PABLONËAN ARIBI TIMOTEO BUÁNMITËCËAN QUIRICA
1
Pablonëan Timoteo quirica cuënëoxuan
'Ëx cana Pablo, aín bana ñuixunuan Jesucristonën caísa 'ain, Nucën Papa Dios cuëëncësabi oquin. —Jesucristomi catamëtíshi ca uni Nucën Papa Diosnan 'iti 'icë —quixun unicama canun ca Jesucristonën 'ë 'imiacëxa. Timoteo, 'ën bëchicësa 'icë nuibaquin cana ënë quirica mi buánmin. Nucën Papa Dios 'imainun Nucën 'Ibu Jesucristo, an nu ainan 'inun ië́micë, an nuibaquin min 'uchacama tërë́ncë cupími ainan 'aish chuámashirua 'iti cana cuëënin.
Cristo ñuiquin uni cati bana
Nucën raracaman 'asaribi oquin 'ënribi asérabi a 'inamëcë 'ixun rabicë, Nucën Papa Dios, a cana imë́bi nëtë́nbi abë banaquin mi ñucáxunquin —asábi ca —quixun cain. Mixmi bëunan mëscúcë aribi manucëma 'ixun cana chuámarua tani cuëëinra cuëënuxun mi istëcëinsa tanin. 'Imainun cana mixmi asérabi Jesucristomi sinania 'ën mi iscë a manuiman. Min chichi, Loida, 'imainun min tita, Eunice, axa 'icësaribiti camina mix asérabi Jesucristomi sináncë 'ai quixun cana 'unanin.
Usa 'ain cana manúaxmami 'inun mi cain, 'ën mëcën minu nancëbëtan ca Nucën Papa Diosan aín bana ñuixunun aín cushi mi 'ináncëxa. A cushia minuax nëtë́nunma camina bënamëbutibia tsi rëquirutëcëncësa 'inuxun, ami catamëquin aín bana ñuixunti 'ain. Ainan 'aíshnu racuë́ 'inun ca Nucën Papa Diosan nu 'imiama 'icën. An ca nu ainan 'imiacëxa, aín cushiñu 'ixúnu nuibaquin unicama 'aquianan upí oquin sinánquin ñu 'anun.
Mix ainan 'aish camina —'ëx cana Nucën 'Ibu Jesucristonan 'ai —quixun uni catimi rabíntima 'ain. 'Imainun camina Jesucristonën bana uni ñuixunia 'ë sipuacancë cupí rabíntima 'ain. Usai 'iquinma camina miribia uni Nucën Papa Diosan bana ñuixuncë cupí, unin tëmëramicëxunbi rabínquinma tanshiti 'ain, Nucën Papa Diosan ax cuëëncësabi oquin mi cushiomainun. Nucën Papa Diosan ca nu ië́miquin ainan 'imiacëxa, nuxnu ax cuëëncësabi oíshi upí 'inun. Nun ñu upí 'acë cupíma, axbi nuxnu ainan 'iti cuëënquinshi, ca nu nuibaquin Jesucristo cupí nu ainan 'imiacëxa. Camabi ñu uniocëma pain 'ixun ca Nucën Papa Diosan nuibaquin, Cristo Jesusan nu ië́minun mëníocëxa. 10 Mënío 'ixun ca camabi unían —an ca nu nuibatia —quixun 'unánuan nu ië́miti Jesucristo xuacëxa. Xuá 'aish ca axa ami catamëcë unicamaxa ax utëcëncëbë usaribiti 'iti oi bamatancëxbi baísquiacëxa. Usa 'ain cananuna 'unanin, ainan 'aish ca uni aín nëtënu cëñútimoi abë 'iti 'icë quixun.
11 Usaía Jesucristo ñui quicë banacama camabi judíosma unicama ñuixuanan aín bana quicësabi oía 'inun 'unánminun ca Nucën Papa Diosan 'ë 'imiacëxa. 12 An 'imicëxun usoquin 'acë cupía bëtsi bëtsi ocancëxbi cana rabiniman. Ami catamëquin cana 'unanin, ax cushiira 'ixun ca Nucën Papa Diosan, 'ëx a 'inamëcë 'icë bërúanquin aín bana bëtsi oquin ñuiquinma upí oquinshi unicama 'unánminun 'ë 'aquinti 'icën. 'Aquianan ca anúan ax utëcënti nëtën uquin an 'ën 'acë ñucama upí isti 'icën.
13 'Ën mi ñuixuncë banacama quicësabi oquin camina manuquinma 'ati 'ain. 'Anan camina ainan 'icëa Cristo Jesusan mibë 'ixun cushiocëx ami catamëti camabi uni nuibacë 'iti 'ain. 14 Aín Bëru Ñunshin Upí an nubë 'ixun nu sinánmicë, an 'aquincëxun camina Nucën Papa Dios cuëëncësabi oíshi 'ianan Jesucristo ñuicë banaishi ñuixunti 'ain.
15 Camina 'unan, Asia menuax ucë unicamabëtan ca Figelo 'imainun Hermógenes, axribi anuax ucë 'ixun, anribi 'ë ëbianxa. 16-17 Usa 'aínbi ca Onesíforonën 'ëx masá nuitucasíabi 'ë 'ësëquin 'ë cuëënmiaxa. Romanu ax bërí ucë 'ixun mëracatsi bënë́quin bariquinbi 'acasmapantancëxun 'ë mërax ca 'ëx sipunu 'aínbi rabinima 'itsai 'ë isi uaxa. Usa 'ain cana Nucën 'Ibu Diosan Onesíforonën xubunu 'icëcama nuibaquin 'aquinti cuëënin. 18 'Imainun camina 'unanin, Efeso ëmanuxunribi ca Onesíforonën ñu nu 'itsa oquin 'axuanxa. Usa 'aían Nucën 'Ibu Jesucristo utëcëncëbëtan Nucën 'Ibu Diosan a upí isti cana cuëënin.