3
Tsꞌianmin icanhanꞌ na quintꞌa
Nque nnꞌan na vantyja nꞌon Cristo, quitsaꞌ na cañjoonꞌ nꞌonhan na quitjueꞌcjehin tondëë nanmꞌannꞌian yo ninꞌndëë nnꞌan na cotsantyja nanquenꞌ nanꞌñeen, quitaꞌngueeꞌhin ntyja ꞌnaan tsoñꞌen, ndoꞌ na cꞌon cjehan na ntꞌahin minninchen tsꞌian na ya na conanꞌjndaꞌ nanmꞌannꞌianꞌñeen. Min tananꞌneinhan jñꞌoonviꞌ nacjooꞌ minꞌncüii tsꞌan. Majoꞌ joo nnꞌan na chohan tyiaꞌ yo ntyjehan, quinanꞌchonhan na nanꞌntycüiihan tyiaꞌ ꞌnaan nanꞌñeen ndoꞌ na quintꞌahan ncüii cüii nnon naya yo nnꞌan. Ndoꞌ ndëë tsoñꞌen nnꞌan quinanꞌmanhan na ya ñuan nanꞌxuanhan.
Ee mantyi jaa ndyu na toxenꞌchen tomꞌan na tataaꞌ nnꞌön nchu vaa na ntꞌue tsꞌon Tyoꞌtsꞌon na cꞌön, tatotaꞌncꞌuë ꞌnan na ntꞌue tsꞌon jon. Jñꞌoon na tonanꞌman nnꞌan ndëëhë, tjuꞌndyaꞌhanꞌ jaa nato na tyiꞌya. Joo natyia na tovineiinꞌ nnꞌön yohanꞌ yo cüii nnon natyia na ntꞌue jndyi tsꞌon tsꞌan na ninꞌquitsꞌaa juu, totyeꞌntjöntyën ndëëhanꞌ, ninnquiiꞌchen tonanꞌjön yo tsoñꞌen nnon ꞌnan tyia. Tonanꞌtëëꞌ nnꞌön nnꞌan, tondijndö joohan ndoꞌ mantyi nquehan tondijndohan jaa. Majoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon na conduihin na itsinꞌman jon ñuan njanhan, juu xjen na sꞌaa jon na tityincyooꞌ na ya ñuan tsixuan jon yo ntyja njanhan, yo juu na viꞌnchjii jon nnꞌan, juu xjenꞌñeen sinꞌman jon ñuan njanhan. Min chito sꞌaa jon na nndaꞌ ngꞌe jaa jndë jntꞌa ꞌnan na ya jndyi na tonnon jon. Sꞌaa jonhanꞌ xengꞌe ntyꞌia ro nnꞌan nchjii jon. Sꞌaa jonhanꞌ juu xjen na tyincyaa jon na tui xco jaa na tman jon jaa, yo ntyja ꞌnaanꞌ juu najndei na condui nquii Espíritu Santo. Ndoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ nquii Jesucristo na conduihin na itsinꞌman jon ñuan njanhan, joꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon tyiꞌvacuaa xjen na incyaa jon Espíritu Santo quiiꞌ nnꞌön. Ngꞌe juu naya na condui Jesucristo, joꞌ na iquen Tyoꞌtsꞌon jaa na tajnan nanꞌxuan. Ndoꞌ na nndaꞌ, incyaahanꞌ na itsiquindaaꞌ jon jaa na tyiꞌquintycüii na cotaꞌntꞌö yo ñuan njanhan, ꞌnan na contyjatycüiiꞌ nnꞌön na ncyꞌön cüentahanꞌ.
Joo jñꞌoonminꞌ conduihanꞌ jñꞌoon na mayuuꞌ, ndoꞌ nque nnꞌan na vantyja nꞌonhan Tyoꞌtsꞌon, ntꞌue tsꞌön na jaaꞌ quitsininꞌhanꞌ ndëëhan chaꞌ nnanꞌchonhan na ntꞌahan ncüii cüii nnon tsꞌian na ya. Ee joo jñꞌoonminꞌ njon jndyihanꞌ, ndoꞌ tꞌman naya nanꞌxuanhanꞌ na ntejndeihanꞌ tsoñꞌen nnꞌan. Majoꞌ juu jñꞌoon na conanꞌnein nnꞌan na vayꞌoonhanꞌ nnꞌan na icꞌonhanꞌhin yo ntyjehan, oo na conanꞌnchuꞌhan nin nnꞌan tsjan na jndyocahanꞌ na tuihan, oo na conanꞌntjaꞌhin yo ntyjehan nchu vaa na itsiꞌman ncüii ꞌndyo jñꞌoon na tquen Moisés, ꞌuꞌ tyiꞌntyiiꞌ ꞌuꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na cotjiꞌ nanꞌñeen cüenta. Ee joo jñꞌoonminꞌ tyiꞌquitejndeihanꞌ tsꞌan, veꞌ jnꞌaanhanꞌ.
10 Ncüii tsꞌan na incyaa jñꞌoon na ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ na icꞌonhanꞌ nnꞌan yo ntyjehan na vantyja nꞌon, ncüii oo aa ve jnda na quitsiquiꞌmanꞌhin, ndoꞌ xe aa tyiꞌquitsijñꞌoonꞌ juu jñꞌoon na matsuꞌ nnon juu, cüjiꞌhin quiiꞌ ntꞌanhoꞌ. 11 Ee ndëë ncüjiꞌ cüenta na juu tsanꞌñeen tyiꞌndyoyu nato na mꞌaan juu, juu jnan na itsꞌaa juu, itꞌuiihanꞌhin.
Jñꞌoon na itsiquiꞌmaanꞌ Pablo Tito
12 Ya na njñön juu ntyjëëhë Artemas oo Tíquico na mꞌanꞌ, quitsichonꞌ na ngaquindyiaꞌ ja tsjoon Nicópolis, ee jndë sijntꞌa na juu tsjoonꞌñeen, joꞌ nguenön ngueetein. 13 Juu Zenas, tsan na tsintyjaaꞌ jñꞌoon ꞌnaan nnꞌan, yo juu Apolos, xjen na nnduiꞌhan na mꞌanhoꞌ, ncyahoꞌ tsoñꞌen na icanhanꞌhin chaꞌ ndëë ncꞌohan na tonnonchen nato na ñjonhan, na minꞌcüii ꞌnan tyiꞌquitsitjahanꞌhin. 14 Ee nque ntyjëëhë na vantyja nꞌon Jesús, icanhanꞌ na cjooꞌ nꞌonhan na quintꞌahan ncüii cüii nnon ꞌnan naya, ndoꞌ quitejndeihin nque nnꞌan na itsitja jndyihanꞌ ꞌnan na ninjntꞌuehan, ee xe na aa tyiꞌquintꞌahan na nndaꞌ, juu na vantyja nꞌonhan itsijonhanꞌ juuhanꞌ chaꞌvijon tsꞌoon na tatë coveꞌ.
Incyaa Pablo tsꞌon ꞌnaanꞌ jon ndëëhan
15 Tsoñꞌen ntyjëëhë na vantyja nꞌon Jesucristo na mꞌanhan ntjoohin yo ja, concyahin tsꞌon ꞌnaanhan nnonꞌ. Ndoꞌ mantyi ncyaꞌ tsꞌon njan ndëë nque nnꞌan na conanꞌvengiohan já ngꞌe na mantyi vantyja nnꞌön jon. Juu naya na tsixuan nquii Tyoꞌtsꞌon, ncyaa jon na nnanꞌxuanhoꞌhanꞌ.