Xujun xi majóni xi kitsikasenre San Pablo Timoteo
2 TIMOTEO
1
An, Pablo, tetsikasia̱n xujunbi, xi kichjaꞌajinna̱ ngatꞌare Naꞌenchana nga jngu apóstore Jesucristo kuáa̱n. Kjinikasenna̱ tuxi kueꞌeña̱ nijmi ngatꞌare kjuabenichun xi sa̱kure xuta xi tu jngu mako Cristo Jesús jotsaꞌen je kitsja tsꞌa Naꞌenchana. Tetsikasenra̱ xujunbi, Timoteo, xi ꞌñu tsimejénra̱ joni tsa kiꞌndina̱ fa.
Ngatjasꞌeri kjuanda ko kjuanima kakun ꞌba ko kjuaxiu xi tsjana Naꞌenchana ko Naꞌenna Jesucristo.
Tsja_ra̱ kjuanda Naꞌenchana, ꞌba tsje tjin kjuafaꞌetsjenna̱ nga tsaꞌexatꞌa_ra̱ kui, jo kitsaꞌen xuta chingana̱. ꞌBa nga nixtjin nga nistjen nga fakua̱ kui, ngantsjai faꞌetsjenna̱ ngatꞌa tsiji. Faꞌetsjenna̱ jotsaꞌen kichiꞌndai kionga kitsikixantꞌara̱ ꞌba ꞌñu mejénna̱ skue nganira̱, tuxi sitsejinni kjuatsja inimana̱. ꞌBa ꞌba=nde tsikjaꞌetsjia̱n jotsaꞌen ngayéje inimari mankjainri ngatꞌare Naꞌenchana. Titjun naxkꞌenri xi Loida ꞌmi kuakjainre ꞌba jaskan ngani Eunice xi nari. ꞌBa be=re takuaa̱n nga ko ji ꞌba nde tsaꞌen mankjainri.
ꞌBamani, tetsikjaꞌetsjenyanira̱ nga titseya ngani kjuanda xi kitsjari Naꞌenchana nga yanera̱ ndsaa̱. Ngu Isennixtjintsje xi kitsjana Naꞌenchana bi tsaꞌen nga kjuikuan. Tusa tsjana kjuaꞌñu ko kjuanimejen ꞌba ko kjuafaꞌetsjen xi tsja ndiyana jótsaꞌen kixi kuekua yojona. ꞌBamani tsuꞌba, bi nisuba_ri yojori nga sikixiye ngatꞌare Naꞌenna Jesús ꞌba ninga ngatꞌana̱, nisi nduya tekjiyaa̱ ngatꞌare kui. Tusa ko kjuaꞌñu xi tsjari Naꞌenchana, ngatakakori kjuanima xi kuitjaxtiukona ngatꞌare en ndare kui.
Naꞌenchana xi kitsikꞌangina ꞌba kinchjana nga ku̱an xuta tsje xi tseꞌe. Tunga bi tsa kinchjana tu ngatꞌare mé= xi kjiñaꞌan, tusa jotsaꞌen je ꞌendatitjun ꞌba jotjin kjuanda xi kikaꞌena ngatꞌare Cristo Jesús nga kje tsaꞌenjín ngasunꞌndio. 10 Kui kjuandabiu xi tijñatsejen ngandaꞌe ngatꞌare Cristo Jesús xi jaꞌekakutsejen yojore nga kitsikꞌangina. Jaꞌekjaxin kjuaꞌñure kjuabeyo ꞌba ꞌejñatsejen nga ku̱an kꞌuendukun xuta ꞌba bi nde kueyani tu ngatꞌare en ndare Naꞌenchana.
11 ꞌBa Naꞌenchana kitsaꞌenna̱ jngu xi tsikjaꞌaxtiuya enre, jngu apóstol ꞌba maestru. 12 Kui= kjua tefaꞌaxtiuña̱ kui kjuanaꞌenbi. Tunga bi masubana̱, ngatꞌa ꞌbe=ña̱ ꞌyá= ngatꞌare kuakjainna̱ ꞌba be=re takuaa̱n nga tjinre kjuaꞌñu nga kꞌuejñatjo xi kitsingantsja_ra̱ kaꞌnda nga kjuaꞌe kui nixtjinbiu. 13 Tenijin kakuin en nda xi yakuyara̱, ꞌba kio tenijin kjuamakjain ko kjuanimejen xi tjinna nga tu jngu makua Cristo Jesús. 14 ꞌBa ko kjuaꞌñu xi baꞌena ngatꞌare Isennixtjintsjere Naꞌenchana xi tijña ngajinna tꞌejñatjai xi nda xi kjiningantsjari.
15 Ngu jotsaꞌen je ꞌye nga je kitsikumana̱ mején ngatsiꞌi xuta xi tjin jo kjiꞌi nangi Asia, kaꞌnda ko Figelo ꞌba ko Hermógenes. 16 Nga Naꞌenchana ngatjaꞌanimare xinkjin Onesíforo, ngatꞌa nkjin= ndiya kitsjana̱ kjuaꞌñukakun ꞌba bi kuasubare nga nduya tekjiyaa̱. 17 Tusa nga jaꞌe naxinanda Roma, bi kitsikjaꞌejnda kaꞌnda nga̱ kuasjai_ra̱. 18 Nga Naꞌenna Jesús ngatjaꞌanimare Onesíforo nixtjin nga kjuechu ngixkun kui. Ngu ji je nda ꞌye jótsaꞌen tsakasekona naxinanda Éfeso.