15
Afa big wasneig olug onigig nafig asa big el wasneig fwainig fig enam kwaganim ehengelni kinigim flagon. Afa big mas bimbeafgelni sawiegim patalfui afa big mas bimbeafgelni sawiegim patalfui afa enam sifakalfenai.
Amo, sa bigel mungu mungu mingnag nilitem kwaganig onigina finim asa ehengelni olug onigigim wasneig gonim.
Afa Krais mas heafna sawiegim patalkuna mo. Amo, Godna ginof enaig esog;
Afa el amtakwalig mo Godim esonug afa ena mo kam gafa pugunag. Sam 69:9
Afa autunai mungwali mo Godna ginof la go eba bigim ogfufenugeg afa enag ginof bigim kinigim kwaganigim asa big wasneig afohie afa onigigim wasneigim asa big suialag sumi yi puguiagim nengeafo.
Afa ka Godim enaig beten enag. Afa God nengelim kinigim kawaganam asa big wasneig afohie afa onigigim wasnei hiagefe afa ka membeg enaig God sa ma nem esenibi sa ne mungwali mungu onigigna ugweg augufenam asa ne Sisas Kraisna nihem patalfu.
Asa nengel mungwali mungwa mengna God bigelni Ainiyag Sisas Kraisna Alagim fingi fi.
Godna suialag mo Ju el nai yi afwambanai el nai yi fenig
Afa Krais nem suialafenigim afa awamonig asa ne nimbefgelinaim gwenaig esegon asa enaig nihena el Godim fingi fi.
Afa ka nem enaig esonig God Kraisim ningihiagba asa blogim Ju elim kwaganigim afa ogfug Godna mo eba nufunam feg. Afa God ehengelni simbianigagim mo sihi fwahani asa Krais esegba ena mo nufunam pugug,
afa ming gafa enaig eseg ehe afwambanai elim kwaganigba sa ma ehengel Godna aflafegim anwenafinim asa Godna unehlagim fingi fi. Afa Godna ginof la mungu Ju el enaig esog;
Asa ka afwambanai elni olyi neana unehlagim fingi fefe
afa ka neana unehlagim mwanifini fingi fukufe. Sam 18:49
10 Afa ming ginof enaig esog;
Ne afwambanai el sa ne Ju el i sifakal ahfe. Lo 32:43
11 Afa ming mo pese enaig esog;
Ne afwambanai el sa ne Ainiyagna unehlagim fingi fi,
afa mungwali el ehena unehlagim sa ne gwenaig esi. Sam 117:1
12 Afa Aisaia gafa gwenaig esog;
Afa mungu el Jesi gohba hengenai blofe
afa ehe afwambanai elni misog el fefe.
Asa ehengel ati anwenafig ehe ehengelim suialafenife asa ehengel enam nengeafu. Ais 11:10
13 Afa God mo sihi fwahana asa sumi yi bigim suialafiagefe. Afa maia ne ehem olug oniginibi ka membeg ehe nengelim esenibi asa ne fwina sifakalinim afa ne olug enesieg fi. Afa Godna Sungwabug nem wasneinigbi sa ne sumi yi nai puguiagim fwina oniginim nengeafufum.
Pol heafna gafugagim sihiageg
14 Afa kana nilite, ka kike ati anwenafeg nengelni suialag nihe eba kwania fig afa nengelni haig haig anwenag ihlafig asa ne nimbefum ogfufehiagi.
15 Afa hwa ginof la ka nem mingnag wasneig mo ginofenig asa ka og sa ne enam pese onigim. Afa God kam suiala fiahflagim enaig gafugag kam faigba asa ka nem enaig mo sihinig.
16 Afa enag gafugag eba ka Sisas Kraisna gafugag el asa ehe kam afwambanai el nangum ningihiag. Afa ka ofenaiba pris asa ka Godna suialag mo sihiageakaule asa ka membeg enag afwambanai elim ka Godim lambwaim. Afa ka membeg God enam sa ma sifakale afa Godna Sungwabug ehengelim esenibi asa ehengel ma afsug kabag fi.
17 Afa ka Sisas Krais nai yi sefu gohugim asa Godna gafugagim ka esegim ka enam sifakaleg.
18 Ka haig haig mo sihiagim oksig. Koka mungu mo enaig sihife mangwal sa Krais kana ninga la eseg eba mangwalim sa ka sihigim esegba asa afwambanai el enam nanguigim asa Godim patalfug.
19 Afa wasneig ogfuiag mi afa kigmog mi afa Godna Sungwabug wasneigim mi ehengel nangug. Afa ka mungwali Kraisna suialag mo sihiageakag Jerusalem la fegim ika ikag Ilirikum kembig yi pugug.
20 Afa kana sawieg eba enaig eseg koka suialag mo sihin hag kembig la sa mas Kraisim anwenafig mo asa ka mas mingnag elni gafugagim puguiafofeni.
21 Afa Godna ginof enaig esog;
Afa ahaganai el sa ehena mo flig fwaini fig eba nangufi,
afa ahaganai el sa higig fwaini fig eba anwenafifi. Ais 52:15
Pol ogna Rom kembig gam ika
22 Afa kaksag gafugag kam kagfonageg eba mas ka nem blo nangwagi.
23 Afa glau hwa nai yi ka gafugag feageg auwigigim afa enaig onigig ati ka fe fwahana koka sa nem blo nangwag.
24 Afa koka Spen gam ika afa enanam koka nem mwakwalig wanganam asa sifakal nem fen. Afa ka nem wangana fwahanam akofiba sa ne kam kwegfuiba ka sa ika.
25 Afa glauna mo kawo Jerusalem gam ikanam asa Kristenim enanai yi kwaganim.
26 Eba Masedonia provins nai sios i afa Akaia provins nai sios i kig angoguligim asa wahig. Afa ehengel enaig sifakalig ona Jerusalem la nai Kristenim gawig fwainigim kwaganim.
27 Afa eba heafgelni sawieg feg afa enag nihe eba suialag mina afwambanai Kristen el sa ma Ju elim mungwag faigoi. Afa mangwal sa Ju el ni olug onigigim kwaganig enag afwambanai elim gafa faigog afa eba suiala feg asa mungwag bitenai gawig Kristen Ju elim faigog.
28 Afa maia ka Jerusalem ikanam enag kigim numwehe flanam asa ehengelim mungwali fainim enag gafugagim auwigi. Auwiginam, ka sa Spen gam mo ika afa maia ena mina gam ka blonam asa nem nangwag.
29 Afa maia ka blo nem nangwagiba eba ka ati anwenafeg Krais ka nai yi nem fwina suialafe hiagefe.
30 O nilite, Sisas Krais eba bigelni Ainiyag afa Godna Sungwabug heafna membug bigelim faigbi asa ka nem enaig mo fwinam osihin sa ne ka i mungwali fwinam beteni afa Godim enaig sahini finibi asa ma kam kweagfui.
31 Afa sa ne enaig beteni Judia nai el mas Godim olug oniginig mo ehengel masa kam tigifi. Afa mingba Jerusalem la nai Kristen asa ka kig fla blunaba asa ehengel sifakali.
32 Atiaba Godna sawieg enaig fegba kable ka sa blo nem nangwagnam eba ka sifakalenam asa kam pese wasnei fe.
33 Afa God elim suialag augufeg esenig afa ka membeg enag God sa ma mungwali nem wangofi. Ei eba nufunam feg.