4
Xitacaquica antetecome cati anquinpiyaj tetequipanohuani cati anquincojtoque para amoaxcahua. Xiquinchihuilica amotequipanojcahua cati xitahuac huan cati cuali pampa anquimatij nojquiya anquipiyaj amoTeco nepa ilhuicac.
Nochi toicnihua monequi ma timotatajtica miyac
Huan nochi amojuanti nochipa ximotatajtijtinemica ica Toteco. Quema anmotatajtíaj, xitachixtoca ipan amotalnamiquilis. Huan ipan amoyolo xijtascamatica Toteco por nochi cati amechmacatoc. Nojquiya amo xiquelcahuaca xijtajtanica Toteco por tojuanti. Xijtajtanica para ma techtapohuili se ojti para más tihuelise titepohuilise icamanal campa hueli. Nijnequi niquinilhuis más masehualme nopa tamanti ten Cristo cati huejcajquiya amo aqui quimatiyaya. Quej nopa nijchihuayaya huan yeca nechtzajque. Xijtajtanica Toteco para huelis nitepohuilis icamanal xitahuac quej quinamiqui nijchihuas.
Ximomocuitahuica huan ximonejnemiltica ica talnamiquilisti iniixpa cati amo quineltocaj Toteco. Amo san ximotonalpoloca inihuaya. Xiquinilhuica icamanal Toteco. Xiquincamanalhuica ica cuali camanali huan ica camanali cati echcapantzi, pero melahuac. Huan ximoilhuica quenicatza monequi anquinanquilise sese masehuali itatzintoquilis.
Pablo quinnahuatijtejqui
Toicni Tíquico cati tiquicnelíaj yas amechilhuiti nochi cati nechpano nica. Yaya nelía se notapalehuijca cati temachti quitequipanohua Toteco nohuaya. Nimechtitanilía Tíquico para anquimatise quenicatza tiitztoque nica huan para yaya huelis amechyolchicahuas. Nojquiya ihuaya Tíquico nimechtitanilía toicni Onésimo cati tiquicnelíaj. Yaya nojquiya se toicni cati temachti huan itztoc se ten amojuanti. Inijuanti amechilhuise nochi cati pano nica.
10 Amechtajpalohua Aristarco cati itztoc ipan tatzacti nohuaya huan Marcos imachicni Bernabé. Ya nimechilhuijtoc para xijselica Marcos ica cuali sinta yas amechitati. 11 Nojquiya amechtajpalohua Jesús cati tojuanti tijtocaxtíaj Justo. San ni eyi israelita taneltocani tequitij nohuaya para quinnotzase masehualme ma calaquica campa tanahuatía Toteco, huan inijuanti nelía nechyolchicajtoque miyac. 12 Nojquiya amechtajpalohua Epafras cati ehua nepa campa amojuanti. Yaya quitequipanohua Toteco nica ica nochi iyolo. Mojmosta ica miyac chicahualisti quitajtanía Toteco por amojuanti. Quitajtanía para xielica antemachme, huan para xielica quej masehualme cati motantoque ipan Toteco huan para ma xijmatica nochi ipaquilis Toteco. 13 Nimechyolmelahua para nopa Epafras nelía motequipachohua miyac por amojuanti huan nojquiya por toicnihua cati itztoque ipan altepet Laodicea huan altepet Hierápolis. 14 Lucas, nopa tepajtijquet cati tiquicnelíaj, huan Demas nojquiya amechontajpalohuaj.
15 Xiquintajpaloca inijuanti cati quineltocaj Toteco nepa Laodicea. Nojquiya xijtajpaloca Ninfas huan nopa tiopamit ten taneltocani cati mosentilíaj ipan ichaj. 16 Quema ya anquipojtose ni amatajcuiloli, xiquinpanoltilica toicnihua cati mosentilíaj ipan altepet Laodicea para ma quipohuaca nepa nojquiya. Huan amojuanti xijpohuaca nopa amatajcuiloli cati niquintajcuilhuijtoc taneltocani ipan Laodicea cati amechmacase teipa. 17 Xiquilhuica Arquipo ni camanali: “Ximotachili para tijchihuas nochi nopa tequit cati Toteco mitzmacatoc xijchihua.”
18 Nica na niPablo nimechtajcuilhuijtoc ni camanali ica nomax para nimechtajpalos. Xiquelnamiquica niitztoc ipan tatzacti. Ma Toteco quipiya hueyi iyolo ica amojuanti. Quej nopa ma eli.