1 TIMOTEO
1
Timoteodih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém, Pablo, meém Timoteodih* Hch 16.1-3 nin nʉ́odih wã daác wahna caá. Jwĩ íip Dios jwiítdih tʉ́i ʉbni, Jesúsjĩh ã́ih tʉ́ini doonádih ĩ naáwát tʉ́ʉtni wã jʉmna caá. Jwiítdih Jesús ã pebhboó ã ʉb bejat pínahdih jéihna, jwĩ wẽi pã́ina caá. Timoteo, meemdíh Jesúíh doonádih weemjéh wã bohénachah joinít, Jesúsdih ma jwíih jepahachah, wã wʉ̃ʉ́h panihni ma jʉmna caá. Dios jwĩ íip, jwĩ Maáh Jesucristobʉt oi jĩ́gah ennit, ĩ teo wáaca naáh, ma tʉ́i jʉmat pínah niijná.
Bita ĩ yee bohéátdih Timoteodih ã yoobáát tʉ́ʉtat
Macedonia baácboó jwĩ bej láa Éfeso tʉ́tchiboó jʉibínit, biquína Jesúíh doonádih yee bohénitdih jwĩ joyóp jĩ. Páant ĩ bohéátdih joinít, meemdíh caán tʉ́tchidih wã cádahap jĩ, ĩ yee naáwátdih ma cádahat tʉ́ʉtat pínah niijná. Ĩ nʉowã jon jã́tih moón ĩ jenah joyátjidih páantjeh ĩ bohénap jĩ. Ded pah ĩ naáwátji, ĩ wʉ̃tnadihbʉt ĩ bohénap jĩ. Queét pánih bohéna, míic íijanit, Dios jwiítdih ã wʉtat pah ĩ chãjcap jĩ. Ĩ jéihyatjĩhjeh bohéna, Diosboodíh ĩ tʉ́i jenah joicáp jĩ.
Páant ĩ jʉmʉchah enniji, meemdíh chah wã wẽp bohéát tʉ́ʉtʉp jĩ, Jesúíhwã bitadih ĩ oyat pínah, Diosdih ĩ tʉ́i jenah joyát pínah, dedé yéejat wihcan, yéejat peéh chãjatdih ĩ ʉ́ʉmcat pínahbʉt niijná. Páant wã bohéátdih yohnit, oboh jʉmniboodíh ĩ míic wéhena caá. Moisés ã wʉtatjidih bohénit jʉmíhna yʉhna, ded pah ĩ bohéátdih queétjeh ĩ beh joicán caá.
Páant Moisés ã wʉtatjidih yoobópdih jwĩ bohénachah, tʉ́ini wʉtat ã jʉmatdih jwĩ jéihna caá. 9-10 “Caán wʉtatdih jepahnitdih jwʉ́ʉb bohéát caá náahap”, jwĩ niíj jenah joicán caá. Obohjeéhtih, nin panih chãjnitboodíh bohéát caá náahap: Dios ã wʉtatdih yap yohnit, yeejép chãjnit, ĩ mánadih mao yohnit, bitadihbʉt mao yohnit ĩ jʉmna caá. Yéej chãjnit, neoná míicjeh, yaádh míicjehbʉt yéej chãjnit ĩ jʉmna caá. Cã́acwãdih ʉbnit, bitadih teo wʉ̃hat pínah niijná, queétdih jíib chãj wʉ̃hnit ĩ jʉmna caá. Yee naóhnit, tʉ́ini bohéátdih yap yohnitbʉt ĩ jʉmna caá. Pánih chãjnitdih caá Dios naáwátdih bohéát náahap, ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná. 11 Caán bohéát caá Jesúíh doonádih Dios weemdíh ã bohéát tʉ́ʉtʉp jĩ.
Dios Pablodih ã oi jĩ́gah enat
12 Weém yeejép wã chãjachah yʉhna, “Pablo wã naáwátdih ã tʉ́i bohébipna caá”, niíj jenah joinít, jwĩ Maáh Jesús weemdíh ã ñíwip jĩ. Páant ã ñíwichah jéihna, “Tʉ́ina caá”, caandíh wã niijná caá. Páant ã ñíoni jʉmna, ã́ih doonádih wã bohénachah, ã wẽpatjĩh weemdíh ã teo wáacna caá. 13 Páant ã ñíwat pínah jã́tih, Jesúsdih jéih jwʉhcan, caandíh yeejép wã wéhenachah, ã́ih cã́acwãdihbʉt yeejép wã chãjachah yʉhna,* Hch 8.3; 9.4-5 caánboó weemdíh ã ñíwip jĩ. Yeejép chãj jwʉhna, “Yeejép chãjna caá wã chãjap”, wã niíj jenah joicáp jĩ. Páant wã jéih jwʉhcah enna, peéh chãjcanjeh, weemdíh ãt oi jĩ́gah enep jĩ. 14 Pánihna, jwĩ Maáh Jesucristo weemdíh bʉ́dí oinit, ã tʉ́i chãjatdih jéihna, caandíh wã jepahap jĩ. Pánih jepahni jʉmna, ã oyatjĩh bitadihbʉt bʉ́dí wã oina caá.
15 Yeejépwã jwĩ jʉmʉchah jéihnit, iiguípna jwĩ bejat déedih tʉ́i ʉbat tʉ́ʉt niijná, Jesucristo nin baácboó ãt dei jʉ̃ʉ́wʉ́p tajĩ. Páant jwĩ naáwát yoobópdih ã jʉmatdih nihat ĩ tʉ́i jéihye naáh. Weémboó bita chah yeejép wã jʉmʉp jĩ. 16 Obohjeéhtih, páant yeejép chãjni wã jʉmʉchah yʉhna, Jesucristo weemdíh peéh chãjcan, ãt jĩ́gah enep jĩ. Pánih jĩ́gah enna, weemdíh ã tʉ́i chãjatdih jéihnit, bitabʉt caandíh ĩ jepahbipna caá. Pánih jepahnit, Diosjeéh ã pebhboó páantjeh ĩ jʉmbipna caá.
17 Dios páantjeh jʉmni nihat cã́acwãdih chah maáh caá. Caán jwĩjeéh ã jʉmʉchah yʉhna, caandíh jwĩ en jʉicán caá. Caanjéh caá Dios. Biíh wihcan caá. Páant ã jʉmʉchah jéihnit, jwiítdih yeó jáap jʉmat pah caandíh wẽi naáwát caá náahap. Páant tií ã jʉmʉ nah.
18 Timoteo, wã wʉ̃ʉ́h panihni ma jʉmʉchah, nindih meemdíh wã wʉtna caá: Jwiít Jesúíhwã waóhnitboó meemdíh jwĩ teo jã́ha ʉʉ́bh láa, Tʉ́ini Espíritu ã jéihyanachah, meemdíh jwĩ naóh yapanap jĩ. Páant jwĩ naóh yapaatjidih tʉ́i náhninit, Jesúíh doonádih wẽp naóh bohéni ma jʉmʉʉ́. Bita meemdíh joicánjeh yeejép ĩ chãjachah yʉhna, caandíh ma bohé cádahca bojoó. 19 Jesúsdih tʉ́i jenah joí cádahcan, yeó jáap jʉmat pah caandíh ma tʉ́i ʉʉ́bʉ́. “Dedé yéej chãjat jíib weemdíh ã wihcan niít”, niíj jenah joyát tʉ́ʉt niijná, mapĩ́ jʉmat pah, tʉ́inijeh ma jʉmʉʉ́. Biquína pánih jʉmcan, Jesúsdih ĩtát cádahap tajĩ. 20 Queét cádahnit poómpjeéh Himeneo, Alejandrojĩh ĩ jʉmna caá. Pánihna, jáantjeh nemépwã ĩ maáhdih wãát wʉ̃hʉp jĩ, ded pah ã náahat pah queétdih ã chãjat pínah niijná. Queét yeejép ĩ bohéátjidih cádahnit, ĩ jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná, caandíh wã wʉ̃hʉp jĩ.

*1:1 Hch 16.1-3

*1:13 Hch 8.3; 9.4-5