Primera Carta de San Pablo a los
TESALONICENSES
1
Saludo
Yʉ, Pablo cawãmecʉcʉ, Silvano, bairi Timoteo menarẽ mʉjãã yʉ woajoya ati cartare mʉjãã ñubueri majã, jãã bairãrẽ bairo caãna Tesalónica macã macããnarẽ. Tunu bairoa mʉjãã, marĩ Pacʉ Dios, bairi marĩ Quetiupaʉ Jesucristo mena jĩcãrõrẽ bairo caátiãnarẽ mʉjãã woajoʉ yʉ átiya. Bairi marĩ Pacʉ Dios nipetiro mʉjããrẽ caroare cʉ̃ jonemoáto. Tunu bairoa yerijõrõ ãnajẽ cʉ̃ãrẽ mʉjãã cʉ̃ jonemoáto.
El ejemplo de fe que daban los de Tesalónica
Bairi tunu tocãnacãnia, “Dios, jãã mena mʉ ñujãñuña,” jãã ĩnucũña, caroaro mʉjãã caátiãnie quetire tʉ̃gori. Bairo tʉ̃gori, bʉtioro Diopʉre mʉjããrẽ jãã jẽnibojanucũña. Jĩcã rʉ̃mʉ rʉsaricaro mano tocãnacãnia marĩ Pacʉ Dios cʉ̃ caĩñajoropʉ mʉjããrẽ jãã tʉ̃goñanucũña, cʉ̃ mena caroaro tʉ̃goñatutuari jĩcãrõ tʉ̃ni mʉjãã caátiãnie jʉ̃gori. Tunu bairoa caroaro ãmeo mairĩqũẽ mena camasãrẽ na mʉjãã jʉátiãninucũña. Tunu marĩ Quetiupaʉ Jesucristo marĩ cʉ̃ canetõõpeere tʉ̃goñarĩ roro popiye tãmʉonucũmirãcʉ̃ã, caroaro jĩcãrõ tʉ̃ni cʉ̃ yaye quetire mʉjãã tʉ̃goʉsacõã ninucũña.
Yʉ yarã, Dios mʉjããrẽ ĩñamaiñami. Bairo mʉjããrẽ ĩñamairĩ, mʉjãã cʉ̃ãrẽ mʉjãã beseyupi, cʉ̃ yarã mʉjãã caãniparore bairo ĩ. Tiere jãã cʉ̃ã merẽ caroaro jãã masĩña. Mai, jãã pʉame mʉjããrẽ Dios yaye caroa queti camasãrẽ cʉ̃ canetõõrĩqũẽ quetire jãã quetibʉjʉwʉ. Bairo mʉjããrẽ tie quetire quetibʉjʉrã, jãã risero mena jeto mee jãã quetibʉjʉwʉ. Espíritu Santo cʉ̃ catutuarije mena cʉ̃ãrẽ áti ĩñorĩ mʉjããrẽ jãã quetibʉjʉwʉ. Tunu bairoa jãã caquetibʉjʉrije macããjẽ queti, “Caroa queti cariape macããjẽ niña,” mʉjãã caĩparore bairo ĩrã, caroaro cariape jĩcãrõ tʉ̃ni mʉjããrẽ jãã quetibʉjʉ masĩõwʉ̃. Bairo mʉjãã tʉpʉ quetibʉjʉ ãna, caroaro nʉcʉ̃bʉgorique mena jãã átiãmʉ, caroaro mʉjãã caátiãnipeere bori. Tiere merẽ caroaro mʉjãã masĩrã.
Bairi mʉjãã pʉame cʉ̃ã jãã caátiãnajẽrẽ ĩñacõrĩ caroaro mʉjãã átiãninucũña. Tunu torea bairo marĩ Quetiupaʉ cʉ̃ãrẽ ĩñacõrĩ caroaro jĩcãrõ tʉ̃ni mʉjãã átiãninucũña. Bairi tunu Espíritu Santo mʉjãã yeripʉ ʉseanirĩqũẽ mena mʉjãã tʉ̃goʉsao joroque cʉ̃ caáto jʉ̃gori popiye tãmʉomirãcʉ̃ã, caroaro mʉjãã tʉ̃goʉsawʉ Dios yaye caroa quetire. Tore bairo mʉjãã caátiãnierẽ nipetiro Macedonia, bairi Acaya yepaa macããna catʉ̃goʉsari majã cʉ̃ã mʉjããrẽ na ĩñacõõ joroque caroaro mʉjãã átiãmʉ. Mʉjãã caquetibʉjʉro jʉ̃gori marĩ Quetiupaʉ yaye queti nipetiropʉ jesapetiro baiya. Macedonia, bairi Acaya yepaa jeto meerẽ etaro baiya. Tocãnacãpaʉpʉa etajesapetiro baiya Dios yaye queti yua. Tunu bairoa nipetiropʉ macããna camasã Dios mena mʉjãã catʉ̃goñatutuãnie cʉ̃ãrẽ masĩñama. Bairi jãã pʉame dise ũnie caroaro mʉjãã caátiãnierẽ aperã camasãrẽ jãã quetibʉjʉnemoetinucũña, nipetiro mʉjãã caátiãnierẽ na camasĩrõ jʉ̃gori yua. Na pʉame roque jããrẽ quetibʉjʉnucũñama mʉjããrẽ jãã caĩñarãetaro caroaro jããrẽ mʉjãã caátajere. Tunu bairoa wericarã mʉjãã caĩroanucũrãrẽ jãnarĩ, cacati cariape caãcʉ̃ Dios pʉamerẽ mʉjãã catʉ̃goʉsajʉ̃goriquere jãã quetibʉjʉnucũñama. Bairo cʉ̃rẽ tʉ̃goʉsari bero yua, cʉ̃ caborore bairo jeto átiri cʉ̃ jetore cʉ̃ mʉjãã caátiãnijʉ̃gorotinucũrĩjẽ cʉ̃ãrẽ jãã quetibʉjʉnucũñama. 10 Tunu bairoa Dios macʉ̃ Jesús ʉmʉrecóopʉ caátácʉ tunu ati yepapʉ cʉ̃ catunuatípeere nocãrõ caroaro mena mʉjãã cacoterije cʉ̃ãrẽ jãã quetibʉjʉnucũñama. Cʉ̃, Jesucristorea cariacoatacʉ cʉ̃ caãnimiatacʉ̃ãrẽ, cʉ̃ catioyupi Dios tunu. Bairi Jesús pʉame roque roro popiye netõrõ marĩ catãmʉobujiopeere marĩ netõmasĩõ joroque ásupi.