ogfug Abrahamna mungwali simbiangag mas Godna luwalig fig mo eba ambangel el Godna mo sihi fwahagna luwalig fig eba naho Abrahamna nufunam simbiangag fig.
Afa Godna mo sihi fwahag eba enaig esog God og, “Ming yia ka pese bloiba afa Sara luwal ati wanigefe.”
10 Afa mangwal ena mungwa mo Rebekana sambaga luwal ahgofe eba mungu Alagna feg asa eba bigelni simbianga Aisak.
11-12 Afa afag maisim foklagwagig fwainig fiahfenaba afa ehenigi mas suialag nihe afa amtakwalig nihe ahfe fwainig. God ati kwefihiage fwahana asa ehe ona mungum kanog fwaha asa ehe Rebekam esona, “Eba eteg suminigim ahnai skaufenafe.” Afa ehe enaig esog asa heafna sawieg wasneig gofi afa ehe elni gafugagim mas oniginam enaig ese amo, ehe heafna onigigim mungu patalkuna.
13 Afa ming ginof enaig esog, “Ka Isoim mo fwahagim afa Jekopim mo ka membenag.”
14 Haig sa big esogofe? Atiaho God mas suialag kwefihiag el feg mo? Amo, eba awai.
15 Asa ehe Mosesim enaig esog;
Afa ambanim sa koka aflafena eba ka ehem aflafenafe afa ambanim koka suialafena eba ka ehem suialafenag. Kis 33:19
16 Asa enaig mas elni onigig mi afa gafugag mi patalkui. Afa Godna k wefihiage fwahag eba heafna aflafegim patalkug.
17 Afa Godna mo enaig goheg God autunam Isip nai misog elim enaig esona, “Afa ka nem misog el fwahagba asa mungwali el kana kigmogim nangui afa sa mungwali bite nai el kana unehlagim anwenafi.”
18 Asa eba enaig eseg ambanim God ona aflafena eba ehem aflafenag afa God ambanim ona angug nihlinage eba ehe esenafe.
19 Afa ka enaig onigig feg ne kam ogna enaig sahna fena, “Afa atiaba enag nufunam fegba haigsegba God elim esog ne amtakwalig nihena feg? Afa amban mas Godna sawiegim fingi fati?”
20 Ne mangig el maia? Ne atiaho enaig eseg asa ne Godim pese esonag? Afa el sob efigba asa mas enag sob elim esonag og, “Haigsegba ne kam hwaieg efeg?”
21 Afa el sob efigim sa ma heafna membugum patalkui. Afa ehe mungu liginai sambaga sob efwagigim asa ming eba suialag gafugagna maunum afa mingba nahasna maunum.
22 Afa mangwal God eseg eba gwenaig. Afa ehe ona tonbusug elim olug kakagim asa heafna kigmog ogfun. Afa enag elim ehe sa olug kakagenigim afa ehe ehengelim ati numwehenuge fwahag amtakwale klaitiag fligim asa God ogma enag elim olug waikefenam asa ehe maisim asa mas ikagna eseg mo.
23 Afa ehe enaig eseg asa ehe ogna heafna suialag gawigim ogfun eba suialag nemug feg afa elim sa ehe aflafenig afa enag elim ati numwehenuge fwahag heafna suialag gawig la saiye afohiegim.
24 Asa God bigim gafa awamonig afa mingnag el Ju nai fig afa mingnag el afwambanai fig enam bigim awamonig asa mungwali el ehem fingi fig.
25 Afa Godna mo fla sihiaule el Hoseana buk la God gwenaig esog og;
Afa el kana fig fwainigba,
eba ka ehengelim esonife kana el fig.
Afa haig el sa goka sa ka mas membenig mo
ka ehengelim enaig esonife eba kikeafna nemug fig. Hos 2:23
26 Afa hanai yi sa ka esona ne mas kana el fig mo,
afa gwenanai yi ka nengelim esonifi ne God nofkenagagna luwal fig. Hos 1:10
27 Afa Aisaia Israel elim oniginim afa enaig esog;
Atiaba Israel la nai el enaig pugu ofefiba ofenaiba bu la nai angig sa mas big suwigi eba mingnagim mungu Godba lambfe.
28 Asa Ainiyag ikagna bitenai mungwali elim fwina kwefihiagefe. Ais 10:22,23
29 Afa ming mo autunam Aisaia sa sihina eba gwenaig feg afa ehe og;
Afa atiaba fwina wasneig Ainiyag bigelni mingnag simbianigam fwati fwainigba eba mas big afohiete. Afa ehe fwatieg fwainigba eba ehe bigim mungwali amtakwale klaitife asa mungwalofug Sodom mi afa Gomora kembig mi sa eseni. Ais 1:9
Afa Israel el mas Godna suialag mo numwehe flini mo
30 Haig sa big esogofe? Afa afwambanai el mas enaig onigig fi sa ka Godna nof la afsug el afo. Eba ehengel olug onigigbi asa God ehengelim esenigbi asa ehengel Godna nof la afsug fifi.
31 Afa Israel el enaig onigig fini og ka sa Godna nof la afsug el afo asa ehengel fwina wasneini nihe mo patalfuiagim eba mas enaig el fini mo.
32 Haigsegba asa enaig esini? Enaba enaig eseg Israel el mas olug onigini mo afa ehengelni onigig enaig eseg kawo wasneig gafugafinim asa ka afsug el fi. Afa maia el enaig sihifini og Sisas mungu elim pese lambig asa ehengel enam moanagig afa enag ofenaiba fun ehengelim molkeg fetifeg.
33 Afa Godna ginof enam enaig esog;
Sa nangu, ka Saion kembig la fun faka fwahag
asa enag elim molkeg fetife gofufiba asa ehengel apaiye fife.
Afa ambangel ehem olug oniginibi eba mas afwanfi. Ais 8:14, 28:16