Xi Jesucristo yakutsejen nga ku̱an
APOCALIPSIS
1
Jesucristo yakutsejen xi kuaꞌindutꞌa xujunbi. Naꞌenchana kitsingantsjare, tuxi kuakutsejennire xuta xi tseꞌe me xi tjinnere nga je ku̱an xati. ꞌBa kui kitsikasen ankjere tuxi kuakutsejennire Juan kibi, ngatꞌa= jngu= xuta xi tseꞌe. ꞌBa Juan kitsuyakixi= ngatꞌare ngayéje xi tsabe. Kui= xi kitsikixiya ngatꞌare enre Naꞌenchana ko mé= xi kitsuyakixi Jesucristo.
¡Ndaxure xi ꞌbexkiyare xujunbi xuta ꞌba xi basen ñojon xi kitsuya Naꞌenchana! ꞌBa ¡ndaxure xi ꞌbejñatjo xi kuaꞌindutꞌa ngaꞌe, ngatꞌa je tijña tiña nixtjiun nga ꞌba ku̱an!
Kjuateꞌnda xi Juan kitsikasenre xuta xi makjainre ngatꞌare Jesús
An, Juan, tetsikasen_ra̱ xujunbi xuta xi makjainre ngatꞌare Naꞌenna xi yatu kaꞌa mani xi tjin nangi Asia. Ngatjasꞌenu kjuanda ko kjuaxiu xi tsja_nuu̱ Naꞌenchana. Kui xi tijña xi tsikꞌejña ꞌba xi kjuaꞌe. ꞌBa nde ngatjasꞌenu kjuanda ko kjuaxiu xi tsja_nuu̱ isennixtjin xi yatu mani xi tjin ngixkun yaxile ña tibatexuma Naꞌenchana. ꞌBa nde ngatjasꞌenu kjuanda ko kjuaxiu xi tsja_nuu̱ Jesucristo ngayeje.
Jesucristo, kui xi kixi tsikixiya ngatꞌare xi kjuakixire Naꞌenchana, ꞌba kui xi tjun jaꞌayare ngajinre mikꞌen ꞌba xi batexuma tsiꞌire rey xi tjin jo kjiꞌi ngasunꞌndio. Kui= xi tsimejénna ꞌba kitsindaina ngatꞌare jena nga ꞌesten jinre. Je kitsaꞌenna xuta xi tseꞌe, tuxi kuatexumanina. ꞌBa kitsaꞌenna joni naꞌmi, tuxi siꞌaxatꞌani_ra Naꞌenchana xi Naꞌenre. ¡Ngatjasꞌere kjuaje ko kjuaꞌñu kaꞌnda ngantsjai nixtjin! ꞌBa ngatjama.
Chutsijon, ¡Cristo ndiba= ngajin yufi!
Ngatsiꞌi xuta skue=,
kaꞌnda nchja xi juñare lanza.
ꞌBa ngatsiꞌi naxinanda xi tjin ngasunꞌndio skiꞌnda= nga on ku̱anre ngatꞌare kui.
Kjuakixi= nga ꞌba ku̱an, ꞌba ngatjama.
“An= ña̱ xi alfa ko omega, xi titjun ꞌba xi fetꞌani”, tsu Naꞌenchana xi tjinre ngayéje kjuaꞌñu. Kui xi tijña xi tsikꞌejña ꞌba xi kjuaꞌe.
Jotsaꞌen yakutsejen yojore Cristo
An, Juan, xi ntsꞌio mañaa̱ tu ngatꞌare kjuamakjainna, xi tematoꞌon ndekuini xi temataꞌaa̱n. Tu jngu kjuanima tebitjaxtia, tu jngu xi batexumana, ꞌba tu jngu kjuatsejnda tjisꞌena, ngatꞌa tu jngu makua Jesús. Ngatꞌa kitsikjaꞌaxtiuyaa̱ enre Naꞌenchana ko en xi kitsuya Jesucristo, kui= kjua kjinikꞌejñanina̱ isla xi Patmos ꞌmi. 10 ꞌBa jngu tamingu jaꞌe ngajinna̱ Isennixtjintsjere Naꞌenchana, ꞌba ngastaa̱n kjintꞌia̱ jngu jnda xi ꞌñu, joni jngu tjio xi ꞌñu fane. 11 ꞌBa kitsuna̱:
—Tiꞌindutꞌai xujun mé= xi xie ꞌba tikasen_ri xuta xi makjainre ngatꞌare Jesucristo xi yatu stin mani, xi tjin nangi Asia. Xi Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ꞌba ko Laodicea.
12 ꞌBa meni kitsikuꞌbia̱ ngastaa̱n, tuxi skueña̱ ꞌyá= xi tifakona̱. ꞌBa nga kitsikuꞌbia̱, tsaꞌbia̱ yatu tsajmi xi sꞌendusun ndiꞌi lámpara xi oro kuandakoni. 13 ꞌBa ngajinre tsajmi xi sꞌendusun ndiꞌi lámpara tsaꞌbia̱ jngu xi tijña kio xi ꞌba kjiꞌi joni jngu xuta. Xi yaja jngu najñu nduju xi fechu kaꞌnda tesun ndsaku, ꞌba tikjare nisinre jngu tjiuxin xi oro ni. 14 ꞌBa ntsja ku ꞌbatsaꞌen tiba joni ntsjare chutsanga asa joni nchꞌan. ꞌBa tuxkun, ꞌbatsaꞌen tí joni ndiꞌi. 15 ꞌBa ndsaku, ꞌbatsaꞌen tibaꞌna̱ joni kicha xi bronce ni xi kjiniꞌna joni bronce xi saꞌe kjiꞌnaxjejin ndiꞌi nga kuatsje. ꞌBa ne ꞌñu jndare, jotsaꞌen fane kioña ntjai nanda. 16 ꞌBa ntsja kixi tjiyare yatu niñu, ꞌba tsꞌa ꞌetjuni jngu kicha xi ꞌñu yojoxkun kjiꞌi xi yojó ngojó ngatere. ꞌBa nkjain ꞌbatsaꞌen baꞌna joni nga ꞌñu ma ndaba.
17 ꞌBa kionga tsaꞌbia̱, kiskaa̱ ngi ndsaku joni tsa je tseyaa̱. Tunga yanena̱ ntsja kixi nga kitsuna̱:
—Bi kuin. An= ña̱ xi titjun ꞌba xi fetꞌani 18 ꞌba xi tijñakun. Tseya=ña̱, tunga ngandaꞌe tejñakunñaa̱ kaꞌnda ngantsjai nixtjin. ꞌBa an yaꞌaa̱ llavere kjuabeya ko ngaꞌndere mikꞌen. 19 ꞌBamani tsuꞌba, tiꞌindi mé= xi kjiꞌye ko mé= xi tjima ngandaꞌe ꞌba ko mé= xi ku̱an jaskanre kibi. 20 ꞌBa ꞌbi= tsunire mé= xi tjiꞌmo ngatꞌare niñu xi yatu kjiꞌye nga tjiya ndsaa̱ kixi ko yatu tsajmi xi sꞌendusun ndiꞌi lámpara xi suba oro ni. Niñu xi yatu, tsu=nire ankjelere xuta xi makjainre ngatꞌare Jesucristo xi yatu stin mani. ꞌBa tsajmi xi yatu mani ña sꞌendusun ndiꞌi lámpara, tsu=nire xuta xi makjainre ngatꞌare Jesucristo xi yatu stin mani.