Tson Navejndyee Na Scüenon Pablo Ndëë Nnꞌan Tsjoon Corinto
1
Incyaa Pablo tsꞌon ꞌnaanꞌ jon ndëë nnꞌan tsjoon Corinto
Maja Pablo macüji tsonva. Xengꞌe nquii Tyoꞌtsꞌon ntꞌue tsꞌon jon, joꞌ iꞌua jon tsꞌian nnön na condui ja tsꞌan na ijñon Jesucristo ndëë nnꞌan yo juu jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ jon. Juu ntyjëëhë Sóstenes itsijonhin yo juu jñꞌoonvahin na macüji. Conanꞌcüenö́n tsonvahin ndëë ꞌoꞌ na mꞌanhoꞌ tsjoon Corinto na conduihoꞌ tmaanꞌ cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon, nquehoꞌ ngꞌe conanꞌjonhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Jesucristo, joꞌ jndë iquen Tyoꞌtsꞌonhoꞌ na conduihoꞌ cüentaaꞌ nquii jon, ndoꞌ mantyi yo ncüii cüii tsꞌan na minyuuchen na mꞌaan juu na njon jndyi ntyjii juu Jesucristo, nquii jon na conduihin na ityeꞌntjon jon nanꞌñeen ndoꞌ mantyi jaa. Tyëëhë Tyoꞌtsꞌon yo nquii Jesucristo na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa, macꞌan ndëëhan na juu naya na conduihin yo ninꞌjuu na tajñuaanꞌ tsꞌonhan, cyahan na jndyentyichenhanꞌ na ncyꞌonhoꞌ cüenta.
Ncyaa Pablo na ya Tyoꞌtsꞌon
Nquii Tyoꞌtsꞌon na matsitꞌmanꞌ ja, ꞌio ꞌio mancya na yahin ntyja ꞌnaanhoꞌ ngꞌe juu naya na condui jon na ncya jonhanꞌ quiiꞌ nꞌonhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ nquii Jesucristo. Ee ntyja ꞌnaanꞌ juu naya na conduihin, taquintyja na tꞌman vaa na ityio jon jnꞌaanhoꞌ, joꞌ ya jndyi conanꞌneinhoꞌ ndëë nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ Jesús, ndoꞌ mantyi yo na covaaꞌ nꞌonhoꞌ tsochen jñꞌoon ꞌnaanꞌ jon. Ndöꞌ vaa ngꞌe jñꞌoon na tonanꞌnë́n jndyoyú ntyja ꞌnaanꞌ Cristo quiiꞌ ntꞌanhoꞌ, juuhanꞌ itsiꞌmanhanꞌ na jndë scüejndyohanꞌ na cotsamꞌanhoꞌ na contjotyenhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ jon. Mangꞌe joꞌ, juu naya na itsiquindaaꞌ Tyoꞌtsꞌon tsꞌan chaꞌ condëë ityentjon juu nnon jon, minꞌncüii nnonhanꞌ tyiꞌquitsitjahanꞌ ꞌoꞌ viochen xjen na cominndooꞌ tcüihoꞌ na ncüjeeꞌ ntcüeꞌ nquii Jesucristo na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa. Manquiintyi jon ntsinchuꞌ jon tsoñꞌen ntyja ꞌnaanhoꞌ chaꞌ juu xjen ya nndyo ntcüeꞌ jon na ntcoꞌxen jon nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌ jnanhan, ngüentyjeeꞌ ꞌoꞌ na tonnon jon na tavijnan nanꞌxuanhoꞌ. Nquiintyi Tyoꞌtsꞌon na conduihin na itsiquindë jon tsoñꞌen na itsijndaꞌ jon, manquii jon iqueenꞌ jon ꞌoꞌ na quinanꞌjonhoꞌ yo jnda jon Jesucristo, majuu jon conduihin na ityeꞌntjon jon jaa.
Nnꞌan tsjoon Corinto na vantyja nꞌonhan Cristo, tyiꞌtjonꞌ mꞌanhan
10 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ ta Jesucristo, yo xueeꞌ jon macꞌan vi nayaꞌñeen ndëëhoꞌ na xoncüii ro quinanꞌcüejonhoꞌ jñꞌoon yo ntyjehoꞌ, ee tyiꞌquichuhanꞌ na ve vaa na mꞌanhoꞌ. Cꞌonhoꞌ na ya ngiohoꞌ yohan, ndoꞌ mantyi ninncüii quinanꞌtiuhoꞌ yo nquii jon ngꞌe nndaꞌ vaa ntꞌue tsꞌon jon. 11 ꞌOꞌ ntyjë, nndaꞌ vaa matsjö ndëëhoꞌ ee jndë jndyi jñꞌoon jndyue nnꞌan vaaꞌ Cloé na conanꞌjndyehoꞌ jñꞌoon yo joo ntyjehoꞌ na vantyja nꞌon. 12 Ndö vaa na matsjö ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonvaꞌ. Ñꞌenhoꞌ na conduehoꞌ: “Já conanꞌjö́n ntyja ꞌnaanꞌ Pablo”, Majoꞌ ñꞌen ntyjeehoꞌ conduehan: “Aa já conanꞌjö́n yo Apolos”, Ndoꞌ mañoon ntyjehoꞌ conduehan: “Aa já yo Cefas na conanꞌjö́nꞌ”, Ndoꞌ mantyi ñꞌenhoꞌ na conduehoꞌ: “Aa já xiaꞌntyi yo nquii Cristo na conanꞌjö́n.” 13 Ndoꞌ na conduehoꞌ jñꞌoonminꞌ, ¿Aa jndye Cristo mꞌaan na nndëë nnanꞌnꞌmanhan ꞌoꞌ jnan na nanꞌxuanhoꞌ? Min chito ja na jñon nnꞌan tsonjnꞌaan chaꞌ cüꞌiö ntyja ꞌnaanꞌ jnanhoꞌ. Ndoꞌ mantyi min chito yo xuë na jntꞌëhoꞌ. 14 Ncya ya Tyoꞌtsꞌon na xiaꞌntyi Crispo yo Gayo na siquintꞌë. 15 Ndoꞌ na nndaꞌ, taꞌnan tsꞌan na nndëë ngitso na jndëëꞌ juu yo xuë. 16 Ndoꞌ mantyi mavañjoonꞌ tsꞌön na siquintꞌë Estéfanas yo ninꞌnnꞌan vaaꞌ jon, majoꞌ taviquiñjonntyichen tsꞌön na aa mꞌaan ncüiichen tsꞌan na siquintꞌë. 17 Ngꞌe tyiꞌcoꞌua Cristo tsꞌian nnön na quitsiquintꞌë nnꞌan. Tꞌua jon tsꞌian nnön na incyaa jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ jon ndëë nnꞌan. Majoꞌ chito matsꞌa juu tsꞌianꞌñeen yo jñꞌoon na jndaꞌ xquën ncö chaꞌxjen contꞌa nnꞌan tsonnangue, ee xe na aa nndaꞌ vaa matsꞌa, ntscuꞌhanꞌ na ncüaaꞌ nꞌon nnꞌan na njon jndyi tsixuanhanꞌ na tueꞌ Cristo nnon tsonjnꞌaan.
Cristo conduihin najndei Tyoꞌtsꞌon ndoꞌ na jndaꞌ xquen jon
18 Coninncyá jñꞌoon ndëë nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌ na tueꞌ Cristo na taquiñoon jon tsonjnꞌaan chaꞌ na ntsinduuꞌ jon jnan nnꞌan. Nnꞌan na cotsu ñuaanhin cotjiꞌhin cüentaa na juu jñꞌoonꞌñeen veꞌ jñꞌoon tsanꞌhanꞌ. Majoꞌ ntyja njan nquë na itsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuan njanhan, juu jñꞌoonꞌñeen conduihanꞌ najndei na tsixuan nquii jon. 19 Chaꞌxjen jñꞌoonꞌ jon na jndui tivio itsohanꞌ:
Ja ntsityꞌui jñꞌoon na jndaꞌ nquen nnꞌan na jen ngiohan.
Ndoꞌ joo jñꞌoon na cotjiꞌhin cüenta na njon jndyihanꞌ, ntsꞌa na veꞌ jnꞌaanhanꞌ.
20 Ngꞌe na tso jon na nndaꞌ, nque nnꞌan na jndye ꞌnan ngiohin, ijuꞌcjehanꞌhin. Ndoꞌ mantyi nnꞌan na jndye nnon na ndëë nduehin nchu vaa na covaaꞌ nꞌonhan, min tyiꞌxeꞌcaqueeꞌ cüentahanꞌ ntyja ꞌnaanhan na tonnon Tyoꞌtsꞌon, min nque nnꞌan tyiꞌquinanꞌjonhan ntyja ꞌnaanꞌ jon. Ee jñꞌoon na mayuuꞌ jndë siꞌman jon na tsoñꞌen na jndaꞌ nquen nnꞌan, ji veꞌ jñꞌaanhanꞌ. 21 Tyoꞌtsꞌon mꞌaan jon na jndaꞌ xquen jon. Ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ itsijndaꞌ jon na joo nnꞌan na cotjiꞌ nquehan cüenta na mꞌanhan na jndaꞌ nquenhan, tyiꞌjeꞌcüaaꞌ nꞌonhan nchu vaa tsixuan jonhanꞌ. Majoꞌ nque nnꞌan na vantyja nꞌon jñꞌoon na coninncyá, tëveeꞌ nchjii jon na itsinꞌman jon ñuaanhin ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonꞌñeen. Ndöꞌ vaa itsꞌaa jon min na mꞌan nnꞌan na cotjiꞌhan cüenta na juu jñꞌoonꞌñeen, veꞌ jñꞌoon tsanꞌhanꞌ.
22 Ee nque nnꞌan judíos cotanhin ndë́ na quintꞌá ncüii cüii nnon na tyiꞌjeꞌquinduihanꞌ na veꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu najndei nquii tsꞌan chaꞌ ngantyja nꞌonhan Tyoꞌtsꞌon. Ndoꞌ joo nnꞌan na chito tsjan nnꞌan judíos conduihan, joohan cotanhin na quinanꞌnë́n jñꞌoon na ntsiꞌmanhanꞌ na jndaꞌ nquën chaꞌ ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ ngantyja nꞌonhan. 23 Majoꞌ já coninncyá jñꞌoon na tꞌion nnꞌan Cristo tsonjnꞌaan chaꞌ ndëë ntsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuan njanhan. Majoꞌ nque nnꞌan judíos, xjen na condyehan juu jñꞌoonꞌñeen, itsijonhanꞌ ntyja ꞌnaanhin chaꞌvijon tsꞌan na ngaquiñjon tsjöꞌ xꞌee juu na nninnquehin. Ndoꞌ mantyi joo nnꞌan na chito tsjan nnꞌan judíos conduihan, cotjiꞌhin cüenta na juu jñꞌoon na conincyá, veꞌ jñꞌoon tsanꞌhanꞌ. 24 Majoꞌ ntyja njan jaa na iqueenꞌ Tyoꞌtsꞌon, tanin min xe na aa nnꞌan judíos condui jaa, ndoꞌ aa nnꞌan na mañoon tsjan, ñoncya cotjiꞌ cüenta ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonꞌñeen. Xiaꞌntyi conanꞌnën ntyja ꞌnaanꞌ Cristo na condui jon juu najndei na tsixuan nquii Tyoꞌtsꞌon na itsinꞌman jon ñuaan nnꞌan. Juu jñꞌoonꞌñeen tsiꞌman jndyoyuhanꞌ na conduihin jndaꞌ jndyi xquen jon. 25 Ee juu na cotjiꞌ nnꞌan cüenta na tyiꞌxeꞌcüijntꞌue ntyja na jndaꞌ xquen nquii Tyoꞌtsꞌon, juuhanꞌ itsiꞌmanhanꞌ na jndaꞌ xquen jon, tꞌmanntyichen conduihanꞌ chito juu na jndaꞌ nquen nnꞌan. Ndoꞌ juu na cotjiꞌ nnꞌan cüenta na taꞌnan najndei conduihin na tyincyaa jon na tueꞌ Cristo nnon tsonjnꞌaan, juuhanꞌ na jndeintyichen conduihanꞌ, chintyi juu najndei na nanꞌxuan nnꞌan. 26 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, cañjoonꞌ nꞌonhoꞌ nchu vaa na tomꞌanhoꞌ navendyee xjen na tqueenꞌ Cristo ꞌoꞌ na quinanꞌjonhoꞌ yohin. Ntyja ꞌnaanꞌ na cotjiꞌ nque nnꞌan cüenta, tyiꞌjndyehoꞌ na conduihoꞌ nnꞌan na jndaꞌ nquen. Mantyi min tyiꞌjndyehoꞌ conduihoꞌ nnꞌan na cotoxen. Min tyiꞌjndyehoꞌ na tuihoꞌ nda nnꞌan na tꞌman condui. 27 Nnꞌan na mꞌan ntyja ꞌnaanꞌ tsonnangue cotjiꞌhin cüenta na tayuu jntꞌuehoꞌ. Majoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon icüji jon ꞌoꞌ na conduihoꞌ cüentaaꞌ nquii jon. Itsꞌaa jon na nndaꞌ chaꞌ joo nnꞌan na cotjiꞌ nquehin cüenta na jndaꞌ jndyi nquenhan, ntscüejnaanꞌhanꞌhin. ꞌOꞌ na tyiꞌtꞌman conduihoꞌ, icüji jon ꞌoꞌ chaꞌ nque nnꞌan na cotjiꞌhan cüenta na njon jndyi conduihin, ntscüejnaanꞌhanꞌhin. 28 Nque nnꞌan na tyiꞌnjon nanꞌxuan, icüji jon na conduihan cüentaaꞌ nquii jon, yo ninꞌnnꞌan na tyiꞌcueeꞌ nꞌon nnꞌan joohan. Mantyi ꞌoꞌ na tyiꞌquindue nnꞌan ꞌnanhoꞌ, icüji jon ꞌoꞌ cüentaaꞌ nquii jon chaꞌ ntsꞌaa jon na tyiꞌnjon joo nnꞌan na cotjiꞌ nquehin cüenta na nanꞌxuan jndyihin najndëhin. 29 Manndaꞌ itsꞌaa jon chaꞌ taꞌnan ncüii tsꞌan na ndëë ntsintsahin ntyja ꞌnaanꞌ nquii juu na tonnon jon. 30 Xengꞌe ntyja ꞌnaanꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon na conduihoꞌ nnꞌan na mꞌan ntyja ꞌnaanꞌ Cristo Jesús. Ee ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon covaaꞌ nꞌonhoꞌ juu na jndaꞌ xquen jon. Nquii jon iquen jon ꞌoꞌ na tajnan nanꞌxuanhoꞌ. Ntyja ꞌnaanꞌ jon conduihoꞌ ñuan nquiiꞌ. Ndoꞌ mantyi na conduihoꞌ nnꞌan na sijnda ntcüeꞌ Tyoꞌtsꞌon. 31 Mangꞌe joꞌ, tyiꞌnanꞌntsa jaa ntyja njan nquëhë, majoꞌ quintꞌaha chaꞌxjen itsiquindyi juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui. Itsohanꞌ: “Juu tsꞌan na ninꞌquitsintsahin ndëë nnꞌan, quitsinin juu ntyja ꞌnaan joo tsꞌian tꞌman na itsꞌaa Tyoꞌtsꞌon yohin.”