JESUCRISTONËN CAÍSCË UNICAMA USAI 'IA
1
Aín Bëru Ñunshin Upí Ñucën Papa Diosan unibë 'iti
Teófilo, 'ën mi a pain buánmicë quiricanu cana Jesusan naínu cuainsama pain 'ixun 'á ñucama a ñuiquin mi cuënëoxuan. An ca naínu cuainsama pain 'ixun Nucën Papa Diosan Bëru Ñunshin Upitan 'aquincëxun an aín bana unicama ñuixunun xuti unicama caísacëxa. Acamax ca aín 'unánmicë uni 'iacëxa. Caístancëxun ca añu cara 'ati 'icë quixun 'unánmiacëxa. Usoquin ñu 'atancëx bamaxbi ca baísquiacëxa. Usai 'itancëxun ca, ax ca asérabi baísquiaxa quixuan an caíscë unicaman 'unánun, 'uxë achúshi 'imainun mëcën rabë́ nëtën nëtë́ax nëtë́ax atumi chiquiracëacëxa. Usai 'iquin ca uisairai cara uni Nucën Papa Diosnan 'iti 'icë quixun atu 'unánmiacëxa.
I. JERUSALENUAXA AN NUCËN PAPA DIOSAN BANA CUACË UNICAMA TIMËA (1.4-8.3)
Naínu cuainsama pain 'ixun ca Jesusan aín 'unánmicë unicama, an uni bana ñuixunun xutia caíscë, a cacëxa:
—Jerusalénuax cuanxunma pan ca anuxunbi 'ën Papa Diosan cacësabi oquin 'ën mitsu ñuixuncë a pain caín. Asérabi ca Juanën uni 'unpaxan nashimiacëxa. Usa 'aínbi ca 'itsama nëtë 'icëma 'aínshi Nucën Papa Diosan aín Bëru Ñumshin Upí mitsubëa 'inun xuti 'icën.
Jesús naínu cuan
Usatancëxun ca bëtsi nëtën abë timë́ax bucuxun an uni bana ñuixunun xutia caíscë unicaman Jesús cacëxa:
—Nucën 'Ibu, nux cananuna Israelnën rëbúnqui 'ain, nun 'apu 'aíshbi ca nun aintsima 'icën. Usa 'ain ¿caramina bërí nun aintsi achúshi nun 'apu 'inun mëníoti 'ain?
Cacëxunbi ca Jesusan atu cacëxa:
—'Ën Papa Diosan ca an sináncësabi oquin uinsaran cara usai 'iti 'icë quixun mëníocëxa. Uinsaran cara usai 'iti 'icë quixun camina mitsun 'unaniman. Usa 'aínbi camina Nucën Papa Diosan Bëru Ñumshin Upí mitsunu ucëbë aín cushiñu 'icanti 'ain. Aín cushiñu 'ixun camina mitsun 'ën bana unicama ñuixunti 'ain, Jerusalén ëmanu, Judea mecamanu, 'imainun Samaria menu, 'imainun camabi menu cuanquin.
Ësaquin aín 'unánmicë unicama caíshi ca atun ismainunbi manámiquishi naí cuinan mapucëx istëcëntimoi nëtë́acëxa. 10 Usai 'ia manámi bësuquin isabacëbëbi ca uni rabë́ tari uxua pañucë atu nëbë́tsi 'iacëxa. 11 Usa 'ixun ca atu cacëxa:
—Galileanu 'icë unicama, ¿añuaquin caramina manámia isabatin? Jesús, axa bërí naínu cuancë, ënëx ca mitsúnmi cuania iscësa ësaribicuatsini utëcënuxun 'aia.
Jesusan caíscë unicaman atubë 'inun Matías caísa
12 Ësaquian a uni rabëtan cacëx ca Olivete cacë matá anuaxa Jesús naínu cuancë, anuax aín 'unánmicë unicama Jerusalénu riquiancëxa. Olivete anuax Jerusalénu bëbati ca rabë́ kilómetrosa 'iacëxa. 13 Riquianx Jerusalénu bëbatancëx ca anua atux 'icë xubunu atsíanx manámia 'icë cata itsi anu cëñúruacëxa. Atux ca Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeonën bëchicë Jacobo, Simón axa aín aintsin rabanan nëëcë, a 'imainun Jacobonën xucën Judas, acama 'iacëxa. 14 A unicamax ca atúxa 'icësabi oi 'i, Jesusan xucë́antu 'imainun aín tita María 'imainun bëtsi xanucamabëribi timë́ax ami sinani Nucën Papa Diosbë banacëxa.
Jesusan caíscë unicaman atubë 'inun Matías caísa
15 Usa 'aish ca anu timë́ax Jesucristomi sináncë unicama ax ciento veinte xucë́nsa 'iacëxa. Usa 'ain ca Pedronën atu nëbë́tsi niruxun cacëxa: 16 —'Ën xucë́antu, ësaquin cana mitsu cain. Nucën Papa Diosan Bëru Ñumshin Upitan sinánmicëxuan Davidnën cuënëo bana quicësabi oi ca Judas, an Jesús uni bimicë, ax 'iaxa. 17 Judas ax ca nucamacëñunbia Jesusan aín bana ñuixunun caístancëxun 'unánmicë 'iaxa. 18 Usa 'ixunbi ca Jesús unin binun 'aquintancëxun a cupía bicë curíquinën me bitancëxbi, aín 'atima ñu 'acë cupí axbi ñumi natë́quiquin aín pucucama antácai bamaxa. 19 Usaía 'icë cuaxun ca Jerusalénu 'icë unicaman a me Acéldama caquin anëaxa, ax ca atun banan Imi Me quicë bana 'icën. 20 Salmos quiricanua cuënëo bana axa ësai quicësabi oi ca 'iaxa:
Aín xubux ca ëncë 'iti 'icën, anu ca uíxbi 'itima 'icën.
'Imainun ca ësairibi quia:
Bëtsi unin ca an ëncë ñu mëëti 'ati 'icën.
21 Ënu ca an Jesusan nubë 'ixun ñu 'aia nubëtan iscë uni raíri 'icën. 22 Usa 'aish ca atux Juanëan nashimia 'aísha ax naínu cuantamainun nubë 'iaxa. Usa cupí ca a unicama achúshinëxa Jesús ax ca bamatancëx baísquitëcëanxa quixun nun 'acësaribi oquin unicama ñuixunux nubë birananti asábi 'icën.
23 Pedronën ësoquin cacëxun ca anu 'icë unicaman rabë́ uni, José, Barsabás caquin anëcë 'icëbia Justo caquinribi anëcë, acëñun Matíasribi caísacëxa. 24-25 Usotancëxun abë banaquin ca Pedronën Nucën 'Ibu Dios cacëxa:
—An nubëtan mi ñu 'axunun min caíscë 'aíshbi ca Judas mi ñu 'axuanxmabi aín 'ucha cupí anu ax cuanti anu cuanxa. Usa 'ain camina camabi unían aín nuitunën sináncë ñu 'unáncë 'ixun, min ënë uni rabë́ uiira caramina Judasnën ñu mëëti 'anun caísa quixun nu ismiti 'ain.
26 Catancëxun ca uix cara 'iti 'icë isnuxun ñuratsu pain niquin tancëxa, tancëxbi ca Matías 'iacëxa. Usaquian caíscë 'aish ca Jesusan aín bana ñuixunun caíscë uni mëcën rabë́ 'imainun achúshi, acamabë Matías biranancëxa.