Yakʼusda bughunek: k’andit khunek neba lhaidinla

John