Tsꞌian Na Tontꞌa Nnꞌan Na Jñon Jesucristo
1
Jñꞌoon na tcoꞌ Jesucristo ꞌndyo jon na nndyo Espíritu Santo
1-2 ꞌUꞌ ta Teófilo na njon jndyi ꞌuꞌ ntyji, mancya tsꞌon njan nnonꞌ. Jñꞌoon na tji jndyëë na scüanön na mꞌanꞌ, siquindyi ja ꞌuꞌ ntyja ꞌnaan tsoñꞌen na taꞌ Jesús na totsꞌaa jon yo ninꞌntyja ꞌnaan nchu vaa na totsiꞌman jon ata xjen tueeꞌ xuee na tjava ntcüeꞌ jon quiñoonꞌndue. Vitjachen na ngava ntcüeꞌ jon, joꞌ tji jon nnꞌan na tꞌua jon tsꞌian ndëëhan, ndoꞌ siꞌman jon ndëëhan nin tsꞌian na quintꞌahan. Ntyja ꞌnaanꞌ Espíritu Santo na siꞌman jon ndëëhin nin tsꞌian na quintꞌahin. Ndoꞌ vi jndë tueꞌ jon, tityincyooꞌhin ndëëhan na vandoꞌ xco jon. Tomꞌaan jon yohan vi vennꞌanchen xuee. Jndye nnon ꞌnan totsꞌaa jon na tojntyꞌia ndëëhan na totsiꞌman jndyoyuhanꞌ na manquiintyi jon. Ndoꞌ totsinin jon ndëëhan jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ na ityeꞌntjon Tyoꞌtsꞌon nnꞌan.
Viochen xjen na tomꞌaan jon yo joohan, tquen jon jñꞌoon ndëëhan na tyiꞌnduiꞌ tyuaaꞌhan tsjoon Jerusalén. Itso jon:
—Cüendooꞌ ꞌoꞌ ata xjen na ntsiquindë jndyeehanꞌ juu jñꞌoon na tcoꞌ Tyëhöꞌ ꞌndyo jon na nndyo nquii Espíritu Santo chaꞌxjen juu jñꞌoon na jndë totsjö ndëëhoꞌ. Ee Juan mayuuꞌ totsiquindëëꞌ jon nnꞌan yo ndaatioo, majoꞌ ꞌoꞌ tajndye xuee ndoꞌ mantꞌëhoꞌ nquii Espíritu Santo na njñon Tyoꞌtsꞌonhin quiiꞌ nꞌonhoꞌ.
Tava ntcüeꞌ Jesús quiñoonꞌndue
Viochen xjen na tomꞌan nanꞌñeen yo Jesús, taxeeꞌhan nnon jon, jnduehan:
—Ta, ¿Aa naneinhin ntquenꞌ nndaꞌ ntyjëëhë nnꞌan Israel na ngitoxen nquehan?
Majoꞌ tꞌa jon, itso jon ndëëhan:
—Xiaꞌntyi nquii Tyëhöꞌ tsixuan jon na itsijndaꞌ jon nonꞌcüan ndoꞌ yuu xjen na ntyjii jon na ngüentyja na nndui ncüii cüii nnonhanꞌ. ꞌOꞌ tyiꞌquinanꞌxuanhoꞌ na ncüaaꞌ nꞌonhoꞌ joo jñꞌoonminꞌ. Majoꞌ juu xjen na ncyꞌonhoꞌ cüenta Espíritu Santo quiiꞌ nꞌonhoꞌ, xjenꞌñeen nninncyaa Tyoꞌtsꞌon na nnanꞌxuanhoꞌ juu najndei nquii Espíritu Santo. Ndoꞌ nnanꞌnein jndyoyuhoꞌ ntyja njan quityquiiꞌ tsjoon Jerusalén, yo ninvaa ndyuaa Judea, yo ndyuaa Samaria, ndoꞌ ata ninvaa nnon tsonnangue.
Ndoꞌ vi na jndë tso jon jñꞌoonminꞌ, ninvaa na cojntyꞌiahan, tava ntcüeꞌ jon quiñoonꞌndue. Ndoꞌ juu xjenꞌñeen jndyo ncüii chincyu na iscuꞌhanꞌhin. 10 Ndoꞌ viochen xjen na cojntyꞌia jndyihan na tondye tsjöꞌndue na tjava jon, juu xjenꞌñeen tityincyooꞌ ve nannon ndëëhan, quichiꞌ jndyi ndiaa na cüe nanꞌñeen. 11 Ndoꞌ jndue nanꞌñeen ndëëhan:
—ꞌOꞌ nnꞌan ndyuaa Galilea, ¿Ndu na cojntyꞌia jndyihoꞌ na tondye tsjöꞌndue? Manquiintyi Jesús na jnan jon tondëëhoꞌ, tja ntcüeꞌ jon quiñoonꞌnduechen. Ndoꞌ machaꞌxjen na jntyꞌiahoꞌ na tjava jon joꞌ, manndaꞌ vaa na nndyo ntcüeꞌ jon.
Tsꞌian na totsixuan Judas, tꞌionhinhanꞌ Matías
12 Ndoꞌ joo nanꞌñeen na totsayꞌonhan jñꞌoon yo Jesús, jnduiꞌhan juu tyoꞌ na jndyu Olivos, tyentcüeꞌhan Jerusalén. Juu tyoꞌñeen ndyo chjohanꞌ yo Jerusalén chaꞌ na ncüii kilómetro. 13 Ndoꞌ vi na jndë sque ntcüeꞌhan tsjoonꞌñeen, tyevahan quiiꞌ vꞌaa, vꞌaa vequitoꞌ naijon na mancüiixjen cotsque yahan. Joꞌ tyjeeꞌ Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo jnda Alfeo, Simón tsan na mantyi nintonduihin tmaanꞌ cananista, yo ninꞌJudas, tyje nquii Jacobo. 14 Tsoñꞌenhan jnanꞌcüajonhan jñꞌoon yo ntyjehan na ꞌio ꞌio tovancüihan na tonanꞌneinhan nnon Tyoꞌtsꞌon. Ndoꞌ ñꞌen vendye nanntcu, mantyi ñꞌen María ndyee nquii Jesús yo ninꞌnannon nque ntyje Jesús.
15 Ncüii joo xueeꞌñeen juu Pedro jnanquintyja jon quiiꞌ ntꞌan nnꞌan na vantyja nꞌonhan Jesús. Nanꞌñeen tueeꞌ chaꞌna ncüii ciento vantjoꞌ ntcyuhan. 16 Tso jon ndëëhan: “ꞌOꞌ ntyjë, toxenꞌntyichen siꞌman Espíritu Santo jñꞌoon nnon David na tji jonhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Judás. Ndoꞌ nanein juu jñꞌoonꞌñeen jndë siquindëhanꞌ juuhanꞌ, ee juu juu tjatsiꞌman juu Jesús ndëë nnꞌan na tꞌuehan jon. 17 Juu juu tovayꞌoon juu jñꞌoon yo jaa, ndoꞌ manincüajon tsꞌian na totsixuan juu chaꞌxjen conanꞌxuan nquëhë. 18 Majoꞌ yo juu xoquituꞌ na tyion ntyee tque juu ntyja ꞌnaanꞌ natyia na sꞌaa juu, yo majuuntyihanꞌ jnanꞌjndahan ncüii tanꞌ tyuaa. Juu Judasꞌñeen sintyja nquiihin, tyioohin tyuaa, tongio xquen juu, ndoꞌ jnanꞌhin, jnduiꞌñꞌen tsiaaꞌ juu. 19 Ndoꞌ tsoñꞌen nnꞌan Jerusalén, xjen na taaꞌ nꞌonhan na nndaꞌ sꞌaa juu, yo jñꞌoon na conanꞌneinhan jnanꞌquijndyuhan juu tyuaaꞌñeen Acéldama. Juu jñꞌoonꞌñeen itsiquindyihanꞌ Tyuaa Neonꞌ. 20 Ee nnon tson Salmos vaa jñꞌoon na itsohanꞌ:
Vaaꞌ juu, quintjo nquiihanꞌ, minꞌncüii tsꞌan tyiꞌncꞌoonhanꞌ.
Mantyi itsohanꞌ:
Juu tsꞌian na totsixuan juu, ncüiichen tsꞌan cyꞌoon cüentahanꞌ.”
21-22 Ndoꞌ tsontyichen Pedro: “Ngꞌe na nndaꞌ, icanhanꞌ ncüiichen tsꞌan na ntsijonhin yo jaa na ngotjiꞌ jndyoyu jaa ntyja ꞌnaanꞌ na vandoꞌ xco Jesús. Ncüii tsꞌan na ninnquiiꞌchen tomꞌaan juu yo jaa ninvaa xuee xjen na jndëëꞌ Jesús ata juu xjen na tëva ntcüeꞌ jon quiñoonꞌndue.”
23 Ndoꞌ vi na jndë sinin Pedro jñꞌoonvaꞌ, joꞌ jnanꞌman nanꞌñeen ve tsꞌan, José yo ninꞌMatías. Juu Joséꞌñeen tye juu jndyu Sabás. Xueeꞌ juu na jndë ve Justo. 24-25 Ndoꞌ juu xjenꞌñeen jnanꞌneinhan nnon Tyoꞌtsꞌon, jnduehan: “ꞌUꞌ ta, mandyiaꞌ quiiꞌ nꞌon tsoñꞌen nnꞌan, ngꞌe joꞌ quitsiꞌmanꞌ nin ncüii joo na ve nanmin na macüjiꞌ na ntsijonhin yo já na maꞌuaꞌ tsꞌian ꞌnanꞌ ndë́. Chaꞌ juu tsanꞌñeen ninnonhin tsꞌian na totsixuan Judas na jndë tjihin, ndoꞌ jndë tja juu naijon na tsixuan juu na cja juu ntyja ꞌnaanꞌ jnaanꞌ juu.”
26 Ndoꞌ tyꞌehan xꞌiaaꞌ, chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ nin juu na ve nanꞌñeen na ngacüjaꞌhanꞌhin juu tsꞌianꞌñeen. Ndoꞌ juu Matías tijnoonꞌ jonhanꞌ. Ndoꞌ majuu xjenꞌñeen tëqueeꞌ jon tsꞌian chaꞌxjen juu tsꞌian na nanꞌxuan nque nnꞌan na nqui nchoꞌncüii na totsayꞌonhan yo jñꞌoon na toninncyaa Jesús.