2
Nquii Cristo sindyiaꞌhin, ndoꞌ mantyi taquintyja tꞌman conduihin
ꞌOꞌ na ninncüii conduihoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo, juuhanꞌ xe na aa incyaahanꞌ na jndëhoꞌ na tonnon Tyoꞌtsꞌon, ¿Aa ntejndeihoꞌ ja ngꞌe na viꞌnchjii jon ꞌoꞌ? ¿Aa njon jndyi ngiohoꞌ na condui jaa ntyja ꞌnaanꞌ Cristo, na nquii Espíritu Santo itsitjonꞌ jaa ntyja ꞌnaanꞌ jon? ¿Aa conanꞌvengiohoꞌ ntyjehoꞌ na vantyja nꞌon? ¿Aa mꞌanhoꞌ na ntyꞌia rohan ngiohoꞌ? Xe conanꞌxuanhoꞌ nanꞌminꞌ, yajoꞌ ncyahoꞌ na nën rö na quinanꞌmanhoꞌ na vengiohoꞌ ntyjehoꞌ ndoꞌ na conanꞌjonhoꞌ yohan, na ninncüii ꞌnan ndyiiꞌ nꞌonhoꞌ ndoꞌ ninncüii na ntyja nꞌonhoꞌ na nditꞌmaanꞌ Tyoꞌtsꞌon ntyja ꞌnaanhoꞌ. Min minꞌncüii nnon ꞌnan tavintꞌahoꞌ na ntsiquinjonhanꞌ nquehoꞌ min chaꞌna nanꞌsꞌahoꞌ oo na nanꞌntcuhoꞌ, tsoñꞌen ꞌnan, quintꞌahoꞌhanꞌ yo na ndyiaꞌ nꞌonhoꞌ, ndoꞌ ncüii cüiihoꞌ quitjiꞌhoꞌ cüenta na nque ntyjehoꞌ njonchenhin chichen nquehoꞌ. Ncüii cüiihoꞌ chito xiaꞌntyi ncꞌoonꞌ tsꞌon juu nchu vaa na ntejndeihanꞌ nquii, mantyi cꞌoonꞌ tsꞌon juu nchu vaa ntsꞌaa juu chaꞌ quitejndeihanꞌ ntyje juu.
Cꞌoonꞌ nꞌonhoꞌ ntyja ꞌnaan ntyjehoꞌ chaꞌxjen totsꞌaa nquii Cristo Jesús xjen na tomꞌaan jon. Ee nquii jon min na Tyoꞌtsꞌon conduihin, majoꞌ tyiꞌquitsichon jon na nnintyincyooꞌ na cüejon conduihin na coꞌxen jon chaꞌxjen nquii Tyoꞌtsꞌon,
Majoꞌ tji nquiihin juu na totsixuan jon. Sꞌaa nquii jon na conduihin tsꞌan na ityeꞌntjon jon ndëë nnꞌan, ndoꞌ tuihin chaꞌxjen na tui jaa.
Ndoꞌ vi na jndë tuihin na tsꞌanhin, mantyi tjuꞌcjentyichenhin nnon tye jon, ndoꞌ na siuꞌ jon na tꞌua tye jon tsꞌian nnon jon, tyincyaa jon na jnanꞌcueeꞌ nnꞌanhin na jñon nanꞌñeen jon tsonjnꞌaan.
Juu nanꞌñeen na tquenon jon, itscüejnaanꞌntyichenhanꞌ, chito chaꞌna ncüiichen nnon na conancüje nnꞌan ntyjehan.
Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ sꞌaa jon, joꞌ jndë sitꞌmaanꞌ Tyoꞌtsꞌonhin na tëquintyja na tꞌman conduihin. Ndoꞌ jndë tquen Tyoꞌtsꞌon na njonntyichen tsixuan xueeꞌ Jnda jon, chichen xueeꞌ minꞌcya ro tsꞌan. Taꞌnan tsꞌan na njonntyichen xueeꞌ chaꞌna xueeꞌ nquii Jesucristo.
10 Ndöꞌ vaa sꞌaa Tyoꞌtsꞌon chaꞌ tsoñꞌen na mꞌaan quiñoonꞌndue, yo ninꞌnnꞌan na mꞌan nnon tsonnangue, yo nnꞌan na jndë tjë, xjen na ndyehan xueeꞌ Jesús, ninncüii ngitaꞌhan ngitongityehan tonnon jon na nnanꞌtmaanꞌhan jon,
11 Ndoꞌ na ntjiꞌ jndyoyuhan na nquii Jesucristo conduihin na ityeꞌntjon jon tsoñꞌenhan. Na ndui na nndaꞌ, ntsitꞌmaanꞌhanꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon na conduihin tyëëhë.
Manndaꞌ vaa na itsiquindyi jñꞌoonꞌñeen ntyja ꞌnaanꞌ Cristo.
Nanꞌxuan jaa chaꞌvijon chon na coninxuee ndëë nnꞌan
12 Joꞌ, ꞌoꞌ ntyjë na venchji ja ꞌoꞌ, ya na tomꞌan quiiꞌ ntꞌanhoꞌ, tojooꞌ jndyi nꞌonhoꞌ na totaꞌngueeꞌhoꞌ jñꞌoon na totsjö ndëëhoꞌ. Ndoꞌ majndeichen nanein na taja cꞌoon quiiꞌ ntꞌanhoꞌ, chuhanꞌ quitquenntyichenhoꞌ na quinanꞌquindëhoꞌ jñꞌoon na matsjö. Ngꞌe na conduihoꞌ nnꞌan na itsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuaanhoꞌ, quinanꞌmanhoꞌ na njon jndyihin ngiohoꞌ yo na incyaahoꞌ na nnanꞌtjahoꞌ nnon jon. 13 Ndëë ntꞌahoꞌ na nndaꞌ ngꞌe nquii Tyoꞌtsꞌon itsꞌaa jon na conanꞌnꞌonhoꞌ na ninꞌquintꞌahoꞌ ꞌnan na caveeꞌ tsꞌon jon, ndoꞌ ninncyaa jon najndëhoꞌ na nnanꞌquindëhoꞌhanꞌ.
14 Tsoñꞌen ntyja na cotsamꞌanhoꞌ, tyiꞌnanꞌneinhoꞌ jñꞌoon cjo nnꞌan, min tyiꞌnanꞌjndyehoꞌ jndyuehoꞌ yohin. 15 Quintꞌahoꞌ na nndaꞌ chaꞌ nnanꞌxuanhoꞌ nnꞌan na tyiꞌquinanꞌtja na jiꞌua conduihoꞌ tonnon Tyoꞌtsꞌon. ꞌOꞌ conduihoꞌ ntsinda jon ndoꞌ icanhanꞌ na quinanꞌquindëhoꞌ quiiꞌ ntꞌan nnꞌan na contꞌa ꞌnan tyia na covineiinꞌ nꞌonhan na contꞌahinhanꞌ. Quiiꞌ ntꞌan nanꞌñeen itsijonhanꞌ ꞌoꞌ chaꞌvijon ncjuu na coninxuee ndëëhan na mꞌanhan ntyja ꞌnaanꞌ juu najaan na tsixuan tsonnangue. 16 Nndaꞌ vaa na chuhanꞌ na quitsamꞌanhoꞌ viochen xjen na conanꞌquindyiihoꞌ nnꞌan juu jñꞌoon na incyaahanꞌ na cotaꞌndoꞌ ñuaanhan. Na nntꞌahoꞌ na nndaꞌ, yajoꞌ juu xuee na nndyo nndaꞌ Cristo, nninncyaahanꞌ na nën jndyi ntyja ꞌnaanhoꞌ. Ee ntsiꞌmanhanꞌ na tyiꞌveꞌ jnꞌaan na sichön na totsꞌa tsꞌian ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon quiiꞌ ntꞌanhoꞌ. 17 Nndëë ntsꞌaahanꞌ na ntscueeꞌhanꞌ ja jnaanꞌ na toninncya jñꞌoon ꞌnaanꞌ Cristo na ntyja ꞌnaanꞌ juuhanꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ jon. Xe na aa ntscueeꞌhanꞌ ja, ntsijonhanꞌ na condui ja chaꞌvijon quiooꞌ na conanꞌcüje nnꞌan judíos na conanꞌtꞌmaanꞌhan Tyoꞌtsꞌon. Na nndui na nndaꞌ, ntsiquindëhanꞌ juu na cotyeꞌntjonhoꞌ nnon jon na vantyja nꞌonhoꞌ jon. Majoꞌ tanin, mꞌan na nën rö xe na aa nnanꞌcueeꞌ nnꞌan ja, ndoꞌ mantyi nën rö na ityio Tyoꞌtsꞌon jnꞌaanhoꞌ. 18 Ngꞌe na nndaꞌ, mantyi chuhanꞌ na cüineiinꞌ nꞌonhoꞌ yo ja.
Xoncüeeꞌ tsꞌon Timoteo yo Epafrodito
19 Xe na aa nquii ta Jesús ntꞌue tsꞌon jon, ntyja ntcüiiꞌ tsꞌön na cje nndëë ncꞌua tsꞌian nnon Timoteo na ngaquindyiaaꞌ jon ꞌoꞌ. Ndoꞌ ya na nndyo ntcüeꞌ jon, jñꞌoon na nndyoyꞌoon jon ntyja ꞌnaanhoꞌ, nninncyaahanꞌ na ya ntyji. 20 Ee xiaꞌntyi nquii jon mꞌaan jon na xoncüeeꞌ tsꞌon jon ntyja ꞌnaanhoꞌ, taꞌnan ncüiichen tsꞌan na mꞌaanꞌ tsꞌon ntyja ꞌnaanhoꞌ chaꞌxjen ja. 21 Ee tsochen nnꞌan na mꞌan ntjoohin, xiaꞌntyi mꞌaanꞌ nꞌonhan ntyja ꞌnaanꞌ tsꞌian ꞌnaanhan, min tyiꞌcjooꞌ nꞌonhan ntyja ꞌnaanꞌ tsꞌian ꞌnaanꞌ nquii Cristo Jesús. 22 ꞌOꞌ mangio yahoꞌ nchu vaa na siꞌmanhanꞌ na tꞌman coninjntꞌue Timoteo na totyeꞌntjon juu na toninncyaa juu jñꞌoon naya yo ja. Totsꞌaa juu tsꞌian yo ja chaꞌvijon itejndei tsꞌan tye nquii juu. 23 Ya na ncüaaꞌ jndaꞌ tsꞌön nchu vaa ꞌnan ngenön, yajoꞌ njñön nntꞌahin na mꞌanhoꞌ. 24 Mantyi incyaa ta Jesús na qui tsꞌönhin na cje ro na nndëë ncjöquintyꞌia nntꞌa ꞌoꞌ.
25 Min na nndaꞌ, jndë taaꞌ tsꞌön na chuhanꞌ na quitscüenön ntcüꞌë juu ntyjëëhë Epafrodito na mꞌanhoꞌ. ꞌOꞌ tꞌuahoꞌ tsꞌian nnon jon na quitejndei jon ja yo tsꞌian ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon na matsꞌa. Totsichon jon yo ja na totyeꞌntjö́n nnon Jesucristo. Manquehoꞌ jñonhoꞌhin na quindyoyꞌoon jon xoquituꞌ na ndijntꞌue ja. 26 Ntꞌue jndyi tsꞌon jon na ndyiaaꞌ nndaꞌ jon ꞌoꞌ, ndoꞌ siꞌndaaꞌhanꞌ ntyjii jon na jndë jndyehoꞌ jñꞌoon na tiviiꞌ jon. 27 Ee mayuuꞌ mioon jndyi tiviiꞌ jon ata mavaa xjen na ntscueeꞌhanꞌhin. Majoꞌ mꞌaan Tyoꞌtsꞌon na ndyiaꞌ ro juu nchjii jon ndoꞌ sinꞌman jonhin. Ndoꞌ na tꞌoon jon na ndyiaꞌ juu ntyjii jon, mantyi tꞌoon jon na ntyꞌia rö ntyjii jon, ee xe na aa tueꞌ tsanꞌñeen, ntsichjooꞌntyichenhanꞌ tsꞌön. 28 Mangꞌe joꞌ, cje matscüenön ntcüꞌëhin na mꞌanhoꞌ chaꞌ nninncyaahanꞌ na neinhoꞌ na njntyꞌia nndaꞌhoꞌhin, yajoꞌ tavijeꞌcꞌönntyëchën jñuaanꞌ tsꞌön. 29 Cyꞌon ntcüeꞌhoꞌ cüentahin yo na nein jndyihoꞌ ngꞌe na conduihin ncüii ntyjë na vantyja tsꞌon jon ta Jesús. Quintꞌahoꞌ na njonhin, ndoꞌ mantyi yo ninꞌtsoñꞌen nnꞌan na cotyentjonhan nnon Tyoꞌtsꞌon chaꞌna juu jon. 30 Machjontyi ntscueeꞌhanꞌhin ngꞌe na totsichon jndyi jon yo tsꞌian na tꞌua Cristo nnon jon. Ninvito tquenhin quityquiiꞌ tsꞌianꞌñeen min na tovaa na toncuuꞌ na ntscueeꞌhanꞌhin ngꞌe na totejndei jon ja, majoꞌ tsꞌian na tꞌuahoꞌ nnon jon, itsiquindë jonhanꞌ yo ja.