2
Itayacapan tanahuatilhua David
Quema monechcahuiyaya nopa tonali para miquis David, quiconsejomacac icone, Salomón, huan quiilhui: “Na ya nimiquis quej pano ica nochi masehualme ipan taltipacti. Ximotetili huan ximochihua se titacat. Xijtoquili nochi itanahuatilhua TOTECO Dios. Xinejnemi ipan iojhui huan xijchijtinemi nochi cati ya quipactía. Xijchihua sesen itanahuatilhua, ileyes, itamachtilhua huan iejemplos cati quiijcuilo Moisés para nochi quisas cuali para ta ica cati tijchihuas huan campa tiyas. Huan sinta tijchihuas nochi ya ni, huajca TOTECO quichihuas cati techtencahuili. Techilhui sinta noconehua huan noixhuihua teipa ehuani nemise cuali iixpa huan quitoquilise ica nochi iniyolo, huan ica nochi inialma huan quichihuase san cati melahuac, huajca se noixhui nochipa mosehuis ipan nosiya yejyectzi para tanahuatis ipan ni tali Israel.
“Ta ya tijmati taya techchihuili Joab cati icone Sarvia. Quinmicti nopa ome huejhueyi tayacanani ten nosoldados. Quimicti Abner cati icone Ner huan Amasa, icone Jeter. Quinmicti quema oncayaya tasehuilisti. Huan yeca ica cati quichijqui, quichijqui ma nesi quej onca se tatehuilisti. Huan inieso quipajqui itzinquechilpica huan itecac. Ta tiitztoc se titacat cati talnamiqui, huajca temachti tijmatis taya tijchihuas. Amo xijcahuilis para Joab huehuejmiquis ica paquilisti.
“Xijpiya hueyi moyolo ica iconehua Barzilai cati ehua tali Galaad. Xiquincahuili ma tacuaca campa momesa mojmosta pampa techpalehuijque miyac quema nicholohuayaya ten moicni Absalón. Nojquiya amo xiquelcahua Simei, icone Gera, cati se iteipa ixhui Benjamín huan ehua altepet Bahurim. Yaya techtelchijqui ica camanali cati más fiero quema nicholohuayaya ipan ojti para Mahanaim. Huan teipa quema nimocuetqui, techseli nepa ipan hueyat Jordán huan nijtestigojquetzqui TOTECO para amo nijmictisquía na. Pero masque niquilhui ya nopa, noja quihuica tajtacoli iixpa TOTECO. Huajca monequi tijmictis huan amo xijtapojpolhui. Ta titalnamiqui huan tijmati cuali taya tijchihuas ica ya. Xijchicahua para ma toyahui ieso huan ma miqui.”
Mijqui David
(1 Cr. 29:26-30)
10 Huan teipa David mijqui huan quitalpachojque ipan Jerusalén ipan nopa colonia cati itoca Ialtepe David. 11 Huan David quinnahuati israelitame 40 xihuit. Chicome xihuit mosehui para tanahuatis ipan altepet Hebrón huan 33 xihuit mosehui ipan altepet Jerusalén.
Salomón tanahuati ipan Jerusalén
(1 Cr. 29:23-25)
12 Huan teipa mosehui Salomón ipan isiya yejyectzi, huan pejqui tanahuatía huan elqui temachti itequiticayo.
Itamiya Adonías huan itatoquilijcahua
13 Teipa se tonali hualajqui Adonías, icone Haguit, cati eliyaya seyoc isihua David. Huan quiitaco Betsabé cati eliyaya inana Tanahuatijquet Salomón. Huan Betsabé quiilhui:
―¿Tihualajtoc ica cuali?
Huan Adonías quiilhui:
―Quena, nihualajtoc ica cuali. 14 San nijnequi techchihuili se favor.
Huan Betsabé quiijto:
―Techilhui taya tijnequi.
15 Huan quiijto Adonías:
―Ta tijmati para nochi israelitame quinequiyayaj na ma nieli niinintanahuatijca. Pero nochi mopatac, huan ama nopa tequiticayot quipiya noicni pampa quej nopa quinejqui TOTECO. 16 Huajca ama san nijnequi nimitztajtanis techchihuili se hueyi favor. Amo techilhui para amo.
Huan Betsabé quiijto:
―Techilhui taya tijnequi.
17 Huajca Adonías quiilhui:
―Na nijnequi xijtajtani nopa Tanahuatijquet Salomón ma techmaca Abisag para nijchihuas nosihua, nopa ichpocat cati ehua altepet Sunem. Nijmati para yaya amo mitzilhuis, amo, pampa tiinana.
18 Huan Betsabé quiilhui:
―Cualtitoc, huajca nijtajtanis.
19 Huajca Betsabé yajqui quicamanalhuito Tanahuatijquet Salomón por Adonías. Huan nopa tanahuatijquet moquetzqui huan quiseli inana ica cuali. Teipa nimantzi mosehui ipan isiya yejyectzi huan tanahuati ma quihualiquilica se siyaj yejyectzi para inana. Huan Betsabé mosehui ica inejmat Salomón. 20 Huan quiilhui:
―Nijnequi nimitztajtanis se favor. Amo techilhui para amo.
Huan Tanahuatijquet Salomón quiijto:
―Techtajtani nochi cati tijnequi, nonana. Amo nimitzilhuis para amo.
21 Huan inana quiijto:
―Xijcahuili moicni Adonías ma mosihuajti ica Abisag ten altepet Sunem cati quimocuitahui motata David.
22 Huan Tanahuatijquet Salomón quiilhui inana:
―¿Para ten techtajtanía nopa ichpocat Abisag para Adonías? ¿Amo tijmachilía? Sinta noicni techtajtanía nopa ichpocat cati nochi quiitaj quej elisquía se isihua notata pampa quimocuitahui, huajca eltoc quej techtajtanía ma nijmaca noicni nohueyi tanahuatijcayo para quinahuatis. Tijmati para yaya cati achtohui ejquet huan quinequiyaya tanahuatis quej nopataca. Huan tijmati para Joab huan nopa totajtzi Abiatar ya mosejcotilijque ihuaya.
23 Huajca Tanahuatijquet Salomón quitestigojquetzqui TOTECO huan quiijto: “Ma Toteco Dios techtatzacuilti sinta amo nijchihuas ma miqui Adonías ama ni tonali por ni tamanti cati mitzilhuijtoc techtajtaniqui. 24 Yaya TOTECO cati techmacatoc ni tequiticayot huan techsehui ipan isiya yejyectzi notata David para ma nitanahuati. Huan yaya quichijtoc nochaj ma eli se familia ten tanahuatiani ica se nocone cati techtoquilis ipan ni hueyi tequiticayot huan teipa iconehua huan iixhuihua cati tacajtiyase. Huajca temachti ama ni tonali miquis Adonías.”
25 Huajca Tanahuatijquet Salomón quinahuati Benaía ma quiitzqui Adonías. Huan yaya quiitzqui huan quimicti. 26 Huan teipa Tanahuatijquet Salomón quiilhui nopa totajtzi Abiatar: “¡Xiya mochaj ipan pilaltepetzi Anatot! Quinamiqui nimitzmictisquía nojquiya, pero amo nimitzmictis ama pampa tijhuicac icaxa TOTECO Cati Quipiya Nochi Tanahuatili quema notata itztoya. Nojquiya titaijyohui ihuaya quema quipanoyaya miyac cuesoli.” 27 Huajca quej nopa Salomón quiquixti Abiatar ipan itequi huan ayecmo tequitic quej ihueyi totajtzi TOTECO. Huan ica ya nopa tanqui nopa camanali cati TOTECO quiijtojtoya ipan Silo para yon se iixhui totajtzi Elí amo quitamiltisquía itequi quej totajtzi.
28 Huan quema Joab quimatqui para Salomón ya quimictijtoya Adonías, tahuel momajmati. Joab amo quipalehuijtoya Absalón, icone David cati achtohui mosisini ihuaya itata, pero quena, Joab quipalehuijtoya Adonías quema quinequiyaya mochihuas tanahuatijquet. Huajca Joab motalojtejqui huan yajqui campa itaixpa Toteco ipan nopa yoyon tiopamit huan momatatzquili ipan icuacua nopa taixpamit pampa moilhui huelis amo quimictisquíaj yoyon tiopan calijtic. 29 Huan quimachiltijque Tanahuatijquet Salomón para Joab itztoya campa taixpamit. Huan Salomón quinahuati Benaía ma yahui quitzontamiltiti. 30 Huajca Benaía yajqui campa taixpamit yoyon tiopan calijtic huan quiilhui Joab:
―Totanahuatijca quiijtohua, xiquisa.
Huan Joab quinanquili:
―¡Amo niquisas! ¡Nica nimiquis!
Huajca Benaía quiilhuito Tanahuatijquet Salomón cati quiijto. 31 Huan Tanahuatijquet Salomón quiilhui:
―Xijchihua quej yaya quiijtohua. Nopona xijmicti huan teipa xijhuica xijtalpachoti. Huan quej nopa ayecmo nijhuicas tajtacoli na, yon ichaj notata pampa amo tijmictijtoque Joab, pampa yaya achtohuiya quinmicti cati amo teno quichijtoyaj. 32 Huajca ama TOTECO quicuepilis Joab pampa quinmicti ome tacame cati más cuajcualme huan más xitahuaque que ya. Amo teno ten nopa tamanti quimatiyaya notata hasta teipa. Joab quimicti Abner, icone Ner, cati elqui nopa hueyi tayacanquet ten soldados ipan tali Israel. Huan nojquiya Joab quimicti Amasa, icone Jeter, cati elqui nopa hueyi tayacanquet ten soldados ipan tali Judá. 33 Huajca Joab huan iixhuihua quihuicase tajtacoli para nochipa por ni ome cati quinmicti. Pero para nochipa ma onca itasehuilis TOTECO ica notata David huan ica nochi iixhuihua teipa ehuani huan ica nochi cati mosehuise para tanahuatise ipan isiya.
34 Huajca Benaía yajqui campa itztoya Joab huan quimicti. Teipa quitalpachojque nechca ichaj ipan nopa huactoc tali campa amo teno eli. 35 Huan Tanahuatijquet Salomón quitali Benaía para ma eli nopa hueyi tayacanquet ten isoldados quej ipataca Joab. Huan para hueyi totajtzi, Salomón quitali Sadoc quej ipataca Abiatar. 36 Teipa Salomón tatitanqui ma quinotzatij nopa tacat Simei, cati David quiilhuijtoya ma quimicti huan quiilhui:
―Xijchihua se cali nica ipan altepet Jerusalén huan xiitzto nica, pero amo quema xiquisa ten ni altepet. 37 Pampa sinta tiquisas ten altepet Jerusalén huan tiquixpanos nopa pilatajtzi Cedrón, xijmati cuali para timiquis huan elis ta motajtacol.
38 Huajca Simei quinanquili nopa tanahuatijquet:
―Cualtitoc. Xitahuac ni tatzacuiltili cati tiquijtojtoc huan ya nopa nijchihuas.
Huajca Simei mocajqui para itztos miyac tonali nepa ipan Jerusalén. 39 Pero quema ya panotoya eyi xihuit, cholojque ome itequipanojcahua cati quincojtoya. Inijuanti cholojque hasta campa itztoya nopa hueyi tanahuatijquet Aquis ipan tali Gat. Huan quiyolmelajque Simei para itequipanojcahua itztoyaj nopona. 40 Huajca Simei moquetzqui huan quipejpechti iburro huan yajqui tali Gat campa itztoya Tanahuatijquet Aquis para quintemoti itequipanojcahua. Huan quema quinpanti, sempa quinhuicac hasta altepet Jerusalén. 41 Huan quema Salomón quimatqui para quistoya Simei ipan altepet Jerusalén, huan yajqui tali Gat huan ya mocuectoya; 42 tanahuati ma quinotzatij Simei para ma monexti iixpa. Huan Salomón quiilhui:
―¿Amo nimitzchijqui xijtestigojquetza TOTECO para timocahuasquía nochipa ipan ni altepet Jerusalén? ¿Amo niquijto sinta se tonali tiquisasquía para tiyas sejcoyoc, temachti timiquis? Huan ¿amo ta techilhui para xitahuac nopa tatzacuiltili cati nimitzmacac huan san ya nopa tijchihuasquía? 43 Huajca ¿para ten tijchijtoc cati tijtestigojquetzqui TOTECO para amo tijchihuas? ¿Para ten amo tijtacaquili cati nimitznahuati?
44 Huan nojquiya Salomón quiilhui:
―Nijmati tiquelnamiqui nochi nopa fiero tamanti cati tijchihuili notata David. Huajca ama TOTECO mitzcuepilis cati fiero tijchijqui. 45 Ma TOTECO techtiochihua huan ma quitiochihua itequiticayo notata huan se iixhui ma quipiyas tequiticayot para nochipa para tanahuatis ipan isiya.
46 Huan teipa Tanahuatijquet Salomón quinahuati Benaía ma quiitzqui Simei huan ma quimicti. Huajca quiquixti huan quimicti. Huan nopa hueyi tequiticayot cati Tanahuatijquet David achtohuiya quipixqui mocajqui temachti imaco Salomón.