I Fye Tulen Gablà di ku Dyisas Krayst, i Sulat
Matyu
1
I dad gutambul Dyisas Krayst
(Luk 3:23-38)
Ani sén i dad dagit i gutambul Dyisas Krayst, i bel Harì Dabid, dunan i bel Abraham. Mdà Abraham, kenen i mà Isaak, na Isaak i mà Dyékob, na Dyékob i mà Dyuda na i dad flanekan. Na Dyuda i mà Péris na Sérah, na yé dagit i yêla Tamar. Na mdà Péris, kenen i mà Hésron, i mà Ram. Na Ram i mà Aminadab, na Aminadab i mà Nason, na Nason i mà Salmon. Na Salmon i mà Boas, na yé dagit i yê Boas dunan Rahab. Na mdà Boas, kenen i mà Obéd, na yé dagit i yê Obéd dunan Rut. Na mdà Obéd, kenen i mà Dyési. Na Dyési i mà Harì Dabid. Na mdà Harì Dabid, kenen i mà Solomon, na yé yê Solomon i yaan Uraya. Na mdà Solomon, kenen i mà Rihoboam, na Rihoboam i mà Abadya, na Abadya i mà Asa. Na Asa i mà Dyihosafat, na Dyihosafat i mà Dyoram, na Dyoram i mà Usaya. Na Usaya i mà Dyotam, na Dyotam i mà Ahas, na Ahas i mà Hésékaya. 10 Na Hésékaya i mà Manasi, na Manasi i mà Amon, na Amon i mà Dyosaya. 11 Na Dyosaya i mà Dyékonaya, na i dad flanekan lagi. Di dad du atù, i dad to mdà di banwe Babilon, kanfèla ale gagin i dademela Dyu, na nebela ale ditù di Babilon.
12 Na kanto ale kel di Babilon, nun ngà Dyékonaya, na yé dagitan Saltiyél. Na Saltiyél i mà Sorubabél. 13 Na Sorubabél i mà Abayud, na Abayud i mà Ilaykim, na Ilaykim i mà Asor. 14 Na Asor i mà Sadok, na Sadok i mà Akim, na Akim i mà Ilayud. 15 Na Ilayud i mà Éliasar, na Éliasar i mà Matan, na Matan i mà Dyékob. 16 Na Dyékob i mà Dyosip, i yaan Méri, dunan i yê Dyisas, i dnagit Krayst.
17 Yé duenam man, yé kdee kastugad i to mdà di ku Abraham kel di ku Harì Dabid dunan sfalò fat. Na mdà di ku Harì Dabid kel di kgebe i dad to Israél salu ditù di Babilon, yé kdee kastugad i to lê sfalò fat. Na mdà di kgebe i dad to Israél salu di Babilon kel di ksut Dyisas Krayst, lê sfalò fat i kdee kastugad.
I ksut Dyisas Krayst
(Luk 2:1-7)
18 Ani santulen gablà di ksut Dyisas Krayst. Mdà i yêan, Méri, nun yaan ton, yé dagitan Dyosip. Bay di lamla là swè, gadèan ta maltien kenen fagu di Mtiu Tulus Dwata. 19 Na Dyosip i satu to too tluh, bay là mayèan ku fyàan Méri di kanfe i kdee dad to, taman, yé fandaman là fanlesan dun di landè dademe to gmadè. 20 Bay di lam Dyosip famdam ani, nun satu kasaligan i Dwata msut di kenen fagu di kna, manan, “E Dyosip, bel Harì Dabid, nang ge likò msong ku Méri du i ngà lantienan mdà di Mtiu Tulus. 21 Mngà kenen lagi, na yé dagitam dun Dyisas, du falwàan i dad ton di dad salàla.” 22 Na mgimò i kdee ayé du fye gdohò i ta gman Dwata di munan fagu di satu tugadan, manan, 23 “Tadè maltien i satu sawang libun, na mngà kenen lagi, na yé katlola kenen Imanyuél.” Na yé gumtatek Imanyuél dunan, “Ta dini Dwata sagin di gito.”
24 Kanto mukat Dyosip, ta nimenan i flau i kasaligan Dwata di kenen na nsongan Méri. 25 Bay silang sgafat i lawehla ta fnge sut i ngà Méri. Na kanto sut i ngà ayé, yé dagit Dyosip dun Dyisas.