FILEMÓN
1
Filemóndih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém, Pablo, Jesucristoíh doonádih wã naáwát jíib nemat mʉʉ́boó jʉmni, jwĩ ʉ́ʉd Timoteojĩh meém Filemóndih jwĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Meém jwĩ oini, jwĩ naáwát pah Jesucristoíh doonádih naóhni ma jʉmʉchah, nin nʉ́odih meemdíh wã daác wahna caá. Míih mʉʉdíh míic wáacnit Jesúíhwãdih, jwĩ dée wili panihnih Apia, Arquipodihbʉt wã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá.* Col 4.17 Arquipo yeejép yapna yʉhna, weém wã chãjat pah Cristoíh doonádih naóhni ã jʉmna caá. Jwĩ íip Dios, jwĩ Maáh Jesucristo yeebdíh oinit, ĩ tʉ́i teo wáaca naáh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná.
Filemón ded pah ã jʉmat
4-5 Wã dée panihni Filemón, Jesucristodih tʉ́i jenah joinít, nihat ã́ihwãdih ma oyat doonádih wãpĩ́ joiná caá. Pánih joinít, meemdíh ʉʉ́bhna, “Tʉ́ina caá, Paá”, Diosdih wãpĩ́ niijná caá. Jwiít Jesúsdih tʉ́i jenah joinít, biíc yoobó ã́ihwã jwĩ jʉmna caá. Pánih jʉmnit, Cristodih oina, ã teo wáacatjĩh jwĩ tʉ́i jʉmbipna caá. “Paá, ma teo wáacatjĩh jwĩ tʉ́i jʉmat pínahdih Filemóndih ma jéihyanaá”, wãpĩ́ niíj ʉʉ́bhna caá. Bita Jesúíhwãdih oinit, mat tʉ́i teo wáacap wʉt jĩ, ĩ tʉ́i weñat pínah niijná. Páant ma chãjat doonádih joinít, weembʉ́t bʉ́dí wã wẽina caá.
Filemóndih Onésimodih ã wẽi jwãáát tʉ́ʉtat
8-10 Nihat Jesúíhwãdih oina, ma tʉ́i teo wáacatdih jéihnit, bʉʉ Onésimo, meemdíh teo wʉ̃hniji, ma pebhna ã jwʉ́ʉb jʉibínachah, biíc yoobó ma tʉ́i chãjat pínahdih meemdíh wã náah yacna caá. Weém, Pablo, behe wã jʉmʉchah, Cristoíh doonádih wã bohéát jíib nin nemat mʉʉ́boó ĩ nemep jĩ. Ninna weemdíh Onésimo* Col 4.9 ã en jibichah, caandíh Cristoíh tʉ́ini doonádih wã naáwáp jĩ. Páant wã naáwáchah joinít, caandíh ã jepahap jĩ. Pánihna, bʉʉ caanbʉ́t Jesúíh jʉmna, wã wʉ̃ʉ́h panihni ã jʉmna caá. Weemdíh Cristo naáwát tʉ́ʉtna, ã ñíoni jʉmna, ded pah Onésimodih ma chãjat pínahdih wãta jéih wʉt tagaá. Obohjeéhtih, pánih jéih wʉtna yʉhna, tʉ́i míic oinit jwĩ jʉmʉchah, ded pah caandíh ma chãjat pínahdih wʉtcanjeh, meemdíh wã naóhna caá.
11 Caán Onésimo, Cristodih ã jepahat pínah jã́tih, meemdíh teo wʉ̃hni jʉmna yʉhna, ãt tʉ́i teo wáaccap wʉt jĩ. Obohjeéhtih, bʉʉ Cristoíh jʉmna, tʉ́ʉt nʉʉmnít, oboh jʉmni ã nihcan caá, bʉca. Weemdíh tʉ́i teo wáacni jʉmna, meemdíhbʉt tʉ́i teo wáacni ã jʉmbipna caá. 12 Pánihna, bʉʉ caandíh bʉ́dí oina yʉhna, meemdíh wã jwʉ́ʉb wahna caá. 13 Obohjeéhtih, nemat mʉʉ́boó wã jʉmat pónih, wãjeéh wãta chãwát tʉ́ʉt tagaá, weemdíh ã teo wáacat pínah niijná. Páant wãjeéh ã jʉmʉchah nihna, meém weemdíh ma jéih teo wáacadih jʉ̃óhcah, caánboó meem páh ãta jéih teo wáac tagaá. 14 “Pablodih teo wáacat tʉ́ʉt niijná, ãjeéh ma chão jwʉ́hʉʉ́”, caandíh ma niijíchah, wãjeéh caandíh wãta chão jwʉ́hat tʉ́ʉtʉp taga. Obohjeéhtih, meemdíh pánih wʉtíhcan, weemdíh tʉ́i teo wáacni ã jʉmʉchah yʉhna, caandíh ma pebhna wã jwʉ́ʉb bejat tʉ́ʉtna caá. 15 Nin pah wã jenah joiná caá: Onésimo meemdíh ã jweyéchah yʉhna, Dios ã náahat pahjeh, bahni ãt cádah jwʉhʉp tagaá, majeéh tʉ́inijeh ã jwʉ́ʉb jʉmat pínah niijná. Ma pebh jwʉ́ʉb jʉibí jʉmna, ã jwʉ́ʉb jweicán niít, páant mʉntih. 16 Pánihna, bʉʉ teo wʉ̃hnijeh nihcan, ma ʉ́ʉd panihni Jesúíh ã jʉmna caá. Páant ã jʉmʉchah, caandíh bʉ́dí wã oyochah yʉhna, wã oyat chah meémboó caandíh ma oibipna caá.
17 “Dios naáwátdih Pablojĩh tʉ́i biícdih bohénit jwĩ jʉmna caá”, niíj jenah joinít, ma pebhna wã bejechah, weemdíh bʉ́dí mata wẽi jwãáh taga. Páant weemdíh ma wẽi jwãáát pah mʉntih, Onésimodihbʉt biíc yoobó ma tʉ́i wẽi jwãáá. 18 Meemdíh ã yéej chãjachah, ã jíib bʉʉdánachah nihna, weémboó caandíh wã jíib chãjbipna caá. 19 Páant wã chãjat pínahdih wĩ́ih téihyajĩhjeh daácna caá wã chãjap. Obohjeéhtih, weémboó Jesúíh tʉ́ini doonádih meemdíh wã naóhcah, Diosjeéh mata jʉmcan tagaá. Pánihna, meémboó weemdíh bʉ́dí jíib bʉʉdáni ma jʉmna caá. Obohjeéhtih, páant jíib bʉʉdáni ma jʉmʉchah yʉhna, Onésimo ã jíib bʉʉdáátdih meemdíh wã jíib chãjbipna caá. 20 Pánihna, wã dée, wã oini, jwĩ Maáh Cristoíh jʉmna, Onésimodih ma tʉ́i chãjaá. Páant ma chãjat doonádih joinít, bʉ́dí wã wẽibipna caá. 21 Páant wã naáwátdih ma tʉ́i jepahat pínahdih wã jéihna caá. Chah ma chãjat pínahdihbʉt wã jéihna caá. Pánih jéihnit, meemdíh wã daác wahna caá.
22 Nindihbʉt meemdíh wã naóhbipna caá: Ñi pebhna wã bejat pínahdih jwĩ Maáhdih ñi ʉʉ́bátdih wã jéihna caá. Páant ñi ʉʉ́bátdih ã jepahachah, ñi pebhna jʉibína wã ʉ̃wat tólih pínahdih ma ámoh páñaá.
à pée tʉ́yat tʉ́ʉtat
23 Épafras* Col 1.7; 4.12 meemdíh ã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Caánboó Cristoíh ã jʉmat jíib wãjeéh nemat mʉʉ́boó ã jʉmna caá. 24 Marcos,* Hch 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Col 4.10 Aristarco,* Hch 19.29; 27.2; Col 4.10 Demas,* Col 4.14; 2Ti 4.10 Lucas* Col 4.14; 2Ti 4.11 yʉh bʉca meemdíh ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Cristoíh doonádih wã bohénachah, queétboó weemdíh tʉ́i teo wáacnit ĩ jʉmna caá.
25 Jwĩ Maáh Jesucristo yeebdíh oinit, bʉ́dí ã teo wáaca naáh.
Páant bóojeh tigaá wã naáwát.
Pablo

*1:2 Col 4.17

*1:8-10 Col 4.9

*1:23 Col 1.7; 4.12

*1:24 Hch 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Col 4.10

*1:24 Hch 19.29; 27.2; Col 4.10

*1:24 Col 4.14; 2Ti 4.10

*1:24 Col 4.14; 2Ti 4.11