Xujun xi kjinikasenre xuta hebreo
HEBREOS
1
A tu nkjin kaꞌa ꞌba kjaꞌe kjuanga tsaꞌen jako Naꞌenchana xuta chingana nga kitsikinchja nchja chinga profeta nixtjin kuatse jan. Tunga nixtjin fetꞌa xi tetsuba ngandaꞌe Naꞌenchana kitsikasen Kiꞌndire nga kjuakona ngojore kui. Naꞌenchana jaꞌba kitsu nga Kiꞌndire tseꞌe ku̱an ngayéje xi tjin, ꞌba kui= ngatꞌare nga kitsinda ngasunꞌndio. Kiꞌndiu xi ꞌbejñatsejen yeje kjuajere Naꞌenchana, ꞌba kui= xi isenre fa xi bakutsejen ꞌyá=ñu fani Naꞌenchana, ꞌba kui xi tsaꞌen nga sꞌe ngayéje xi tjin tu ngatꞌare kjuaꞌñure enre. Kionga je ꞌechjintjai jena tuxi ku̱atsjeña, ngankꞌaa kikꞌejña ngate kixire Naꞌenchana.
Kiꞌndiu xi ngisa je kuán ngisa nga ko mare ankje, jotsaꞌen ngisa je ngisa jaꞌen xi kikaꞌere. Ngatꞌa Naꞌenchana ꞌbi kitsure: “Ji xi Kiꞌndina̱, an= ña̱ xi Naꞌenri mani ngandaꞌe.” Tunga nijnguú ankje ꞌba kikꞌinre. ꞌBa ninga bi ngatꞌare jngu ankje kinchja Naꞌenchana nga ꞌba kitsu: “An ku̱an Naꞌenre, ꞌba kui ku̱an Kiꞌndina̱.” ꞌBa nga tsikasen masenre Kiꞌndi titjunre ngasunꞌndio, ꞌba tsu: “Ngatsiꞌi ankjelere Naꞌenchana ngatatsichjire.”
Ngatꞌare ankjele= ꞌba kitsu Naꞌenchana nga kinchja: “Naꞌenchana tsaꞌen ankjelere joni ntjo, ꞌba joni najenre ndiꞌi tsaꞌen xi tsaꞌexatꞌare.” Tunga ngatꞌare Kiꞌndiu ꞌba kitsu nga kinchja:
Ji Naꞌen, ji xi kuatexumantsjai kaꞌnda nixtjin xi bi fetꞌa,
ꞌba siꞌankixikixi=ni kjua nga kuatexumai.
Kjinimején mé= xi kixi tjin,
ꞌba kuastiche mé= xi bi nda.
Kui= kjuañu kiskjaꞌajinniri Naꞌenchana xi Naꞌenri mani,
ꞌba ngisa kitsja ngisari kjuatsja nga ko mare xi tjindujinri.
10 ꞌBa ꞌba nde kitsu ngisa:
Ji Naꞌen, ꞌndani ngatutsꞌinre tsajmi kjiñeꞌen ngasunꞌndio,
ꞌba ko ndsai kjiñaꞌanni ngankꞌaa.
11 Kjue ngayéje tsajmibiu,
tunga ji kuenintsjaini.
Ku̱achinga= ngayéje tsajmibiu joni tsa najñu.
12 Kjuakuye joni tsa chi̱nga,
ꞌba sikꞌantjaiye joni najñu xi baja xuta.
Tunga ngatꞌari ji, bi kꞌuantjaiye,
ꞌba bi kjue nuri.
13 ꞌBa kitsu Naꞌenchana: “Teni ngate kixina̱ kaꞌnda nga xi stikeri ngi ndsakui kꞌuendaa̱.” Tunga nijnguú ankje ꞌba kikꞌinre.
14 Ngatꞌa ngatsiꞌi ankje isennixtjin nini xi tsaꞌexatꞌare Naꞌenchana ꞌba nikasen tuxi kuasekoni xuta xi sa̱kure nga kꞌuangi.