JONO TALO-SIPAMO
JONOne Wale TALO-SIPA Pepá Topa Mundorumumu
Jonone I Pepá Topa Sirimumunga Ungu-Pulu Mare
Ungu-pulu mare inia yakondo gomo 1179 molemo, aku ungumu paa kanani. ‘Ye mare andoko “Ungu mare piliangi mane siemili, pea peamili wamili.” ningí kinia paa mimi siku kanoko apuruku, kolo tolemele yemando “Pea peamili waa.” ni paa naa niengi.’ nimba i pepá talo-sipamo kepe topa sirimu.
Ya ungu-pulumu pora nikimu.
1
1-13 pali
Pulu Yemonga Ungu-Sikama Tondolo Mundupu Ambolopo, Ungu-Sikama Naa Ningu Ungu-Lupama Mane Silimili Yemanga Unguma Apurupu Kondopo Paa Naa Piliamili Akumunga Ungu Se
1-3
Jonone Pepámo Tombando Pulu Polopa Torumu Unguma
1-2 Na ⸤Karasinga yombomanga⸥ tapu-ye-andamone ⸤i pepámo topo⸥
Pulu Yemone nimba taltorumu ambomo kinia yunga bolangoma kinia sika konopu mondolio yomboma ⸤ono pepá topo mundukuru⸥.
Nane mindi ono konopu naa mondolio. Ungu-sikama olio-kinia pelemo mele pe kepe pepa mindi pumbá akumunga ungu-sikama pilielemele yombomane pali ono konopu mondolemelela.
Ungu-sikamonga ulu-pulumu kinia konopu mondoli ulu-pulumu kinia olio-kinia pepili, Lapa Pulu Yemo kinia, yunga Malo Yesusi Karasi-tolone olio we kondo kolko seko kondoko, olione wale marenga ulu mare sepo kinjimulú kinia olio kondo kolko ‘Mindili nangi.’ naa ningu, ‘Olio konopu pe nipili taka leko molangi.’ ningilí.
4-6
Olio Konopu Mondomolo Ulumu Samili Ungu Se
Lapane olio “ungu-sikama pilku liku saa.” nirimu mele nunga bolango marene pilku liku seko molemele kinia kanopole na paa konopu sipu molio. Ambo peangamo, ‘Olio oliolio anju yando konopu mondamili.’ nikiru akumu nane ungu-mane konde se pepá topo naa sikiru, mólo. Olio kokele Karasinga yomboma molopole pilierimulu ungu-manemo nimbu pepá topo sikiru. Konopu mondomolo mele i-sipa: Olio yuni “Saa.” nirimu mele ungu-manema pilipu samili. Yuni “Saa.” nimba ungu-mane sirimu ono u-pulu-pulu pilieringi ungu-mane kanumu “Ono anju yando yomboma konopu mondoko molaa.” nirimu kanumu.
7-11
Karasinga Ungumu Tondolo Mundupu Ambolopo Molamili Ungu Se
Kolo toko yombo kondi toko, ‘Yesusi Karasi mania omba mana-ye au lierimu.’ naa nilimili yombo awisili koleamanga pali andoko molemele. ⸤Akumunga ‘Olio oliolio anju yando yomboma konopu mondamili.’ nimbu pepá tokoro.⸥ Aku yomboma kolo toko yombo kondi tolemele yomboma, Karasi-kinia opa-touma molemele. Ono ‘Méle limulú.’ ningu kongono kála-seko selemelema ‘Omba mania pumbá.’ ningu nokoko kondoko ingi siku ambolko molangi. Ono méle kaloli komindi simbama pali lingí kinia peanga. Yombo se Karasinga unguma tondolo mundupa ambolopa naa molopa, ungu se lupa ‘piliambo.’ nimba pumu liemu Pulu Yemo yu-kinia pea kopu seko naa molembele. Yombo se Karasini ungu-mane silimú unguma tondolo mundupa ambolopa molomu liemu Lapa kinia Malotolo yu-kinia pea kopu seko molemele.
10 Yombo sene ‘Ungu se nimbu simbú okoro.’ nimbale i unguma mele naa nimba ungu se lupa nimba simu liemu yu ononga ulkamanga naa mengo pungu, “Nu okonoye?” ningu ki naa liengi. 11 Yombo sene “Nu okonoye?” nimba ki lipa “Papu okono.” nimbá yombomo ombá yombomone sepa kinjipa molomba yombomo lipa tapondopa yu pea selembele.
12-13
Pepá Topa Pora Sipale Ungu Wallo-Kolte Torumu Unguma
12 Nane ungu awisili pepá topo ono silka-na-kolo na ‘olio paa kamu konopu awili sepo sipu molamili kene ono molemelena ombo mongone kanopo ono-kinia ungu nimbu sipu molambo.’ nimbu pilipuli pepá naa toli siye kolkoro.
13 Nunga gena, Pulu Yemone ‘Nanga molopili.’ nimba, nimba taltorumu ambomonga bolangomane “Nu molou.” nilimili.
 
⸤Aku pea nikiru.⸥