2
Chuhanꞌ na quitsiꞌman tsꞌan jñꞌoonmin
Majoꞌ ntyja ꞌnanꞌ, ninvito quitsiꞌmanꞌ ndëë nnꞌan na ꞌuꞌ vamꞌanꞌ tyquiiꞌ joo jñꞌoon na itejndeihanꞌ na conanꞌnchuꞌhanꞌ nchu vaa na icanhanꞌ na cꞌon nnꞌan na vantyja nꞌonhan Cristo Jesús. Nque nannon tque, quitsuꞌ ndëëhan na quitquen nquehin xjen ntyja ꞌnaanꞌ na cotsamꞌanhan, cꞌonhan na conduihan nnꞌan na tque contꞌa chaꞌ ngiooꞌ ngio nnꞌan ntyja ꞌnaanhan, quinduihan nnꞌan na jndaꞌ ꞌnan na cotjiꞌhan cüenta. Mantyi cꞌonhan na xoncüiiꞌ nꞌonhan ntyja ꞌnaanꞌ juu na vantyja nꞌonhan, ndoꞌ mantyi cüivengiohan nnꞌan, ndoꞌ mantyi cꞌonhan na tꞌman nꞌonhan quityquiiꞌ joo naviꞌ na coquenonhan. Ndoꞌ majoꞌntyi nanntcu tque, quitsiꞌmanꞌ ndëëhin na quitsamꞌanhin yo na xoncüiiꞌ nꞌonhan, min chito conanꞌtjaꞌhan quintu nnꞌan, min chito na conduihan nanntcu na nanꞌcüenonhan xjen na covehan. Ndoꞌ ndëë ntyjentcuhin na tyiꞌtquechen, quinanꞌmanhan ndëë nanꞌñeen ꞌnan na chuhanꞌ na quintꞌahan. Quintꞌa nanntcu tque nanꞌmin chaꞌ nque ntyjentcuhan na tyiꞌtquechen, ntsiꞌmanhanꞌ ndëë nanꞌñeen na quinanꞌvengiohan sꞌahin yo ndahin. Nque nanntcu tque, quinanꞌmanhan ndëë nanꞌñeen na quitquen nquehin xjen ntyja nchu vaa na cotsamꞌanhin. Na cꞌonhan na ntjuꞌ ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na conanꞌtiuhan, ndoꞌ mantyi quityiꞌxeeꞌ yahan sꞌahin yo ndahin, ndoꞌ cꞌonhan na ya ñuan nanꞌxuanhan yo tsoñꞌen. Ndoꞌ mantyi quinanꞌman nanntcuꞌñeen ndëë ntyjentcuhan na quitjueꞌcjehin ndëë sꞌahan, chaꞌ ntscuꞌhanꞌ na nndue nnꞌan na juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon tyiꞌquijntꞌuehanꞌ.
Machaꞌxjen juu jñꞌoon na jndë tsjö, mantyi nque nnꞌan ndyua, quitsijndaꞌ nquenhan na quitsamꞌanhan na xoncüiiꞌ nꞌonhan. Majoꞌ ncuꞌ tyquiiꞌ tsoñꞌen na vamꞌanꞌ, quitsaꞌ na ncüaaꞌ nꞌonhan nchu vaa na icanhanꞌ na cꞌonhan na cotquenhan cüenta ntyja ꞌnaanꞌ na vamꞌanꞌ. Xjen na matsiꞌmanꞌ jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon ndëëhan, quitsaꞌhanꞌ yo na xoncüeeꞌ tsonꞌ na tonnon Tyoꞌtsꞌon, ndoꞌ mantyi na matsaꞌ na juu tsꞌian na tsixuanꞌ njon jndyi conduihanꞌ. Joo jñꞌoon na matsiꞌmanꞌ ndëë nanꞌñeen, quitsininꞌ jñꞌoon na ntejndeihanꞌhin na ngaquehan ntyja ꞌnaanꞌ na vantyja nꞌonhan, ncüii jñꞌoon na tyiꞌxeꞌncyaahanꞌ na nnduehan na tyiꞌcüijntꞌue juu jñꞌoon na matsininꞌ. Na ntsaꞌ na nndaꞌ, juu tsꞌan na tyiꞌcüjiꞌ yahanꞌ jñꞌoon na incyaa, ngüejnaanꞌ juu ndoꞌ ntsichenhanꞌ ꞌndyo juu na taꞌnan jñꞌoon tyia na nndëë ntsinin juu nacjoꞌ.
Ndoꞌ nque nnꞌan na cotyeꞌntjontyenhan ndëë patrón ꞌnaanhin, quitsuꞌ ndëëhan na quitaꞌngueeꞌhan tsoñꞌen ꞌnan na condue nanꞌñeen, cjooꞌ nꞌonhan na ngaveeꞌ ngio nanꞌñeen yo joohan, min tyiꞌnanꞌntcüeꞌhan jñꞌoon ndëë nanꞌñeen. 10 Min tyiꞌntyꞌueehin ꞌnaan nanꞌñeen, majoꞌ quinanꞌmanhan na conanꞌquindëhin tondëë nanꞌñeen. Quintꞌahin chaꞌxjen na matsjö ndöꞌ, ee na aa ntꞌahinhanꞌ, ntyja ꞌnaanhin ntsiquinjonhanꞌ juu jñꞌoon na conanꞌman ntyja ꞌnaanꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon na conanꞌtꞌmaanꞌ jaa na conduihin na itsinꞌman jon ñuan njanhan.
11 Ee juu naya na tsixuan jon, jndë tityincyooꞌ jndyoyuhanꞌ ndëë tsoñꞌen nnꞌan. Ntyja ꞌnaanꞌ juuhanꞌ na itsinꞌman jon ñuan ꞌnaanꞌ minninchen tsꞌan. 12 Juu nayaꞌñeen itsiꞌmanhanꞌ ndëëhë na quitji ntcüeꞌ jaa ntyja ꞌnaan minꞌcya ro nnon natyia na itsuehanꞌ nacjooꞌ Tyoꞌtsꞌon, ndoꞌ tsoñꞌen nnon na cojooꞌ nꞌon nnꞌan na ninꞌquinanꞌjonhan yo juu na tsixuan tsonnangue, quitquen nque jaa xjen ntyja ꞌnaanꞌhan, yo na quintꞌaha tsoñꞌen chaꞌxjen na chuhanꞌ na tondëë nnꞌan, yo nchu vaa na quitsamꞌan quiiꞌ ntꞌan nnꞌan tsonnanguevahin. 13 Ndoꞌ viochen xjen na cotsamꞌanntyëhë, cominntꞌö tcüihi na ncüjeeꞌ ntcüeꞌ nquii Jesucristo na conduihin Tyoꞌtsꞌon na taquintyja na tꞌman conduihin na itsinꞌman jon ñuan njanhan. 14 Tyincyaa nquiihin na tueꞌ jon ntyja njanhan, chaꞌ ncüjiꞌ ntcüeꞌ jon jaa quiiꞌ tsoñꞌen ꞌnan tyia, ndoꞌ chaꞌ ntquen jon jaa na ntjuꞌ cüentaaꞌ nquii jon, ndoꞌ na icüji jon jaa yo na ntquen jon nquë na condui jaa nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon. Itsꞌaa jon na nndaꞌ chaꞌ na quitquen yantyi jaa na ntꞌaha tsꞌian na ntyja ꞌnaanhanꞌ na nditꞌmaanꞌ jon.
15 Ninnquiiꞌchen quitsiꞌmanꞌ jñꞌoonminꞌ ndëë nanꞌñeen yo juu najndei na matsixuanꞌ. Tyiꞌntsinchqueenꞌ ꞌuꞌ na mancyaꞌhanꞌ ndëëhin. Joo nnꞌan na tyiꞌninꞌquinanꞌjñꞌoonꞌhan jñꞌoon ꞌndyoꞌ, cuanꞌ ndëëhin, min tyiꞌninncyaꞌ na ncüjiꞌ tsꞌan cüenta na tyiꞌquinjon condui ꞌuꞌ.