EFESIOS
1
Pablo queétdih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém, Pablo, biíhdih daacát tʉ́ʉtna, yeéb Éfeso tʉ́tchidih moón Jesúíhwãdih wã wahna caá. Dios ã náahat pah Jesucristo weemdíh ã́ih tʉ́ini doonádih ã naáwát tʉ́ʉtni caá. Yeéb Jesucristodih tʉ́i jenah joí cádahcannitdih wã daác wahna caá.* Hch 18.19-21; 19.1 Jwĩ íip Dios, jwĩ Maáh Jesucristobʉt, yeebdíh oinit, ĩ tʉ́i teo wáaca naáh, caán biícdih ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná. Weembʉ́t yeebdíh bʉ́dí wã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá.
Jwiít Cristoíhwãdih Dios ã tʉ́i chãjat
Jwiít Cristoíhwã caán biícdih jwĩ jʉmʉchah, Dios, jwĩ Maáh Jesucristo íip, jwĩ́ih caolihdih bʉ́dí ã tʉ́i chãjna caá. Páant ã tʉ́i chãjachah jéihnit, caandíh bʉ́dí jwĩ wẽi naóhna caá. Jwiít ã́ihwãdih nin pah Dios ãt chãjap wʉt jĩ. Nin baácdih ã chãjat pínah jã́tih, Jesucristo biícdih jwĩ jʉmat pínah, yéejat wihcannit ã enechah jwĩ jʉmat pínahbʉt niijná, jwiítdih ãtát ñíojip taga. Pánihna, jwiít Jesúsdih jepahnitdih, “Ma yéejat jíib jʉmna caá”, jwiítdih ã niijcán niít. Ã náahat pahjeh jwiítdih oinit, jon jã́tih nin pah Dios ãt niijíp wʉt jĩ: “Wã wʉ̃ʉ́h Cristo ã chãjatjĩh queét wã weh ĩ jʉmbipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. Pánih oinit, jwiít ã wʉ̃ʉ́h ã oiniíhwã jwĩ jʉmʉchah, Dios jwiítdih bʉ́dí pohba ãt tʉ́i chãj wʉ̃hʉp taga. Páant ã chãjatdih jenah joinít, caandíh páantjeh bʉ́dí jwĩ wẽi naáwát caá náahap. 7-8 Cristo jwĩ yéejat jíib bʉʉdáát panihnidih jíib chãjna, ã́ih meépdih yohnit, ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ.* Mr 10.45; 14.24; He 9.12-14 Pánih wʉn wʉ̃hna, jwiít iiguípna jwĩ bejat déedih tʉ́i ʉbnit, Satanás ã chéwat tõp panihnidih ãt watap wʉt jĩ. Pánihna, Cristo jwĩ yéejat jíib ã wʉ̃hatdih jéihnit, Diosboó jwĩ yéejatdih ãt yoh wʉ̃hʉp wʉt jĩ.* Col 1.14 Jwiítdih bʉ́dí oi jĩ́gah ennit, ã jéih beedáátjĩh ã wʉ̃ʉ́hdih páant ãt tʉ́i chãjat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. 9-10 Jon jã́tih ã jenah joyátjidih cã́acwãdih ã jéihya jwʉhcan yʉhna, bʉʉ jwʉhna Dios jwiít ã́ihwãboodíh ãt beh joyánap taga. Nin pah caá ã jenah joyátji: Cristo nihat ã chãjatjĩh, nihat japboó jʉmnit, nin baácboó jʉmnit, nʉmp bóo tólihboó jʉmnitdihbʉt Dios ã ñíoni yeó jáapdih Cristodih maáh ã waadábipna caá. Páant maáh ã jʉmʉchah, nihat ã́ih míic ã jʉmbipna caá. Dios páant ã chãjat pínahdih ãt wʉtʉp wʉt jĩ.
11-12 Dios ã náahat pahjeh nihatdih chãjnit, jwiít judíowã Cristodih jwíih jepah waóhnitboó jwĩ tʉ́i chãjat pínah niijná, bitabʉt Diosdih ĩ wẽi naáwát pínah niijná, jon jã́tih jwiítdih ãt ñíwip wʉt jĩ. 13 Yéejat jíib iiguípna ñi bejat déedih Jesús ã wʉn wʉ̃hatji doonádih joinít, yeebbʉ́t ñitát jepahap taga. Pánih jepahnit, Jesúíhwã ñi jʉmʉchah, Diosboó ã naóhniji Tʉ́ini Espíritudih yeebdíh ãt wahap taga. Pánih wahnit, ã́ihwã ñi jʉmatdih ã jʉ́ʉtna caá.* Lc 24.49; Jn 14.26; 16.13-15; Hch 1.4; 2.33 14 Nin baácboó jwĩ jʉm jwʉhʉchah, Tʉ́ini Espíritu jwiítdih Dios ã jwíih wʉ̃hni caá. Pánihna, ã pebhboó jwĩ jʉibínachah, jwiít nihatdih tʉ́ʉt nʉʉ́m péanit, ã bíboh pã́inidih ã wʉ̃h beedábipna caá, ã wʉ̃t chah yáaat pínah niijná.* 2Co 1.22
Pablo Jesúíhwãdih ã ʉʉ́bát
15 Páant ã chãjatdih jéihnit, Jesúsdih ñi tʉ́i jenah joyát doonádih joinít, nihat bita Jesúíhwãdih ñi oyat doonádihbʉt joinít, 16 Diosdih ʉʉ́bh cádahcan, “Queétdih ma teo wáacat tʉ́ina caá”, wãpĩ́ niijná caá. 17 Nin pahbʉt jwĩ Maáh Jesucristoíh Diosdih wãpĩ́ niíj ʉʉ́bhna caá: “Paá, meém chah wẽpni jʉmna, queétdih ded pah ma jʉmatdih ma jéihyanaá, meemdíh chah ĩ tʉ́i jéihyat pínah niijná”, wãpĩ́ niijná caá. 18 Nin pahbʉt wãpĩ́ niíj ʉʉ́bhna caá: “Queétdih tʉ́ʉt nʉʉ́m jwíihna, ma pebhboó ĩ jʉibínachah, ma tʉ́ʉt nʉʉ́m péaat pínahdih ma tʉ́i beh joyánaá. Jwiít míihwã caanná jwĩ jʉibínachah, chah bʉ́dí ma tʉ́i chãjat pínahdihbʉt, ma jéihyanaá”, wãpĩ́ niijná caá. 19-21 Nin pahbʉt wãpĩ́ niíj ʉʉ́bhna caá: “Ded pah bʉ́dí ma wẽpat ã jʉmatdih queétdih ma jéihyanaá. Caán wẽpatjĩh Jesucristodih booanit, ma jéihyepmant bóo bʉwámant chʉ́ʉdat tʉ́ʉtnit, maáh mat waadánap taga.* Sal 110.1 Pánihna, caanjĩ́h chʉ́ʉdna, nihat maátadih maáh ã jʉmna caá. Bʉʉ láa, tʉ́ttimah bóo láabʉt páantjeh chah maáh ã jʉmbipna caá. Jwiít caandíh tʉ́i jenah joinítdih caán wẽpatjĩh ma teo wáacatdih queétdih ma tʉ́i beh joyánaá”, wãpĩ́ niijná caá. 22-23 Páant chah wẽpni ã jʉmʉchah, Diosboó nihatdih Jesúsdih ãt wʉtat tʉ́ʉtʉp taga.* Sal 8.6 Pánih chãjnit, Jesúsdih wao dáh panihni, ã́ihwãdih ã́ih bácah panihnibʉt ãt chãjap taga.* Col 1.18 Pánihna, jwiít ã́ihwãjeéh jʉmni nihat pebhboó ã jʉmʉchah, ã́ih bácah panihni jʉmna, ã wẽpatdih jwiítbʉt jwĩ bíbohna caá.

*1:1 Hch 18.19-21; 19.1

*1:7-8 Mr 10.45; 14.24; He 9.12-14

*1:7-8 Col 1.14

*1:13 Lc 24.49; Jn 14.26; 16.13-15; Hch 1.4; 2.33

*1:14 2Co 1.22

*1:19-21 Sal 110.1

*1:22-23 Sal 8.6

*1:22-23 Col 1.18