Tson Na Tji Santiago
1
Incyaa Santiago tsꞌon ꞌnaanꞌ jon ndëë nnꞌan Israel na jndë tycyahin
Ja Santiago macüji tsonvahin. Condui ja tsꞌan na ityeꞌntjon nnon Tyoꞌtsꞌon yo nnon Jesucristo, nquii jon na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa. Mancya tsꞌon njan ndëë ꞌoꞌ na conduihan nchoꞌve tmaanꞌ jaa nnꞌan Israel na jndë tycyahoꞌ ninvaa tsonnangue.
Cꞌoon tsꞌan na neiinꞌ juu min vaa ꞌnan iquenon juu
ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Jesús, vaa xjen jndye nnon min na iquenhanꞌ xjen ꞌnaanhanꞌ ꞌoꞌ na ninꞌquitscyaahanꞌ ꞌoꞌ na mꞌanhoꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ jon. Ya na nndaꞌ vaa, cꞌonhoꞌ na cüineiinꞌ jndyi nꞌonhoꞌ. Ee juu na vantyja nꞌonhoꞌ, xjen na vaa ꞌnan na iquenhanꞌ xjen juuhanꞌ, juu nanꞌñeen na coquenonhoꞌ vayꞌoonhanꞌ ꞌoꞌ na contjotyenhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon. Majoꞌ juu na ntjotyenhoꞌ quityquiiꞌ joo naviꞌñeen, ncyahoꞌ na quindë ya na ngayꞌoonhanꞌ ꞌoꞌ na ngaquehoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ jon, na quindë ya na nanꞌxuanhoꞌ na conduihoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo.
Ndoꞌ xe na aa ndyiiꞌ ncüiihoꞌ ndicüaaꞌ tsꞌon juu nchu vaa quitsꞌaa juu quityquiiꞌ joo na iquenhanꞌ xjenhin, can juu na ncyaa Tyoꞌtsꞌon na jndaꞌ xquen juu. Na ntsꞌaa juu na nndaꞌ, yajoꞌ nninncyaa jon jñꞌoon na ican tsanꞌñeen ee juu jon tyiꞌvacuaa xjen na ncyaa jon ndëë nnꞌan, min tyiꞌtsityiaꞌ jon tsꞌan na icanhanꞌ. Majoꞌ ya na itsinin juu nnon Tyoꞌtsꞌon, cantyja tsꞌon juu na nninncyaa jon juu jñꞌoon na ican juu. Min tyiꞌncꞌoon juu na ve vaa na itsitiu juu. Ee tsꞌan na ve vaa na mꞌaanꞌ tsꞌon xjen na ican juu vi naya nnon Tyoꞌtsꞌon, juu tsanꞌñeen itsijonhanꞌhin chaꞌvijon juu ndaandue xjen na ijuuhanꞌ na ntyque jndyehanꞌ ncüii cüii ntyja. Tsꞌan na nndaꞌ vaa mꞌaanꞌ tsꞌon, tyiꞌndyiiꞌ tsꞌon juu na ncyꞌoon juu cüenta jñꞌoon na ican juu nnon jon. Ee xeevahin ncüii nnon na mꞌaanꞌ tsꞌon juu, ndoꞌ ncüiichen xuee mañoon nnon ꞌnan na mꞌaanꞌ tsꞌon. Tyiꞌcüejon itsꞌaa juu.
Ntyja ꞌnaanꞌ tsanndyiaꞌ yo tsantya
Juu ntyjëëhë na vantyja tsꞌon Cristo na tsanndyiaꞌhin, chuhanꞌ na cüicjeeꞌ juu na njon conduihin ngꞌe na itsue Tyoꞌtsꞌonhin na conduihin jnda jon. 10 Majoꞌ juu ntyjëëhë na tyahin na mantyi vantyja tsꞌon juu Cristo, xjen na conanꞌcüejnaanꞌ ntyje tya juuhin ngꞌe na conduihin cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon, mantyi cüineiinꞌ jndyi juu. Ee chaꞌxjen ntjaaꞌ jndëë na tyiꞌviooꞌhanꞌ, cje coꞌuaahanꞌ, manndaꞌ vaa na itsijonhanꞌ na ngenon tsantya. 11 Ee xjen na ndyova ndoꞌcüjioonꞌ na jminꞌ jndyihanꞌ, coꞌuaa tsco jndëë, ndoꞌ cocyaa ntjaaꞌ ꞌnaanhanꞌ, juu na nancooꞌ ntjaaꞌñeen, cotsuhanꞌ. Mandöꞌ vaa itsijonhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ tsantya, ntycüii ntyja ꞌnaanꞌ jon viochen xjen na itsichon jon na nnintyantyichenhin.
Juu na iquenhanꞌ xjen tsꞌan yo juu na ityiiꞌhanꞌ ngꞌeehanꞌhin
12 Juu tsꞌan na minntyjeeꞌtyen quityquiiꞌ joo na iquenhanꞌ xjen ꞌnaanhanꞌhin na ninꞌquitsquioohanꞌhin, min tyiꞌvacüaaꞌhin ntyja ꞌnaanhanꞌ, neiinꞌ tsanꞌñeen, ee vi na jndë tenonhanꞌ ndoꞌ tyiꞌquiꞌndyicjehin nnonhanꞌ, nquii Tyoꞌtsꞌon ntsiquindaaꞌ jonhin na tyiꞌquintycüii na vandoꞌ ñuaanꞌ juu. Ee jndë tcoꞌ jon ꞌndyo jon na joo nnꞌan na veꞌngiohan jon, ncyꞌonhan cüentahanꞌ. 13 Ya na vaa ncüii nnon na ityiiꞌhanꞌ ngꞌeehanꞌ tsꞌan na quitsitjahin, tyiꞌncꞌoonꞌ tsꞌon juu na nquii Tyoꞌtsꞌon iꞌua jon tsꞌian na quitsꞌaa juuhanꞌ. Ngꞌe nquii jon, minꞌncüii nnon natyia tyiꞌxeꞌquindëë ngayꞌoonhanꞌhin na ntsitjahin, min tyiꞌxeꞌquitsꞌaa jon ncüii nnon na ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ ntsitja tsꞌan. 14 Ee ncüii cüii tsꞌan ityiiꞌhanꞌ ngꞌeehanꞌhin xjen na nquii juu ncyaa juu na juu ꞌnan natyia na ntꞌue jndyi tsꞌon juu na ninꞌquitsꞌaa juu, vayꞌoonhanꞌhin xjen ꞌnaanꞌhanꞌ. 15 Ndoꞌ juu na vayꞌoonhanꞌ tsanꞌñeen na quitsitjahin, vi na jndë tantjonhanꞌhin, itsijndaꞌhanꞌ na vaa jnaanꞌ tsanꞌñeen, ndoꞌ juu jnanꞌñeen, vi na jndë siquindëñꞌenhanꞌ xjen ꞌnaanꞌhanꞌ, itsijonhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu chaꞌvijon tsꞌoo.
16 ꞌOꞌ ntyjë na viꞌnchjihoꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, tyiꞌnanꞌviꞌnnꞌan nquehoꞌ na nnanꞌtiuhoꞌ na nquii Tyoꞌtsꞌon itsꞌaa jon na vayꞌoonhanꞌ tsꞌan na quitsitjahin. 17 Ee nquii tyëëhë Tyoꞌtsꞌon, ninnquiiꞌchen ncyaa jon tsoñꞌen ꞌnan na coyꞌön cüenta na coteꞌjndeihanꞌ jaa. Tsoñꞌen ꞌnan na cojntyꞌia na conanꞌxueehanꞌ tsjöꞌndue, nquii jon tquenhanꞌ. Majoꞌ nquii jon min tyiꞌtsijonhanꞌhin yo joohanꞌ, ee covejndyo na conanꞌxueehanꞌ, majoꞌ nquii jon tyiꞌjon quitscüejndyo jon ntyja ꞌnaanꞌ na itsꞌaa jon yo jaa. 18 Ntyjantyi na ntꞌue tsꞌon jon, tyincyaa jon na cotaꞌntꞌö xcö ya na tantyja nnꞌön juu jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ jon na mayuuꞌhanꞌ. Nndaꞌ vaa na sꞌaa jon chaꞌ njonntyichen iquenhanꞌ jaa quiiꞌ ntꞌan tsoñꞌen na tquen jon.
Quitaꞌnguëëꞌ nchu vaa na icoꞌxen jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon
19 ꞌOꞌ ntyjë na viꞌntyji na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, cüaaꞌ nꞌonhoꞌ jñꞌoonmin. Tsoñꞌenhoꞌ cꞌoncjehoꞌ na quindyehoꞌ jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon. Majoꞌ tyiꞌnanꞌcjehoꞌ na jen ninꞌquinduehoꞌ nchu vaa itsiꞌmanhanꞌ, ndoꞌ mantyi cꞌonhoꞌ na nion mꞌanhoꞌ na conanꞌvjehoꞌ nnꞌan. 20 Ee xjen na conanꞌvjëëhë ntyjëëhë, itscuꞌhanꞌ na quintꞌa chaꞌxjen na chuhanꞌ na quitsamꞌan na tonnon Tyoꞌtsꞌon. 21 Mangꞌe na nndaꞌ, tsoñꞌen na itsiꞌndaaꞌhanꞌ tsꞌan na tonnon jon, ndoꞌ mantyi yo ninꞌjoo ꞌnan tyia jndyi nanꞌxuanhanꞌ, quitjiñꞌenhoꞌ ntyja ꞌnaanhanꞌ. Ndoꞌ yo na ndyiaꞌ nꞌonhoꞌ, cyꞌonhoꞌ cüenta juu jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ jon na conduihanꞌ najndei na yo juuhanꞌ nndëë ntsinꞌman jon ñuaanhoꞌ.
22 Majoꞌ quinanꞌmanhoꞌ ndëë nnꞌan na conanꞌquindëhoꞌ nchu vaa na itsiquindyi jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon. Ee xe na aa veꞌ condye nguehoꞌhanꞌ min tyiꞌquitaꞌngueeꞌhoꞌhanꞌ, veꞌ conanꞌviꞌnnꞌan nquehoꞌ. 23 Ee minninchen jaa na veꞌ condyëë nguë jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon, majoꞌ tyiꞌquitaꞌnguëëꞌhanꞌ, itsijonhanꞌ ntyja njanhan chaꞌvijon tsꞌan na veꞌ ndyiaaꞌ ngue juu nnon yo jnon. 24 Ndoꞌ vi na jndë jndyiaaꞌ juu nchu vaa nnon juu yo jnonꞌhin, vja juu, ndoꞌ maninñoonꞌ ngitsuuꞌ ntcüeꞌ tsꞌon juu nchu vaa nnon juu. 25 Majoꞌ juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon, itsijonhanꞌ juuhanꞌ chaꞌvijon jnon. Juu jñꞌoonꞌñeen na taquintyja na quindë conduihanꞌ na ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ jndë jndyaa jaa na tomꞌan nacje ꞌnaanꞌ jnan. Xe na aa cotquën cüentahanꞌ ndoꞌ ninnquiiꞌchen mꞌaanꞌ nnꞌön ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ, ndoꞌ min tyiꞌcotsuuꞌ nnꞌön na ntꞌaha chaꞌxjen na coꞌxenhanꞌ, yajoꞌ tꞌman vaa na ndyio jon jnꞌaan jaa.
26 Minninchen tsꞌan na itsitiu nquii na quindë ya na itsitꞌmaanꞌ juu Tyoꞌtsꞌon, majoꞌ tyiꞌiquen nquii juu xjen tsa juu, itsiviꞌnnꞌan nquiihin. Veꞌ jnꞌaan ntyja na itsitꞌmaanꞌ juu jon. 27 Ntyja na icüjiꞌ Tyoꞌtsꞌon cüenta na aa quindë ya na itsitꞌmaanꞌ tsꞌan jon, ndö vaa na itsiꞌmanhanꞌ. Nque yotsca na jndë tjë tye yo ndyee, quitejndei tsꞌan yoꞌñeen naviꞌ na coquenon joo, ndoꞌ majoꞌntyi joo nanntcu ninnque. Ndoꞌ mantyi quen nquii tsꞌan cüenta na tyiꞌntsijonhin natyia na contꞌa nnꞌan na conanꞌjonhan nchu vaa na tsixuan tsonnangue.